say

Listen:
 /seɪ/


Του ρήματος: "to say"

Απλός αόριστος: said
Παθητική μετοχή: said

WordReference English-Greek Dictionary © 2017:

Κύριες μεταφράσεις
EnglishGreek
say [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (utter) (εκφράζω κάτι μέσω της ομιλίας)λέω ρ μ
 Dexter said, "I'm hungry." He said the book was blue.
 O Ντέξτερ είπε «Πεινάω». Είπε πως το βιβλίο είναι μπλε.
say [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give an opinion) (εκφράζω τη γνώμη μου)λέω ρ μ
 I say it's a bad idea.
 Λέω ότι είναι κακή ιδέα.
say [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (order)λέω ρ μ
 Dad says to come and eat dinner right now.
 Ο μπαμπάς λέει να έρθεις για το δείπνο τώρα αμέσως.
 
Επιπλέον μεταφράσεις
EnglishGreek
say advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (for example)για παράδειγμα φρ ως επίρ
  ας πούμε φρ
  (επίσημο)παραδείγματος χάριν, επί παραδείγματι φρ ως επίρ
 Take any number, say seven, and multiply by four.
say advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (approximately)περίπου επίρ
  (καθομιλουμένη)πάνω κάτω, μέσες άκρες φρ ως επίρ
  χοντρικά επίρ
 There must have been, say, 200 people there.
say interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (to gain attention)λοιπόν σύνδ
 Say, do you know where I can find a good restaurant?
say nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (turn to speak)λόγος ουσ αρσ
 When Richard had his say, he explained his side of the story.
 Όταν είχε το λόγο, ο Ρίτσαρντ εξήγησε τη δική του πλευρά της ιστορίας.
say nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (authority)λόγος ουσ αρσ
 The parents decided it was bedtime, and the children had no say in the matter.
say [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (recite: [sth] learned)λέω ρ μ
 Jimmy can say his ABCs.
say [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (suppose)λέω, υποθέτω ρ μ
 Let's say that he's right.
 Ας πούμε (or: ας υποθέσουμε) ότι έχει δίκιο.
say [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (affirm)λέω ρ μ
  λέγεται ρ απρ
 She is said to be the best painter of her generation.
 Λένε πως είναι η καλύτερη ζωγράφος της γενιάς της.
 Λέγεται πως είναι η καλύτερη ζωγράφος της γενιάς της.
say [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (indicate)δείχνω ρ μ
  (καθομιλουμένη, μτφ)λέω ρ μ
 The thermometer says that it's seventy degrees.
say [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (recite: a prayer)λέω ρ μ
 The children said a prayer for their parents.
say [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (conduct: a mass)τελώ ρ μ
 The priest said the Mass on Sunday.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

WordReference English-Greek Dictionary © 2017:

Σύνθετοι τύποι:
EnglishGreek
as if to say advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in a way that suggests [sth])σαν να ήθελε να πει, σαν να προσπαθούσε να πει φρ
 He nodded at her as if to say goodbye.
as they say advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as is commonly said)σύμφωνα με τα όσα λέγονται, κατά τα λεγόμενα φρ
 As they say, "It takes one to know one."
as you say advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (I agree that)συμφωνώ ρ μ
 As you say, that spaghetti is delicious!
hard to say adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not easy to determine)δεν μπορώ να πω με σιγουριά περίφρ
  (εικασία)δύσκολο να προβλέψω περίφρ
 It's hard to say who will win this year's World Cup.
have a lot to say about v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (openly share one's opinions on)έχω πολλά να πω για κτ περίφρ
  έχω άποψη για κτ περίφρ
 As a working mother she has a lot to say about childcare facilities and unpaid, unscheduled overtime.
have little to say v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (speak little)δεν έχω πολλά να πω περίφρ
 His teacher had little to say about the incident.
have your say v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (give your opinion)λέω τη γνώμη μου, λέω την άποψή μου περίφρ
 She had her say, and she left before we could respond. Let Oscar speak, then you can have your say.
I daresay,
I daresay that,
I dare say,
I dare say that
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(I assume, I think likely)τολμώ να υποθέσω, τολμώ να πω περίφρ
  (σε ερώτηση)να υποθέσω περίφρ
 I daresay you're hungry after your long walk?
 Να υποθέσω ότι πεινάς μετά τον περίπατό σου;
I say interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" UK, dated (well!)καλά επίρ
 I say, Jeeves! - that was a splendid party, was it not?
I say (my opinion is as follows)λέω, νομίζω ρ μ
 How can our company save money during this recession? I say we stop hiring and freeze salaries.
let's say interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (supposing that, imagine)ας υποθέσουμε ότι επιφ
 Let's say we don't make a profit this quarter. What can we change in order to become profitable?
mean what you say v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (speak sincerely)εννοώ αυτά που λέω φρ
 Does he mean what he says, or is he just making an empty promise?
needless to say advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (of course, obviously)περιττό να λεχθεί έκφρ
 Needless to say, I won't go there again.
Never say die! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" figurative (do not give up)Μην τα παρατάς! φρ
  Μην εγκαταλείπεις! φρ
 Come on boys, you can still win this game! Never say die!
not say a word v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (remain silent)δεν λέω κουβέντα, μένω σιωπηλός έκφρ
 Be quiet and don't say a word, or they will discover where we are hiding.
 Να είσαι ήσυχος και να μείνεις σιωπηλός ειδάλλως θα βρουν που κρυβόμαστε.
not say a word v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not divulge [sth])δεν αποκαλύπτω τίποτα, δεν βγάζω μιλιά, δεν μου παίρνουν κουβέντα έκφρ
 Don't say a word: it's our secret!
nothing to say about [sth] preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (no information or opinion about) (για κάτι ή σχετικά με κάτι)δεν έχω τίποτα να πω περίφρ
  (σε δημοσιογράφο)δεν έχω τίποτα να δηλώσω περίφρ
 When the reporter asked about his alleged affair, he answered "I have nothing to say about that."
overhear [sb] say [sth],
overhear [sb] saying [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(hear [sb] secretly) (κπ να λέει κτ)ακούω ρ μ
 Robert overheard Tina say she is getting a divorce.
safe to say [sth],
safe to say that
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (true or likely to become true) (ανεπιφύλακτα, με σιγουριά)είναι σίγουρο, είναι αλήθεια ρ έκφρ
  μπορούμε να πούμε ρ έκφρ
 It's safe to say that most children love pizza.
say farewell v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (say goodbye to [sb])αποχαιρετώ, χαιρετώ, λέω αντίο ρ μ
 You should say farewell to him before he leaves.
say farewell v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (accept loss of [sth](μεταφορικά)αποχαιρετώ, χαιρετώ, λέω αντίο ρ μ
say good-bye,
say goodbye
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(bid farewell)αποχαιρετώ, χαιρετώ, λέω αντίο ρ μ
 The time has come for us to say goodbye.
say good-bye,
say goodbye
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
figurative (give up expectation of [sth](μεταφορικά)αποχαιρετώ, χαιρετώ, λέω αντίο ρ μ
 You can say goodbye to all hopes of promotion.
say goodbye viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (bid [sb] farewell)αποχαιρετώ ρ μ
 Say goodbye to your cousin for me!
say goodbye to [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (no longer have [sth])χάνω ρ μ
  (μεταφορικά)αποχαιρετώ ρ μ
  (μεταφορικά)λέω αντίο σε κτ έκφρ
say grace v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (say prayer before meal) (πριν το φαγητό)λέω την προσευχή περίφρ
say hello v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (greet [sb])χαιρετώ, λέω γεια ρ μ
 I say hello to my neighbors every time I see them.
say no v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (refuse or deny [sth])αρνούμαι, λέω όχι ρ μ
 The offer is very tempting but I'm afraid I have to say no.
say no to [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (refuse)αρνούμαι, λέω όχι ρ μ
 I'm going to have to say no to another piece of cake.
say nothing v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (remain silent)παραμένω σιωπηλός, δεν λέω τίποτα ρ μ
 A defendant has the right to say nothing in a court of law.
say nothing of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not mention)δεν λέω τίποτα σχετικά με κτ, δεν λέω τίποτα για κτ περίφρ
  δεν αναφέρω κτ περίφρ
 She said nothing of her upcoming surgery for fear her family would worry. You don't need to thank me - say nothing of it!
say to yourself vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (think)σκέφτομαι ρ αμ
 I said to myself, “No, that can't be right – I'd better start again from the beginning.”
Say what! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing astonishment or outrage) (έκπληξη, δυσφορία)Τι είπες;, Πως είπες;, Πως το πες αυτό; φρ
  Τι έκανε λέει; φρ
  (αργκό)Για ξαναπές το!, Για ξαναρίχτο! φρ
say yes v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (consent, agree)δέχομαι, αποδέχομαι, λέω ναι ρ μ
say yes to [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (consent to [sth](κάτι)δέχομαι, αποδέχομαι ρ μ
  (σε κάτι)λέω ναι περίφρ
say yes to [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (give [sb] consent) (σε κάποιον)λέω ναι περίφρ
  δίνω την έγκρισή μου περίφρ
say yes v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (accept an invitation)δέχομαι ρ αμ
  λέω ναι περίφρ
 I didn't really want to go but I said yes just to keep her happy.
say yes to [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (accept [sb]'s invitation) (σε κάποιον)λέω ναι περίφρ
  (κάτι κάποιου)αποδέχομαι, δέχομαι ρ μ
say yes v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (confirm [sth])μη διαθέσιμη μετάφραση
strange to say advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (surprisingly)παραδόξως, αναπάντεχα, απρόσμενα επίρ
 Strange to say, I've never set foot inside a church until today.
that is to say advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in other words)δηλαδή επίρ
  με άλλα λόγια περίφρ
  ήτοι επίρ
 I'm sorry. That is to say, I won't do it again.
to say the least advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at the minimum)το λιγότερο, τουλάχιστον επιφ
 He was a bit taken aback, to say the least. Her comment was highly inappropriate, to say the least.
 Ήταν τουλάχιστον λίγο ξαφνιασμένος.
venture to say [sth],
venture to say that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(daresay, be so bold as to say) (κάτι ή ότι/πως)τολμώ να πω φρ
 I would venture to say that most people are living with the discontentment of envious feelings.
You can say that again! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (yes: emphatically) (καθομιλουμένη)Αυτό ξαναπέστο! φρ
 “This new gadget's just brilliant.” “You can say that again!”
You don't say! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal, figurative (expressing disbelief)Τι λες τώρα! επιφ
  Πλάκα κάνεις! επιφ
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
'say' found in these entries
In the English description:

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση say στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'say'.

Σε άλλες γλώσσες Ισπανικά | Γαλλικά | Ιταλικά | Πορτογαλικά | Ρουμανικά | Γερμανικά | Dutch | Σουηδικά | Ρωσικά | Πολωνικά | Τσέχικα | Τούρκικα | Κινέζικα | Ιαπωνικά | Κορεατικά | Αραβικά

Advertisements

Word of the day: near | shallow

Advertisements

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.