• Podívejte se také na:
  • Nastavení:
   • Kliknutí na slovo:

   • Poslední hledání:
    • Zobrazit vše
  • Odkazy:

a

Listen:
 /eɪ/


WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Hlavní překlady
EnglishCzech
a indef artindefinite article: a, an (indefinite article)nějaký záj
  -
Poznámka: V češtině členy nepoužíváme. Neurčitý člen můžeme přeložit pomocí "nějaký", chceme-li neurčitost zdůraznit.
 There's a monster under my bed.
 Mám pod postelí nějaké strašidlo!
 Mám pod postelí strašidlo.
a nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (first letter of alphabet) (písmeno)a s
  áčko s
 Apple begins with an "a".
 Apple začíná na "a".
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Musím nechat spravit firemní štít, protože z áčka a z emka se začala odloupávat barva.
a nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (one: before a number) (před číslem)jeden čísl
  (před číslem)-
 He must have a thousand books.
a,
an
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
([sth] hypothetical, non-specific) (před něčím hypotetickým)-
 I like a challenge.
 
Další překlady
EnglishCzech
a indef artindefinite article: a, an (person called) (člověk)nějaký záj
 A Mr Smith asked to speak to you.
 Nějaký pan Smith požádal, aby s vámi mohl mluvit.
A nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (grade) (známka)jednička ž
  (známka)áčko s
 I got an "A" in my history test.
A nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music: note) (nota)a s
 The song begins on an A.
a,
A
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(music: key) (akord A dur)A s
 They're playing Grieg's piano concerto in A-minor tonight.
A nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (blood type) (krevní skupina)A s
 My blood type is A.
a,
A
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(indicating a subdivision) (oddíl v seznamu)a s
 What's the answer to question 3a?
A nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (indicating house number) (část domovního čísla)A s
 Who lived at 221A Baker Street?
A nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. abbreviation (answer) (odpověď)odp. zkr
 Q: Who wrote "Hamlet"? A: William Shakespeare.
a prefixprefix: Added to front of word stem--for example, unsaid = un+said. (adjective: not, without)ne-, a- předp
  bez předl
 For example: apolitical, arrhythmia
a prefixprefix: Added to front of word stem--for example, unsaid = un+said. (on, towards)směrem k m + předl
 For example: aback, aside
a prefixprefix: Added to front of word stem--for example, unsaid = un+said. (adjective: in the state of)ve stavu předl + m
  (vlivem)pod předl
 For example: afire, asleep
a,
an
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(per, every, each) (za časový úsek)za předl
  (po kusech)po předl
 The speed limit in residential areas is 30 miles an hour.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Složené tvary
EnglishCzech
a dab hand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (expert, skilled person)šikovný příd
  (hovorově)šikula m
 Could you help me roll this pastry? I hear you're a dab hand in the kitchen.
a dab hand at [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (person skilled at [sth])šikovný příd
  (hovorově)šikula m
 My sister's coming to put up some shelves for me. She's a dab hand at DIY.
a good deal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bargain)překlad není dostupný
 I chose the car because it was reliable and a good deal.
a good deal advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (a lot)překlad není dostupný
 She walks around the neighborhood a good deal.
a good deal of [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (a lot)překlad není dostupný
 I hope you like spicy food, because I added a good deal of fresh jalapeño.
a great deal of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (large amount of [sth])velmi, hodně přísl
 Her presidential campaign had a great deal of success at the local level.
a great deal advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (a lot, much)velmi, hodně přísl
 I value your input a great deal.
à la carte advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." French (ordering dishes: individually)výběr z menu fráze
  podle jídelního lístku fráze
 Rather than choosing the set lunch, she decided to order à la carte.
à la carte adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." French (menu items: priced individually)jednotlivě naceněný přísl + příd
 The restaurant offers a wide selection of à la carte menu items.
à la carte advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative, French (choosing, buying: individually)vybraný ze seznamu fráze
 Customers can download songs à la carte.
à la carte adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, French (can be purchased individually)jednotlivý příd
 The website allows people to make à la carte purchases.
a little advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (slightly)trochu, trošku přísl
 She was a little angry with me. The doctor says your blood pressure is a little high.
a little adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (small amount)trochu, trošku přísl
  malé množství příd + s
 I just want a little salt on my potatoes.
a little nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (short time)zakrátko přísl
  krátce, chvilku přísl
 I'll be there in a little.
a little nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a small amount)trochu, trošku přísl
  malé množství příd + s
 Chocolate? I'll just have a little.
a little bit advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (slightly)trochu přísl
 I'm just a little bit dizzy. It was a little bit cheeky of me to ask … but I asked anyway.
a long time ago advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in the distant past)dávno
 A long time ago, my ancestors settled in this land.
a lot of exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (many, much)hodně, mnoho, moc přísl
 There were a lot of children in the swimming pool. They made a lot of noise.
a mite advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (slightly)trochu přísl
  (hovorově)drobet přísl
 Aren't you a mite too old to be watching cartoons?
a monument to [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (example, evidence) (něčeho)příklad m
 His last film was a monument to stupidity and bad taste.
a nice little earner nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, slang ([sth] which generates income)něco co vydělává fráze
 I'm setting up a website to sell my photos; it should be a nice little earner.
a nose for [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (instinctive ability to detect [sth])překlad není dostupný
 He has a great nose for good books.
a number of adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (several)několik čísl
 He has broken the rules a number of times.
a piece nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, regional (a distance, a way) (kus cesty, značná vzdálenost)kus m
 The farm is down the road a piece.
a piece of work,
a real piece of work
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, informal, figurative (unusual character, individual)překlad není dostupný
a quarter past exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (time: fifteen minutes after)čtvrt na
 He arrived at a quarter past nine.
a quarter till,
a quarter 'til (US),
a quarter to (UK)
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(fifteen minutes before)tři čtvrtě na, tři čtvrti na
 I'll meet you at a quarter till one... in the afternoon, of course.
a quarter to exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (time: fifteen minutes before)tři čtvrtě na, tři čtvrti na
 It's almost a quarter to five; we're running late.
a shell nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (weakened person) (přeneseně: nezvykle slabý výkon)stín m
 He is just a shell of his former self.
a stone's throw nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (short distance) (přeneseně: krátká vzdálenost)co by kamenem dohodil fráze
 The distance from our house to hers is a stone's throw.
a stone's throw away advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative, informal (nearby) (přeneseně: blízko, nedaleko)co by kamenem dohodil fráze
 We can easily walk to Martha's house; she lives a stone's throw away.
a stone's throw from adv + prep figurative, informal (near) (přeneseně: blízko, nedaleko)co by kamenem dohodil fráze
 The shop is just a stone's throw from my house.
a tall order nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (challenge, demanding task) (těžký úkol)oříšek
 It is a tall order to win the competition.
a thing of the past nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal ([sth] obsolete)starý předmět, zastaralý předmět příd + m
a thing of the past nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal ([sth] no longer a problem)problém patřící minulosti fráze
  vyřešený problém příd + m
a tidy sum nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (large amount of money)překlad není dostupný
a wealth of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (abundant amount of [sth])velké množství příd + s
  (mnoho)široká škála příd + ž
 There's a wealth of reasons why you should stay.
a wee bit advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." UK, informal (little, slightly)trochu přísl
  mírně, jemně přísl
 Mexican food is a wee bit spicier than I'm used to. I'm not much of a drinker but I'll have just a wee bit of whiskey.
a world of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (a great amount of [sth])obrovské množství příd + s
 There is a world of difference between their politics.
A-level,
A level
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK, often plural (advanced school-leaving exam) (britský ekvivalent maturity)maturita ž
 Graham failed all his A levels so was unable to get into university.
a.k.a.,
aka,
A.K.A.,
AKA.
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
acronym (also known as)alias, jinak, vulgo přísl
 William H. Bonney, a.k.a. Billy the Kid, was 19th-century American outlaw.
a.m.,
am,
A.M.,
AM
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
abbreviation (antemeridian: in the morning) (s časovými údaji)dopoledne přísl
 You have a 9:30 a.m. appointment with the doctor. I woke up at 7 am.
a/c,
A/C,
AC
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
abbreviation (air conditioning)klimatizace ž
  (hovorový výraz)klima ž
a/c nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, abbreviation (account)účet m
  (bankovní účet)b.ú. zkr
after a while advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (some time later)po chvíli
  chvíli poté
 At first he felt no pain. After a while, his arm began to ache.
answer to a problem nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (solution)řešení problému
 The answer to the problem may be quite simple.
apply for a job,
apply for a position
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(reply to employment advertisement)ucházet se o místo, ucházet se o zaměstnání
 My only task for today is to apply for a job.
as a matter of fact advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in fact, on the contrary)ve skutečnosti
  (formálně)de facto
 I'm not ignoring your brother, as a matter of fact I invited him for dinner tonight.
as a result advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (consequently)následkem toho
  v důsledku toho
 The little girl kept jumping in puddles, and as a result her new shoes were ruined.
as a result of exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (due to, because of)následkem m
  v důsledku předl + m
 As a result of your disobedience, your parents punished you.
as a whole advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (all considered together)celkově
 Some students need to improve, but the class as a whole is very good.
at a discount advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at a reduced price)se slevou
 The student card allows you to buy train tickets at a discount.
at a later time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at an unspecified point in the future)později
 We agreed to discuss the matter again at a later time.
at a profit advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (gaining financially)se ziskem
  ziskově
 Alan repairs second-hand cars and then sells them at a profit.
be a bargain v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (represent good value, be cheap)být dobrá koupě
  být skoro zadarmo
 The gloves are a bargain at just £5 a pair.
be a deal v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (transaction: be agreed)být dohodnuto, být domluveno
 That's a deal!
be a man v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (male: show strength)být muž, být chlap inf + m
  pochlapit se dok
 You have to be a man about this, and admit that you made a mistake.
be a man v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (male: reach adulthood)dospět dok
 Dan's young son wants to be an astronaut when he is a man.
be a stumbling block to [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (hinder progress)být kamenem úrazu
 The issue proved to be a stumbling block during the peace talks.
be a success v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (achieve popularity)mít úspěch
 The chocolate cake was a real success with the guests.
bear a child v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (give birth to a baby)porodit dítě dok + s
  mít dítě ned + s
 Helen bore a child at the age of 43.
beat a dead horse,
flog a dead horse
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (pursue a hopeless cause) (řešit vyřešené)s křížkem po funuse
  (řešit vyřešené)vlamovat se do otevřených dveří
  mlátit prázdnou slámu
 I tried to convince him to come with us, but felt that I was beating a dead horse.
beat a path to [sb]'s door v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (be keen to meet with [sb])chtít se setkat, chtít se seznámit ned, fráze
 If you have a good idea, investors will beat a path to your door.
beyond a doubt,
beyond the shadow of a doubt
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(unarguably)nade vší pochybnost
  mimo jakoukoli pochybnost
 This is beyond doubt the best song on the CD.
by a hair advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (by a very slight margin, only just)o chlup, o fous
  o vlásek
 The truck missed the cyclist by a hair.
call a spade a spade v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (speak frankly, plainly)nazývat věci pravými jmény
  mluvit na rovinu
 Louise has never been afraid of calling a spade a spade.
carry a tune v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (sing correct notes)držet tón
  zpívat čistě
 He can't carry a tune. Every note he sings is wrong.
carry on a conversation v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have a chat or discussion)pokračovat v konverzaci, pokračovat v hovoru
 The two women carried on their conversation in the taxi on the way home.
cast a shadow v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (create a gloomy mood) (přeneseně: vytvářet špatnou náladu)vrhat stín ned + m
 Mark's death has cast a shadow over the whole event.
cast a shadow v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (block the light)vrhat stín ned + m
 The tree cast a shadow over the lawn.
catch a glimpse of [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (perceive briefly)zahlédnout dok
  letmo spatřit přísl + dok
 I caught a glimpse of Peter as he walked past my house.
cause a flap v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal, UK (create a fuss, commotion)způsobit zmatek dok + m
come as a surprise v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be unexpected)překvapit dok
 The letter offering me a job came as a total surprise.
come to a conclusion v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (person: deduce)dospět k závěru dok, fráze
 The police came to the conclusion that at least three men were involved in the robbery.
come to a conclusion v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (end)zakončit dok
  končit ned
 The story comes to a conclusion when the hero rescues the children.
come to a stop v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (halt)zastavit se
 Please wait for the bus to come to a stop before you get off.
cost a pretty penny v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (be expensive)být mastný
  stát majlant
 I bet that dress cost a pretty penny.
die a natural death v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (die of natural causes)zemřít přirozenou smrtí
 According to the coroner's report, Brown died a natural death.
do [sb] a favor,
do a favor for [sb] (US),
do [sb] a favour,
do a favour for [sb] (UK)
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
US (do [sth] kind) (někomu)udělat laskavost dok + ž
  být tak laskavý ned, fráze
  být té dobroty ned, fráze
 Will you do me a favor and post this letter for me?
 Buď tak laskavý a hoď to za mě na poštu, jo?
do a good deed v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (perform a charitable act)udělat dobrý skutek
 When someone joins the Boy Scouts, one of the requirements is to do a good deed every day.
Don't judge a book by the cover!,
don't judge a book by its cover
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
proverb (appearances can be deceptive)Nesuď knihu podle obalu. fráze
 She definitely looks trustworthy, but don't judge a book by its cover.
draw a conclusion v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (deduce, conclude [sth])činit závěry, vyvozovat důsledky
 The sample was too small for the researchers to draw a conclusion with any certainty.
draw a crowd v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (attract people's attention)srocovat se, shromažďovat se
  srocovat, shromažďovat
 That band always draws a crowd.
draw a gun on [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (aim a firearm at)namířit na dok + předl
  vytáhnout zbraň na dok, fráze
 To stop the robber, the policewoman drew a gun on him and ordered him to lie on the ground.
draw to a close v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (come to an end)blížit se ke konci, chýlit se ke konci, spět ke konci
  blížit se k závěru, chýlit se k závěru, spět k závěru
 As the evening drew to a close, the orchestra played a final waltz.
drive a hard bargain v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be tough negotiator) (při vyjednávání)jít tvrdě za svým
 The shopkeeper drove a hard bargain, but we eventually agreed on a price for the vase.
eke out a living,
eke out an existence
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(struggle to earn money)přežívat
 She ekes out an existence working two part-time jobs.
exact a toll v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have a negative effect) (přeneseně: oběti apod.)vyžádat si dok
 Three years of working long hours, seven days a week, with no holidays have exacted a toll; John's health has really suffered.
free as a bird adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (really free)volný jako pták
 When this school year is over, I'll be free as a bird.
get a fix v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (take drug) (hovorový výraz: drogu)šlehnout dok
 People addicted to street drugs will do just about anything to get a fix.
get a fix on [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (ascertain)ujasnit si dok
  porozumět dok
 I talked to several people to get a fix on what actually happened.
get a glimpse of [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (catch sight of briefly)zahlédnout dok
 The fans crowded around the door to get a glimpse of the athletes leaving the stadium.
get a grip on [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (start to understand) (přeneseně)přijít na kloub dok, fráze
 I would love to get a grip on basic physics.
get a kick out of [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (enjoy, take pleasure in)vychutnávat si ned
  bavit se ned
 She gets a kick out of watching talking animal videos.
get a rise out of [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (provoke: [sb])vyprovokovat dok
 He's just making faces to get a rise out of you.
get a thrashing,
take a thrashing
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal (be beaten physically)schytat to
 Petros regularly took a thrashing from his violent father.
get a whiff of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (smell) (vůni)ucítit dok
 Did you get a whiff of that new perfume she is wearing?
get a whiff of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, slang (detect)všimnout si dok
 Did you get a whiff of the hostility in that meeting?
give [sb] a hand v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (help [sb])pomoci, pomoct dok
  podat pomocnou ruku dok, fráze
 I needed help carrying the wardrobe and the neighbour gave me a hand.
give [sb] a hand,
give a hand to [sb]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal (applaud)zatleskat dok
 Let's give a big hand to our next act.
Dalších 100 Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
'a' found in these entries
In the English description:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "a":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'a'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Němčina | Švédština | Nizozemština | Ruština | Polština | Rumunština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: view | notch

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.