WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Κύριες Μεταφράσεις
the def artdefinite article: the (used before a noun)ο άρ.
Note: Οριστικό άρθρο, κλιτό. Ενικός: ο (γεν. του, αιτ. τον) - η (γεν. της, αιτ. την) - το (γεν. του, αιτ. το). Πληθυντικός: οι (γεν. των, αιτ. τους) - οι (γεν. των, αιτ. τις) - τα (γεν. των, αιτ. τα).
 The boy went for a walk.
 Το αγόρι πήγε μία βόλτα.
the def artdefinite article: the (before a proper noun)ο, η, το άρθ ορ
 I am part of the Catholic Church.
the def artdefinite article: the (for [sth] unique)ο, η, το άρθ ορ
 The moon is shining brightly tonight.
the def artdefinite article: the (with a title)ο, η, το άρθ ορ
 The reporter asked the President a question.
the def artdefinite article: the (for superlative, + -est)ο, η, το άρθ ορ
 That was the easiest test.
the def artdefinite article: the (with singular, used collectively)ο, η, το άρθ ορ
 Does the newspaper have a future place in society?
the def artdefinite article: the (for one of many)ο, η, το άρθ ορ
 The wild blueberry capital of the US is Maine.
the def artdefinite article: the (turns adj into plural noun)ο, η, το άρθ ορ
Note: Δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία.
 I am interested in the poor.
 
Συμπληρωματικές Μεταφράσεις
the def artdefinite article: the (for part of the body)ο, η, το άρθ ορ
 This hat is best worn over the brow.
the def artdefinite article: the (sufficient)ο, η, το άρθ ορ
  αρκετός επίθ
 When I have the money, I'll buy you a diamond.
the def artdefinite article: the plural (before family name)ο, η, το άρθ ορ
Note: Ισχύει και στον ενικό και στον πληθυντικό.
 The Simpsons are a famous fictional family.
the def artdefinite article: the usually stressed (best, only)ο ιδανικός περίφρ
  ο τέλειος
 Angelina is the place to go for hot chocolate in Paris.
 Το καφέ Ατζελίνα είναι το ιδανικό μέρος για ζεστή σοκολάτα στο Παρίσι.
 Το καφέ Ατζελίνα είναι το τέλειο μέρος για ζεστή σοκολάτα στο Παρίσι.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Σύνθετοι Τύποι:
a bird in the hand is worth two in the bush exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." proverb ([sth] that you already have is better than the promise of [sth] better)κάλλιο πέντε και στο χέρι παρά δέκα και καρτέρι παροιμία
 I'm told I can do better if I keep looking for opportunities, but I'll stay at this job for now: a bird in the hand is worth two in the bush.
a drop in the bucket nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal ([sth] relatively trivial)σταγόνα στον ωκεανό ουσ.θηλ.
 The U.S. needs to redevelop passenger rail; Amtrak funding is just a drop in the bucket.
a drop in the bucket nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] with no material consequences)ασήμαντος, αδιάφορος ουσ.αρ.
Note: ουσιαστικοποιημένα επίθετα
a drop in the ocean nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (a negligible amount)σταγόνα στον ωκεανό ουσ.θηλ.
 The money I give to charity is a drop in the ocean compared to some people.
a pat on the back nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (congratulations, praise)έπαινος ουσ.αρ.
  παίνεμα ουσ.ουδ.
 His year-end bonus was a pat on the back for his hard work that year.
a piece of the action nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (involvement, participation)συμμετοχή, ανάμιξη ουσ.θηλ.
 If I'm to help you, I want a piece of the action.
a word to the wise nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. colloquial (used before a warning: pay careful attention to what follows)συμβουλή ουσ.θηλ.
 A word to the wise: do not visit this neighborhood alone after dark.
absorb the shock v literal (soften a physical impact)απορροφώ κραδασμούς ρ.μετ.
 Egg boxes absorb the shock of shipping so the eggs don't crack.
 The pile of pillows would absorb the shock from the fall.
absorb the shock v figurative (take in bad news)  (μεταφορικά)παθαίνω σοκ, μου έρχεται κεραμίδα ρ.μετ.
Note: σοκ: ξενικό, άκλιτο
 The telephone fell from her hand as she tried to absorb the shock of her father's death.
 I gave him a moment to absorb the shock from the bad news.
absorb the shock v figurative (lessen a financial burden)  (μεταφορικά)περιορίζω οικονομική επιβάρυνση ρ.μετ.
 My pension fund took a beating in the stock market crash, but at least I had bank certificates to absorb the shock.
accept the responsibility v (be willing to take on duties)αναλαμβάνω την ευθύνη ρ.μετ.
 She accepted the responsibility of planning the office Christmas party.
according to the agreement advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (by the terms of the agreement)σύμφωνα με την συμφωνία επίρ.
 According to the agreement, the buyer will purchase all the product that the seller can produce.
according to the contract advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (by the terms of the contract)σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου επίρ.
 According to the contract you may take three days of bereavement leave for your uncle's funeral, but only one for your nephew's.
according to the letter advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (according to law)σύμφωνα με τους κανονισμούς επίρ.
according to the letter advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to the letter, word for word, verbatim)αυτολεξεί, επί λέξει, λέξη προς λέξη επίρ.
according to the letter advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in keeping with the precise wording of)αυτολεξεί, επί λέξει, λέξη προς λέξη επίρ.
according to the rules advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (by the rules, as stated in the rules)σύμφωνα με τους κανονισμούς επίρ.
 According to the rules, he had to be taken off the field.
ace in the hole nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (asset, trump)άσσος ουσ.αρ.
 Gloria's ace in the hole is her fantastic singing voice.
ace in the hole nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (advantage hidden from opponents)άσσος ουσ.αρ.
across-the-board adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (global, universal)παγκόσμιος, γενικός, κοινός επίθ.
 Across-the-board tax increases hurt the poor far more than the rich.
act in the interests of vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (act to protect or help)ενεργώ προς όφελος ρ.αμ.
 An attorney will always act in the best interests of her client.
Acts of the Apostles nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (Bible: New Testament book)  (πέμπτο βιβλίο της Καινής Διαθήκης)Πράξεις των Αποστόλων ουσ.θηλ.πλ.
 For the second reading, the Lector read from the Acts of the Apostles.
add fuel to the fire v figurative (exacerbate the issue)ρίχνω λάδι στην φωτιά έκφρ.
 Shouting at angry pupils is only likely to add fuel to the fire.
affair of the heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (love affair, romantic involvement)ερωτικός δεσμός ουσ.αρ.
  ερωτική σχέση ουσ.θηλ.
 Romance novels describe affairs of the heart.
after the fact advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (afterwards)ύστερα, έπειτα, μετά επίρ.
 He had no knowledge of the robbery until after the fact.
after the fact adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (added after a matter seemed concluded)επιπρόσθετος επίθ.
Note: Δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία, εξαρτάται από το περιέχομενο της πρότασης.
 Conditions added to a contract after the fact are invalid unless both parties agree to them.
against the clock advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (under pressure of time)με αντίπαλο τον χρόνο επίρ.
Note: επιρρηματικός προσδιορισμός
 It's seems as though I am always working against the clock! These deadlines are ridiculous.
against the grain advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (against convention)ενάντια στα κοινωνικά πρότυπα, αντισυμβατικά επίρ.
 It just goes against the grain to waste so much food when there are so many hungry people.
against the grain advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (against character)αντίθετα προς τον χαρακτήρα μου επίρ.
Note: επιρρηματικός προσδιορισμός
 Your acting dishonestly certainly goes against the grain.
against the law adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (illegal)ενάντιος στον νόμο, παράνομος επίθ.
Note: επιρρηματικός προσδιορισμός
 Smoking marijuana is against the law.
against the law advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (illegally)ενάντια στον νόμο, παράνομα επίρ.
 He was driving against the law as he had just guzzled down seven pints of beer.
ahead of the game adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (at an advantage)που βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση επίθ.
Note: επιθετικός προσδιορισμός
 Bruce was ahead of the game because he repaired the roof before the rains came.
ahead of the game advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at an advantage)που βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση επίρ.
Note: επιρρηματικός προσδιορισμός
all over the map adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (not focused)αφηρημένος, απρόσεκτος επίθ.
 After her father died, her emotions were all over the map.
 His blood pressure readings are all over the map.
all over the map advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in many places)παντού επίρ.
 When he looked up the nearest ATM, they came up all over the map.
all over the place adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (not focused, incoherent)αφηρημένος, απρόσεκτος επίθ.
 I have been very distracted lately; my thoughts are all over the place.
all over the place advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in many places)παντού επίρ.
 There is dust all over the place; I really need to clean house!
 He scattered the toys all over the place.
all over the world advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in many countries)σ' όλη την υφήλιο, σ' όλη την οικουμένη, σ' όλο τον κόσμο έκφρ.
 Santa Claus is known all over the world.
all over the world advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (everywhere)παντού, ολούθε, οπουδήποτε επίρ.
all the best advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (regards, best wishes)με εκτίμηση έκφρ.
 I wish you all the best in your new career.
all the comforts of home nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (amenities, facilities)ανέσεις, ευκολίες ουσ.θηλ.πλ.
 The hotel room has all the comforts of home.
all the days of your life nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (for the rest of your life)το υπόλοιπο της ζωής σου ουσ.ουδ.
all the more advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (even more)ακόμα περισσότερο επίρ.
Note: δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία, εξαρτάται από το περιεχόμενο της πρότασης
 Crying in front of her embarrassed him, but it made her love him all the more.
all the more so advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (even more so)ακόμα περισσότερο επίρ.
Note: δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία, εξαρτάται από το περιεχόμενο της πρότασης
all the rage adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (very popular, in fashion)δημοφιλής επίθ.
   (καθομιλουμένη)μοδάτος επίθ.
 Polka dots are all the rage this season.
all the same advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (even so)παρόλο, εν τούτοις, μολαταύτα, ωστόσο σύνδ.
 Max promised to change, but all the same I decided to end the relationship.
all the time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (always)πάντα, πάντοτε, συνέχεια, συνεχώς επίρ.
 I help people all the time.
all the way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (to the end, through to completion)πέρα για πέρα, ολοσχερώς, ολότελα επίρ.
 This train goes all the way to Grand Central Station.
all the way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." slang (go all the way: have sex)  (αργκό)το κάνω ρ.μετ.
all the way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." literal (the full distance)ολόκληρη την απόσταση επίρ.
Note: επιρρηματικός προσδιορισμός
all the way to advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (during the entire journey to)σε όλη την διαδρομή επίρ.
Note: επιρρηματικός προσδιορισμός
 We had to listen to him snore all the way from New York to Rome.
all the way to advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (the full distance to)ολόκληρη την απόσταση επίρ.
Note: επιρρηματικός προσδιορισμός
 He sang and danced all the way to school.
all the way to advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (emphatic: a long way)μεγάλη απόσταση ουσ.θηλ.
Note: δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία, εξαρτάται από το περιεχόμενο της πρότασης
 You want me to carry this all the way back to the house?
all the while advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at the same time, meanwhile)εν τω μεταξύ, στο μεταξύ σύνδ.
 He said he was working hard at the university but all the while he was going to the race track.
all the while (the whole time)όλη την ώρα ουσ.θηλ.
Note: δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία, εξαρτάται από το περιεχόμενο της πρότασης
all through the night advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (throughout the night)όλη τη νύχτα, καθόλη τη διάρκεια της νύχτας επίρ.
Note: επιρρηματικός προσδιορισμός
 All through the night we could hear the loud music from the floor above.
along the length of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (all along, alongside)κατά μήκος, παραπλεύρως επίρ.
 She had strung minirature lights along the length of the patio for the party.
along the lines of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (of the same sort as)του ίδιου είδους επίθ.
Note: επιθετικός προσδιορισμός
 You want purple wallpaper? I was thinking more along the lines of beige.
along the side of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (along the length of, beside)κατά μήκος πρόθ.
 We built a retaining wall along the side of the terrace.
along the way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." literal (over the course of a route)στη διαδρομή επίρ.
Note: επιρρηματικός προσδιορισμός
along the way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (in the course of events)  (μεταφορικά)στη διαδρομή επίρ.
Note: επιρρηματικός προσδιορισμός
 We're driving to the mountains, but will stop for coffee along the way.
and all the rest of it advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (et cetera, etc.)και τα λοιπά έκφρ.
and all the rest of it advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." US (et cetera)και τα λοιπά έκφρ.
and the like nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (and similar)και όλα τα σχετικά έκφρ.
 There are a lot of waterfowl out on the lake -- mergansers, geese, coots, and the like.
and the rest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (et cetera, etc.)και τα λοιπά έκφρ.
and the rest is history exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." idiom (what happened next is well known)τα υπόλοιπα είναι ήδη γνωστά έκφρ.
Note: δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία, εξαρτάται από το περιεχόμενο της πρότασης
 I met your mum in a bar, and the rest is history!
arm of the law nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (extent, scope of laws)(μακρύ) χέρι του νόμου ουσ.ουδ.
  τσιμπίδα του νόμου ουσ.θηλ.
 The police exercised the strong arm of the law in order to set an example to others.
armed to the teeth adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (having many weapons)οπλισμένος σαν αστακός επίθ.
Note: επιθετικός προσδιορισμός
 Switzerland is a neutral nation, but is also armed to the teeth to preserve its neutrality.
around the clock advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (all the time, day and night)νυχθημερόν, εικοσιτέσσερεις ώρες το εικοσιτετράωρο επίρ.
 The engineers are working around the clock to get the project finished on time.
around the world advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in many countries, all over the world)ανά τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο επίρ.
Note: επιρρηματικοί προσδιορισμοί
 The Internet allows people around the world to share information.
around the world advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (going round the world)ανά τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο επίρ.
Note: επιρρηματικοί προσδιορισμοί
 Ferdinand Magellan's ship sailed around the world in the 1500s.
around-the-clock advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (constant)συνεχώς, διαρκώς, ασταμάτητα, αδιάκοπα επίρ.
 The journalist had to work around-the-clock to meet his deadline.
as the case may be advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (whatever the actual situation)όπως έχουν τα πράγματα επίρ.
Note: επιρρηματικός προσδιορισμός
as the crow flies advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in a straight line, by a direct route)σε ευθεία γραμμή επίρ.
Note: επιρρηματικός προσδιορισμός
 As the crow flies, I live only 200 meters from your house.
as the saying goes advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (according to the common expression)όπως λέει ο σοφός λαός επίρ.
Note: επιρρηματικός προσδιορισμός
 As the saying goes, you can't have your cake and eat it!
as the story goes advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (according to what is said to have happened)σύμφωνα με τα όσα λέγονται, κατά τα λεγόμενα επίρ.
Note: επιρρηματικός προσδιορισμός
 As the story goes, Hector was out of town when the bank was robbed.
asleep at the switch adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." colloquial, US (negligent, failing to pay attention)απρόσεκτος, αμελής επίθ.
 I'm sorry; I should have understood what you wanted. I was asleep at the switch.
at the back advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in or towards the rear)πίσω, στο πίσω μέρος επίρ.
 We went to the cinema and sat at the back.
at the base of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (at the bottom or foot of)στη βάση επίρ.
Note: επιρρηματικός προσδιορισμός
 We'll meet at the base of the volcano and hike up together.
at the beginning advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at the starting point)στην αρχή, αρχικά, στο αρχικό σημείο επίρ.
 One should use a capital letter at the beginning of a sentence.
at the beginning advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (initially, to start with)στην αρχή, αρχικά, στο αρχικό σημείο επίρ.
at the crack of dawn advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (very early in the morning)νωρίς το πρωί επίρ.
Note: επιρρηματικός προσδιορισμός
 I have to get up at the crack of dawn to get to work on time.
at the drop of a hat advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at the least provocation or invitation)για ψύλλου πήδημα έκφρ.
 That girl is so emotional, she'll start crying at the drop of a hat.
at the earliest opportunity advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as soon as possible)με την (στην) πρώτη ευκαιρία επίρ.
Note: επιρρηματικός προσδιορισμός
 Please respond to this letter at the earliest opportunity.
at the eleventh hour advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at the last moment)την τελευταία στιγμή επίρ.
Note: επιρρηματικός προσδιορισμός
 At the eleventh hour, the supplies reached the starving villagers.
at the end advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in the concluding stages)στο τέλος επίρ.
   (αργκό)στην τελική, στο φινάλε επίρ.
Note: επιρρηματικοί προσδιορισμοί
 We'll look forward to a relaxing evening at the end of the day.
at the end advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (just before death)στο τέλος επίρ.
 At the end, she just sighed and let go of my hand.
at the end of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in the concluding stages of)στο τέλος, στα τελευταία στάδια επίρ.
Note: επιρρηματικοί προσδιορισμοί
at the end of the day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." literal (in the evening)στο τέλος της ημέρας επίρ.
 He went home at the end of the day.
at the end of the day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (ultimately)  (μεταφορικά)στο κάτω κάτω της γραφής, στην τελική επίρ.
 At the end of the day, there's nothing we can do.
at the end of the earth advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in a distant place, remote country)  (καθομιλουμένη)στου διαόλου την μάνα, στου διαόλου το κέρατο έκφρ.
at the expense of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (to the disadvantage of)εις βάρος του πρόθ.
 Many children make cruel jokes at the expense of other children.
at the first opportunity advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as soon as possible)με την (στην) πρώτη ευκαιρία επίρ.
Note: επιρρηματικός προσδιορισμός
 When I had the chance I did it at the first opportunity.
at the hands of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (because of: [sb])εξαιτίας επίρ.
 Many women die at the hands of their own families for perceived dishonor.
at the heart of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (at the centre of)στο κέντρο επίρ.
Note: επιρρηματικός προσδιορισμός
 At the heart of the financial crisis there was a lot of greed.
at the helm advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (in charge, in control)έχω τον έλεγχο ρ.μετ.
 After five years he is now at the helm of his unit.
at the helm nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literal (nautical: steering a ship)στο πηδάλιο επίρ.
Note: επιρρηματικός προσδιορισμός
 I was glad my father was at the helm during the storm.
at the last minute advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (almost too late)την τελευταία στιγμή, στο τσακ, στο παρά πέντε επίρ.
Note: επιρρηματικοί προσδιορισμοί
 At the last minute, I decided to go to the concert with my friend.
at the latest advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not later)το αργότερο επίρ.
Note: επιρρηματικός προσδιορισμός
 This project needs to be completed by close of business tomorrow at the latest.
at the limit advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at the boundary, at the outer edge)στο όριο επίρ.
Note: επιρρηματικός προσδιορισμός
 I am at the limit of my patience.
Next 100 Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.
'the' found in these entries
In the English description:

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'the' στον τίτλο:

Play and learn: visit WordReference Games
See Google Translate's machine translation of 'the'.

In other languages: Spanish | French | Italian | Portuguese | German | Russian | Polish | Romanian | Czech | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.