let

Listen:
 [ˈlɛt]


Pro sloveso: "to let"

Minulý čas prostý: let
Minulé příčestí: let

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
let vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (allow)dovolit, povolit dok
  nechat dok
Poznámka: V tomto významu se sloveso "let" používá k oznámení toho, co mluvčí právě plánuje dělat, a do češtiny se často překládá příslušným významovým slovesem.
 My wife let me go out with the guys last night.
 Manželka mi včera dovolila jít s kluky večer na pivo.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Ani mě nenechali domluvit.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Moment, hned se Vám na to podívám.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Teď Vám s dovolením něco vysvětlím.
let,
let in,
let pass
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(allow to pass) (nechat projít okolo)pustit dok
  nechat projít dok + dok
 Let the waiter through.
 Pusť toho číšníka.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
let nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tennis serve) (v tenise)neplatný míč příd + m
 His first serve was a let.
let [sth],
let [sth] to [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
UK (lease, rent)pronajímat ned
  pronajmout dok
 He let the apartment for $1000 per month.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
let alone conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (much less)nemluvě o příč + předl
  a už vůbec ne fráze
 I can't even fit into the medium size, let alone the small size.
 Nevejdu se ani do velikost M, nemluvě o S.
let [sb] alone vtr + adj (not bother [sb])nechat o samotě dok, fráze
  mít soukromí inf + s
 A person's right of privacy against the government includes the right to be let alone.
let bygones be bygones v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (disregard past differences)přestat se zabývat minulostí
 We decided to let bygones be bygones and forget about our past differences.
let [sb] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (disappoint, fail)zklamat dok
 You had better get straight A's in school -- don't let me down!
let [sth] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (lower gradually) (směrem dolů)spustit dok
 The girl let down a rope and her boyfriend climbed up into her room.
let [sth] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (clothing: lengthen at hem) (oblečení)prodloužit dok
  (oblečení)popustit dok
let [sth] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." UK (release air from: tyre, etc) (vzduch z pneumatiky apod.)vypustit dok
let down adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (disappointed, failed)zklamaný příd
 She felt let down when no one came to her party.
let down by [sb/sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (disappointed, failed) (někým)zklamaný příd
let go v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (release hold)pustit dok
  uvolnit dok
 I could hold the rope no longer and had to let go.
let go of [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (release hold on) (někoho nebo něco)pustit dok
 Let go of me, you bully!
let [sb] go v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (free)nechat jít dok + ned
 They agreed to let all the hostages go.
let [sb] go v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (dismiss from job) (z práce)propustit dok
let [sth] go v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (stop pursuing [sth](přeneseně: nechat být)nechat plavat dok + ned
 We've decided to let the matter go.
let [sb] in vtr + adv (allow to enter) (dovnitř)vpustit dok
 There's someone at the door asking for you - should I let him in?
let it be interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (don't try to change it)nech to být fráze
 You shouldn't get involved in their quarrel - just let it be.
let [sb] know,
let [sb] know [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(inform)informovat ned
  dát vědět dok + ned
 We'll let you know our decision after the meeting.
let [sb] know v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (notify, warn)upozornit dok
  dát vědět dok + ned
 Please let me know when you are going to the market, so I can send my brother along to help you.
let [sb/sth] loose vtr + adj (set free, release)pustit dok
  uvolnit dok
 He let his dogs loose on my lawn and they made such a mess!
let [sb] loose on [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (allow to use freely) (bez omezení)povolit, dovolit dok
 We should never have let the kids loose on the computer!
Let me know. interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (tell me)dej mi vědět fráze
 Can you come to my party? Let me know!
let off adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (found not guilty) (viny)zprostit dok
let [sb] off,
let [sb] off with [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
informal (give [sb] a lenient or no punishment)beztrestně propustit přísl + dok
  potrestat jen mírně dok, fráze
let [sb] off [sth] vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (excuse [sb] from a duty, job) (někoho z práce apod.)omluvit dok
  (někoho z práce apod.)uvolnit dok
let off [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (explosive, gun, etc.: fire it)vystřelit dok
  odpálit dok
let off steam,
blow off steam
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (vent emotions or anger) (hněvu, emocím apod.)dát průchod dok + m
 I was annoyed and wanted to let off steam. I called my boyfriend and he let me blow off steam for an hour.
let off steam,
blow off steam
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
slang, figurative (release energy) (přeneseně: energie)vypustit páru dok + ž
 There was a play area where the kids could let off steam.
let on vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (reveal or indicate)prozradit, vyzradit dok
 John tried his best not to let on about Jane's surprise party. I was upset, but did not let on.
let [sth/sb] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (allow to exit)pustit ven dok + přísl
 Don't forget to let the cat out before you lock up for the night!
let [sth/sb] out,
let [sth/sb] out
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(free from captivity)osvobodit dok
  propustit dok
 The government finally let out the political prisoners.
let [sth] out,
let out [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(clothing: make larger) (rozšířit šaty)povolit dok
 Could you let out the waistband of these trousers, please? I seem to have put on some weight since I last wore them.
let out [sth],
let [sth] out
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
(emit, utter)vydávat ned
let [sth] out,
let out that
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
informal (reveal accidentally)náhodně odhalit přísl + dok
let [sth] out,
let out [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
UK (lease, rent)pronajmout dok
let out vi phrasal sep US (school, etc.: allow to leave) (skončení vyučování apod.)pouštět ned
 School lets out at 3 o'clock.
let the cat out of the bag v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (reveal the secret)prořeknout se, podřeknout se dok
 Thanks for letting the cat out of the bag about me being pregnant.
let up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (ease off, lessen)polevit dok
  ustávat ned
 The heavy rain let up after four hours of incessant downpour.
let up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (stop, cease)přestat dok
 Emily is always moaning about her boyfriend—she never lets up!
let up about [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (subject: stop talking about)přestat mluvit dok + ned
 Matt was late home on Friday night and his wife still hasn't let up about it.
let-up nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (easing off, lessening)polevení s
  ustávání s
  opadnutí s
let up on [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (stop making difficulties for [sb](někoho)nechat vydechnout dok + dok
 The boss has just given Charlie another pile of work; she never lets up on him.
let up on [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (stop doing [sth](něco dělat)přestat dok
 The strikers have stated that they will not be letting up on their campaign of action.
(a) letdown,
let-down
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (disappointment)zklamání s
  nespokojenost ž
 The bad news was a letdown.
let-down,
letdown
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(release of breast milk) (u savců)spuštění mateřského mléka fráze
let's contractioncontraction: Shortened form of word or words--for example, "I'd" = "I had," "can't" = "cannot." abbreviation (suggestion: let us) (rozkaz 1. os. mn. č.)-
 Let's stay in and just watch a video.
let's interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" UK (agreement: OK) (souhlas)dobře přísl
  (souhlas)tak jo přísl + část
 "Shall we try the new Chinese restaurant?" "Yes, let's!"
let's go interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (let us go)Pojďme! zvol
 Let's go to town and do some shopping! Are you ready to leave? Let's go.
let's say interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (supposing that, imagine)řekněme, že rozk + sp
  představme si, že rozk + sp
 Let's say we don't make a profit this quarter. What can we change in order to become profitable?
live and let live v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be tolerant of others)žít a nechat žít
 Those two men used to fight a lot, but now they have decided to live and let live.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"let" se vyskytuje také v těchto heslech:
In the English description:
Collocations: let me [come, cook, speak], UK: [a furnished, an unfurnished] let, tennis: (is) a let serve, more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "let":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'let'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: smart | drag

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.