• Podívejte se také na:
  • Nastavení:
   • Kliknutí na slovo:

   • Poslední hledání:
    • Zobrazit vše
  • Odkazy:

a

Listen:
 /eɪ/


WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Hlavní překlady
EnglishCzech
a indef artindefinite article: a, an (indefinite article)nějaký záj
  -
Poznámka: V češtině členy nepoužíváme. Neurčitý člen můžeme přeložit pomocí "nějaký", chceme-li neurčitost zdůraznit.
 There's a monster under my bed.
 Mám pod postelí nějaké strašidlo!
 Mám pod postelí strašidlo.
A,
a
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(first letter of alphabet) (písmeno)a s
  áčko s
 Apple begins with an "a".
 Apple začíná na „a“.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Musím nechat spravit firemní štít, protože z „áčka“ a z „emka“ se začala odloupávat barva.
a nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (one: before a number) (před číslem)jeden čísl
  (před číslem)-
 He must have a thousand books.
a,
an
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
([sth] hypothetical, non-specific) (před něčím hypotetickým)-
 I like a challenge.
 
Další překlady
EnglishCzech
a indef artindefinite article: a, an (person called) (člověk)nějaký záj
 A Mr Smith asked to speak to you.
 Nějaký pan Smith požádal, aby s vámi mohl mluvit.
A nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (grade) (známka)jednička ž
  (známka)áčko s
 I got an "A" in my history test.
A nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music: note) (nota)a s
 The song begins on an A.
a,
A
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(music: key) (akord A dur)A s
 They're playing Grieg's piano concerto in A-minor tonight.
A nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (blood type) (krevní skupina)A s
 My blood type is A.
a,
A
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(indicating a subdivision) (oddíl v seznamu)a s
 What's the answer to question 3a?
A nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (indicating house number) (část domovního čísla)A s
 Who lived at 221A Baker Street?
a,
A
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
abbreviation (answer) (odpověď)odp. zkr
 Q: Who wrote "Hamlet"? A: William Shakespeare.
a prefixprefix: Added to front of word stem--for example, unsaid = un+said. (adjective: not, without)ne-, a- předp
  bez předl
 For example: apolitical, arrhythmia
a prefixprefix: Added to front of word stem--for example, unsaid = un+said. (on, towards)směrem k m + předl
 For example: aback, aside
a prefixprefix: Added to front of word stem--for example, unsaid = un+said. (adjective: in the state of)ve stavu předl + m
  (vlivem)pod předl
 For example: afire, asleep
a,
an
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(per, every, each) (za časový úsek)za předl
  (po kusech)po předl
 The speed limit in residential areas is 30 miles an hour.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2017:

Složené tvary
EnglishCzech
a bit advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." UK, informal (a little)malinko přísl
  trošku přísl
 Run around a bit and you'll soon warm up.
 Malinko se proběhni a hned ti bude teplo.
a bit advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." UK, informal (slightly)trochu přísl
  trošku přísl
  (neformální)kapánek přísl
  (neformální)drobátko přísl
 It's a bit cold in here!
 Je tu kapánek (or: drobátko) zima!
a bunch of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal, figurative (large number of [sth](velké množství)hromada ž
  (velké množství)spousta ž
  (velké)množství s
 Take as many beers as you like; I've got a bunch of them.
a bunch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, slang (a lot)hodně přísl
  mnoho přísl
 I learned a bunch from that painting demonstration.
a dab hand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (expert, skilled person)šikovný příd
  (hovorově)šikula m
 Could you help me roll this pastry? I hear you're a dab hand in the kitchen.
a dab hand at [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (person skilled at [sth])šikovný příd
  (hovorově)šikula m
 My sister's coming to put up some shelves for me. She's a dab hand at DIY.
a few adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (small number of)několik čísl
 I've got a few questions to ask you.
a few pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (small number)několik čísl
Poznámka: Used with a plural verb
 A few came, but not many.
a few of pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (small number)několik čísl
Poznámka: Used with a plural verb
 A few of her students failed the exam.
a good deal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bargain)překlad není dostupný
 I chose the car because it was reliable and a good deal.
a good deal advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (a lot)překlad není dostupný
 She walks around the neighborhood a good deal.
a good deal of [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (a lot)překlad není dostupný
 I hope you like spicy food, because I added a good deal of fresh jalapeño.
a great deal,
a good deal
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(much, large amount)hodně přísl
 I have a great deal to accomplish before the end of the semester.
 Musím toho do konce semestru ještě hodně stihnout.
a great deal of [sth],
a good deal of [sth]
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(large amount of [sth])velmi, hodně přísl
  (intenzifikátor)velký, výrazný příd
 Her presidential campaign had a great deal of success at the local level.
a great deal,
a good deal
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(greatly, very much)velmi, hodně přísl
 I value your input a great deal.
a la,
à la
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
Gallicism (in the style of) (z FJ)à la přísl
  ve stylu předl + m
  jako sp
 He swears a lot when he's angry, a la Gordon Ramsay.
à la carte advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." French (ordering dishes: individually)výběr z menu fráze
  podle jídelního lístku fráze
 Rather than choosing the set lunch, she decided to order à la carte.
à la carte adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." French (menu items: priced individually)jednotlivě naceněný přísl + příd
 The restaurant offers a wide selection of à la carte menu items.
à la carte advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative, French (choosing, buying: individually)vybraný ze seznamu fráze
 Customers can download songs à la carte.
à la carte adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, French (can be purchased individually)jednotlivý příd
 The website allows people to make à la carte purchases.
a la mode,
à la mode
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
Gallicism (fashionable, in fashion)módní příd
  stylový příd
a la mode,
à la mode,
alamode
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
US, Gallicism (with ice cream)se zmrzlinou předl + ž
 I ordered a piece of pie a la mode.
 Objednala jsem si koláč se zmrzlinou.
A level nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, often plural (Advanced level: school-leaving exam) (britský ekvivalent maturity)-
Poznámka: nemá český ekvivalent
 Graham failed all his A levels so was unable to get into university.
a little advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (slightly)trochu, trošku přísl
 She was a little angry with me. The doctor says your blood pressure is a little high.
a little adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (small amount)trochu, trošku přísl
  malé množství příd + s
 I just want a little salt on my potatoes.
a little nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (short time)zakrátko přísl
  krátce, chvilku přísl
 I'll be there in a little.
a little nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a small amount)trochu, trošku přísl
  malé množství příd + s
 Chocolate? I'll just have a little.
a little bit advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (slightly)trochu přísl
 I'm just a little bit dizzy. It was a little bit cheeky of me to ask … but I asked anyway.
a load of nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (great quantity) (hovor.: hodně)hromada ž
  (hovor.: hodně)mraky m mn
 I'll cook up a load of chicken legs and we can take them on our picnic.
 Udělám hromadu kuřecích stehýnek a můžeme si je vzít na piknik.
a long time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (a considerable period)dlouho přísl
  douhá doba příd + ž
 It's a long time since we last met.
 Už je to dlouho, co jsme se naposledy viděli.
a long time ago advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in the distant past)dávno
 A long time ago, my ancestors settled in this land.
a lot of exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (many, much)hodně, mnoho, moc přísl
 There were a lot of children in the swimming pool. They made a lot of noise.
a lot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (large quantity) (hovor.: velké množství)hromada ž
  (hovor., přen.: velké množství)mraky m mn
a lot advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (greatly)hodně přísl
  výrazně přísl
  důrazně přísl
a lot advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (often, at length)moc přísl
  příliš přísl
  hodně přísl
 She talks a lot without saying anything important.
 Moc mluví, aniž by cokoliv zásadního řekla.
a millstone around your neck (US),
a millstone round your neck (UK)
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
figurative (burden: mental or emotional) (přeneseně: nechtěná zátěž)koule u nohy fráze
a mite advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (slightly)trochu přísl
  (hovorově)drobet přísl
 Aren't you a mite too old to be watching cartoons?
a monument to [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (example, evidence) (něčeho)příklad m
 His last film was a monument to stupidity and bad taste.
a nice little earner nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, slang ([sth] which generates income)něco co vydělává fráze
 I'm setting up a website to sell my photos; it should be a nice little earner.
a nose for [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (instinctive ability to detect [sth](přeneseně)mít nos na ned, fráze
 He has a great nose for good books.
 Má nos na dobré knihy.
a number of nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (some, several)několik čísl
 He has broken the rules a number of times.
a piece nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, regional (a distance, a way) (kus cesty, značná vzdálenost)kus m
 The farm is down the road a piece.
a piece of work,
a real piece of work
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, figurative, informal (unusual character, individual) (o neobvyklém člověku)opravdu někdo přísl + záj
  (o přitažlivém člověku)vážně kus přísl + m
a pinch of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cooking: small amount) (vaření: malé množství)špetka, trocha ž
 Josh added a pinch of dried cilantro to the sauce.
a priori adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (hypothetical, deductive) (logický)apriorní příd
  (z latiny)a priori příd
a priori advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (by deduction) (logicky)apriorně přísl
  (z latiny)a priori přísl
a priori adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (accepted without question) (z latiny: bez ptaní)a priori přísl
 This sentence is not a translation of the original sentence. Je jedno, koho si domů přivedeš, rodičům se bude vždy a priori nelíbit.
a quarter past exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (time: fifteen minutes after)čtvrt na
 He arrived at a quarter past nine.
a quarter till [sth],
a quarter 'til [sth] (US),
a quarter to [sth],
quarter to [sth] (UK)
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(15 minutes before the hour)tři čtvrtě na, tři čtvrti na
 I'll meet you at a quarter till one... in the afternoon, of course.
a quarter to exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (time: fifteen minutes before)tři čtvrtě na, tři čtvrti na
 It's almost a quarter to five; we're running late.
a shell nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (weakened person) (přeneseně: nezvykle slabý výkon)stín m
 He is just a shell of his former self.
a smidgen,
a smidgin,
a smidgeon
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(tiny amount)kousíček m
  malinko přísl
 If you're asking about the cake, I want just a smidgen.
 Jestli se ptáš na ten dort, tak si dám jen kousíček.
a smidgen,
a smidgin of [sth],
a smidgeon of [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(tiny amount of [sth])drobátko přísl
  malinko přísl
  trošička ž
 She added a smidgen of cinnamon to the pie.
 Přidala do koláče drobátko skořice.
a smidgen,
a smidgin of [sth],
a smidgeon of [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (tiny amount) (přen.: malé množství)zrnko s zdrob
 It's a cliché, but there's a smidgen of truth in it.
 Jen tak se to říká, ale je v tom zrnko pravdy.
a sobering thought nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (reminder of harsh reality)přivedení k rozumu fráze
  (přeneseně)vystřízlivění s
 It's a sobering thought that thousands of graduates will never find a job.
a stone's throw nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (short distance) (přeneseně: krátká vzdálenost)co by kamenem dohodil fráze
 The distance from our house to hers is a stone's throw.
a stone's throw away advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative, informal (nearby) (přeneseně: blízko, nedaleko)co by kamenem dohodil fráze
 We can easily walk to Martha's house; she lives a stone's throw away.
a stone's throw from adv + prep figurative, informal (near) (přeneseně: blízko, nedaleko)co by kamenem dohodil fráze
 The shop is just a stone's throw from my house.
a tall order nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (challenge, demanding task) (těžký úkol)oříšek
 It is a tall order to win the competition.
a thing of the past nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal ([sth] obsolete)starý předmět, zastaralý předmět příd + m
a thing of the past nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal ([sth] no longer a problem)problém patřící minulosti fráze
  vyřešený problém příd + m
a tidy sum nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (large amount of money) (hovor.: hodně peněz)pěkná sumička příd + ž zdrob
a ton of nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (large quantity)strašně moc přísl + přísl
 I have a ton of work to do this week.
a ton nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, regional, slang (speed: 100 miles an hour) (hovorový výraz)stovka ž
 Bill was doing a ton on the motorway, when he got pulled over by the police.
 Bill to na dálnici vytáhl na stovku mil za hodinu, než ho zastavila policie.
a wealth of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (abundant amount of [sth])velké množství příd + s
  (mnoho)široká škála příd + ž
 There's a wealth of reasons why you should stay.
a wee bit advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." UK, informal (little, slightly)trochu přísl
  mírně, jemně přísl
 Mexican food is a wee bit spicier than I'm used to. I'm not much of a drinker but I'll have just a wee bit of whiskey.
a world of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (a great amount of [sth])obrovské množství příd + s
 There is a world of difference between their politics.
A-bomb nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. abbreviation (atomic bomb)atomová bomba příd + ž
 The U.S. detonated the first A-bomb near Alamogordo, New Mexico.
a.k.a.,
aka,
A.K.A.,
AKA.
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
acronym (also known as)alias, jinak, vulgo přísl
 William H. Bonney, a.k.a. Billy the Kid, was 19th-century American outlaw.
a/c,
A/C,
AC
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
abbreviation (air conditioning)klimatizace ž
  (hovorový výraz)klima ž
a/c nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, abbreviation (account)účet m
  (bankovní účet)b.ú. zkr
AD,
A.D.
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
Latin, initialism (anno domini: year after birth of Christ) (knižně, zastarale)léta Páně s mn + m
  (knižně, zastarale)LP, L.P. zkr
 The Roman Emperor Domitian ruled Britain briefly in 271 AD.
after a while advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (some time later)po chvíli
  chvíli poté
 At first he felt no pain. After a while, his arm began to ache.
all of a sudden advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (suddenly)zničehonic přísl
  najednou přísl
  nečekaně přísl
 All of a sudden, a dark cloud blotted out the sun.
a.m.,
am,
A.M.,
AM
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
initialism (antemeridian: in the morning) (s časovými údaji)dopoledne přísl
 You have a 9:30 a.m. appointment with the doctor. I woke up at 7 am.
answer to a problem nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (solution)řešení problému
 The answer to the problem may be quite simple.
apply for a job,
apply for a position
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(reply to employment advertisement)ucházet se o místo, ucházet se o zaměstnání
 My only task for today is to apply for a job.
as a matter of fact advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in fact, on the contrary)ve skutečnosti
  (formálně)de facto
 I'm not ignoring your brother, as a matter of fact I invited him for dinner tonight.
as a result advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (consequently)následkem toho
  v důsledku toho
 The little girl kept jumping in puddles, and as a result her new shoes were ruined.
as a result of exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (due to, because of)následkem m
  v důsledku předl + m
 As a result of your disobedience, your parents punished you.
as a whole advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (all considered together)celkově
 Some students need to improve, but the class as a whole is very good.
ASAP,
A.S.A.P.,
asap,
a.s.a.p.
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
abbreviation (as soon as possible)co nejdříve sp + přísl
 Please send your reply to the following address ASAP.
at a discount advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at a reduced price)se slevou
 The student card allows you to buy train tickets at a discount.
at a later time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at an unspecified point in the future)později
 We agreed to discuss the matter again at a later time.
at a profit advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (gaining financially)se ziskem
  ziskově
 Alan repairs second-hand cars and then sells them at a profit.
atom bomb,
atomic bomb,
A-bomb
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(nuclear weapon)atomová bomba příd + ž
  (neformální)atomovka ž
a badge of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (distinguishing feature)symbol, znak m
 That company's logo is a badge of quality.
a barrage of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (torrent of: questions, abuse, etc.) (přeneseně)příval m
  (přeneseně)záplava ž
 The suspect endured a barrage of questions during the investigation.
take a battering,
get a battering,
receive a battering
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(be beaten, damaged)dostat nabito dok, fráze
  nechat se zmlátit dok, fráze
a battery of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (large number: of [sth](větší množství)série ž
  (větší množství)řada ž
 The patient underwent a battery of medical tests.
a battery of nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (group: of persons)zástup, dav m
be a bargain v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (represent good value, be cheap)být dobrá koupě
  být skoro zadarmo
 The gloves are a bargain at just £5 a pair.
be a deal v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (transaction: be agreed)být dohodnuto, být domluveno
 That's a deal!
be a man v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (male: show strength)být muž, být chlap inf + m
  pochlapit se dok
 You have to be a man about this, and admit that you made a mistake.
be a man v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (male: reach adulthood)dospět dok
 Dan's young son wants to be an astronaut when he is a man.
be a stumbling block to [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (hinder progress)být kamenem úrazu
 The issue proved to be a stumbling block during the peace talks.
be a success v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (achieve popularity)mít úspěch
 The chocolate cake was a real success with the guests.
bear a child v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (give birth to a baby)porodit dítě dok + s
  mít dítě ned + s
 Helen bore a child at the age of 43.
beat a dead horse,
flog a dead horse
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (pursue a hopeless cause) (řešit vyřešené)s křížkem po funuse
  (řešit vyřešené)vlamovat se do otevřených dveří
  mlátit prázdnou slámu
 I tried to convince him to come with us, but felt that I was beating a dead horse.
beat a path to [sb]'s door v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (be keen to meet with [sb])chtít se setkat, chtít se seznámit ned, fráze
 If you have a good idea, investors will beat a path to your door.
Dalších 100 Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
'a' found in these entries
In the English description:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "a":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'a'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Němčina | Švédština | Nizozemština | Ruština | Polština | Rumunština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: belong | bush

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.