cross

Listen:
 'cross', 'Cross': [krɒs]


Σε αυτή τη σελίδα: cross, Cross

WordReference English-Greek Dictionary © 2019:

Κύριες μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
cross [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (go across)διασχίζω ρ μ
  περνάω ρ μ
 He crossed the street when the traffic stopped.
 Διέσχισε τον δρόμο όταν σταμάτησε η κυκλοφορία.
 Πέρασε τον δρόμο όταν σταμάτησε η κυκλοφορία.
cross [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (go over: a line, border)περνάω, περνώ ρ μ
cross [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (intersect, meet) (με κάτι)διασταυρώνομαι ρ αμ
  συναντάω, συναντώ ρ μ
 It is at the intersection where Addison Street crosses Sheridan Road.
 Είναι στο σημείο όπου η οδός Άντισον διασταυρώνεται με την οδό Σέρινταν.
 Είναι στη διασταύρωση όπου η οδός Άντισον συναντάει την οδό Σέρινταν.
cross [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (overlay: lines, sticks)σταυρώνω ρ μ
  (επίσημο)τέμνω ρ μ
 Cross the vertical line with a horizontal one to write the letter "t".
 Σταυρώστε την κάθετη γραμμή με μια οριζόντια για να σχηματίσετε το γράμμα “t”.
 Τμήστε την κάθετη γραμμή με μια οριζόντια, για να σχηματίσετε το γράμμα “t”.
cross [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (overlay: body parts)σταυρώνω ρ μ
 It's comfortable to cross your legs when you sit.
 Είναι βολικό να σταυρώνεις τα πόδια σου όταν κάθεσαι.
cross nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (x symbol) (σύμβολο)χι ουσ ουδ άκλ
  σταυρός ουσ αρσ
 The cross on the graph indicated the current number of residents.
 Ο σταυρός στο διάγραμμα έδειχνε τον τωρινό αριθμό κατοίκων.
cross,
the Cross
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(symbol of Christianity)σταυρός ουσ αρσ
 The church was filled with crosses.
 Η εκκλησία ήταν γεμάτη σταυρούς.
cross nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (combination, mix) (συνδυασμός)διασταύρωση ουσ θηλ
 Their music is a cross of reggae with hip hop.
 Η μουσική τους είναι διασταύρωση ρέγκε με χιπ χοπ.
cross adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." mainly UK (angry, annoyed)θυμωμένος μτχ πρκ
  (καθομιλουμένη)τσαντισμένος μτχ πρκ
  (παλαιό)φουρκισμένος μτχ πρκ
 She wasn't expecting her ex-boyfriend to be so cross with her.
 Δεν περίμενε ο πρώην της να είναι τόσο θυμωμένος μαζί της.
 
Επιπλέον μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
cross adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (horizontal)οριζόντιος επίθ
 You need to jump over the cross bar.
cross adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (intersecting)τεμνόμενος μτχ ενεστ
 The cross beams support the roof.
cross,
sign of the cross
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(hand gesture: crossing body) (κίνηση με το χέρι)σταυρός ουσ αρσ
 The priest noticed Mark's hastily made cross as he entered the church.
cross nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (animal, plant: hybrid)διασταύρωση ουσ θηλ
  υβρίδιο ουσ ουδ
 A tangelo is a cross between a grapefruit and a tangerine.
 Το τάνγκελο έχει προέλθει από διασταύρωση γκρέιπ φρουτ με μανταρίνι.
 Το τάνγκελο είναι υβρίδιο γκρέιπ φρουτ και μανταρινιού.
cross nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (football, soccer: pass)κάθετη πάσα φρ ως ουσ θηλ
 The cross from the side of the field went right to the other player.
cross nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (boxing: punch)κροσέ ουσ ουδ άκλ
 He hit his opponent with a strong right cross.
cross nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (suffering, burden)μαρτύριο ουσ ουδ
  βάσανο ουσ ουδ
  (μεταφορικά)σταυρός ουσ αρσ
 She still bore the cross of her failed relationship.
 Ακόμα τη βαραίνει το μαρτύριο της αποτυχημένης σχέσης της.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Τι σταυρό κουβαλάει ο καημένος! Τίποτα δεν του πάει καλά στη ζωή του.
cross viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (intersect)διασταυρώνομαι ρ αμ
 The two streets cross five miles from here.
cross viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (pass each other)συναντάω ρ μ
  (με κάποιον)συναντιέμαι ρ αμ
 The two people greeted each other when they crossed.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Πάντα τον χαιρετάω όταν τον συναντάω στην αγορά.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Πάντα τον χαιρετάω όταν συναντιόμαστε στην αγορά.
cross [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (counter, frustrate)συγκρούομαι ρ αμ
  έρχομαι σε σύγκρουση περίφρ
 His plans crossed those of his enemy.
cross [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." UK (cheque: marked for deposit) (με γενική)κάνω διγράμμιση περίφρ
 It's best to cross the cheque because this prevents anyone else from cashing it.
cross [sth],
cross [sth] and [sth],
cross [sth] with [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(hybridize) (κάτι με/και κάτι)διασταυρώνω ρ μ
 The biologist was trying to cross a rose and a lily.
cross [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make angry, oppose) (μτφ: αντιτίθεμαι)προκαλώ ρ μ
  πάω κόντρα έκφρ
  (προκαλώ θυμό)εκνευρίζω ρ μ
  τσαντίζω ρ μ
 Lucy has a bad temper, so don't cross her.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

WordReference English-Greek Dictionary © 2019:

Κύριες μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
the Cross nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cross Jesus died on)o Σταυρός άρθ ορ + ουσ αρσ
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

WordReference English-Greek Dictionary © 2019:

Σύνθετοι τύποι:
cross | Cross
ΑγγλικάΕλληνικά
AFC nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, initialism (military decoration: Air Force Cross) (παράσημο πολεμικής αεροπορίας)Τάγμα της Τιμής φρ ως ουσ ουδ
AFC nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, initialism (military decoration: Air Force Cross) (παράσημο πολεμικής αεροπορίας)Τάγμα της Τιμής φρ ως ουσ ουδ
at cross-purposes advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not in agreement)σε αντιπαράθεση περίφρ
  (πχ για σκοπό, ιδέα)αντίθετος επίθ
crisscross,
UK: criss-cross
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
US (pattern: meshed)σταυρωτός επίθ
 The dress had a crisscross pattern on the bodice.
crisscross [sth] (US),
criss-cross [sth] (UK)
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(go back and forth across)πηγαινοέρχομαι ρ αμ
 Tire tracks crisscrossed the front yard.
crisscross [sth] (US),
criss-cross [sth] (UK)
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(travel back and forth across)ταξιδεύω πέρα δώθε σε κτ περίφρ
  ταξιδεύω δεξιά και αριστερά σε κ περίφρ
  γυρίζω όλο περίφρ
Σχόλιο: Το ρήμα «ταξιδεύω» μπορεί να αντικατασταθεί με άλλο αντίστοιχο.
crisscross,
UK: criss-cross
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
US (cross over one another)διασταυρώνομαι ρ αμ
  πλέκομαι ρ αμ
 The fibers of the basket crisscrossed in an attractive pattern.
crisscrossed (US),
criss-crossed,
criss-cross (UK)
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(with intersecting lines) (γραμμές)διασταυρωμένος μτχ πρκ
  (καθομιλουμένη)ζικζακωτός επίθ
cross country,
cross-country
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(foot race: across fields) (μεταφορικά)ανώμαλος δρόμος φρ ως ουσ ουδ
  αγώνας ανώμαλου δρόμου φρ ως ουσ ουδ
Σχόλιο: hyphen used when term is an adj before a noun
 I'm good at athletics but don't have the stamina for cross country.
 Είμαι καλός στον στίβο, αλλά δεν έχω την αντοχή που απαιτείται για τον ανώμαλο δρόμο.
cross grip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (martial arts move)μη διαθέσιμη μετάφραση
Cross my heart and hope to die interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" infantile (promise)ορκίζομαι στη ζωή μου, ορκίζομαι να πεθάνω έκφρ
  (συνήθως παιδικό)φιλώ σταυρό έκφρ
 Mum, I'll clean my room in the morning. Cross my heart and hope to die!
cross [sth] off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (mark as done)διαγράφω ρ μ
  σβήνω ρ μ
 Make a list of things to do and cross off each item once you have completed it.
cross [sb] off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal (eliminate)αποκλείω ρ μ
  (μεταφορικά)διαγράφω ρ μ
 The interviewer crossed off the applicant with blue and purple hair.
cross out [sth],
cross [sth] out
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(put a line through) (με γραμμή)διαγράφω ρ μ
  (πιο περιγραφικά)τραβάω μια γραμμή σε κτ για να το διαγράψω περίφρ
 With a pencil you can erase; with a pen you have to cross out your mistakes. Cross out the wrong answers.
 Διαγράψτε τις λανθασμένες απαντήσεις.
 Με το μολύβι μπορείς να σβήσεις, με το στυλό πρέπει να τραβήξεις μια γραμμή για να διαγράψεις στα λάθη σου.
cross over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (change loyalties) (μεταφορικά)αλλάζω στρατόπεδο έκφρ
 Woodford's disagreement with the government's immigration policy is the reason why he crossed over.
 Η διαφωνία του Γούντφορντ με την κυβερνητική μεταναστευτική πολιτική είναι ο λόγος που τον οδήγησε στο να αλλάξει στρατόπεδο.
cross over to [sth] vi phrasal + prep (change loyalties) (μεταφορικά: με γενική)περνάω στο στρατόπεδο έκφρ
 The senator crossed over to the opposition.
 Ο γερουσιαστής πέρασε στο στρατόπεδο της αντιπολίτευσης.
cross over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (exchange genes) (γενετική)διασταυρώνομαι ρ αμ
 The genes cross over from one chromosome to another.
 Τα γονίδια διασταυρώνονται από το ένα χρωμόσωμα στο άλλο.
cross over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (defy genres) (μεταφορικά)σπάω τα σύνορα έκφρ
  (μεταφορικά)διευρύνω τους ορίζοντες έκφρ
 The young country singer dreams of making music that will cross over and be a hit on the R&B chart.
 Ο νεαρός τραγουδιστής της κάντρι ονειρεύεται να κάνει μουσική που θα σπάει τα σύνορα και θα σημειώνει επιτυχία στα τσαρτ της R&B.
cross over into [sth],
cross over to [sth]
vi phrasal + prep
(defy genres) (αλλάζω χώρο)μεταπηδώ σε κτ ρ αμ + πρόθ
  επεκτείνομαι σε κτ, εξαπλώνομαι σε κτ ρ αμ + πρόθ
 Run DMC were one of the first rap acts to cross over into the rock charts.
 Οι Run DMC ήταν ένα από τα πρώτα συγκροτήματα της ραπ που επεκτάθηκε και στα τσαρτ της ροκ.
cross over to [sb/sth] vi phrasal + prep (music, film: appeal diversely)γνωρίζω απήχηση, έχω απήχηση περίφρ
  απηχώ ρ αμ
 The film has enough appeal to cross over to a wider audience.
 Η ταινία είναι αρκετά καλή για να έχει απήχηση σε ευρύτερο κοινό.
cross section nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (representative sample)αντιπροσωπευτικό δείγμα επίθ + ουσ ουδ
 For this survey we need a good cross section of the community.
cross section nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (variety, diversity)ποικιλία, ποικιλομορφία ουσ θηλ
cross section nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (section made by perpendicular cuts)διατομή ουσ θηλ
cross the line v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (go beyond limit of tolerance)ξεπερνάω τα όρια
  υπερβαίνω τα όρια έκφρ
cross the threshold v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." literal (enter, go inside) (κυριολεκτικά)περνώ το κατώφλι έκφρ
 Upon crossing the threshold of the pyramid's chamber you will be able to see the mummy.
cross the threshold v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (go beyond a point) (μεταφορικά)ξεπερνώ όριο έκφρ
cross the threshold of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (go beyond a point) (μεταφορικά: με γενική)ξεπερνώ το όριο έκφρ
  (μεταφορικά: με γενική)σπάω το φράγμα έκφρ
cross your mind v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (occur to you, enter your thoughts)περνώ από το μυαλό έκφρ
 Don't tell me a wicked thought has never crossed your mind.
cross-border adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (across boundaries)διασυνοριακός επίθ
cross-category adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (search: not restricted to one type)διακατηγορικός επίθ
cross-check [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (verify)διασταυρώνω ρ μ
cross-check nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] done to verify)διασταύρωση ουσ θηλ
  εξακρίβωση ουσ θηλ
cross-continental adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (across continents)διηπειρωτικός επίθ
 We would love for the race to become cross-continental.
cross-country adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (race: across countryside) (μεταφορικά: δρόμος)ανώμαλος επίθ
  σε ανώμαλο δρόμο, σε ανώμαλο έδαφος περίφρ
 Vicky loves to run cross-country races.
cross-country adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (skiing: across fields) (σε γενική)αντοχής ουσ ως επίθ
  cross-country επίθ άκλ
 The snow-covered fields were perfect for cross-country skiing.
cross-country advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (across countryside)στην εξοχή περίφρ
  (σκι)εκτός πίστας περίφρ
 We skied cross-country, following the river.
cross-country adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (journey: across a country)από το ένα άκρο της χώρας ως το άλλο περίφρ
  σε όλη τη χώρα περίφρ
 He set off on his cross-country adventure from Washington to Los Angeles.
cross-country race nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (foot race: across fields)αγώνας ανώμαλου δρόμου φρ ως ουσ αρσ
  (μεταφορικά)ανώμαλος δρόμος φρ ως ουσ αρσ
 Cross-country races were dropped from the Olympics in 1924.
cross-country skiing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (skiing across snowy fields)σκι αντοχής φρ ως ουσ ουδ
 Cross-country skiing is very different from downhill skiing.
cross-cultural adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (involving different cultures)διαπολιτισμικός επίθ
 The international club attempts to promote cross-cultural exchange on campus.
cross-curricular adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." UK (involving different subject areas)διαθεματικός επίθ
cross-cutting,
crosscutting
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(film: jump cuts)μη διαθέσιμη μετάφραση
cross-cutting,
crosscutting
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(issue, concern: intersecting)επικαλυπτόμενος μτχ πρκ
cross-disciplinary adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of multiple fields of study)διεπιστημονικός επίθ
cross-dress viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (dress as opposite sex)ντύνομαι με ρούχα του αντίθετου φύλλου περίφρ
  είμαι παρενδυτικός ρ έκφρ
cross-dresser nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] dressing like other sex)παρενδυτικός επίθ ως ουσ
cross-dressing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (dressing like opposite sex)παρενδυσία ουσ θηλ
cross-eyed,
boss-eyed
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(having a squint)αλλήθωρος επίθ
cross-fertilization,
also UK: cross-fertilisation
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(pollination between plants) (φυτολογία)σταυρεπικονίαση ουσ θηλ
cross-fertilization,
also UK: cross-fertilisation
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (exchange of ideas)αλληλεπίδραση ουσ θηλ
  (μεταφορικά)γόνιμη αλληλεπίδραση επίθ + ουσ θηλ
cross-functional adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (team: skilled in different areas)διαλειτουργικός επίθ
 Management put together a cross-functional team to consider all aspects of the project.
cross-functional adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (project, issue: involving different departments)διαλειτουργικός, διατμηματικός επίθ
 This is a cross-functional project, so we're going to need to consult with several different departments.
cross-hatching nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (art: shading technique)γραμμοσκίαση ουσ θηλ
cross-legged adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sitting: knees wide, ankles crossed)οκλαδόν επίρ
cross-party adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (between political parties)διακομματικός επίθ
cross-pollinate [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (use pollen from another plant)κάνω διασταυρωτή επικονίαση σε κτ περίφρ
cross-pollinate viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (pollinate with another plant)κάνω διασταυρωτή επικονίαση περίφρ
cross-pollination nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (transfer of pollen)διασταυρούμενη επικονίαση επίθ + ουσ θηλ
cross-purpose nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (contrary aims)αντικρουόμενα συμφέροντα επίθ + ουσ ουδ πλ
 The whole meeting was nothing but cross-purpose and confusion.
cross-refer [sth] to [sth] vtr + prep (refer to [sth] by a cross-reference)παραπέμπω σε κτ ρ μ + προθ
  έχω παραπομπή για κτ περίφρ
 In the dictionary, the entry for "went" cross-refers to "go" because the two words are related.
cross-sectional adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (relating to a cross section)διατομεακός επίθ
cross-shaped adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (looking like a cross)σταυρόμορφος επίθ
  που έχει σχήμα σταυρού περίφρ
cross-stitch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sewing stitch: x pattern)σταυροβελονιά ουσ θηλ
cross-stitch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sewing, embroidery)σταυροβελονιά ουσ θηλ
cross-stitch viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (do embroidery)κεντώ σταυροβελονιά ρ αμ + επίρ
cross-stitch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sew a design)κάνω σταυροβελονιά σε κτ περίφρ
cross-stitch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (embroider an item)κεντώ κτ με σταυροβελονιά περίφρ
 Josie cross-stitched a cushion for her living room.
cross-train [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make skilled at different tasks)εκπαιδεύω κάποιον σε διαφορετικούς τομείς περίφρ
cross-trainer,
cross trainer
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(exercise machine)ελλειπτικό μηχάνημα γυμναστικής περίφρ
  (καθομιλουμένη)ελλειπτικό επίθ ως ουσ ουδ
cross-training,
cross training
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(use of an exercise machine)εκγύμναση με ελλειπτικό μηχάνημα περίφρ
  (καθομιλουμένη, μτφ)ελλειπτικό επίθ ως ουσ ουδ
 Η εκγύμναση με ελλειπτικό μηχάνημα είναι αερόβια άσκηση.
 Το ελλειπτικό είναι αερόβια άσκηση.
cross-training,
cross training
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(business: training employees in other job functions)εκπαίδευση εργαζομένων σε διαφορετικούς ρόλους
Σχόλιο: Δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία.
crossbreed,
also UK: cross-breed
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(animal of mixed breed) (όχι ράτσας)ημίαιμο επίθ ως ουσ ουδ
  (κάτι με κάτι άλλο)διασταύρωση ουσ θηλ
 My dog looks like a collie, but he's actually a crossbreed.
crossbreed,
also UK: cross-breed
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (hybrid)υβρίδιο ουσ ουδ
 My dress is a homemade crossbreed of two old pieces of clothing.
crosscut [sth],
UK: cross-cut [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
US (cut or move across)κόβω εγκάρσια περίφρ
crosscut [sth] (US),
cross-cut [sth] (UK)
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(film: interweave two scenes) (σκηνές σε φιλμ)εναλάσσω ρ μ
crosscut [sth] with [sth],
UK: cross-cut [sth] with [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
US (film: interweave two scenes) (σκηνές σε φιλμ)εναλάσσω ρ μ
crosscut,
UK: cross-cut
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (transverse or diagonal path) (καθομ: σύντομος δρόμος)υποτείνουσα ουσ θηλ
  διαγώνιος ουσ θηλ
  κόβω δρόμο έκφρ
crosscut,
UK: cross-cut
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (film editing: interwoven scenes)παράλληλο μοντάζ φρ ως ουσ ουδ
crosscut (US),
cross-cut (UK)
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(beams, etc: cut crosswise)κομμένος εγκάρσια φρ ως επίθ
crosscut (US),
cross-cut (UK)
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(film scene: interwoven) (σκηνή σε ταινία)συνδεδεμένος επίθ
crosshairs,
UK: cross hairs
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
US (sighting lines in a gun)σταυρόνημα ουσ ουδ
  (μεταφορικά)στόχαστρο ουσ ουδ
 She had a rabbit in her crosshairs.
 Είχε ένα κουνέλι στο στόχαστρο.
crosstalk,
cross-talk,
cross talk
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(telephone, radio: interference)παρεμβολή ουσ θηλ
crosstalk,
cross-talk,
cross talk
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(chat, informal conversation)κουβέντα, κουβεντούλα ουσ θηλ
  (καθομιλουμένη)κουβεντολόι ουσ ουδ
crosstalk,
cross-talk,
cross talk
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK (witty dialogue)έξυπνος διάλογος επίθ + ουσ αρσ
  (κατά λέξη)διάλογος στον οποίο οι συνομιλητές ανταλλάσσουν έξυπνες ατάκες
dot the i's and cross the t's,
dot your i's and cross your t's
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (attend to detail)είμαι πολύ προσεκτικός, είμαι πολύ σχολαστικός περίφρ
  (μεταφορικά)έχω τα μάτια μου δεκατέσσερα έκφρ
double-cross [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (betray)προδίδω ρ μ
  (ανεπίσημο)τη φέρνω σε κπ έκφρ
 He double-crossed me and ran off with the money and the girl.
double-cross,
double-cross
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (betrayal) (καθομιλουμένη)προδοσία ουσ θηλ
 We'd invented a perfect con, but my partner betrayed me with a double cross.
get cross viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (become angry)θυμώνω ρ αμ
  (καθομιλουμένη)τσατίζομαι ρ αμ
  (αργκό: θυμώνω)τα παίρνω έκφρ
  (μεταφορικά)τα παίρνω κρανίο έκφρ
 The mother got cross with her insolent teenage son and didn't allow him to go out with his friends.
Latin cross,
Roman cross
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cross: longer descending bar) (θρησκεία)λατινικός σταυρός έκφρ
 Ο λατινικός σταυρός έχει μακρύτερο κατακόρυφο σκέλος.
Maltese cross nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (8-pointed symbol of Malta)Σταυρός της Μάλτας έκφρ
 The Maltese Cross is the symbol of the St. John's Ambulance brigade. The Maltese cross is often used as the emblem of many fire stations.
 Ο Σταυρός της Μάλτας είναι το σύμβολο της μοίρας ασθενοφόρων του Αγίου Ιωάννη. Ο Σταυρός της Μάλτας χρησιμοποιείται συχνά ως σύμβολο πυροσβεστικών σταθμών.
Red Cross nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (medical relief agency)Ερυθρός Σταυρός ουσ αρσ
 The Red Cross is frequently the first relief agency to operate in war-torn areas.
Station of the Cross nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Christianity: one of 14 images depicting sufferings of Jesus)στάση της Οδού του Μαρτυρίου περίφρ
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Ο όρος 'cross' βρέθηκε επίσης στις εγγραφές:
Στην αγγλική περιγραφή:
Συμφράσεις: cross the [street, road, intersection, tracks], a [wooden, gold] cross, was (very) [cross] at her [daughter, son], περισσότερα…

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση cross στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'cross'.

Σε άλλες γλώσσες Ισπανικά | Γαλλικά | Ιταλικά | Πορτογαλικά | Ρουμανικά | Γερμανικά | Ολλανδικά | Σουηδικά | Ρωσικά | Πολωνικά | Τσέχικα | Τούρκικα | Κινέζικα | Ιαπωνικά | Κορεατικά | Αραβικά

Advertisements

Word of the day: Intermediate+ Word of the Day: sly | lush

Advertisements

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης