over

Listen:
 [ˈəʊvər]


WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
over preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (above)nad předl
 They hung a picture over the fireplace.
 Pověsili nad krb obrázek.
over preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (on top of)přes předl
 He was carrying the bag over his shoulder.
 Nesl tašku přes rameno.
over preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (across)přes předl
 The thief jumped over the wall and got away.
 Zloděj přeskočil přes plot a utekl.
over preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (throughout) (Čeština nemá ekvivalent.)-
Poznámka: Do češtiny obvykle překládáme slovesem s příslušnou předponou.
 You should look over the report before signing it.
 Měl by sis tu zprávu projít, než ji podepíšeš.
over preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (covering)přes předl
 They put sheets over the furniture to protect it.
 Aby ochránili nábytek, hodili přes něj prostěradlo.
over preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (upon)do, přes předl
 She hit him over the head and ran away.
 Praštila ho do hlavy a utekla.
over advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (across) (Čeština nemá ekvivalent.)-
Poznámka: "Over" v tomto významu často vyjadřujeme jinými jazykovými prostředky.
 They walked over to the window.
 Přešli k oknu.
over adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (finished)skončený příd
  dokončený příd
 Is the news over yet?
 This sentence is not a translation of the original sentence. Když zapnul televizi, zápas už byl skončený.
over advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (repetitively)znovu a znovu fráze
 She kept saying, "I can't believe it" over and over.
 Znovu a znovu říkala: „Nemůžu tomu uvěřit.“
over preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (more than)přes předl
  více než přísl + sp
 Over 40% of voters disapprove.
 Přes 40 % voličů nesouhlasí.
over advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." used in expressions (overhanging) (přečnívat)přes předl
  (přečnívat)nad předl
 They sat under a tree, with branches hanging over.
 Seděli pod stromem, jehož větve visely nad nimi.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
over adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in excess)přebytečný příd
 If there is any food over after the party, you can take it.
over adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (outer)svrchní příd
 Over garments are a necessity in this cold climate.
over advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." used in expressions (covering a surface) (překrýt, přemalovat apod.)pře- předp
 The walls have been painted over.
over advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." used in expressions (from a person to another) (převzít, předat apod.)pře- předp
 Could you hand that book over to me, please?
over advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at a distance)vzdáleně přísl
  ve vzdálené části fráze
 She lives over in the west end of the city.
over advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." used in expressions (upend) (Čeština nemá ekvivalent.)-
 He knocked the glass over and spilled wine everywhere.
 Převrhl sklenici a všude se rozlilo víno.
over advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." used in expressions (against)přes předl
 Stop leaning over that wall!
over advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." used in expressions (to a place) (Čeština nemá ekvivalent.)-
 Come over and look at this.
 Pojď sem a podívej se na tohle.
over advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." used in expressions (overleaf)na další straně fráze
 See over for more details.
over advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." used in expressions (staying as guests)u nás předl + záj
 We've got friends over this weekend.
 Tento víkend u nás přespávají kamarádi.
over interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (it is your turn to speak) (v rádiové komunikaci)Přepínám. zvol
 Nothing to report. Over.
over interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (radio: done speaking) (v rádiové komunikaci)Přepínám. zvol
 Request to land on runway 5, over.
over nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cricket: sequence of balls) (v kriketu)sada, směna ž
over preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in relation to)ve srovnání s fráze
  (ve srovnání s)před předl
 We have a big lead over our competitors.
over preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (outranking) (postavení, hodnost)nad, nade předl
 In my new job, there's no one over me.
over preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (authority, control)ohledně předl
 Dad has the final say over where we go.
over preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (during)během předl
  v průběhu předl + m
  (časově)přes předl
 The shop will be closed over the holidays.
over preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (louder than) (hluk)přes předl
 I couldn't hear her over the siren.
over preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in preference to) (ve srovnání)než sp
 I prefer the red one over the blue.
over preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (by means of)po předl
 We can talk over the phone if you prefer.
 Můžeme mluvit po telefonu, pokud chceš.
over preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (concerning)kvůli předl
  ohledně předl
 They always argue over who gets to drive.
over preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (divided by) (matematika)děleno ned
 Twelve over four is three.
over preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (recovered from) (něco)přenést se přes dok, fráze
 Sayeed is not yet over the loss of his mother.
 Sayeed se dosud nepřenesl přes smrt své matky.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
agonize over [sth],
also UK: agonise over [sth]
vi + prep
(struggle with decision)lámat si hlavu nad fráze
  (zastaralý výraz)soužit se ned
 I was very unsure about whether or not to give up my job and I agonised over the decision for weeks.
agonize over doing [sth],
also UK: agonise over doing [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(struggle with decision)lámat si hlavu ned + ž
 The tickets were expensive, so I agonized over going on the trip for months.
 Lístky byly velice drahé, tak jsem si několik měsíců lámal hlavu, jestli mám jet.
all over advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (everywhere)všude přísl
 I've looked all over but still can't find my keys.
all over advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (over whole surface)všude přísl
  po celém povrchu fráze
 Oil from the site of the wrecked tanker is now spreading all over.
all over advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative, informal (in every respect, characteristic)úplně, zcela přísl
  v každém ohledu fráze
 He forgot to turn up for his own wedding? That's him all over!
all-over adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (thorough, complete)úplný, naprostý příd
Poznámka: A hyphen is used when the adjective precedes the noun.
 Jack gave the bike an all-over check.
all-over adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (tan, massage: over whole body) (masáž apod.)kompletní příd
  (masáž, opálení apod.)celého těla příd + m
 Mandy would like to have an all-over tan.
all over the place exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (in many places)všude přísl
 There is dust all over the place; I really need to clean house!
all over the place exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." figurative, informal (not focused)roztěkaný příd
  nepozorný příd
 I have been very distracted lately; my thoughts are all over the place.
all over the world exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (in many countries)po celém světě, na celém světě fráze
  celosvětově přísl
 Santa Claus is known all over the world.
all over the world advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (everywhere)všude přísl
 Luke had searched all over the world, but there was no sign of Naomi.
arch over [sth] vi + prep (form an arc over) (do oblouku)klenout se ned
 Stately elm trees arched over the boulevard.
bargain over [sth] vi + prep (haggle over price)smlouvat ned
  (o ceně)dohadovat se ned
 The two farmers went back and forth bargaining over the cow.
 Farmáři dlouho smlouvali o ceně krávy.
be all over v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be finished, ended) (skončit)být po všem ned, fráze
  skončit dok
 The battle was all over in less than three hours.
bend over vi + adv (lean forward)shýbnout se dok
  sehnout se dok
 James dropped his pen, so he bent over to pick it up.
bend over [sth/sb] vi + prep (lean over) (plot apod.)přehnout se přes dok + předl
  (plot apod.)naklonit se přes dok + předl
 Sam bent over the fence to try to reach the ball which had landed in his neighbour's garden.
bend [sth] over vtr + adv (fold)přehnout dok
  ohnout dok
 He bent over the corner of the page to mark his place in the book.
 Přehnul růžek stránky, aby věděl, kde skončil.
bent over,
bent double
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(person: doubled over)předkloněný příd
  zkroucený příd
 He was bent over in agony.
bicker about [sth],
bicker over [sth]
vi + prep
(quarrel about)hádat se o ned + předl
  (hovorový výraz)handrkovat se o ned + předl
 My brother and I often bicker over which TV channel we want to watch.
blow over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (clouds: pass, disappear) (mraky)přehnat se, přejít dok
 The clouds blew over and the sun came out.
blow over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (argument, etc.: be forgotten) (spor, hádka)pominout, odeznít, ustat dok
 Let's hope that the dispute will soon blow over.
blow [sth] over,
blow over [sth]
vtr + prep
(topple by blowing) (větrem)převrhnout se dok
  (větrem)převrhnout dok
 A strong wind had blown over several plant pots.
boil over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (spill over while boiling) (při vaření)překypět, přetéct dok
 Make sure that the water in the saucepan doesn't boil over.
boil over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (argument, etc.: intensify) (přeneseně: vzteky)vypěnit, vybuchnout dok
 Tempers soon began to boil over.
bowl [sb] over,
bowl over [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(knock to the ground)srazit k zemi dok, fráze
  povalit na zem dok, fráze
 The big dog was so excited that he ran up and bowled over the little boy.
bowl [sb] over,
bowl over [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
figurative, often passive (astound, amaze)ohromit, udivit dok
 My colleagues' kindness following my car accident really bowled me over.
bring [sth/sb] over vtr + adv (carry or take: to a given place)vzít dok
  přinést dok
  přivézt dok
 I will bring the car over to your house if you drive me home afterwards.
brood over [sth],
brood about [sth]
vi + prep
(think too much about) (příliš)přemýšlet o ned + předl
  dumat o ned + předl
 There is no point in brooding over things that have happened in the past. Jamie has been brooding about the outcome of last night's football game all morning.
brood over [sb] vi + prep figurative (children: protect) (děti)chránit, ochraňovat ned
 Shirley's mom broods over her family like a mother hen.
call [sb] over vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (invite, beckon) (někoho)vyvolat, vyzvat dok
  zavolat si dok
 We called her over to our table to join us.
carry [sth] over vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (sum: transfer to next column) (číslo: do jiného políčka)přetáhnout dok
  (číslo: do jiného políčka)přenést dok
Poznámka: The single-word form is used when the term is a noun
 Carry over the number "4" and put it at the top of the next column.
carry [sth] over vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (vacation allowance: use next year) (dovolenou do dalšího období)převést dok
 My boss won't allow me to carry over my vacation time to next year so I must take holidays now.
carry over to [sth] vi phrasal + prep (be extended)přenést se dok
  přenášet se ned
 His frustration at work carried over to his home.
 Jeho frustrace z práce se přenesla i domů.
change over to [sth] vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (switch)změnit na dok + předl
  přejít na dok + předl
 I work until midnight for a week and then I change over to the morning shift.
check [sth] over,
check over [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(examine, inspect)překontrolovat, prověřit dok
 I always check over the engine carefully before a long car journey.
climb over [sth/sb] vi + prep (clamber across)přelézt přes dok + předl
 Even if you manage to climb over the prison fence, the dogs will be waiting on the other side.
climb over [sb] vi + prep figurative (be ruthless, ambitious) (přen.: neohlížet se na ostatní)jít přes mrtvoly dok, fráze
 You have to climb over people to get what you want in this business.
cloud over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (sky, weather: go cloudy) (přeneseně: obloha)mračit se ned
 The day started fine and sunny, but by midday it began to cloud over, and by late afternoon it was raining hard.
cloud over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (look suddenly serious or sad) (výraz ve tváři)mračit se ned
  (výraz ve tváři)kabonit se ned
 At the thought of his wife's illness his face - usually so cheerful and open - clouded over.
cluck over [sb] viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (fuss in a maternal way) (o dítě)příliš se starat přísl + ned
 Patricia clucked over the sick little boy.
come over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (message: be clear) (jasně, např. sdělení)vyznít dok
  (jasně, např. sdělení)znít dok
 The Prime Minister's message came over very well in his speech.
come over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (pay a visit) (navštívit)stavit se, zastavit se, zaskočit dok
 If you come over this evening we'll watch a movie together.
come over [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (emotion: affect) (emoce)ovlivňovat ned
 I don't know what's come over me, but I can't stop crying. A strange feeling of joy came over me.
come over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (change sides) (k druhé straně)přejít, přestoupit dok
 Smith resigned from the government and came over to the opposition.
coo over [sb] vi + prep figurative (baby: admire fondly)překlad není dostupný
 Brandy cooed over the new baby.
coo over [sth] vi + prep figurative (admire [sth])překlad není dostupný
 The girls all cooed over Belinda's new designer bag.
cross over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (change loyalties) (k nepříteli apod.)přeběhnout dok
 Woodford's disagreement with the government's immigration policy is the reason why he crossed over.
cross over to [sth] vi phrasal + prep (change loyalties) (nepříteli apod.)přeběhnout k dok + předl
 The senator crossed over to the opposition.
cross over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (exchange genes) (biologicky)zkřížit dok
 The genes cross over from one chromosome to another.
cross over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (defy genres) (přeneseně: žánrů apod.)smazat hranice dok + ž mn
 The young country singer dreams of making music that will cross over and be a hit on the R&B chart.
cross over into [sth],
cross over to [sth]
vi phrasal + prep
(defy genres)překlad není dostupný
 Run DMC were one of the first rap acts to cross over into the rock charts.
cross over to [sb/sth] vi phrasal + prep (music, film: appeal diversely)překlad není dostupný
 The film has enough appeal to cross over to a wider audience.
crow about [sth],
crow over [sth]
vi + prep
figurative, informal (brag about)vychloubat se, chlubit se ned
 Steve is crowing about his perfect test score.
cry about [sth/sb],
cry over [sth/sb]
vi + prep
figurative (mourn, lament)naříkat ned
  (neformální, přeneseně: stěžovat si)brečet ned
 There is no point in crying about a situation you cannot change.
 Nemá cenu naříkat nad věcmi, které nemůžeš změnit.
cut [sth] over vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (computing: transfer) (data v počítači)převést dok
 The library will cut over the catalogue to its new software in September.
do [sth] over vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (redo, do again)předělat dok
  udělat znovu dok + přísl
 The report was a mess, and the boss made me do it over.
drape [sth] over [sth/sb] vtr + prep (arrange carefully) (látku)přehodit přes dok + předl
  (látku)přetáhnout přes dok + předl
 The organizer draped the fabric over the lectern.
drive over [sth] vi + prep (vehicle: go on top of [sth])přejet přes dok + předl
 The driver slowly drove over the loose gravel.
drizzle [sth] over [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (liquid: pour lightly) (při vaření)pokapat dok
  (neformální: při vaření)zakápnout dok
 Ben drizzled balsamic vinegar over the basil leaves.
enthuse over [sth],
enthuse about [sth]
vi + prep
(show enthusiasm)být nadšený ned + příd
 Arthur came home from the science museum enthusing about the new mineral exhibit.
fall head over heels v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (tumble)skutálet se dok
 He tumbled head over heels down the mountainside.
 Skutálel se dolů ze svahu.
fall head over heels v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (fall in love)bezhlavě se zamilovat přísl + dok
  (přen.: zamilovat se)ztratit hlavu dok + ž
 After knowing him for just two weeks I'd fallen head over heels.
fall head over heels for [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (fall in love)bezhlavě se zamilovat do dok, fráze
  (přen.: zamilovat se do někoho)ztratit hlavu pro dok, fráze
fall head over heels in love with [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (fall in love) (do někoho)bezhlavě se zamilovat do dok, fráze
  (přen.: zamilovat se do někoho)ztratit hlavu pro dok, fráze
fall out over vi phrasal + prep (quarrel because of)pohádat se kvůli dok + sp
  rozhádat se kvůli dok + sp
fall over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (person: trip or slip)svalit se, skácet se
 He's so clumsy that he fell over his own feet.
favor [sth/sb] over [sth/sb] (US),
favour [sth/sb] over [sth/sb] (UK)
vtr + prep
(prefer)preferovat, upřednostňovat ned
  dát přednost dok + ž
 It's not unusual for parents to favor one child over the others.
fawn over [sb] vi + prep (ingratiate yourself with [sb](hovorový výraz)podlézat ned
 I hate the way everyone fawns over her because she's a celebrity.
fight over [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (have a physical struggle for)zápolit o ned + předl
  zápasit o ned + předl
 The players fought over the loose ball.
fight over [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal, figurative (argue, quarrel)hádat se, dohadovat se ned
 Let's not fight over who does the dishes tonight!
flip over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (turn upside down)převrátit se dok
  přetočit se dok
 The car hit a pothole, flipped over and landed on its roof.
flip [sth] over vtr + adv (turn upside down) (přeneseně)otočit vzhůru nohama dok, fráze
  převrátit dok
 Marie flipped her notebook over when Roger tried to see what she was writing. When turning out a jelly, hold the plate over the mould before flipping it over.
flip over to [sth] vi phrasal + prep informal (change: TV channel) (mezi TV kanály)přepnout dok
 I wasn't enjoying the film so I flipped over to the sports channel.
fold [sth] over vtr + adv (bend [sth] onto itself) (přes sebe)přeložit dok
frost over vi + adv (be covered by frost)namrznout dok
  namrzat ned
fuss over [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (fret trivially about)dělat povyk ned + m
  stresovat se ned
 Don't fuss over things that you can't control.
 Nestresuj se kvůli něčemu, co nemůžeš ovlivnit.
fuss over [sb/sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (be overly attentive to) (někoho, přen.: přehnaně se starat)obskakovat ned
  (někoho, přen.: přehnaně se starat)skákat kolem ned + předl
 The little boy's mother fussed over him when he hurt himself.
get it over with v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (do the unpleasant task now) (něčeho nepříjemného)dát se do toho, pustit se do toho dok, fráze
 It's best to get it over with now, rather than leave it to the last minute.
get over [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (recover from)uzdravit se dok
  zotavit se dok
 I hope you get over your flu really quickly. By spring he had got over the virus which troubled him for much of the winter.
get over [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (cease loving: [sb](z lásky)vzpamatovat se z dok + předl
  (lásku)překonat dok
 It took me months to get over Jake after we broke up. He will get over her once he starts going out again.
get over [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (accept, believe: [sth] surprising) (přen.: pochopit)přijmout dok
  pochopit dok
Get over it! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (stop making a fuss! forget about it!) (hovorový výraz)Nech to plavat! zvol
  (hovorový výraz)Vykašli se na to! zvol
 So he left you. Get over it. There are plenty of better men out there anyway.
give over interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" UK, slang (stop, desist) (přen., hovor.)dej pokoj zvol
  (přen., hovor.)nech toho zvol
 Give over - he's not as bad as that! Give over arguing!
give over [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (stop doing [sth](něčeho)nechat dok
  (přeneseně: nechat něčeho)dát pokoj ned + m
gloat over [sth] vi + prep (brag)chlubit se, vychloubat se ned
  chvástat se ned
 Miller was gloating over his victory against Lawson.
gloss over [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (deal with superficially) (téma apod.)odbýt dok
  (přen.: nezabývat se něčím do hloubky)přejít, přeletět dok
 The article merely glosses over the surface of this complex subject.
gloss over [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (make [sth] look better)učinit atraktivnějším dok + příd
 We'll have to encourage the media to gloss over some of the nastier issues.
go over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (be received)být vyslyšen ned + příč dok
  být přijat ned + příč dok
 I hope that my speech goes over well at the meeting tonight.
go over [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (review in detail)prozkoumat dok
  projít dok
  procházet ned
 For hours afterwards, she kept going over and over what he'd told her but it still made no sense.
go over [sth] vi + prep (cross) (něco)přejít přes dok + předl
  (něco)přejet přes dod + předl
 If you want to get to the other side of the river, you need to go over the bridge. I'm just going over the road to see Mr Davison.
go over to [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (switch to)přejít k dok + předl
  změnit dok
 I went over to another cell phone provider because I didn't like the one I had been using.
 Přešla jsem k jinému telefonnímu operátorovi, protože jsem byla nespokojena s tím, kterého jsem měla předtím.
grieve over [sb],
grieve for [sb]
vi + prep
(mourn [sb]'s death) (něčí smrt)truchlit za ned + předl
gush over [sth] vi + prep (liquid: flood over [sth])překlad není dostupný
gush over [sb] vi phrasal + prep (express excessive praise, flattery to [sb])překlad není dostupný
haggle over [sth] vi + prep (bargain for [sth](o cenu)smlouvat ned
  (o cenu)handlovat ned
 The buyer and seller were haggling over the price of the house for a week.
hand [sth] over (object: give, relinquish)předat dok
  (něčeho)vzdát se dok
 The police officer persuaded Taylor to hand the knife over.
hand [sth] over to [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (object: give, relinquish to [sb])předat, odevzdat dok
 Jackson claimed that he had intended to hand the gun over to the police the next day.
hand [sth/sb] over vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (territory, child: surrender) (území apod.)vzdát se dok
  (rukojmí apod.)vydat dok
 Damascus has given the kidnappers of eight Syrian workers until Tuesday to hand the hostages over.
hand [sth/sb] over to [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (territory, child: surrender to [sb](někomu něco)postoupit dok
  (někomu něco)vydat dok
 Spain agreed to hand over the territory to Morocco.
 Španělsko se rozhodlo, že dané území postoupí Mexiku.
hand over fist advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative, informal (continuously)jako po drátku
 This contract is losing us money hand over fist.
Dalších 100 Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"over" se vyskytuje také v těchto heslech:
In the English description:
Collocations: the [show, movie, class, game] is over, it's over between [us, him and me], [it, the game, the show]'s not over yet, more...

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "over":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'over'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: smart | drag

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.