WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Κύριες Μεταφράσεις
the def art (used before a noun)ο άρ.
Note: Οριστικό άρθρο, κλιτό. Ενικός: ο (γεν. του, αιτ. τον) - η (γεν. της, αιτ. την) - το (γεν. του, αιτ. το). Πληθυντικός: οι (γεν. των, αιτ. τους) - οι (γεν. των, αιτ. τις) - τα (γεν. των, αιτ. τα).
 The boy went for a walk.
 Το αγόρι πήγε μία βόλτα.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Σύνθετοι Τύποι:
a bird in the hand is worth two in the bush expr proverb ([sth] that you already have is better than the promise of [sth] better)κάλλιο πέντε και στο χέρι παρά δέκα και καρτέρι παροιμία
 I'm told I can do better if I keep looking for opportunities, but I'll stay at this job for now: a bird in the hand is worth two in the bush.
a drop in the bucket n US, informal ([sth] relatively trivial)σταγόνα στον ωκεανό ουσ.θηλ.
 The U.S. needs to redevelop passenger rail; Amtrak funding is just a drop in the bucket.
a drop in the bucket n ([sth] with no material consequences)ασήμαντος, αδιάφορος ουσ.αρ.
Note: ουσιαστικοποιημένα επίθετα
a drop in the ocean n UK (a negligible amount)σταγόνα στον ωκεανό ουσ.θηλ.
 The money I give to charity is a drop in the ocean compared to some people.
a pat on the back n informal (congratulations, praise)έπαινος ουσ.αρ.
 παίνεμα ουσ.ουδ.
 His year-end bonus was a pat on the back for his hard work that year.
a piece of the action n informal (involvement, participation)συμμετοχή, ανάμιξη ουσ.θηλ.
 If I'm to help you, I want a piece of the action.
a word to the wise n colloquial (used before a warning: pay careful attention to what follows)συμβουλή ουσ.θηλ.
 A word to the wise: do not visit this neighborhood alone after dark.
absorb the shock v expr literal (soften a physical impact)απορροφώ κραδασμούς ρ.μετ.
 Egg boxes absorb the shock of shipping so the eggs don't crack.
absorb the shock v expr figurative (take in bad news) μεταφορικάπαθαίνω σοκ, μου έρχεται κεραμίδα ρ.μετ.
Note: σοκ: ξενικό, άκλιτο
 The telephone fell from her hand as she tried to absorb the shock of her father's death.
absorb the shock v expr figurative (lessen a financial burden) μεταφορικάπεριορίζω οικονομική επιβάρυνση ρ.μετ.
 My pension fund took a beating in the stock market crash, but at least I had bank certificates to absorb the shock.
accept the responsibility v (be willing to take on duties)αναλαμβάνω την ευθύνη ρ.μετ.
 She accepted the responsibility of planning the office Christmas party.
according to the agreement adv (by the terms of the agreement)σύμφωνα με την συμφωνία επίρ.
 According to the agreement, the buyer will purchase all the product that the seller can produce.
according to the contract adv (by the terms of the contract)σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου επίρ.
 According to the contract you may take three days of bereavement leave for your uncle's funeral, but only one for your nephew's.
according to the letter adv (according to law)σύμφωνα με τους κανονισμούς επίρ.
according to the letter adv (to the letter, word for word, verbatim)αυτολεξεί, επί λέξει, λέξη προς λέξη επίρ.
according to the letter adv (in keeping with the precise wording of)αυτολεξεί, επί λέξει, λέξη προς λέξη επίρ.
according to the rules adv (by the rules, as stated in the rules)σύμφωνα με τους κανονισμούς επίρ.
 According to the rules, he had to be taken off the field.
ace in the hole n slang (asset, trump)άσσος ουσ.αρ.
 Gloria's ace in the hole is her fantastic singing voice.
ace in the hole n (advantage hidden from opponents)άσσος ουσ.αρ.
across-the-board adj (global, universal)παγκόσμιος, γενικός, κοινός επίθ.
 Across-the-board tax increases hurt the poor far more than the rich.
act in the interests of vtr (act to protect or help)ενεργώ προς όφελος ρ.αμ.
 An attorney will always act in the best interests of her client.
Acts of the Apostles npl (Bible: New Testament book) πέμπτο βιβλίο της Καινής ΔιαθήκηςΠράξεις των Αποστόλων ουσ.θηλ.πλ.
 For the second reading, the Lector read from the Acts of the Apostles.
add fuel to the fire v expr figurative (exacerbate the issue)ρίχνω λάδι στην φωτιά έκφρ.
 Shouting at angry pupils is only likely to add fuel to the fire.
affair of the heart n (love affair, romantic involvement)ερωτικός δεσμός ουσ.αρ.
 ερωτική σχέση ουσ.θηλ.
 Romance novels describe affairs of the heart.
after the fact adv (afterwards)ύστερα, έπειτα, μετά επίρ.
 He had no knowledge of the robbery until after the fact.
after the fact adj (added after a matter seemed concluded)επιπρόσθετος επίθ.
Note: Δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία, εξαρτάται από το περιέχομενο της πρότασης.
 Conditions added to a contract after the fact are invalid unless both parties agree to them.
against the clock adv (under pressure of time)με αντίπαλο τον χρόνο επίρ.
Note: επιρρηματικός προσδιορισμός
 It's seems as though I am always working against the clock! These deadlines are ridiculous.
against the grain adv (against convention)ενάντια στα κοινωνικά πρότυπα, αντισυμβατικά επίρ.
 It just goes against the grain to waste so much food when there are so many hungry people.
against the grain adv (against character)αντίθετα προς τον χαρακτήρα μου επίρ.
Note: επιρρηματικός προσδιορισμός
 Your acting dishonestly certainly goes against the grain.
against the law adj (illegal)ενάντιος στον νόμο, παράνομος επίθ.
Note: επιρρηματικός προσδιορισμός
 Smoking marijuana is against the law.
against the law adv (illegally)ενάντια στον νόμο, παράνομα επίρ.
 He was driving against the law as he had just guzzled down seven pints of beer.
ahead of the game adj (at an advantage)που βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση επίθ.
Note: επιθετικός προσδιορισμός
 Bruce was ahead of the game because he repaired the roof before the rains came.
ahead of the game adv (at an advantage)που βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση επίρ.
Note: επιρρηματικός προσδιορισμός
all over the map adj informal (not focused)αφηρημένος, απρόσεκτος επίθ.
 After her father died, her emotions were all over the map.
all over the map adv (in many places)παντού επίρ.
 When he looked up the nearest ATM, they came up all over the map.
all over the place adj informal (not focused, incoherent)αφηρημένος, απρόσεκτος επίθ.
 I have been very distracted lately; my thoughts are all over the place.
all over the place adv (in many places)παντού επίρ.
 There is dust all over the place; I really need to clean house!
all over the world adv (in many countries)σ' όλη την υφήλιο, σ' όλη την οικουμένη, σ' όλο τον κόσμο έκφρ.
 Santa Claus is known all over the world.
all over the world adv figurative (everywhere)παντού, ολούθε, οπουδήποτε επίρ.
all the best adv (regards, best wishes)με εκτίμηση έκφρ.
 I wish you all the best in your new career.
all the comforts of home npl (amenities, facilities)ανέσεις, ευκολίες ουσ.θηλ.πλ.
 The hotel room has all the comforts of home.
all the days of your life npl (for the rest of your life)το υπόλοιπο της ζωής σου ουσ.ουδ.
all the more adv (even more)ακόμα περισσότερο επίρ.
Note: δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία, εξαρτάται από το περιεχόμενο της πρότασης
 Crying in front of her embarrassed him, but it made her love him all the more.
all the more so adv (even more so)ακόμα περισσότερο επίρ.
Note: δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία, εξαρτάται από το περιεχόμενο της πρότασης
all the rage adj (very popular, in fashion)δημοφιλής επίθ.
 καθομιλουμένημοδάτος επίθ.
 Polka dots are all the rage this season.
all the same adv (even so)παρόλο, εν τούτοις, μολαταύτα, ωστόσο σύνδ.
 Max promised to change, but all the same I decided to end the relationship.
all the time adv (always)πάντα, πάντοτε, συνέχεια, συνεχώς επίρ.
 I help people all the time.
all the way adv informal (to the end, through to completion)πέρα για πέρα, ολοσχερώς, ολότελα επίρ.
 This train goes all the way to Grand Central Station.
all the way adv slang (go all the way: have sex) αργκότο κάνω ρ.μετ.
all the way adv literal (the full distance)ολόκληρη την απόσταση επίρ.
Note: επιρρηματικός προσδιορισμός
all the way to adv (during the entire journey to)σε όλη την διαδρομή επίρ.
Note: επιρρηματικός προσδιορισμός
 We had to listen to him snore all the way from New York to Rome.
all the way to adv (the full distance to)ολόκληρη την απόσταση επίρ.
Note: επιρρηματικός προσδιορισμός
 He sang and danced all the way to school.
all the way to adv (emphatic: a long way)μεγάλη απόσταση ουσ.θηλ.
Note: δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία, εξαρτάται από το περιεχόμενο της πρότασης
 You want me to carry this all the way back to the house?
all the while adv (at the same time, meanwhile)εν τω μεταξύ, στο μεταξύ σύνδ.
 He said he was working hard at the university but all the while he was going to the race track.
all the while (the whole time)όλη την ώρα ουσ.θηλ.
Note: δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία, εξαρτάται από το περιεχόμενο της πρότασης
all through the night adv (throughout the night)όλη τη νύχτα, καθόλη τη διάρκεια της νύχτας επίρ.
Note: επιρρηματικός προσδιορισμός
 All through the night we could hear the loud music from the floor above.
along the length of prep (all along, alongside)κατά μήκος, παραπλεύρως επίρ.
 She had strung minirature lights along the length of the patio for the party.
along the lines of prep (of the same sort as)του ίδιου είδους επίθ.
Note: επιθετικός προσδιορισμός
 You want purple wallpaper? I was thinking more along the lines of beige.
along the side of prep (along the length of, beside)κατά μήκος πρόθ.
 We built a retaining wall along the side of the terrace.
along the way adv literal (over the course of a route)στη διαδρομή επίρ.
Note: επιρρηματικός προσδιορισμός
along the way adv figurative (in the course of events) μεταφορικάστη διαδρομή επίρ.
Note: επιρρηματικός προσδιορισμός
 We're driving to the mountains, but will stop for coffee along the way.
and all the rest of it adv informal (et cetera, etc.)και τα λοιπά έκφρ.
and all the rest of it adv US (et cetera)και τα λοιπά έκφρ.
and the like n (and similar)και όλα τα σχετικά έκφρ.
 There are a lot of waterfowl out on the lake -- mergansers, geese, coots, and the like.
and the rest n (et cetera, etc.)και τα λοιπά έκφρ.
and the rest is history expr idiom (what happened next is well known)τα υπόλοιπα είναι ήδη γνωστά έκφρ.
Note: δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία, εξαρτάται από το περιεχόμενο της πρότασης
 I met your mum in a bar, and the rest is history!
arm of the law n (extent, scope of laws)(μακρύ) χέρι του νόμου ουσ.ουδ.
 τσιμπίδα του νόμου ουσ.θηλ.
 The police exercised the strong arm of the law in order to set an example to others.
armed to the teeth adj (having many weapons)οπλισμένος σαν αστακός επίθ.
Note: επιθετικός προσδιορισμός
 Switzerland is a neutral nation, but is also armed to the teeth to preserve its neutrality.
around the clock adv (all the time, day and night)νυχθημερόν, εικοσιτέσσερεις ώρες το εικοσιτετράωρο επίρ.
 The engineers are working around the clock to get the project finished on time.
around the world adv (in many countries, all over the world)ανά τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο επίρ.
Note: επιρρηματικοί προσδιορισμοί
 The Internet allows people around the world to share information.
around the world adv (going round the world)ανά τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο επίρ.
Note: επιρρηματικοί προσδιορισμοί
 Ferdinand Magellan's ship sailed around the world in the 1500s.
around-the-clock adv (constant)συνεχώς, διαρκώς, ασταμάτητα, αδιάκοπα επίρ.
 The journalist had to work around-the-clock to meet his deadline.
as the case may be adv (whatever the actual situation)όπως έχουν τα πράγματα επίρ.
Note: επιρρηματικός προσδιορισμός
as the crow flies adv (in a straight line, by a direct route)σε ευθεία γραμμή επίρ.
Note: επιρρηματικός προσδιορισμός
 As the crow flies, I live only 200 meters from your house.
as the saying goes adv (according to the common expression)όπως λέει ο σοφός λαός επίρ.
Note: επιρρηματικός προσδιορισμός
 As the saying goes, you can't have your cake and eat it!
as the story goes adv (according to what is said to have happened)σύμφωνα με τα όσα λέγονται, κατά τα λεγόμενα επίρ.
Note: επιρρηματικός προσδιορισμός
 As the story goes, Hector was out of town when the bank was robbed.
asleep at the switch adj colloquial, US (negligent, failing to pay attention)απρόσεκτος, αμελής επίθ.
 I'm sorry; I should have understood what you wanted. I was asleep at the switch.
at the back adv (in or towards the rear)πίσω, στο πίσω μέρος επίρ.
 We went to the cinema and sat at the back.
at the base of prep (at the bottom or foot of)στη βάση επίρ.
Note: επιρρηματικός προσδιορισμός
 We'll meet at the base of the volcano and hike up together.
at the beginning adv (at the starting point)στην αρχή, αρχικά, στο αρχικό σημείο επίρ.
 One should use a capital letter at the beginning of a sentence.
at the beginning adv (initially, to start with)στην αρχή, αρχικά, στο αρχικό σημείο επίρ.
at the crack of dawn adv (very early in the morning)νωρίς το πρωί επίρ.
Note: επιρρηματικός προσδιορισμός
 I have to get up at the crack of dawn to get to work on time.
at the drop of a hat adv (at the least provocation or invitation)για ψύλλου πήδημα έκφρ.
 That girl is so emotional, she'll start crying at the drop of a hat.
at the earliest opportunity adv (as soon as possible)με την (στην) πρώτη ευκαιρία επίρ.
Note: επιρρηματικός προσδιορισμός
 Please respond to this letter at the earliest opportunity.
at the eleventh hour adv (at the last moment)την τελευταία στιγμή επίρ.
Note: επιρρηματικός προσδιορισμός
 At the eleventh hour, the supplies reached the starving villagers.
at the end adv (in the concluding stages)στο τέλος επίρ.
 αργκόστην τελική, στο φινάλε επίρ.
Note: επιρρηματικοί προσδιορισμοί
 We'll look forward to a relaxing evening at the end of the day.
at the end adv (just before death)στο τέλος επίρ.
 At the end, she just sighed and let go of my hand.
at the end of prep (in the concluding stages of)στο τέλος, στα τελευταία στάδια επίρ.
Note: επιρρηματικοί προσδιορισμοί
at the end of the day adv literal (in the evening)στο τέλος της ημέρας επίρ.
 He went home at the end of the day.
at the end of the day adv figurative (ultimately) μεταφορικάστο κάτω κάτω της γραφής, στην τελική επίρ.
 At the end of the day, there's nothing we can do.
at the end of the earth adv (in a distant place, remote country) καθομιλουμένηστου διαόλου την μάνα, στου διαόλου το κέρατο έκφρ.
at the expense of prep (to the disadvantage of)εις βάρος του πρόθ.
 Many children make cruel jokes at the expense of other children.
at the first opportunity adv (as soon as possible)με την (στην) πρώτη ευκαιρία επίρ.
Note: επιρρηματικός προσδιορισμός
 When I had the chance I did it at the first opportunity.
at the hands of prep (because of: [sb])εξαιτίας επίρ.
 Many women die at the hands of their own families for perceived dishonor.
at the heart of prep (at the centre of)στο κέντρο επίρ.
Note: επιρρηματικός προσδιορισμός
 At the heart of the financial crisis there was a lot of greed.
at the helm adv figurative (in charge, in control)έχω τον έλεγχο ρ.μετ.
 After five years he is now at the helm of his unit.
at the helm n literal (nautical: steering a ship)στο πηδάλιο επίρ.
Note: επιρρηματικός προσδιορισμός
 I was glad my father was at the helm during the storm.
at the last minute adv (almost too late)την τελευταία στιγμή, στο τσακ, στο παρά πέντε επίρ.
Note: επιρρηματικοί προσδιορισμοί
 At the last minute, I decided to go to the concert with my friend.
at the latest adv (not later)το αργότερο επίρ.
Note: επιρρηματικός προσδιορισμός
 This project needs to be completed by close of business tomorrow at the latest.
at the limit adv (at the boundary, at the outer edge)στο όριο επίρ.
Note: επιρρηματικός προσδιορισμός
 I am at the limit of my patience.
Next 100 Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.
'the' found in these entries
In the English description:

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'the' στον τίτλο:

Play and learn: visit WordReference Games
See Google Translate's machine translation of 'the'.

In other languages: Spanish | French | Italian | Portuguese | German | Russian | Polish | Romanian | Czech | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.