onto

Listen:
 weak: [ˈɒntu] [ˈɒntə], strong: [ˈɒntuː]


WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
onto,
on to
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(on top of) (kde)na předl
 Anna climbed a ladder to get onto the roof.
 Anna vylezla po žebříku, aby se dostala na střechu.
onto [sth],
on to [sth]
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
slang (aware: of [sb]'s plans, etc.) (něco nekalého)vědět o ned
 Tom thinks he's being clever, but his mother is onto his little scheme.
 Tom si myslí, že má vyhráno, ale jeho matka ví o jeho pletichách.
onto [sb],
on to [sb]
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
slang (aware of what [sb] is like)překlad není dostupný
 Everyone else is charmed by that smooth talker, but I'm onto him!
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
add [sth] onto [sth],
add on [sth] to [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(charge in addition) (ceně)přičíst k dok + předl
 This restaurant automatically adds a service charge onto the bill.
add [sth] onto [sth],
add on [sth] to [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(append)připojit k dok + předl
brush [sth] on [sth],
brush [sth] onto [sth]
vtr + prep
(paint, etc.: apply)nalakovat dok
  natřít dok
 The carpenter brushed more paint onto the table.
 Tesař nalakoval stůl.
collage [sth] onto [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (art: stick, paste)dělat koláž na ned, fráze
 The children will next collage their individual drawings onto a large poster board.
dab [sth] onto [sth] vtr + prep (apply by dabbing) (make-up apod.)nanést dok
 Michelle dabbed some lotion onto her hands.
dash [sth] on [sth],
dash [sth] onto [sth]
vtr + prep
(apply roughly)nahodit dok
 Harriet dashed some paint onto the wall.
daub [sth] onto [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (apply roughly, smear) (neform.: něco něčím potřít)plesknout na dok + předl
  (neform.: něco něčím potřít)napleskat na dok + předl
 The bricklayer daubed mortar onto the layer of bricks.
 Zedník pleskl na řadu cihel další maltu.
dollop [sth] onto [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (put a blob of [sth] on [sth](hovor.: porci jídla na talíř)plesknout dok
  (hovor.: porci jídla na talíř)kydnout dok
 The chef dolloped some sour cream onto the surface of the spicy soup.
embroider [sth] onto [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (design: sew onto [sth](na něco)vyšít dok
 Sally is embroidering flowers onto the cushion cover.
engrave [sth] on [sth],
engrave [sth] onto [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(carve, etch onto [sth])vyrýt, vrýt dok
 The jeweler engraved the customer's initials on the pendant.
etch [sth] on [sth],
etch [sth] onto [sth]
vtr + prep
(engrave [sth] on [sth])vyrýt do dok + předl
 The jeweller etched the couple's initials on the rings.
 Klenotník vyryl iniciály páru do prstenu.
get onto [sth],
get on to [sth]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
informal (discuss) (tématu)dostat se k dok + předl
 My boss always becomes defensive when we get onto the subject of a pay rise.
glue [sth] to [sth],
glue [sth] onto [sth]
vtr + prep
(attach with glue)přilepit na, nalepit na dok + předl
 Tim glued the wallpaper onto the wall.
hold on to [sth/sb],
hold onto [sth/sb]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
(grasp, clutch)přidržovat se ned
 If you think you are going to slip, hold on to my arm.
hold onto [sth],
hold on to [sth]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
(keep, maintain despite difficulty)udržet si dok
 In all the years of poverty, she managed to hold onto her dignity.
ink [sth] onto [sth] vtr + prep (draw)načrtnout dok
  nakreslit dok
 The designer inked the logo onto paper before scanning it into the computer to edit it.
latch on to [sth/sb],
latch onto [sth/sb]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(cling)přilepit se k dok + předl
  přilnout k dok + předl
  ulpět na dok + předl
 Sea lampreys latch on to passing fish, sharks, and even humans.
latch on to [sth],
latch onto [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (idea, etc.: adopt, understand) (přeneseně: nápad, myšlenka)vzít si do hlavy dok, fráze
 The student began to latch on to the idea of Socialism.
latch on to [sb],
latch onto [sb]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (follow [sb] around) (přen.: někoho pronásledovat, držet se)nalepit se na dok + předl
 She's so clingy, she just latches on to whatever boy she meets.
load [sth] onto [sth],
load [sth] into [sth]
vtr + prep
(put: [sth] to be transported) (kam)naložit dok
 They loaded the goods into the delivery truck.
 Naložili zboží na kamión.
log into [sth],
log onto [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(computing: sign into site) (na počítači)přihlásit se do dok + předl
log onto [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (access: an internet site) (internetovou stránku)přihlásit se na dok + předl
 To read this forum, just log onto wordreference.com.
notch [sth] onto [sth] vtr + prep (arrow: fit to bowstring)překlad není dostupný
 Robin Hood notched another arrow onto his bow.
offload [sth] onto [sb] vtr + prep (cargo: unload) (náklad)vyložit, složit dok
  (náklad)vyklopit dok
offload [sth] onto [sb],
off-load [sth] onto [sb],
offload [sth] on [sb],
off-load [sth] on [sb]
vtr + prep
informal, figurative (pass something unwanted on to) (přeneseně)hodit na dok + předl
  (přeneseně)přehodit na dok + předl
 I managed to offload that awful project onto Audrey.
 Podařilo se mi ten příšerný projekt hodit na Andreu.
offload [sth] onto [sth] vtr + prep figurative ([sth] worrying: tell [sb](přeneseně: obavy někomu)vyklopit dok
open to [sth],
open onto [sth]
vi + prep
(give access to [sth])vést do, ústit do dok + předl
 The door opens to a large courtyard.
open out onto [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (lead to wider area) (širšího prostoru)ústit do ned + předl
 The doors open out onto a beautiful garden.
piggyback [sth] on [sth],
piggyback [sth] onto [sth]
vtr + prep
US, figurative, informal (carry, attach to [sth] else)překlad není dostupný
 They're going to piggyback this clause onto the amendment.
plunk [sth] on [sth],
plunk [sth] onto [sth] (US),
plonk [sth] on [sth],
plonk [sth] onto [sth] (UK)
vtr + prep
informal (put down heavily) (s něčím)praštit dok
  (něco někam)mrsknout dok
 He plonked the shopping on the kitchen table and went upstairs without saying a word.
project [sth],
project [sth] onto [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(emotion: attribute to [sb] else) (přen.: emoce apod., na někoho jiného)promítat ned
  (přen.: emoce apod., na někoho jiného)projektovat ned
 Heather projected her fear of dogs onto her son, who actually liked them.
put [sth] on [sth],
put [sth] onto [sth]
vtr + prep
(add) (dodatečně)přidat dok
  dát navrch dok + přísl
 The shopkeeper put an additional shipping charge on the purchase.
put [sb] on to [sb],
put [sb] onto [sb]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
informal (put in touch with) (někoho s někým)spojit dok
 A friend of his father's put him on to Mr. Smith, and Mr. Smith hired him as a printer.
put [sb] on to [sth],
put [sb] onto [sth]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
informal (inform about)překlad není dostupný
slather [sth] on [sth],
slather [sth] onto [sth]
vtr + prep
(apply thickly) (něčeho na něco)nanést silnou vrstvu dok, fráze
slump onto [sth],
slump into [sth]
vi + prep
(flop down)padnout do, padnout na dok + předl
  žuchnout do, žuchnout na dok + předl
 She slumped into the armchair and sighed heavily.
 Padla do křesla a hluboce vzdychla.
smear [sth] on [sth],
smear [sth] onto [sth],
smear [sth] over [sth]
vtr + prep
(apply, layer on [sth])namazat na dok + předl
  (něco něčím)pomazat dok
 My grandmother used to smear goose fat on my father's chest when he had a cough.
tag [sth] onto [sth] vtr + prep (attach, append) (jako přílohu)připojit dok
 James tagged the file onto the email, so his manager could see what the problem was.
thread [sth] onto [sth] vtr + prep (bead: put onto a string)navlékat na ned + předl
 Thread the beads onto the string like this.
 Navlékejte korálky na šňůrku jako je tato.
wean [sb] onto [sth] vtr + prep UK (feed a baby solids) (dítě)převést na pevnou stravu dok, fráze
 It's usual to wean a baby onto solid food at about 6 months.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"onto" se vyskytuje také v těchto heslech:
In the English description:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "onto":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'onto'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: rest | whisk

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.