stand

 /stænd/


Του ρήματος: "to stand "

Απλός αόριστος: stood
Παθητική μετοχή: stood

WordReference English-Greek Dictionary © 2015:

Κύριες μεταφράσεις
stand viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (rise) (κίνηση)σηκώνομαι ρ αμ
  στέκομαι όρθιος ρ έκφρ
  (σπάνιο, αρχειοπρεπές)εγείρομαι ρ μ
 Please stand for the national anthem.
 Παρακαλώ σηκωθείτε για τον εθνικό ύμνο.
stand viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be on one's feet)στέκομαι ρ αμ
Σχόλιο: Συνήθως το στέκομαι χρησιμοποιείται με το επίθετο όρθιος.
 The guard stands all day.
 Ο φρουρός στέκεται όρθιος όλη την ημέρα.
stand viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (position on issue) (έκφραση άποψης)είμαι ρ συνδ
  (επίσημο)τάσσομαι υπέρ περίφρ
 I stand in favour of the new law.
 Είμαι σύμφωνος με τον νέο νόμο.
 Τάσσομαι υπέρ του νέου νόμου.
stand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (determined position) (έκφραση άποψης)θέση, στάση ουσ θηλ
 The professor's stand on the issue is clear.
 Η θέση (or: στάση) του καθηγητή σε αυτό το θέμα είναι ξεκάθαρη.
stand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (booth, stall)πάγκος ουσ αρσ
  σταντ ουσ ουδ άκλ
 The boys opened a lemonade stand.
 *Ο πωλητής έστησε τον πάγκο με τα πράγματα του.
 
Επιπλέον μεταφράσεις
stand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of standing)στέκομαι ρ αμ
  (μτφ: πιάνω)θέση ουσ θηλ
Σχόλιο: Δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία.
 She took her stand by the bar and didn't leave all night.
 Στάθηκε στο μπαρ και δεν έφυγε όλη τη νύχτα.
 Έπιασε θέση στο μπαρ και δεν έφυγε όλη τη νύχτα.
stand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (final defence)αντίσταση ουσ θηλ
 The soldiers made their stand at the river.
stand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (raised platform)εξέδρα ουσ θηλ
  (μεταφορικά: ομιλητής)βήμα ουσ ουδ
  πόντιουμ ουσ ουδ άκλ
 The speaker stepped onto the stand.
stand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (support)βάση ουσ θηλ
  (για νότες μουσικής)αναλόγιο ουσ ουδ
 The conductor placed the sheet music on the stand.
stand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (coat rack)κρεμάστρα ουσ θηλ
  (καθομιλουμένη, μτφ)καλόγερος ουσ αρσ
 Place your raincoats on the stand by the door.
stand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (umbrella rack)θήκη ουσ θηλ
 Many stores have a stand for wet umbrellas.
stand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (witness box)έδρανο ουσ ουδ
  (κατά λέξη)έδρανο εξέτασης μαρτύρων φρ ως ουσ ουδ
 He was afraid to take the stand and testify.
 Φοβόταν να ανέβει στο έδρανο και να καταθέσει.
stands nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (bleachers: spectators' seating)κερκίδα ουσ θηλ
 The fans were sitting on the stands.
stand viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be erect)στέκομαι ρ αμ
 The dog stood on its hind legs.
stand viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (place yourself)στέκομαι ρ αμ
 The referee stood between the fighters.
stand viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (remain in effect)ισχύω ρ αμ
 The judge determined that the law stands.
stand viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (measure)είμαι ρ αμ
 How does the score stand?
 Πόσο είναι το σκορ;
stand viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be in a situation)βρίσκομαι, είμαι ρ συνδ
 I stand corrected.
stand viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be situated)βρίσκομαι ρ αμ
 The bank stands at the corner of Main and Rush streets.
stand viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (stagnate) (νερό)λιμνάζω ρ αμ
 The water has been standing in the puddle a long time.
stand viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be a candidate) (υποψήφιος, σε εκλογές)κατεβαίνω ρ αμ
 My uncle wants to stand for office.
stand [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (set upright) (όρθιο)στήνω ρ μ
 They stood the dominoes on end.
stand [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (submit to) (Δεν υπάρχει αντιστοιχία.)-
 He stood trial for murder.
 Δικάστηκε για φόνο.
stand [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (endure without yielding)αντέχω, υπομένω ρ μ
 He stood the torture bravely.
stand [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (tolerate)αντέχω ρ μ
 I can't stand the way he sings.
stand [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (treat, pay for)κερνάω ρ μ
  προσφέρω ρ μ
 Will you stand me a drink?
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

WordReference English-Greek Dictionary © 2015:

Κύριες μεταφράσεις
kickstand,
stand
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (metal support for a bike)στήριγμα ουσ ουδ
  σταντ ουσ ουδ άκλ
  (κατά λέξη)στήριγμα ποδηλάτου, σταντ ποδηλάτου περίφρ
kickstand,
stand
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(device that keeps [sth] upright)στήριγμα ουσ ουδ
  σταντ ουσ ουδ άκλ
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

WordReference English-Greek Dictionary © 2015:

Σύνθετοι τύποι:
stand | kickstand
bicycle stand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rack for parking cycles)βάση στάθμευσης ποδηλάτου περίφρ
  (καθομιλουμένη)σταντ για ποδήλατα περίφρ
can stand [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (be able to tolerate)μπορώ να ανεχτώ ρ μ
 I hope that noise stops soon - I don't think I can stand it much longer!
 Ελπίζω αυτό ο θόρυβος να σταματήσει σύντομα. Δε νομίζω πως θα μπορέσω να τον ανεχτώ για πολύ ακόμη!
can't stand [sb/sth] v aux + vtr informal (find intolerable) (κάποιον/κάτι)δεν αντέχω περίφρ
 I can't stand my overbearing, demanding boss.
fruit stand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (kiosk selling fruit)πάγκος με φρούτα περίφρ
 He stole two apples from a fruit stand.
hat stand,
hatstand
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(tall structure to hang hats on)καλόγηρος για καπέλα έκφρ
 He took off his hat and hung it on the hat stand by the door.
hot-dog stand,
hot dog stand
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(kiosk or counter selling hot dogs)καντίνα που πουλάει χοτ ντογκ ουσ ουδ
 Whenever I pass through Chicago, I try to stop at a hot-dog stand to pick up lunch.
music stand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (device for holding sheet music)αναλόγιο μουσικής ουσ ουδ
 Ellen adjusted the height of her music stand so she could read the music while sitting down.
night stand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (small bedside table)κομοδίνο ουσ ουδ
not stand up v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (not withstand scrutiny, etc.) (μεταφορικά)δεν αντέχω, δεν στέκω έκφρ
 His lies won't stand up in court.
 Τα ψέμματά του δε θα σταθούν στο δικαστήριο.
one-night stand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (isolated sexual encounter with [sb])ξεπέτα ουσ θηλ
stand a chance v informal (have a slight possibility)έχω πιθανότητες επιτυχίας ρ μ
stand alone vi + adj (software: run independently)αυτόνομος, ανεξάρτητος επίθ
stand around vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (do nothing, remain idle)μένω/κάθομαι άπρακτος έκφρ
 He stands around talking instead of doing his work.
stand aside vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (move to let [sb] past) (κυριολεκτικά)κάνω στην άκρη, παραμερίζω έκφρ
 I was told to stand aside to let the ambulance pass.
stand aside vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (allow [sb] else to take charge) (μεταφορικά)κάνω στην άκρη, παραδίδω τα ηνία έκφρ
 I will stand aside if anyone else wants the job.
stand at attention v (military: stand straight)στέκομαι προσοχή ρ αμ
stand back vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (retreat, stay at a distance)οπισθοχωρώ, υποχωρώ ρ αμ
 It is important to stand back from a fire so you do not get burned.
stand by vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (be ready and waiting)είμαι σε επιφυλακή, είμαι σε ετοιμότητα ρ έκφρ
  (καθομιλουμένη, ανεπίσημο)είμαι stand by ρ έκφρ
 I'll be standing by to catch you if you fall.
 Θα είμαι σε ετοιμότητα για να σε πιάσω αν πέσεις.
stand by [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (help or support) (μεταφορικά)είμαι δίπλα σε κπ, στέκομαι στο πλευρό κάποιου ρ έκφρ
  (μεταφορικά: δε φεύγω)παραμένω δίπλα σε κπ, παραμένω στο πλευρό κάποιου ρ έκφρ
 The politician's wife stood by him when he was accused of misusing public funds.
 Η σύζυγος του πολιτικού ήταν δίπλα του όταν κατηγορήθηκε για κατάχρηση δημόσιου χρήματος.
stand down viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (resign from a position)αποσύρομαι, αποχωρώ, παραιτούμαι ρ αμ
stand down viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (leave witness stand)αφήνω ρ μ
stand down viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (end state of alert)σταματώ, παύω, τελειώνω ρ μ
stand down viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (go off duty)αποσύρομαι, αποχωρώ, παραιτούμαι ρ αμ
stand erect viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (hold oneself very straight)στέκομαι καμαρωτός/στητός/ευθυτενής
stand fast viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (not change one's mind)μένω ακλόνητος, μένω αμετάπειστος ρ αμ
stand fast viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." literal (not move)μένω ακίνητος ρ αμ
stand firm viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be resolute)μένω αμετάπειστος, μένω ανυποχώρητος έκφρ
 He stood firm on his decision to go to college.
stand for vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (represent)αντιπροσωπεύω, εκπροσωπώ ρ μ
stand for vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (advocate)συνηγορώ υπέρ, υποστηρίζω, συνιστώ, τάσσομαι υπέρ ρ αμ
stand for vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (tolerate)ανέχομαι ρ αμ
stand guard vi + n (keep watch)φρουρώ, περιφρουρώ ρ μ
  φυλάσσω ρ μ
stand in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (replace [sb] temporarily)αντικαθιστώ/αναπληρώνω προσωρινά ρ μ
Σχόλιο: A hyphen is used when the term is a noun
 She is standing in while the usual secretary is ill.
stand in for vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (substitute, replace temporarily)αντικαθιστώ, υποκαθιστώ, αναπληρώνω ρ αμ
stand in line v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (queue)περιμένω στην ουρά ρ αμ
 They had to stand in line to be served.
stand in the way viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (obstruct [sth] or [sb])στέκομαι εμπόδιο ρ αμ
stand next to [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (show solidarity with) (μτφ: συμπαράσταση)στέκομαι πλάι σε κπ, είμαι δίπλα σε κπ ρ έκφρ
  είμαι αλληλέγγυος σε κπ ρ έκφρ
stand on vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (tread upon)πατάω, ποδοπατάω ρ μ
 Don't stand on a chair, you'll fall.
stand out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (be remarkable, noticeable)ξεχωρίζω, διακρίνομαι ρ αμ
 Wow, those bright colors really stand out.
stand over vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (oversee)επιστατώ, επιτηρώ, εποπτεύω ρ μ
stand personnel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (staff at a fair or exhibition stall)άτομα που δουλεύουν σε περίπτερο έκθεσης
Σχόλιο: Δεν υπάρχει ανάλογος όρος.
stand [sb] in good stead v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be useful or beneficial to [sb])φαίνομαι χρήσιμος σε κπ ρ έκφρ
  είμαι πολύτιμος για κπ ρ έκφρ
  (μεταφορικά)βγάζω κπ ασπροπρόσωπο έκφρ
 This car should stand you in good stead for ten years or so.
 Αυτό το αυτοκίνητο θα σου φανεί χρήσιμο για δέκα χρόνια ή κάτι τέτοιο.
stand shoulder to shoulder viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (be united)στεκόμαστε ενωμένοι, δεμένοι, μονοιασμένοι ρ αμ
stand shoulder to shoulder with viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (unite in solidarity with)στεκόμαστε ενωμένοι, δεμένοι, μονοιασμένοι ρ αμ
stand still vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." literal (not move)στέκω, μένω ακίνητος ρ αμ
stand still viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (not change, progress)δεν αλλάζω, μένω στάσιμος ρ αμ
  (μεταφορικά)βαλτώνω ρ αμ
stand the test of time v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (last, endure)αντέχω στο χρόνο φρ
stand to reason v (be logical)είμαι εύλογος, λογικός ρ αμ
  (μεταφορικά)βγάζω νόημα ρ μ
stand together viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be united)στεκόμαστε ενωμένοι, δεμένοι, μονοιασμένοι ρ αμ
stand up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (rise to one's feet)σηκώνομαι πάνω/όρθιος, εγείρομαι ρ αμ
Σχόλιο: A hyphen or single-word form is used when the term is or modifies a noun
 When I was at school we had to stand up each time a teacher entered the classroom. Please stand up to greet the President.
 Όταν πήγαινα σχολείο, έπρεπε να σηκωνόμαστε όρθιοι κάθε φορά που έμπαινε στην τάξη ένας καθηγητής. Παρακαλώ σηκωθείτε όρθιοι για να χαιρετίσετε τον Πρόεδρο.
stand [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (place upright)σηκώνω/τοποθετώ όρθιο ρ μ
 I knocked the vase over and had to stand it up again.
stand [sb] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal (fail to meet for date) (καθομιλουμένη)στήνω κάποιον σε ραντεβού έκφρ
 We were supposed to meet outside the restaurant but he stood me up.
stand-up,
standup
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(comedian: telling jokes live) (για ηθοποιό, κωμικό)σε σταντ-απ, σε stand up, σε stand up comedy φρ
stand-up,
standup
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (comedy: live joketelling)σταντ-απ, stand up, stand up comedy ουσ ουδ άκλ
  (σπανιότερα)όρθια κωμωδία, κωμωδία στα όρθια φρ ως ουσ θηλ
stand up against vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (withstand wear, stress) (μεταφορικά)αντέχω, βαστώ, κρατώ ρ αμ
stand up and be counted v (express one's opinion)εκφράζω άφοβα την γνώμη μου ρ μ
stand up for [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (defend [sb])υπερασπίζομαι, διεκδικώ δικαιώματα έκφρ
 Martin Luther King Jr. stood up for the rights of African Americans.
stand up to [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (confront)αντιμετωπίζω, ορθώνω το ανάστημά μου σε έκφρ
stand up to [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (withstand: wear, stress)αντέχω, κρατάω, διατηρούμαι ρ αμ
 They ran many trials to ensure the fabric would stand up to the extreme weather conditions.
 Κάνουν πολλές δοκιμές για να βεβαιωθούν ότι το ύφασμα θα αντέξει τις ακραίες καιρικές συνθήκες.
stand up under [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (withstand: scrutiny, etc.)αντέχω υπό ρ αμ + πρόθ
stand with [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (show solidarity with) (μτφ: συμπαράσταση)είμαι δίπλα σε κπ, στέκομαι πλάι σε κπ ρ έκφρ
  είμαι αλληλέγγυος σε κπ ρ έκφρ
stand-alone adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (independent, separate)ξεχωριστός, μοναδικός, ανεξάρτητος επίθ
stand-by nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (state of readiness)ετοιμότητα, επιφυλακή ουσ θηλ
  αναμονή ουσ θηλ
  (καθομιλουμένη, ανεπίσημο)stand-by ουσ ουδ άκλ
stand-by nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (electronic device: low power setting)κατάσταση αναμονής, λειτουργία αναμονής φρ ως ουσ θηλ
  stand-by ουσ ουδ άκλ
stand-off nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (confrontation)αντιπαράθεση, σύγκρουση ουσ θηλ
 They were equal in strength so the fight was a stand-off.
stand-up comedian nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (performer: tells jokes)κωμικός στάνταπ έκφρ
stand-up comedy nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (telling jokes to an audience)κωμωδία στάνταπ έκφρ
take a stand v (maintain an opinion against opposition)μένω σταθερός στις απόψεις μου ρ αμ
trade stand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (stall at a business exhibition)εκθεσιακό περίπτερο επίθ + ουσ ουδ
umbrella stand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rack or container for storing umbrellas)βάση, θήκη για ομπρέλες ουσ θηλ
 I didn't see an umbrella stand so I put my umbrella on the floor.
witness stand,
UK: witness box
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (place in law court where [sb] gives testimony)έδρανο μάρτυρα ουσ ουδ
 The defendant lied when he was put on the witness stand.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
'stand' found in these entries
In the English description:

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση stand στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'stand'.

Σε άλλες γλώσσες Ισπανικά | Γαλλικά | Ιταλικά | Πορτογαλικά | Γερμανικά | Swedish | Ρωσικά | Πολωνικά | Ρουμανικά | Τσεχικά | Τουρκικά | Κινέζικα | Ιαπωνικά | Κορεατικά | Αραβικά

Κατεβάστε τις δωρεάν εφαρμογές για Android και iPhone

Android AppiPhone App
Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης