stand

 /stænd/

Σχετικά με το ρήμα: "to stand "

Αόριστος stood
Παθητική Μετοχή stood

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Κύριες Μεταφράσεις
stand viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (rise) (κίνηση)σηκώνομαι ρ.αμ.
  στέκομαι όρθιος ρ έκφρ
  (σπάνιο, αρχειοπρεπές)εγείρομαι ρ μ
 Please stand for the national anthem.
 Παρακαλώ σηκωθείτε για τον εθνικό ύμνο.
stand viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be on one's feet)στέκομαι ρ.αμ.
Note: Συνήθως το στέκομαι χρησιμοποιείται με το επίθετο όρθιος.
 The guard stands all day.
 Ο φρουρός στέκεται όρθιος όλη την ημέρα.
stand viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (position on issue) (έκφραση άποψης)είμαι ρ συνδ
  (επίσημο)τάσσομαι υπέρ περίφρ
 I stand in favour of the new law.
 Είμαι σύμφωνος με τον νέο νόμο.
 Τάσσομαι υπέρ του νέου νόμου.
stand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (determined position) (έκφραση άποψης)θέση, στάση ουσ.θηλ.
 The professor's stand on the issue is clear.
 Η θέση (or: στάση) του καθηγητή σε αυτό το θέμα είναι ξεκάθαρη.
stand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (booth, stall)πάγκος ουσ.αρ.
  σταντ ουσ ουδ άκλ
 The boys opened a lemonade stand.
 Ο πωλητής έστησε τον πάγκο με τα πράγματα του.Αυτή η πρόταση δεν αποτελεί μετάφραση της αγγλικής.
 
Συμπληρωματικές Μεταφράσεις
stand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of standing)στέκομαι ρ αμ
  (μτφ: πιάνω)θέση ουσ θηλ
Note: Δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία.
 She took her stand by the bar and didn't leave all night.
 Στάθηκε στο μπαρ και δεν έφυγε όλη τη νύχτα.
 Έπιασε θέση στο μπαρ και δεν έφυγε όλη τη νύχτα.
stand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (final defence)αντίσταση ουσ θηλ
 The soldiers made their stand at the river.
stand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (raised platform)εξέδρα ουσ θηλ
  (μεταφορικά: ομιλητής)βήμα ουσ ουδ
  πόντιουμ ουσ ουδ άκλ
 The speaker stepped onto the stand.
stand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (support)βάση ουσ θηλ
  (για νότες μουσικής)αναλόγιο ουσ ουδ
 The conductor placed the sheet music on the stand.
stand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (coat rack)κρεμάστρα ουσ θηλ
  (καθομιλουμένη, μτφ)καλόγερος ουσ αρσ
 Place your raincoats on the stand by the door.
stand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (umbrella rack)θήκη ουσ θηλ
 Many stores have a stand for wet umbrellas.
stand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (witness box)έδρανο ουσ ουδ
  (κατά λέξη)έδρανο εξέτασης μαρτύρων φρ ως ουσ ουδ
 He was afraid to take the stand and testify.
 Φοβόταν να ανέβει στο έδρανο και να καταθέσει.
stands nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (bleachers: spectators' seating)κερκίδα ουσ θηλ
stand viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be erect)στέκομαι ρ αμ
 The dog stood on its hind legs.
stand viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (place yourself)στέκομαι ρ αμ
 The referee stood between the fighters.
stand viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (remain in effect)ισχύω ρ αμ
 The judge determined that the law stands.
stand viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (measure)είμαι ρ αμ
 How does the score stand?
 Πόσο είναι το σκορ;
stand viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be in a situation)βρίσκομαι, είμαι ρ συνδ
 I stand corrected.
stand viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be situated)βρίσκομαι ρ αμ
 The bank stands at the corner of Main and Rush streets.
stand viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (stagnate) (νερό)λιμνάζω ρ αμ
 The water has been standing in the puddle a long time.
stand viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be a candidate) (υποψήφιος, σε εκλογές)κατεβαίνω ρ αμ
 My uncle wants to stand for office.
stand [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (set upright) (όρθιο)στήνω ρ μ
 They stood the dominoes on end.
stand [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (submit to) (Δεν υπάρχει αντιστοιχία.)-
 He stood trial for murder.
 Δικάστηκε για φόνο.
stand [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (endure without yielding)αντέχω, υπομένω ρ μ
 He stood the torture bravely.
stand [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (tolerate)αντέχω ρ μ
 I can't stand the way he sings.
stand [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (treat, pay for)κερνάω ρ μ
  προσφέρω ρ μ
 Will you stand me a drink?
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Κύριες Μεταφράσεις
kickstand,
stand
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (metal support for a bike)στήριγμα ουσ ουδ
  σταντ ουσ ουδ άκλ
  (κατά λέξη)στήριγμα ποδηλάτου, σταντ ποδηλάτου περίφρ
kickstand,
stand
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(device that keeps [sth] upright)στήριγμα ουσ ουδ
  σταντ ουσ ουδ άκλ
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Σύνθετοι Τύποι:
stand | kickstand
bicycle stand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rack for parking cycles)βάση στάθμευσης ποδηλάτου περίφρ
  (καθομιλουμένη)σταντ για ποδήλατα περίφρ
can stand [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (be able to tolerate)μπορώ να ανεχτώ ρ.μετ.
 I hope that noise stops soon - I don't think I can stand it much longer!
 Ελπίζω αυτό ο θόρυβος να σταματήσει σύντομα. Δε νομίζω πως θα μπορέσω να τον ανεχτώ για πολύ ακόμη!
can't stand [sb/sth] v aux + vtr informal (find intolerable) (κάποιον/κάτι)δεν αντέχω περίφρ
 I can't stand my overbearing, demanding boss.
hat stand,
hatstand
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(tall structure to hang hats on)καλόγηρος για καπέλα έκφρ.
 He took off his hat and hung it on the hat stand by the door.
hot-dog stand,
hot dog stand
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(kiosk or counter selling hot dogs)καντίνα που πουλάει χοτ ντογκ ουσ.ουδ.
 Whenever I pass through Chicago, I try to stop at a hot-dog stand to pick up lunch.
music stand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (device for holding sheet music)αναλόγιο μουσικής ουσ.ουδ.
 Ellen adjusted the height of her music stand so she could read the music while sitting down.
night stand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (small bedside table)κομοδίνο ουσ.ουδ.
not stand up v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (not withstand scrutiny, etc.) (μεταφορικά)δεν αντέχω, δεν στέκω έκφρ.
 His lies won't stand up in court.
 Τα ψέμματά του δε θα σταθούν στο δικαστήριο.
one-night stand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (isolated sexual encounter with [sb])ξεπέτα ουσ.θηλ.
stand a chance v informal (have a slight possibility)έχω πιθανότητες επιτυχίας ρ.μετ.
stand alone vi + adj (software: run independently)αυτόνομος, ανεξάρτητος επίθ.
stand around vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (do nothing, remain idle)μένω/κάθομαι άπρακτος έκφρ.
 He stands around talking instead of doing his work.
stand aside vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (move to let [sb] past) (κυριολεκτικά)κάνω στην άκρη, παραμερίζω έκφρ.
 I was told to stand aside to let the ambulance pass.
stand aside vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (allow [sb] else to take charge) (μεταφορικά)κάνω στην άκρη, παραδίδω τα ηνία έκφρ.
 I will stand aside if anyone else wants the job.
stand at attention v (military: stand straight)στέκομαι προσοχή ρ.αμ.
stand back vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (retreat, stay at a distance)οπισθοχωρώ, υποχωρώ ρ.αμ.
 It is important to stand back from a fire so you do not get burned.
stand by viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be ready and waiting)βρίσκομαι σε επιφυλακή, σε ετοιμότητα ρ.αμ.
stand down viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (resign from a position)αποσύρομαι, αποχωρώ, παραιτούμαι ρ.αμ.
stand down viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (leave witness stand)αφήνω ρ.μετ.
stand down viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (end state of alert)σταματώ, παύω, τελειώνω ρ.μετ.
stand down viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (go off duty)αποσύρομαι, αποχωρώ, παραιτούμαι ρ.αμ.
stand erect viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (hold oneself very straight)στέκομαι καμαρωτός/στητός/ευθυτενής
stand fast viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (not change one's mind)μένω ακλόνητος, μένω αμετάπειστος ρ.αμ.
stand fast viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." literal (not move)μένω ακίνητος ρ.αμ.
stand firm viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be resolute)μένω αμετάπειστος, μένω ανυποχώρητος έκφρ.
 He stood firm on his decision to go to college.
stand for vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (represent)αντιπροσωπεύω, εκπροσωπώ ρ.μετ.
stand for vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (advocate)συνηγορώ υπέρ, υποστηρίζω, συνιστώ, τάσσομαι υπέρ ρ.αμ.
stand for vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (tolerate)ανέχομαι ρ.αμ.
stand in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (replace [sb] temporarily)αντικαθιστώ/αναπληρώνω προσωρινά ρ.μετ.
Note: A hyphen is used when the term is a noun
 She is standing in while the usual secretary is ill.
stand in for vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (substitute, replace temporarily)αντικαθιστώ, υποκαθιστώ, αναπληρώνω ρ.αμ.
stand in line v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (queue)περιμένω στην ουρά ρ.αμ.
 They had to stand in line to be served.
stand in the way viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (obstruct [sth] or [sb])στέκομαι εμπόδιο ρ.αμ.
stand on vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (tread upon)πατάω, ποδοπατάω ρ.μετ.
 Don't stand on a chair, you'll fall.
stand out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (be remarkable, noticeable)ξεχωρίζω, διακρίνομαι ρ.αμετ.
 Wow, those bright colors really stand out.
stand over vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (oversee)επιστατώ, επιτηρώ, εποπτεύω ρ.μετ.
stand shoulder to shoulder viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (be united)στεκόμαστε ενωμένοι, δεμένοι, μονοιασμένοι ρ.αμ.
stand shoulder to shoulder with viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (unite in solidarity with)στεκόμαστε ενωμένοι, δεμένοι, μονοιασμένοι ρ.αμ.
stand still vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." literal (not move)στέκω, μένω ακίνητος ρ.αμ.
stand still viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (not change, progress)δεν αλλάζω, μένω στάσιμος ρ.αμ.
  (μεταφορικά)βαλτώνω ρ.αμ.
stand to reason v (be logical)είμαι εύλογος, λογικός ρ.αμ.
  (μεταφορικά)βγάζω νόημα ρ.μετ.
stand together viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be united)στεκόμαστε ενωμένοι, δεμένοι, μονοιασμένοι ρ.αμ.
stand up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (rise to one's feet)σηκώνομαι πάνω/όρθιος, εγείρομαι ρ.αμετ.
Note: A hyphen or single-word form is used when the term is or modifies a noun
 When I was at school we had to stand up each time a teacher entered the classroom. Please stand up to greet the President.
 Όταν πήγαινα σχολείο, έπρεπε να σηκωνόμαστε όρθιοι κάθε φορά που έμπαινε στην τάξη ένας καθηγητής. Παρακαλώ σηκωθείτε όρθιοι για να χαιρετίσετε τον Πρόεδρο.
stand [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (place upright)σηκώνω/τοποθετώ όρθιο ρ.μετ.
 I knocked the vase over and had to stand it up again.
stand [sb] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal (fail to meet for date) (καθομιλουμένη)στήνω κάποιον σε ραντεβού έκφρ.
 We were supposed to meet outside the restaurant but he stood me up.
stand-up,
standup
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(comedian: telling jokes live) (για ηθοποιό, κωμικό)σε σταντ-απ, σε stand up, σε stand up comedy φρ
stand-up,
standup
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (comedy: live joketelling)σταντ-απ, stand up, stand up comedy ουσ ουδ άκλ
  (σπανιότερα)όρθια κωμωδία, κωμωδία στα όρθια φρ ως ουσ θηλ
stand up against vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (withstand wear, stress) (μεταφορικά)αντέχω, βαστώ, κρατώ ρ.αμ.
stand up and be counted v (express one's opinion)εκφράζω άφοβα την γνώμη μου ρ.μετ.
stand up for [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (defend [sb])υπερασπίζομαι, διεκδικώ δικαιώματα έκφρ.
 Martin Luther King Jr. stood up for the rights of African Americans.
stand up to [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (confront)αντιμετωπίζω, ορθώνω το ανάστημά μου σε έκφρ.
stand up to [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (withstand: wear, stress)αντέχω, κρατάω, διατηρούμαι ρ.αμετ.
 They ran many trials to ensure the fabric would stand up to the extreme weather conditions.
 Κάνουν πολλές δοκιμές για να βεβαιωθούν ότι το ύφασμα θα αντέξει τις ακραίες καιρικές συνθήκες.
stand-alone adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (independent, separate)ξεχωριστός, μοναδικός, ανεξάρτητος επίθ.
stand-off nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (confrontation)αντιπαράθεση, σύγκρουση ουσ.θηλ.
 They were equal in strength so the fight was a stand-off.
stand-up comedian nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (performer: tells jokes)κωμικός στάνταπ έκφρ.
stand-up comedy nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (telling jokes to an audience)κωμωδία στάνταπ έκφρ.
take a stand v (maintain an opinion against opposition)μένω σταθερός στις απόψεις μου ρ.αμ.
umbrella stand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rack or container for storing umbrellas)βάση, θήκη για ομπρέλες ουσ.θηλ.
 I didn't see an umbrella stand so I put my umbrella on the floor.
witness stand,
UK: witness box
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (place in law court where [sb] gives testimony)έδρανο μάρτυρα ουσ.ουδ.
 The defendant lied when he was put on the witness stand.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.
'stand' found in these entries
In the English description:

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'stand' στον τίτλο:

See Google Translate's machine translation of 'stand'.

In other languages: Spanish | French | Italian | Portuguese | German | Russian | Polish | Romanian | Czech | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.