free

Listen:
 [ˈfriː]


WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
free adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (gratis, no charge)zadarmo, zdarma přísl
  (bez poplatků)bezplatný příd
 I paid for the coat, but the hat was free.
 Za kabát jsem zaplatil, ale ten klobouk byl zadarmo.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Zaparkoval na bezplatném parkovišti.
free adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not restrained physically) (fyzicky neomezený)volný, svobodný příd
  na svobodě předl + ž
 The prisoner was free at last.
 Vězeň byl konečně volný.
free to do [sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (at liberty)oprávněný příd
 The citizens were not free to criticize the government.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Nemocnice není oprávněna sdělovat tisku informace o zdravotním stavu pacientů.
free adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (seat: unoccupied) (neobsazený)volný příd
 Excuse me, is this seat free?
 Promiňte, je to sedadlo volné?
free [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (release, liberate [sb], [sth](dát svobodu)osvobodit dok
  osvobozovat ned
 Slaves were freed in 1865 in the USA.
 Otroci byli v USA osvobozeni v roce 1865.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Generál osvobozoval jedno město za druhým.
free [sb] from [sth] vtr + prep figurative (exempt [sb] from duty) (povinnosti)osvobodit od dok + předl
  (povinnosti)osvobozovat od ned + předl
 Household appliances have freed us from many of the time-consuming chores our grandparents had to do.
 Domácí spotřebiče nás osvobodily od spousty zdlouhavých povinností, které museli dělat naši prarodiče.
free adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: available) (nemající nic v plánu)volný příd
  mající čas příd + m
 Are you free this Saturday?
 Jsi v sobotu volný?
free to do [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: available to do [sth])mající čas příd + m
 Sandra said that she would be free to help us tomorrow.
 Sandra říkala, že by zítra měla čas nám pomoct.
free for [sth] adj + prep (person: available for [sth])mající čas příd + m
 I'm free for coffee tomorrow morning if you fancy meeting up.
 Zítra mám čas na kafe, jestli se chceš potkat.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
free adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not literal) (ne doslovný)volný příd
 The newspaper gave a free interpretation of events.
free adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (politically independent) (politicky)nezávislý, samostatný příd
 The former colony became free last year.
free adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (view: unobstructed) (výhled)volný, nerušený příd
 We have a free view of the stage from here.
free adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unfettered)neomezený příd
 After the divorce, he was given free access to his children.
free adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (chemistry: uncombined) (částice v chemii)volný příd
 Substances conduct because of free electrons.
free adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (loose) (oděv)volný příd
 I prefer clothes that are free and light.
free adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unrestrained)bez zábran předl + ž mn
 Feel free to ask questions.
free adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (frank)upřímný příd
 If I can be free with you, I'll tell you what's wrong.
free adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." somewhat pejorative (lavish)nešetřící příd
 He was very free with his advice.
free,
-free
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
as suffix (without: [sth] undesirable)překlad není dostupný
Poznámka: Used in combination
 This tube station has step-free access.
free of [sth],
free from [sth]
adj + prep
(exempt)bez předl
 Your life will be free from stress.
free advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (freely)volně přísl
 I love to run free along the beach.
free advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (gratis)zdarma, zadarmo, bezplatně přísl
 I got this book free.
free [sb] from [sth] vtr + prep (exempt)osvobodit od dok + předl
  uvolnit z dok + předl
 His hearing problem freed him from military service.
free [sb] of [sth] vtr + prep (relieve of)osvobodit od dok + předl
  zbavit dok
 Buying online will free you of the need to go to the shops.
free [sb/sth] from [sth] vtr + prep (disengage)uvolnit dok
  vyprostit dok
 He couldn't free the fishing line from the weeds.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
break free vi + adj (escape)osvobodit se dok
  (z uvěznění)uprchnout dok
break free from [sb] vi + adj (escape) (někoho)osvobodit se od dok + předl
  (někoho)zbavit se dok
break free from [sth] vi + adj (escape)odtrhnout se od dok + předl
  osvobodit se z dok + předl
  uprchnout z dok + předl
 The two convicts were finally able to break free from the chain gang.
duty-free goods nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (merchandise free of customs tax)bezcelní zboží
 Duty-free goods can be purchased only by those who are over 18 years of age.
duty-free shop nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (airport: untaxed goods store)duty free shop fráze
 You must show your boarding pass at the checkout counter of the duty-free shop.
feel free interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (please do, go ahead)klidně přísl
 Please feel free to call if you need any help. If you ever want to borrow a book, feel free.
 Prosím tě, klidně zavolej, když budeš potřebovat pomoct.
for free advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (free of charge, without paying)zdarma
  grátis
 Joe somehow managed to get hold of some concert tickets for free.
free as a bird adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (really free)volný jako pták
 When this school year is over, I'll be free as a bird.
free enterprise nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (liberal economics)svobodné podnikání
 The G8 is a group of nations who share a belief in free enterprise as the best route to growth.
free fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fall: subject to gravity)volný pád příd + m
 The plane went into free fall when both engines stalled.
free fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (part of jump: no parachute)volný pád příd + m
 Baumgartner is going to perform a free fall from 120,000 feet.
free fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (sharp decline) (úpadek)strmý pád příd + m
 The global economy went into free fall in the fall of 2008.
free from adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not containing)bez předl
  neobsahující příd
 The river was free from pollution before the factory was built nearby.
 Než byla v blízkosti řeky postavena továrna, tekla řeka bez nečistot.
free kick nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sport: kick awarded after a foul) (sport)penalta ž
  (sport)přímý kop příd + m
free of adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not containing)bez předl
  neobsahující příd
 I try to use personal care products that are free of artificial scents.
free of charge adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (having no cost)zdarma přísl
  bezplatný příd
 The film was rubbish but it's okay because the seats were free of charge.
free of charge advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at no cost)zdarma přísl
  v ceně předl + ž
 Breakfast is provided free of charge.
free range,
free-range
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(farm animal: roaming freely) (o zvířatech)volně chovaný přísl + příd
 Free-range chickens are not kept in small cages.
free range,
free-range
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(produce: from free-range animals)z volného chovu fráze
 Eggs generally cost more if they're free range.
 Vejce z volného chovu bývají dražší.
free ride nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (obtaining [sth] without putting in effort) (co si člověk nemusí zasloužit)zadarmo přísl
  (hovor., přen.)parazitování s
Poznámka: hyphen used when term is an adj before a noun
 There are no free rides here: if you don't work, you don't eat.
 Tady není nic zadarmo, když nepracuješ, nejíš.
free speech nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (speech unrestrained by censorship)svoboda projevu
 Seventy percent of Americans agreed that people should have the right to free speech.
free spirit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (non-conformist)volnomyšlenkář, volnomyšlenkářka m, ž
  svobodomyslný příd
 She's a free spirit: she wears what she likes, does what she likes, and doesn't care what anybody thinks.
free time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (leisure hours)volný čas
 She often reads in her free time.
free trade nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (unrestricted commerce)svobodný obchod, volný obchod
 The USA has a free trade agreement with Mexico and Canada.
free [sth/sb] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal (make [sth] available) (přen.: poskytnout)uvolnit dok
  mít k dispozici ned, fráze
 The rental company said all their cars were reserved, but they might be able to free up a sedan in the afternoon.
free will nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (choice, freedom to choose)svobodná vůle příd + ž
  vlastní vůle příd + ž
 Are all things preordained by God or does the individual have free will?
free yourself viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (unburden yourself of [sth])osvobodit se dok
  oprostit se dok
 No one else can cure your addiction; you must free yourself.
freelance,
free lance
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
historical (medieval mercenary soldier)překlad není dostupný
freelance,
free-lance,
free lance
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (independent in political causes)překlad není dostupný
freestanding,
free-standing
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not supported)samostatný příd
  volně stojící přísl + příč ned
 We don't live in a duplex or apartment; our home is freestanding.
freestanding,
free-standing
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (independent)samostatný, nezávislý příd
 The novel isn't part of a series; it's a freestanding story.
gluten free,
gluten-free
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not containing cereal protein)bezlepkový příd
Poznámka: A hyphen is used when the adjective precedes the noun
 Many people follow a gluten-free diet because they are allergic to wheat.
home free adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (sure of safety, success) (přen.: mít něco jisté)mít to v kapse ned, fráze
  (přen.: něco vyhrát, zajistit)mít to doma end, fráze
of your own free will exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (out of choice)ze svobodné vůle fráze
 Do you marry this man of your own free will? I retired of my own free will; I was not fired.
own free will nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (personal choice)svobodná vůle
 It was my own free will to start this project so I can't blame anyone else when things get tough.
set free v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (liberate from captivity)osvobodit dok
 Can you remember what year Nelson Mandela was set free?
set free v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (emancipate)zrovnoprávnit dok
squirm out of [sth],
squirm free of [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(get free by wriggling) (např. z objetí)vykroutit se dok
 The little girl squirmed out of her mother's embrace and ran off to play with her friends.
toll-free number nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (phone number that can be called without charge)bezplatné číslo
 The area code for toll-free numbers is 800 or 888. The agency has a toll free number so you can call without charge.
troublefree,
trouble-free
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(without problems)bezproblémový příd
 There is no marriage that is completely troublefree.
unleaded,
lead-free,
lead free
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(vehicle fuel: lead-free) (pohonná hmota)bezolovnatý příd
unleaded,
lead-free,
lead free
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (lead-free vehicle fuel)bezolovnatý benzín příd + m
 Fill it with unleaded, please.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"free" se vyskytuje také v těchto heslech:
In the English description:
Collocations: free the [prisoners, cattle], a free [drink, program, newspaper, copy, subscription, service], freed from [prison, jail, the slaughterhouse], more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "free":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'free'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: smart | drag

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.