mean

Listen:
 [ˈmiːn]


Pro sloveso: "to mean"

Minulý čas prostý: meant
Minulé příčestí: meant

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
mean [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (word: signify)znamenat ned
  mít význam ned + m
 What does the word 'available' mean?
 Co znamená slovo „available“?
mean to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (intend)chtít ned
  zamýšlet ned
 I'm sorry. I never meant to hurt you.
 Promiň, nechtěl jsem ti ublížit.
mean to vi + prep (intend)chtít ned
  zamýšlet ned
 Did I just step on your foot? Sorry. I didn't mean to.
 Šlápla jsem ti na nohu? Promiň, nechtěla jsem.
mean [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (signify) (mít význam)znamenat ned
 A green light means "go."
 Zelené světlo znamená „jdi“.
mean [sth],
mean that [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(with a clause: signify)znamenat ned
 When the dog barks, it means that there is danger nearby.
 Když pes zaštěká, znamená to, že je nablízku nebezpečí.
mean [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (say sincerely)myslet vážně ned + přísl
  myslet upřímně ned + přísl
 I really mean it when I say you're beautiful.
 Myslím to vážně, když říkám, že jsi krásná.
mean [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (allude to)myslet ned
  mít na mysli ned, fráze
 I don't mean her, I mean her husband!
 Nemyslím ji, mluvím o jejím manželovi.
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (stingy, miserly)lakomý příd
  skoupý příd
 He is a mean man, unlike his generous brother.
 Narozdíl od svého štědrého bratra je lakomý.
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (malicious, unkind) (chování)podlý, hanebný příd
 That was a mean thing you did.
 To bylo od tebe podlé.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (inferior)ubohý příd
  chabý příd
 That's a mean imitation of an artwork.
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (low in rank, station)podřadný příd
  řadový příd
 My grandmother was just a mean factory worker.
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (base)přízemní příd
  zlý příd
  podlý příd
 His motives are mean and vile.
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (ill-tempered)protivný, nepříjemný příd
 He has a mean disposition, and grumbles at everything.
 Je od přírody protivný a pořád remcá.
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (malevolent)podlý příd
  zlý příd
  krutý příd
  zákeřný příd
 He has a mean streak - you can see it in his eyes.
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (shabby)ubohý příd
  (hovorový výraz)ošuntělý příd
 She was dressed in old and mean clothes, but was still the prettiest girl there.
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." slang (impressive)skvělý, výborný příd
  úchvatný příd
 The bartender makes a mean martini.
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." slang (skilful)zručný, šikovný příd
 That Frank is a mean bricklayer.
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (intermediate, average) (hodnota)průměrný příd
 The mean score on the test was 70%.
mean nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (middle point) (průměrná hodnota)průměr m
 Today's temperature is near the mean for this time of year.
mean nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mathematics: average) (průměrná hodnota)průměr m
 The mean is the average value of a set of numbers.
means,
plural: means
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(method, way) (způsob)prostředek m
 "The end justifies the means."
 Účel světí prostředky.
means nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (methods, tools) (způsob, nástroj)prostředek m
 With his tools and his brain, he had the means to repair any stove.
means nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (money, wealth) (finanční)prostředky m mn
 Kevin lacks the means to buy a sports car.
mean to do [sth] vi + prep (be determined)mít v úmyslu ned, fráze
  chtít ned
  (hovorový výraz)hodlat ned
  být odhodlaný ned + příd
 I mean to win that race, even if it kills me!
mean (to do [sth]) vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (intend)mít v úmyslu ned, fráze
  zamýšlet ned
  chtít ned
 Tony means to finish his drink in one gulp.
mean [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (entail) (následek)znamenat ned
 A delay in our flight means a missed connection.
 Zpoždění letu by znamenalo, že bychom nestihli spojovací let.
mean [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (likely to result in) (mít za následek)znamenat ned
 This means war!
mean doing [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (with gerund: involve)vyžadovat ned
 No, I can't take you to your sister's house now, as that would mean driving across town and back in the rush hour.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
GMT nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. initialism (Greenwich Mean Time)GMT zkr
  greenwichský hlavní čas fráze
 GMT is a time zone that includes the British Isles.
GMT advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." initialism (Greenwich Mean Time)greenwichského času příd + m
 The event is scheduled to take place at 2200 hours GMT.
Greenwich Mean Time,
Greenwich Time
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(universal time)greenwichský čas příd + m
 Mountain standard time is plus 8 hours from Greenwich Mean Time.
Greenwich Mean Time,
Greenwich Time
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(universal time)greenwichského času příd + m
 The time is 12 o'clock, Greenwich Mean Time.
I mean exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (that is to say)mám na mysli ned, fráze
  myslím tím ned + záj
 How are you? I mean, have you recovered completely from your illness?
mean well v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have good intentions)myslet to dobře
 Even though you meant well, what you said was hurtful.
mean what you say v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (speak sincerely)nemluvit do větru
 Does he mean what he says, or is he just making an empty promise?
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"mean" se vyskytuje také v těchto heslech:
In the English description:
Collocations: what does this [word, expression] mean?, the [geometric, arithmetic, average] mean, is always so mean, more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "mean":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'mean'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: smart | drag

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.