down

Listen:
 [ˈdaʊn]


WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
down advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (from higher to lower)dolů přísl
 He climbed down from the tree.
 Slezl dolů ze stromu.
down advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on the bottom) (níže položený)dole přísl
 There's a house down there in the valley.
 Dole v údolí stojí dům.
down advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (away from here) (jinam, než sem)tam přísl
 Are you coming down to the pub with us?
 Jdeš tam do té hospody s námi?
down preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (from higher to lower place) (z výše položeného místa)dolů přísl
 They walked down the mountain.
 Scházeli dolů z hory.
down preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (further along)dál, dále přísl
 The restaurant is just down the street.
 Restaurace se nachází dál v ulici.
down preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (near body of water) (směrem proudu vody)po předl
 They live about 20 miles down river.
 Žijí asi 20 mil po řece.
down preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (throughout: years, ages, etc.) (v průběhu)po předl
 Philosophers have sought answers down the ages.
 Filozofové hledají odpovědi po staletí.
down advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (southward) (na jih)do předl
 We're going down to Italy for our holidays this year.
 Jedeme letos na prázdniny do Itálie.
down adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (lower)nízký příd
 The price of oil is down this week.
 Cena ropy je tento týden nízká.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
down adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (level: reduced) (na nízké úrovni)dole přísl
  snížený příd
 The water level is down. We should add some more.
 Hladina vody je dole. Měli bychom nějakou přidat.
down adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, informal (sad or depressed)sklíčený příd
  smutný příd
 I feel a little down, but I'll be alright.
down adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (to the south) (na jihu)dole přísl
 They're down on the south coast all week.
 Jsou celý týden dole na pobřeží.
down adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (American football: stopped) (v americkém fotbale)down m
 The referee declared the ball down.
down adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sports: behind in score) (být pozadu, neboli prohrávat o)pozadu přísl
 The Danish team is down ten points.
down adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." UK (trains: away from capital) (vlak)mimoměstský příd
 The down train leaves from this platform.
down adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (not working, out of order)nefunkční příd
  rozbitý příd
  (hovorový výraz: rozbitý)spadlý příd
 The server's down. You'll have to try again later.
down adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (learned)zapamatovaný příd
  naučený příd
  zvládnutý příd
 Have you got your lines down for the school play yet?
down adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (gambling: with losses of) (přeneseně: o utracených penězích)lehčí příd
 I'm down three hundred dollars.
 Jsem lehčí o tři sta dolarů.
down adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (finished)dokončený příd
  dodělaný příd
  hotový příd
 We've got three reports down, one to go!
down adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (crossword puzzles: vertical) (v křížovce)svisle přísl
 I can't work out the answer to 7 down.
 Nemůžu přijít na 7 svisle.
down with [sth] adj + prep US, informal (sick with, suffering from) (nemocí)ležet s ned + předl
 She's down with the flu and can't come to the party.
 Leží s chřipkou a nemůže přijít na oslavu.
down to [sth/sb] adj + prep informal (determined by) (záležet na někom)být na dok + předl
 Whether he goes free or not is down to the judge's decision.
 Je na rozhodnutí soudce, jestli bude volný nebo ne.
down to [sth] adj + prep (left with only)zbývat ned
  mít už jen ned, fráze
 We're down to the last of the coffee, so could you buy some more while you're out?
 Zbývá nám na poslední kafe, můžeš koupit nějakou kávu, až budeš venku?
down to [sth/sb] adj + prep informal (caused by)zaviněný příd
  zapříčiněný příd
 The accident was entirely down to driver error.
down with [sth],
down with doing [sth],
down to do [sth],
down for [sth],
down for doing [sth]
adj + prep
slang (keen to do [sth](být pro)pro předl
 Sure, I'm down for going hiking this weekend.
 Jasně, jsem pro, abychom šli o víkendu na túru.
down advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (written)zapsaný příd
  zaznamenaný příd
 Have you got that down yet?
down advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (sitting or lying) (položit, posadit)po- předp
 I put her down for her nap.
down advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to lower value) (snížit se)dolů přísl
 Prices have come down in recent weeks.
 Ceny šly v posledních týdnech dolů.
down advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (reduced: in volume, amount, etc.)zredukovaný příd
  omezený příd
 We've got our luggage down to one suitcase each.
down advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (time: earlier to later)v průběhu předl + m
  během předl
 Language changes down through the ages.
down advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to lesser strength) (naředit, nastavit: snížit koncentraci)na- předp
  (zředit)z- předp
 The beer tastes watered down.
 To pivo chutná jako nastavené vodou.
down advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (cash payment)v hotovosti předl + ž
  (hovorový výraz)cash přísl
 How much money can you put down?
down advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (into submission) (překřičet, přeřvat apod.)pře- předp
 He shouted down his opponent.
down advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (fixed state) (uchycený, upevněný, uvázaný apod.)u- předp
  (přichycený, připevněný apod.)při- předp
 The antenna was tied down with ropes.
down advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to the source) (vystopovat, vypátrat: až ke zdroji)vy- předp
Poznámka: For example: track down, hunt down
 He tracked down his natural father.
down advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (suppressed) (potlačit)po- předp
 He choked down his emotions.
down interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (command to a dog) (povel pro psa)lehni zvol
  (povel pro psa)sedni zvol
 Down, boy! Get back to your kennel.
down nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bird: soft feathers)peří, chmýří s
  prachové peří příd + s
 These pillows are filled with goose down.
 Tyto polštáře jsou naplněné husím peřím.
 Tyto polštáře jsou z prachového peří.
down nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person: soft hair) (jemné vlasy, vousy)chmýří s
 He was sixteen and had down on his chin.
down nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (botany: fuzz) (na ovoci, broskvích apod.)chmýří s
  (na ovoci)chloupky m mn
 Peaches have a layer of down on their skin.
The Downs nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (range of low ridges in England)překlad není dostupný
The Downs nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sea area in England)překlad není dostupný
down n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (made with soft feathers)překlad není dostupný
the downs nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." UK (rolling country)pahorkatina ž
 Sheep were grazing on the downs.
downs nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." informal (negative events, experiences)negativní zkušenosti příd + ž mn
down preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." UK, informal (at, to)v předl
 Were you down the pub last night?
 Byl jsi včera v noci v hospodě?
down viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (fall) (přeneseně: životní apod.)pád m
 The road ups and downs all the way to the sea.
down [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (drink)vypít dok
  spořádat dok
  (hovorový výraz: vypít)vylohnit dok
 He downed his beer and left.
down [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (shoot from the sky)sestřelit dok
  skolit dok
 They downed a helicopter with just a rifle.
down [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (subdue) (soupeře)skolit dok
  (soupeře)srazit dok
 That wrestler could down anyone in thirty seconds.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
abseil down [sth] vi + prep (descend using a rope)slaňovat z ned + předl
  slanit z dok + předl
 Sharon abseiled down the side of a skyscraper to raise money for charity.
back down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (give in, yield)podvolit se dok
  ustoupit dok
 Despite the evidence, he refused to back down.
bear down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (labor: push baby out)překlad není dostupný
bear down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." US (apply pressure, concentrate) (přeneseně: opravdu se snažit)zabrat dok
 You have to know when to conserve your strength and when to bear down with every bit of energy you have.
bear down on [sth/sb] vi phrasal + prep (push, press on)tlačit na ned + předl
 Bear down on the pen to make clear carbon copies.
bear down on [sb] vi phrasal + prep figurative (weigh heavily upon)doléhat na ned + předl
 The weight of Emma's financial worries were bearing down on her.
bear down on [sb/sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] UK (rush towards)řítit se na ned + předl
  valit se na ned + předl
 The truck came bearing down on the brothers as they were crossing the street.
bear down on [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (approach threateningly) (výhružně)přistoupit, přikročit dok
 The man was bearing down on Jim along the path.
beat down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (sun: shine brightly and hot) (přeneseně: Slunce)pražit, pálit ned
 The sun was beating down on our backs.
beat down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (rain: pour heavily)lít jako z konve ned, fráze
  hustě pršet přísl + ned
 The rain beat down so hard on the apple tree that in the morning half of the apples were on the ground.
beat [sb] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal, figurative (negotiate lower price from) (cenu)usmlouvat dok
  (hovorový výraz: cenu)ukecat dok
 Amy beat the seller down to £20 for the vase.
beat [sth] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal, figurative (price: negotiate lower) (cenu)usmlouvat dok
  (hovorový výraz: cenu)ukecat dok
 We beat the price down to $45.
beat [sb] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal, figurative (demoralize) (psychicky)ničit ned
 Doris admitted that life was beating her down.
beat [sth] down,
beat down [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
figurative (suppress)potlačit dok
 Deborah beat down her fear of flying and got on the plane to visit her daughter in Australia.
bed down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (go to bed)uložit se ke spánku dok, fráze
  ulehnout ke spánku dok, fráze
 I usually bed down at about eleven o'clock.
bed [sb] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (provide bed for)uložit ke spánku dok, fráze
 Emily fed, bathed, and bedded down the children.
bend down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (lean over)sklonit se dok
  shýbnout se dok
  ohnout se dok
 The mother bent down to tie the child's shoe laces.
blow [sth] down,
blow down [sth]
vtr + adv
(wind: knock over) (větrem)odfouknout dok
 The wind blew down our swing set and shade umbrella.
 Vítr odfoukl náš slunečník.
bob,
bob along,
bob up and down
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
used in compounds (move up and down: on water) (na vodě)pohupovat se ned
 The toy boat bobbed along on the surface of the lake.
bog [sb] down,
bog [sb] down in [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
informal, figurative, usu passive (person: hinder) (někoho)brzdit ned
  (někomu)bránit ned
bog [sth] down,
bog down [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
informal, usu passive (vehicle: mire) (vozidlo do bahna apod.)zabořit se dok
 The jeep got bogged down in a huge mud puddle.
boil [sth] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (liquid: reduce) (omáčku apod.)redukovat ned
  povařit dok
  podusit dok
 The cook boiled down the drippings to a rich gravy.
boil down vi + prep (lquid: be reduced) (určité množství apod.)vyvařit na dok + předl
  redukovat na ned + předl
 Heat the water until it boils down to a volume of about 10ml.
 Ohřejte vodu a vyvařte ji až na objem 10 ml.
boil down to [sth] vi phrasal + prep figurative, informal (be essentially)být podstatou ned + ž
 What it all boils down to is, a failure to plan.
 Podstatou je, že nejsme schopni nic naplánovat.
boil [sth] down,
boil down [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
figurative (information, argument: reduce)zestručnit dok
  zkrátit dok
bow down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (bend, kneel in respect)poklonit se, uklonit se
 She was asked to bow down in front of a statue of their god.
break down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (machine: stop working)porouchat se, rozbít se dok
Poznámka: The single-word form is used when the term is a noun.
 The car broke down on the way home.
break down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (person: cry)rozbrečet se, rozplakat se dok
  propuknout v pláč dok, fráze
 Stella broke down when the police told her about her husband's accident.
break down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (collapse, become weak) (jednání apod.)selhat, ztroskotat dok
 The union called a strike after talks broke down over retirement benefits.
break [sth] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (door, wall: knock down) (dveře apod.)vyrazit, rozrazit dok
 The police broke down the door when they raided the house.
break [sth] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (substance: disintegrate) (chemická látka)rozkládat ned
 Stomach acid breaks down food during digestion.
break [sth] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (analyze)analyzovat ned
  (přeneseně)rozebrat dok
 We can break down the process into a number of separate stages.
break down and cry v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (burst into tears)zhroutit se a brečet dok, fráze
 Helen broke down and cried when she heard the sad news.
breaking down nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (disintegration)rozpad m
  zhroucení s
bring [sb/sth] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal, figurative (cause demise) (přen.: způsobit konec)srazit na kolena dok, fráze
  (přen.: způsobit konec)způsobit pád dok + m
 This sentence is not a translation of the original sentence. Další zvýšení daní naši firmu opravdu srazilo na kolena.
bring [sb] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." US, slang, figurative (make sad) (přeneseně: rozesmutnit)srazit na kolena dok, fráze
  (přen.: někoho rozčarovat)rozhodit dok
 If you keep criticizing Michael, you'll just bring him down.
 Když budeš Michala dál kritizovat, jen ho srazíš na kolena.
broken-down adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (dilapidated)zchátralý příd
  rozbitý příd
 The house was old and its broken-down roof was letting in the rain.
bucket,
bucket along [sth],
bucket down [sth]
vi + prep
UK (travel quickly)hnát se ned
  pádit ned
  prohnat se dok
Poznámka: Followed by a preposition
 The car was bucketing along the road.
buckle [sth] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal (fasten: shoe, seatbelt) (pás)zapnout dok
  (tkaničky)zavázat dok
 Will you please buckle down the car seat so it doesn't move around?
buckle down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal, figurative (set to work)dát se do práce dok, fráze
 I've got to buckle down and finish planting the vegetable seeds.
buckle down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal, figurative (work diligently) (s plným nasazením)pustit se do dok + předl
  zabrat dok
 I have to buckle down and finish this term paper.
burn down vi + adv (be destroyed by fire)shořet, vyhořet dok
 The factory burnt down in a fire that killed 11 workers.
burn [sth] down vtr + adv (destroy by fire)vypálit dok
 A fire burnt the hotel down.
button-down shirt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shirt with buttons on ends of collar)košile na knoflíky
 He's always neatly dressed in a freshly-pressed suit and a button-down shirt.
call [sb] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." US, informal (reprimand [sb], tell [sb] off) (neformální: vynadat)setřít, sjet dok
Calm down! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (don't panic)Klid! zvol
 Calm down! The matter has been resolved.
 Klid! Už jsme to vyřešili.
calm down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (become calmer)uklidnit se dok
  utišit se dok
calm [sb] down,
calm down [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(make calmer)utišit dok
  uklidnit dok
  ukonejšit dok
 She gave the baby a bottle to calm him down.
cast off,
cast down
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
(country dancing: dance outside the line)překlad není dostupný
chop [sth] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (tree: fell, cut down) (stromy)kácet ned
 Pioneers would chop down trees to build their homes.
clamp down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (be strict, enforce rules)rázně zakročit přísl + dok
Poznámka: Single-word form is used when the term is a noun
 There is a big problem with dangerous driving on this stretch of road, but the police are clamping down.
clamp down on [sth/sb] vi phrasal + prep figurative (be strict, enforce rules)rázně zakročit proti dok, fráze
 The city is clamping down on gang violence.
climb down [sth] vi + prep (descend by grasping) (dolů ze skály apod.)slézt dok
  slézt dolů dok + přísl
 She managed to climb down the mountain to fetch help for her injured friend.
climb down [sth] vi + adv (descend [sth] by grasping)slézt dolů z dok, fráze
  dostat se dolů z dok, fráze
 If the cat climbed up the tree, I'm sure he can climb down.
climb down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." UK, figurative (accept defeat) (přijmout porážku)odstoupit dok
  (přijmout porážku)ustoupit dok
  (přijmout porážku)podvolit se dok
 There was a public outcry at the proposals and the government was forced to climb down.
close down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (business: cease trading) (o podniku: skončit)zavřít dok
 When the doctor was killed, the clinic was forced to close down.
 Po zavraždění doktora musela klinika zavřít.
close [sth] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (prevent [sth] from operating) (zastavit provoz podniku)nechat zavřít dok + dok
 The Women's Anti-Exploitation League vowed to close down the porno shop.
closed down,
closed-down
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(gone out of business) (obchod apod.)zrušený příd
  (obchod apod.)zavřený příd
Poznámka: A hyphen is used when the adjective precedes the noun.
 They are going to open a clothing store on the site of that closed-down restaurant.
come down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (descend) (sejít ze schodů)jít dolů dok + přísl
 Go upstairs and tell your sister to come down for dinner.
come down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (structure: collapse)zřítit se dok
  spadnout dok
 After the wrecking ball hit the side of the building it came down quickly.
come down [sth] vi + prep (descend)sestoupit dok
  sejít dok
 An avalanche prevented them from coming down the mountain.
 Kvůli lavině nemohli sestoupit z hory do údolí.
come down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." slang, figurative (cease to be high on drugs) (z drog)vystřízlivět dok
 That weed was so good that it took me 3 hours to finally come down.
come down in price v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (become less expensive) (stát se levnějším)zlevnit
 That computer will come down in price when a faster model becomes available.
come down on [sb] vi phrasal + prep figurative, informal (punish) (přeneseně)došlápnout si na dok + předl
  obořit se na dok + předl
 The teacher came down on him for his repeated absence.
come down on [sb/sth] vi phrasal + prep (collapse)spadnout na dok + předl
  zbořit se dok
 The bedroom ceiling came down on us during the hurricane.
come down to [sth] vi phrasal + prep (be essentially)spočívat v ned + předl
 What this strike comes down to is a failure to communicate with your staff.
come down to earth v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (be realistic)vrátit se nohama na zem
 He came down to earth with a real bump when he was forced to get his first job.
come down with [sth] vi phrasal + prep figurative, informal (fall ill)onemocnět dok
  (přen.: nemoc)chytit dok
  (s nemocí)ulehnout s dok + předl
 I've just come down with a cold.
cool down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (become less hot)zchladnout, vychladnout dok
 Give the cookies ten minutes to cool down.
cool down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative, informal (become less angry)uklidnit se, zklidnit se dok
 It took Andy a while to cool down after the argument with his brother.
cool down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (slow pace to end exercise) (zmírnit tempo)vyklusat se dok
cool [sth/sb] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (make less hot)zchladit dok
  nechat vychladnout dok + dok
 Ben took a cold shower to cool himself down after the race.
cool down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (feeling: lessen) (emoce)zmírnit se dok
 Henry decided to stay out of his wife's way until her anger had cooled down.
count down to [sth] vi phrasal + prep figurative (prepare for, anticipate [sth])připravovat se na, chystat se na ned + předl
 As soon as one birthday is over, Tommy starts counting down to the next one.
count down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (count back to zero)pozpátku odpočítávat přísl + ned
count [sth] down vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (count backwards to event) (před startem, na Silvestra apod.)odpočítávat ned
 It was almost midnight on New Year's Eve; the crowd in Times Square was counting down the seconds.
course down [sth] vi + prep (liquids: flow down) (směrem dolů)stékat ned
 Tears were coursing down the cheeks of the mourners as they stood at the graveside. The waterfall coursed down the rocks into the pool below.
 Slzy stékaly po tvářích truchlících, kteří stáli vedle hrobu.
crack down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (enforce laws) (zákon)prosadit dok
  (zákona)vynutit dodržování dok + s
 The police will no longer tolerate public drunkenness; they're going to crack down.
crack down on [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (not tolerate)netolerovat ned
  zasáhnout proti, zakročit proti dok + předl
 The principal is starting to crack down on unexcused absences.
crack down on [sb] vi phrasal + prep informal (punish)potrestat dok
  (hovorový výraz)zatočit s dok + předl
 Every holiday, police set up checkpoints to crack down on drunk drivers.
crash down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (collapse, fall)spadnout dok
  zřítit se dok
 After they detonated the explosives, the old bridge crashed down into the ravine.
crouch down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (squat, hunker)dřepnout si dok
  přikrčit se dok
 I crouched down to hide behind the low wall.
cut down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (reduce consumption) (spotřebu)omezit dok
 If you can't give up smoking altogether, you should at least try to cut down.
cut down on [sth] vi phrasal + prep (reduce, consume less of) (spotřebu apod.)omezit dok
 It's hard to cut down on alcohol when my friends keep inviting me out for drinks.
cut [sth] down,
cut down [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(reduce)snížit, zmenšit dok
  redukovat ned
 When the team decided to cut down their roster, everyone was upset.
cut [sth] down,
cut down [sth]
vtr + adv
(tree: fell) (strom)porazit, pokácet dok
 It's a pity that they cut down that old tree.
cut [sb] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (kill, strike down)zabít dok
  srazit k zemi dok, fráze
 Many soldiers were cut down by enemy fire.
deep down advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (inwardly or intimately)v hloubi srdce
 She looks happy but deep down she is very lonely.
die down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (diminish, subside)utichnout, ustat, odeznít
 The shouting died down when the rock star began singing.
down below advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative, informal (in Hell)do pekla předl + s
 They should send these evil people down below.
down below advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." euphemism (in the genital area) (v oblasti genitálií)tam dole záj + přísl
 Harry's been suffering from problems down below.
down in the dumps,
in the dumps
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
figurative, informal (miserable) (psychicky)na dně předl + s
 Kate has been down in the dumps since she failed her exam.
be down on [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (dislike)nemít rád ned + přísl
down payment,
downpayment
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(sum paid in advance) (platba)záloha ž
 When we bought a new car, we made a down payment of £1000 and paid the rest in instalments.
down south,
down South
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
US (in Southern States) (USA)na Jihu předl + m
down south,
down South
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
UK (in Southern counties) (v jižních zemích)dole na jihu fráze
 Jack's been living down south in Kent for many years now.
down south advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (any country: in the south) (v dané zemi)dole na jihu fráze
 Down south in India is the ancient trading port of Cochin.
Down the hatch! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (drinks toast) (přípitek)do dna!
 Down the hatch, everybody!
down the line,
further down the line
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
figurative, informal (in the future)v budoucnosti předl + ž
down the line exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (to the next person or people)další v řadě fráze
Dalších 100 Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"down" se vyskytuje také v těchto heslech:
In the English description:
Collocations: downed [his beer, a glass of water, her drink], [duck, goose] down, a down [jacket, blanket, comforter], more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "down":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'down'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: party | tap

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.