Το WordReference δεν έχει τη δυνατότητα να μεταφράσει αυτή τη φράση, μπορείτε όμως να κάνετε κλικ σε κάθε λέξη για να δείτε τη σημασία της:

colour sergeant


Η φράση που αναζητήσατε δεν βρέθηκε.
Η εγγραφή για τον όρο color παρατίθεται στη συνέχεια.

Δείτε επίσης:colour | sergeant

WordReference English-Greek Dictionary © 2017:

Κύριες μεταφράσεις
EnglishGreek
color (US),
colour (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
countable (individual hue)χρώμα ουσ ουδ
 Is red your favourite colour?
 Το αγαπημένο σου χρώμα είναι το κόκκινο;
color,
UK: colour
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (hues collectively)χρώμα ουσ ουδ
 When she added colour to her drawing, it came alive.
color,
UK: colour
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (paint, etc.)χρώμα ουσ ουδ
 You need to add a little colour to this painting to brighten it up.
color (US),
colour (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
uncountable (cheeks: redness)χρώμα ουσ ουδ
  (ροζ απόχρωση)κοκκίνισμα ουσ ουδ
 You could tell he'd been playing sport because of the colour in his cheeks.
color,
UK: colour
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (skin: pigmentation, tan)χρώμα ουσ ουδ
 Have you been on the beach? Your skin's got some colour to it.
 Πήγες στην παραλία; Το δέρμα σου έχει πάρει χρώμα.
color [sth] (US),
colour [sth] (UK)
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(apply color to [sth](προσθέτω χρώμα)χρωματίζω ρ μ
  (συχνά μεγάλες επιφάνειες)βάφω ρ μ
  (ενίοτε αρνητικό)μπογιατίζω ρ μ
 The girl coloured a tree on her piece of paper.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Αποφάσισε να βάψει τον τοίχο κόκκινο.
color [sth] (US),
colour [sth] (UK)
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
figurative (influence [sth])διαμορφώνω ρ μ
  επηρεάζω ρ μ
  (μεταφορικά)χρωματίζω ρ μ
 His experience in the war coloured his understanding of the world.
color,
UK: colour
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
US (not black and white)έγχρωμος επίθ
 He bought a colour TV.
 
Επιπλέον μεταφράσεις
EnglishGreek
color,
UK: colour
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, figurative (nature)φύση ουσ θηλ
  χαρακτήρας ουσ αρσ
 After I got to know him, I saw the colour of his soul.
color,
UK: colour
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, figurative (sound quality) (μεταφορικά)χρώμα ουσ ουδ
  τόνος ουσ αρσ
 These speakers really reproduce the colour of the music very well.
color (US),
colour (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(member's ribbon)χρώματα ουσ ουδ πλ
  διακριτικά επίθ ως ουσ ουδ πλ
 They arrived, all wearing the club's colour.
color,
UK: colour
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, figurative (evocative language)ζωντάνια ουσ θηλ
  (μεταφορικά)χρώμα ουσ ουδ
 Mark writes with a lot of colour, and his stories always have vivid imagery.
colors,
UK: colours
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
US, usu plural (flag) (σημαίας)χρώματα ουσ ουδ πλ
 The marchers in the parade proudly showed the colours of their region.
color,
UK: colour
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
US (blush)κοκκινίζω ρ αμ
 You could see him colour when asked about his girlfriend.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

WordReference English-Greek Dictionary © 2017:

Σύνθετοι τύποι:
EnglishGreek
blaze of color (US),
blaze of colour (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
([sth] intensely colorful) (μεταφορικά)έκρηξη χρωμάτων φρ ως ουσ θηλ
color blindness,
UK: colour blindness
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (inability to distinguish certain colours)αχρωματοψία ουσ θηλ
color blindness,
UK: colour blindness
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, figurative (lack of racial prejudice) (έλλειψη ρατσισμού)ίση αντιμετώπιση ανεξαρτήτως χρώματος, ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως χρώματος περίφρ
color chart (US),
colour chart (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(table illustrating a range of hues)χρωματικός πίνακας επίθ + ουσ αρσ
  χρωματολόγιο ουσ ουδ
  πίνακας χρωμάτων φρ ως ουσ αρσ
 An artist uses a color chart to identify complementary colors.
 Οι καλλιτέχνες χρησιμοποιούν χρωματικούς πίνακες για να εντοπίζουν τα συμπληρωματικά χρώματα.
 Οι καλλιτέχνες χρησιμοποιούν χρωματολόγια για να εντοπίζουν τα συμπληρωματικά χρώματα.
color contrast (US),
colour contrast (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(strong lights, darks)χρωματική αντίθεση επίθ + ουσ θηλ
  κοντράστ ουσ ουδ άκλ
 I had to adjust the colour contrast on his television.
 Έπρεπε να ρυθμίσω τη χρωματική αντίθεση στην τηλεόρασή του.
 Έπρεπε να ρυθμίσω το κοντράστ στην τηλεόρασή του.
color-coordinated (US),
colour-coordinated (UK)
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(having colors that match)που έχει ταιριαστά χρώματα περίφρ
  που είναι σε ταιριαστό χρώμα περίφρ
 Each dancer's outfit is a different style, but they are all color-coordinated.
color film (US),
colour film (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(for photographing in color)έγχρωμο φιλμ επίθ + ουδ ουδ άκλ
 Jane shot the photos using color film, scanned them into her computer and converted them to black and white.
color film (US),
colour film (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cinema: movie in color)έγχρωμη ταινία επίθ + ουδ θηλ
color intensity,
UK: colour intensity
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (saturation)ένταση χρώματος φρ ως ουσ θηλ
 Early digital cameras did not match the color intensity of 35 mm color film.
color line (US),
colour line (UK),
color bar (US),
colour bar (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(separation by skin color)φυλετικός διαχωρισμός επίθ + ουσ αρσ
  διαχωρισμός με βάση το χρώμα περίφρ
Σχόλιο: Ανάλογα με τα συμφραζόμενα μπορεί να αποδοθεί και ως «απαγόρευση εισόδου με βάση το χρώμα» κλπ.
color photo,
UK: colour photo
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (photograph in full colour)έγχρωμη φωτογραφία ουσ θηλ
 The book is full of beautiful colour photos.
color photograph (US),
colour photograph (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(photo in full color)μη διαθέσιμη μετάφραση
color photography(US),
colour photography (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(medium, artform: photos in color)έγχρωμη φωτογραφία επίθ + ουσ θηλ
 Many photographers shunned the advent of color photography and preferred to continue working in black-and-white.
color print,
UK: colour print
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (photo: full colour)έγχρωμη φωτογραφία επίθ + ουσ θηλ
 At the stationery store they make color prints directly from your digital camera.
color purity (US),
colour purity (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(saturation)καθαρότητα χρώματος φρ ως ουσ θηλ
 Black, white or gray tones diminish the color purity.
 Οι μαύροι, λευκοί ή γκρίζοι τόνοι μειώνουν την καθαρότητα του χρώματος.
color scheme,
UK: colour scheme
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (restricted range of hues)χρωματικός συνδυασμός φρ ως ουσ αρσ
  συνδυασμός χρωμάτων φρ ως ουσ αρσ
 Powerpoint offers users a choice of colour scheme for the presentation.
color spectrum (US),
colour spectrum (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(physics: range of colors) (φυσική)χρωματικό φάσμα φρ ως ουσ ουδ
  φάσμα χρωμάτων φρ ως ουσ ουδ
 A prism is needed to observe the full color spectrum present in white light.
 Γα την παρατήρηση του πλήρους χρωματικού φάσματος που υπάρχει στο λευκό φως απαιτείται πρίσμα.
color television,
UK: colour television
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (tv set showing images in colour)έγχρωμη τηλεόραση ουσ θηλ
 We've got a colour television in the living room.
color television,
UK: colour television
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (tv broadcast in colour)έγχρωμη τηλεόραση ουσ θηλ
 Colour television first came to the UK in 1967.
color temperature (US),
colour temperature (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(optics)θερμοκρασία χρώματος φρ ως ουσ θηλ
color TV (US),
colour TV (UK)
informal (television set: shows images in colour)έγχρωμη τηλεόραση επίθ + ουσ θηλ
color TV (US),
colour TV (UK)
uncountable, informal (television shows broadcast in color)έγχρωμη τηλεόραση επίθ + ουσ θηλ
color vision (US),
colour vision (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(ability to see hues)έγχρωμη όραση επίθ + ουσ θηλ
 Nocturnal animals tend not to have color vision; the night's light is not strong enough to make out more than gray shapes.
 Τα νυκτόβια ζώα συνήθως δεν έχουν έγχρωμη όραση˙ το φως της νύχτας δεν είναι αρκετά δυνατό για να διακρίνουν κάτι παραπάνω από γκρίζες φιγούρες.
color wheel (US),
colour wheel (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(chart showing color relationships)χρωματικός πίνακας επίθ + ουσ αρσ
color-coded (US),
colour-coded (UK)
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(classed and identified by color)που έχει χρωματική κωδικοποίηση περίφρ
  που έχει χρωματικούς κωδικούς περίφρ
  που είναι κωδικοποιημένος με βάση τα χρώματα περίφρ
 The files were colour-coded to make it easier to find the correct one.
colorblind,
color-blind (US),
colour-blind (UK)
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(unable to distinguish certain colors)που έχει αχρωματοψία περίφρ
colorblind,
color-blind (US),
colour-blind (UK)
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (not racially prejudiced)που δεν κάνει φυλετικές διακρίσεις περίφρ
colored pencil,
color pencil (US),
coloured pencil (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(colored drawing tool)ξυλομπογιά ουσ θηλ
 I used a coloured pencil to draw my teddy bear.
complementary color,
UK: complementary colour
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (contrasting hue)συμπληρωματικό χρώμα φρ ως ουσ ουδ
 Purple is the complementary color of yellow.
 Το μοβ είναι το συμπληρωματικό χρώμα του κίτρινου.
cool color,
UK: cool colour
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, figurative (hue: cold)ψυχρό χρώμα επίθ + ουσ ουδ
 Blue, green, and purple are the cool colors.
cream colored,
cream-color,
cream color (US),
cream-coloured,
cream coloured,
cream (UK)
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
(cream-colored)κρεμ επίθ άκλ
Σχόλιο: A hyphen is used when the adjective precedes the noun.
 Milwaukee was once known for its buildings of cream brick.
eye color (US),
eye colour (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(color of the irises)χρώμα των ματιών περίφρ
four-color process (US),
four-colour process (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(four-hue printing method)μέθοδος εκτύπωσης με τέσσερα χρώματα ουσ θηλ
full color (US),
full colour (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(printing process) (τυπογραφία)έγχρωμη εκτύπωση επίθ + ουσ θηλ
  τετραχρωμία ουσ θηλ
Σχόλιο: A hyphen is used when the adjective precedes the noun
 It's rare to find such an old magazine printed in full colour.
full color,
full-color,
UK: full colour,
full-colour
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
US (printed in colour) (εκτύπωση)έγχρωμος επίθ
 Almost all magazines these days are full-color.
full color,
full-color (US),
full colour,
full-colour (UK)
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(with full range of hues)μη διαθέσιμη μετάφραση
hair color,
UK: hair colour
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (shade)χρώμα μαλλιών περίφρ
 Teenage girls often change their hair color experimentally.
hair color (US),
hair colour (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(product: dye)βαφή μαλλιών φρ ως ουσ θηλ
honey color (US),
honey colour (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(golden hue)μελί ουσ ουδ
Σχόλιο: A hyphen is used when the term is an adjective
honey-color,
honey-colored (US),
honey-colour,
honey-coloured (UK)
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(golden)μελής επίθ
Σχόλιο: ο μελής, η μελιά, το μελί
 Her honey-color eyes sparkled in the sunlight.
in color (US),
in colour (UK)
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(image: full colour)έγχρωμος επίθ
 Producing newspapers in colour has done nothing to improve the quality of journalism.
local color (US),
local colour (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (features of a place) (μεταφορικά)τοπικό χρώμα, ντόπιο χρώμα επίθ + ουσ ουδ
  χρώμα της περιοχής περίφρ
 Take us on a tour of the bars and show us some of the local color.
local color (US),
local colour (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (quirky points)μη διαθέσιμη μετάφραση
lose color (US),
lose colour (UK)
vtr + n
(go pale, fade) (μεταφορικά)χάνω το χρώμα μου έκφρ
  χλωμιάζω ρ αμ
 People lose color when they pass out.
natural color (US),
natural colour (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(hair: real shade)φυσικό χρώμα επίθ + ουσ ουδ
  (καθομιλουμένη)φυσικό επίθ ως ουσ ουδ
 Her hair is blond, but I think it's not her natural color. Is that your hair's natural color, or do you dye your hair?
 Τα μαλλιά της είναι ξανθά, αλλά δε νομίζω ότι είναι το φυσικό της. Αυτό είναι το φυσικό σου, ή βάφεις τα μαλλιά σου;
nude color,
UK: nude colour
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (flesh hue)χρώμα του δέρματος περίφρ
  (στη μόδα)απόχρωση nude, χρώμα nude περίφρ
  nude απόχρωση, nude χρώμα περίφρ
  (καθομιλουμένη)nude ουσ ουδ άκλ
of color (US),
of colour (UK)
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
US (person: not white) (χρώμα δέρματος)έγχρωμος επίθ
opaque color (US),
opaque colour (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
uncountable (paint: gouache) (ζωγραφική)τέμπερα ουσ θηλ
opaque color (US),
opaque colour (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(pigment: not transparent)αδιαφανής βαφή επίθ + ουσ θηλ
opaque color (US),
opaque colour (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(hue: not transparent)αδιαφανές χρώμα επίθ + ουσ ουδ
 I couldn't see her eyes because her sunglasses were a very opaque color.
pastel color (US),
pastel colour (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(pale hue)παστέλ χρώμα επίθ άκλ + ουσ ουδ
  παστέλ απόχρωση επίθ άκλ + ουσ θηλ
  παστέλ ουσ ουδ άκλ
 She chose a pastel colour for her dress; pastels are 'in' this Spring.
person of color (US),
person of colour (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
([sb] of non-white descent)έγχρωμος επίθ ως ουσ
predominant color,
UK: predominant colour
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (main hue)κυρίαρχο χρώμα επίθ + ουσ ουδ
  κυρίαρχη απόχρωση επίθ + ουσ θηλ
 The predominant colour of a tree is usually green in the summer and brown in the winter.
primary color (US),
primary colour (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
often plural (red, yellow, blue)βασικό χρώμα επίθ + ουσ ουδ
 Primary colours can be mixed together to make other colours.
skin color (US),
skin colour (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(tone of complexion)χρώμα του δέρματος περίφρ
 White and black are the two common skin colours.
sorrel color nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (light red-brown)καστανοκόκκινο επίθ ως ουσ ουδ
sorrel color,
sorrel-color,
sorrel-colored
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
US (light red-brown)καστανοκόκκινος επίθ
Σχόλιο: A hyphen is used when the adjective precedes the noun
tone color (US),
tone colour (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (music: timber)ηχόχρωμα ουσ ουδ
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση colour sergeant στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'colour sergeant'.

Σε άλλες γλώσσες Ισπανικά | Γαλλικά | Ιταλικά | Πορτογαλικά | Γερμανικά | Σουηδικά | Dutch | Ρωσικά | Πολωνικά | Ρουμανικά | Τσέχικα | Τούρκικα | Κινέζικα | Ιαπωνικά | Κορεατικά | Αραβικά

Advertisements

Word of the day: allow | bud

Advertisements

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.