beat

Listen:
 [ˈbiːt]


Pro sloveso: "to beat"

Minulý čas prostý: beat
Minulé příčestí: beaten

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
beat vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (defeat)porazit dok
  vyhrát nad, zvítězit nad dok
  porážet ned
  vyhrávat na, vítězit nad ned
 The championship team beat the challengers.
 Mistrovský tým porazil svého vyzyvatele.
 Mistrovský tým vyhrál (or: zvítězil) nad svým vyzyvatelem.
beat vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (strike repeatedly)zbít, zmlátit dok
  bít, mlátit ned
 That man beat my brother and hurt him badly.
 Ten muž zbil (or: zmlátil) mého bratra a ošklivě ho zranil.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Stařenka bila (or:mlátila) lupiče deštníkem po hlavě.
beat [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hit [sb] repeatedly)bít, mlátit ned
 The judge sentenced Willis to five years in jail for beating his victim with a baseball bat.
 Judge poslal Willise na pět let za mříže kvůli bití oběti baseballovou pálkou.
beat [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (eggs: whisk) (vejce)vyšlehat, našlehat, ušlehat dok
 Before you scramble eggs, you have to beat them.
 Míchaná vajíčka musíš nejdříve našlehat.
beat [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (wings: flap) (křídly)mávat ned
 A hummingbird beats its wings many times a second.
 Kolibřík mává křídly mnohokrát za sekundu.
beat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rhythm)takt, rytmus m
 The dancers moved to the beat of the music.
 Tanečníci se pohybovali do taktu (or: do rytmu, or: v rytmu) hudby.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
beat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." US, informal, colloquial (exhausted) (přeneseně: velmi unavený)mrtvý příd
  vyčerpaný příd
 After a long day at work, Keith's father is beat when he comes home.
Beat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." historical (beatnik) (související s beat generation)beatnický příd
 Kerouac is the most famous of the Beat poets.
beat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (musical note) (v hudbě)doba ž
 You must remember to play harder on the accented beats.
beat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (stroke, blow)úder m
  rána ž
 The beat of the workers' hammers gave Sue a headache.
beat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (heartbeat) (srdce)tlukot m
 In her excitement, Fran could feel the beat of her heart.
beat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (police officer's round) (policejní)obchůzka ž
 Officer Smith pounded the beat all day long.
beat viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (heart: throb) (srdce)tlouct, tlouci ned
 The doctor listened to see if the man's heart was beating.
beat viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (wings: flap) (křídly)mávat ned
 The eagle's wings did not beat as it glided through the air.
beat viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (nautical: tack) (na lodi)plout dok
beat [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (arrive before)přijet dříve než dok, fráze
  předehnat dok
 I bet we will beat you! We drive much faster.
beat [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (tap out: a rhythm) (rytmus na bicí)vybubnovat dok
 The drummer beat the rhythm on the bass drum.
beat [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (metal: flatten) (kov)rozklepat dok
 The craftsman beat the piece of metal until it was very thin.
beat [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (be preferable)předčít dok
  být lepší než ned, fráze
 Nothing beats a chocolate cake fresh from the oven.
beat [sb] to [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (arrive before)předběhnout dok
  předehnat dok
 Thompson beat the other runners to the finish line.
beat doing [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (be preferable)předčít dok
  být lepší než ned, fráze
 Playing in a band as a professional musician beats doing a boring office job. Sitting here in the coffee shop with you sure beats working!
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
beat a dead horse,
flog a dead horse
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (pursue a hopeless cause) (řešit vyřešené)s křížkem po funuse
  (řešit vyřešené)vlamovat se do otevřených dveří
  mlátit prázdnou slámu
 I tried to convince him to come with us, but felt that I was beating a dead horse.
beat a path to [sb]'s door v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (be keen to meet with [sb])chtít se setkat, chtít se seznámit ned, fráze
 If you have a good idea, investors will beat a path to your door.
beat around the bush,
also UK: beat about the bush
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (avoid getting to the point) (přeneseně)chodit okolo horké kaše ned, fráze
 Stop beating around the bush and give me the real reason!
beat [sth/sb] back,
beat back [sth/sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(push, repel)odrazit dok
  vypudit dok
  zahnat dok
 We were able to beat back the flames before they reached the house.
beat down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (sun: shine brightly and hot) (přeneseně: Slunce)pražit, pálit ned
 The sun was beating down on our backs.
beat down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (rain: pour heavily)lít jako z konve ned, fráze
  hustě pršet přísl + ned
 The rain beat down so hard on the apple tree that in the morning half of the apples were on the ground.
beat [sb] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal, figurative (negotiate lower price from) (cenu)usmlouvat dok
  (hovorový výraz: cenu)ukecat dok
 Amy beat the seller down to £20 for the vase.
beat [sth] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal, figurative (price: negotiate lower) (cenu)usmlouvat dok
  (hovorový výraz: cenu)ukecat dok
 We beat the price down to $45.
beat [sb] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal, figurative (demoralize) (psychicky)ničit ned
 Doris admitted that life was beating her down.
beat [sth] down,
beat down [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
figurative (suppress)potlačit dok
 Deborah beat down her fear of flying and got on the plane to visit her daughter in Australia.
beat it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (go away) (hovorový výraz)Vypadni!, Odprejskni!, Zmiz! zvol
 No, I won't give you any money. Now, beat it!
beat it v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (leave, go) (neformální)vypadnout, zmizet dok
 The police showed up and we knew it was time to beat it.
beat [sb/sth] off,
beat off [sb/sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(repel, fight back)bránit se ned
  (útok apod.)odrazit dok
 The pensioner fought back and succeeded in beating off his attackers.
beat off [sth],
beat [sth] off
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
figurative (defeat)porazit dok
  přemoci dok
 He managed to beat off intense criticism from both left and right en route to the nomination.
beat off vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." vulgar, slang (masturbate) (hovorový výraz)vyhonit si dok
  onanovat ned
 He managed to beat off without his roommate hearing.
beat [sb] off,
beat off [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
vulgar, slang (masturbate) (hovorový výraz)vyhonit dok
 She was beating him off.
beat out [sth],
beat [sth] out
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
(strike: a rhythm)vybubnovávat ned
 Rufus began beating out a rhythm on the drums.
beat out [sb],
beat [sb] out
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
US, informal (outdo competitor)překonat dok
  předstihnout dok
 The other team beat us out for the championship.
beat the drum for [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (promote) (agitovat)podporovat, prosazovat
 The environmental activist goes around the world beating the drum for energy reform.
beat the rap v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (escape blame, be acquitted) (bez potrestání)vyváznout dok
beat [sb] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal (assault)zbít, zmlátit, ztlouci dok
 A group of youths beat Henry up.
beat-up adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." US, slang (vehicle: in poor condition) (vozidlo)otlučený, potlučený příd
  (neformální: vozidlo)dodělaný příd
Poznámka: A hyphen is used when the adjective precedes the noun.
 Rick drives a beat-up pickup truck.
 Rick má potlučeného pick-upa.
beat yourself up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative, informal (feel guilty or bad)vyčítat si ned
 It was just an honest mistake, so you shouldn't beat yourself up about it.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"beat" se vyskytuje také v těchto heslech:
In the English description:
Collocations: beat [an egg, the egg whites, a yolk], has a [strong, fast, weak] beat, beat [poet, poetry], more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "beat":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'beat'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: guest | cheapskate

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.