the

SpeakerListen:
USUKUK-RP
 ə/

WordReference English-Greek Dictionary © 2015:

Κύριες μεταφράσεις
the def artdefinite article: the (before a noun)ο, η, το άρθ ορ
 The boy went for a walk.
 Το αγόρι πήγε μία βόλτα.
the def artdefinite article: the (before a proper noun)ο, η, το άρθ ορ
 I am part of the Catholic Church.
the def artdefinite article: the (for [sth] unique)ο, η, το άρθ ορ
 The moon is shining brightly tonight.
the def artdefinite article: the (with a title)ο, η, το άρθ ορ
 The reporter asked the President a question.
the def artdefinite article: the (for superlative, + -est)ο, η, το άρθ ορ
 That was the easiest test.
the def artdefinite article: the (with singular, used collectively)ο, η, το άρθ ορ
 Does the newspaper have a future place in society?
the def artdefinite article: the (for one of many)ο, η, το άρθ ορ
 The wild blueberry capital of the US is Maine.
the def artdefinite article: the (turns adj into plural noun)ο, η, το άρθ ορ
Σχόλιο: Δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία.
 I am interested in the poor.
 
Επιπλέον μεταφράσεις
the def artdefinite article: the (for part of the body)ο, η, το άρθ ορ
 This hat is best worn over the brow.
the def artdefinite article: the (sufficient)ο, η, το άρθ ορ
  αρκετός επίθ
 When I have the money, I'll buy you a diamond.
the def artdefinite article: the plural (before family name)ο, η, το άρθ ορ
Σχόλιο: Ισχύει και στον ενικό και στον πληθυντικό.
 The Simpsons are a famous fictional family.
the def artdefinite article: the usually stressed (best, only)ο ιδανικός περίφρ
  ο τέλειος
 Angelina is the place to go for hot chocolate in Paris.
 Το καφέ Ατζελίνα είναι το ιδανικό μέρος για ζεστή σοκολάτα στο Παρίσι.
 Το καφέ Ατζελίνα είναι το τέλειο μέρος για ζεστή σοκολάτα στο Παρίσι.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

WordReference English-Greek Dictionary © 2015:

Σύνθετοι τύποι:
a bird in the hand is worth two in the bush exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." proverb ([sth] that you already have is better than the promise of [sth] better)κάλλιο πέντε και στο χέρι παρά δέκα και καρτέρι παροιμία
 I'm told I can do better if I keep looking for opportunities, but I'll stay at this job for now: a bird in the hand is worth two in the bush.
a chip off the old block nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative (person: like parent) (καθομιλουμένη)σόι πάει το βασίλειο έκφρ
  το μήλο κάτω απ΄ τη μηλιά θα πέσει έκφρ
 He'll be a womanizer just like his father; he's a chip off the old block.
a drop in the bucket nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal, figurative (amount: trivial)σταγόνα στον ωκεανό φρ
 The U.S. needs to redevelop passenger rail; Amtrak funding is just a drop in the bucket.
 Οι ΗΠΑ πρέπει να αναπτύξουν εκ νέου τους επιβατικούς σιδηρόδρομους· η χρηματοδότηση της Amtrak είναι απλώς σταγόνα στον ωκεανό.
a drop in the bucket nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal, figurative ([sth]: inconsequential)ασήμαντος, αδιάφορος ουσ.αρ.
a drop in the ocean nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, informal, figurative (amount: trivial)σταγόνα στον ωκεανό φρ
 The money I give to charity is a drop in the ocean compared to some people.
 Τα χρήματα που δίνω σε φιλανθρωπίες είναι σταγόνα στον ωκεανό σε σύγκριση με κάποιους άλλους.
a night out on the town nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (evening at bar, party) (μεταφορικά)έξοδος ουσ θηλ
  νυχτερινή έξοδος επίθ + ουσ θηλ
  (αργκό)μπαρότσαρκα ουσ θηλ
Σχόλιο: Συχνά χρησιμοποιείται το ρήμα «βγαίνω», πχ «Όταν πήρα την προαγωγή, βγήκαμε με τους φίλους μου να το γιορτάσουμε.»
 After I got my promotion, my friends and I went for a night out on the town to celebrate.
  Γιατί ντύθηκες τόσο καλά; Ετοιμάζεσαι για έξοδο με το αγόρι σου;This sentence is not a translation of the English sentence.
a pat on the back nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (congratulations, praise)έπαινος ουσ.αρ.
  παίνεμα ουσ.ουδ.
 His year-end bonus was a pat on the back for his hard work that year.
a piece of the action nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (involvement, participation)συμμετοχή, ανάμιξη ουσ.θηλ.
 If I'm to help you, I want a piece of the action.
a word to the wise nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. colloquial (giving warning, advice)συμβουλή ουσ.θηλ.
 A word to the wise: do not visit this neighborhood alone after dark.
 Μια συμβουλή: μην επισκεφθείς αυτή την γειτονιά μόνος όταν σκοτεινιάσει.
above the law adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not legally accountable) (μεταφορικά)υπεράνω του νόμου φρ
 Many polititians think that they are above the law, and should not be punished for any wrong doing.
absorb the shock v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (soften a physical impact)απορροφώ κραδασμούς ρ.μετ.
 Egg boxes absorb the shock of shipping so the eggs don't crack. The pile of pillows would absorb the shock from the fall.
 Οι αυγοθήκες απορροφούν τους κραδασμούς της μεταφοράς και έτσι τ' αυγά δεν σπάνε.
absorb the shock v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (take in bad news) (μεταφορικά)παθαίνω σοκ, μου έρχεται κεραμίδα ρ.μετ.
 The telephone fell from her hand as she tried to absorb the shock of her father's death. I gave him a moment to absorb the shock from the bad news.
absorb the shock v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (lessen a financial burden) (μεταφορικά)περιορίζω οικονομική επιβάρυνση ρ.μετ.
 My pension fund took a beating in the stock market crash, but at least I had bank certificates to absorb the shock.
 Το συνταξιοδοτικό μου ταμείο έπαθε μεγάλη ζημιά από το χρηματιστηριακό κραχ, αλλά τουλάχιστον είχα τα τραπεζικά ομόλογα για να περιορίσω την οικονομική επιβάρυνση.
accept the responsibility v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be willing to take on duties)αναλαμβάνω την ευθύνη ρ.μετ.
 She accepted the responsibility of planning the office Christmas party.
according to the agreement advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (by the terms of the agreement)σύμφωνα με την συμφωνία επίρ.
 According to the agreement, the buyer will purchase all the product that the seller can produce.
according to the contract advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (by the terms of the contract)σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου επίρ.
 According to the contract you may take three days of bereavement leave for your uncle's funeral, but only one for your nephew's.
according to the letter advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (according to law)σύμφωνα με τους κανονισμούς επίρ.
according to the letter advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (word for word)αυτολεξεί, επί λέξει, λέξη προς λέξη επίρ.
according to the rules advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (by the rules, as stated in the rules)σύμφωνα με τους κανονισμούς επίρ.
 According to the rules, he had to be taken off the field.
ace in the hole nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, figurative (asset, trump) (καθομιλουμένη)άσσος στο μανίκι εκφρ
 Gloria's ace in the hole is her fantastic singing voice.
ace in the hole nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, figurative (hidden advantage) (καθομιλουμένη)άσσος στο μανίκι εκφρ
across the world advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (all over the Earth)σε όλο τον κόσμο, σε όλη την γη περίφρ
 It sure would be nice if peace broke out across the world for a change.
across-the-board adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (global, universal)παγκόσμιος, γενικός, κοινός επίθ.
 Across-the-board tax increases hurt the poor far more than the rich.
act in the interests of [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (act to protect or help)ενεργώ προς όφελος ρ.αμ.
 An attorney will always act in the best interests of her client.
 Μιας δικηγόρος πάντα θα ενεργεί προς όφελος του πελάτη της.
Acts of the Apostles nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (Bible: New Testament book) (πέμπτο βιβλίο της Καινής Διαθήκης)Πράξεις των Αποστόλων ουσ.θηλ.πλ.
 For the second reading, the Lector read from the Acts of the Apostles.
add fuel to the fire v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (exacerbate the issue)ρίχνω λάδι στην φωτιά έκφρ.
 Shouting at angry pupils is only likely to add fuel to the fire.
affair of the heart nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (love affair, romantic involvement)ερωτικός δεσμός ουσ.αρ.
  ερωτική σχέση ουσ.θηλ.
 Romance novels describe affairs of the heart.
afraid of the dark adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (scared of darkness)φοβάμαι το σκοτάδι περίφρ
 She kept a nightlight on because she was afraid of the dark.
after the fact advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (afterwards)ύστερα, έπειτα, μετά επίρ.
 He had no knowledge of the robbery until after the fact.
after the fact adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (added after a matter seemed concluded)επιπρόσθετος επίθ.
Σχόλιο: Δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία, εξαρτάται από το περιέχομενο της πρότασης.
 Conditions added to a contract after the fact are invalid unless both parties agree to them.
against the clock advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (under pressure of time)με αντίπαλο τον χρόνο επίρ.
Σχόλιο: επιρρηματικός προσδιορισμός
 It's seems as though I am always working against the clock! These deadlines are ridiculous.
against the flow advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (opposite the current)ενάντια στο ρεύμα, ενάντια στη ροή του νερού περίφρ
  κόντρα στο ρεύμα, κόντρα στη ροή νερού περίφρ
 She set her kayak against the flow and began to paddle upstream.
against the flow advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (against general movement)αντίθετα επίρ
  ανάποδα επίρ
 As the crowd of lemmings moved toward the cliff, a single animal went against the flow, heading back to the tundra.
against the flow advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (contrary to conventional opinion) (μεταφορικά)κόντρα στο ρεύμα περίφρ
 All my friends are going to college next year, but I'm going against the flow and attending a technical school.
against the grain advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (against convention)ενάντια στα κοινωνικά πρότυπα, αντισυμβατικά επίρ.
 It just goes against the grain to waste so much food when there are so many hungry people.
against the grain advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (against character)αντίθετα προς τον χαρακτήρα μου επίρ.
Σχόλιο: επιρρηματικός προσδιορισμός
 Your acting dishonestly certainly goes against the grain.
against the law adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (illegal)ενάντιος στον νόμο, παράνομος επίθ.
Σχόλιο: επιρρηματικός προσδιορισμός
 Smoking marijuana is against the law.
against the law advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (illegally)ενάντια στον νόμο, παράνομα επίρ.
 He was driving against the law as he had just guzzled down seven pints of beer.
ahead of the game adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal, figurative (at an advantage)που βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση περίφρ
 Bruce was ahead of the game because he repaired the roof before the rains came.
ahead of the game advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal, figurative (at an advantage)που βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση επίρ.
all over the map adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal, figurative (changeable)ευμετάβλητος επίθ.
 After her father died, her emotions were all over the map.
all over the map advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (in many places)παντού επίρ.
 When he looked up the nearest ATM, they came up all over the map.
all over the place advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (in many places)παντού επίρ.
 There is dust all over the place; I really need to clean house!
all over the place adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal, figurative (not focused)αφηρημένος, απρόσεκτος επίθ.
 I have been very distracted lately; my thoughts are all over the place.
all over the world advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in many countries)σ' όλη την υφήλιο, σ' όλη την οικουμένη, σ' όλο τον κόσμο έκφρ.
 Santa Claus is known all over the world.
all over the world advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (everywhere)παντού, ολούθε, οπουδήποτε επίρ.
all the best nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (good wishes)με εκτίμηση φρ
 I wish you all the best in your new career.
all the comforts of home nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (amenities, facilities)ανέσεις, ευκολίες ουσ.θηλ.πλ.
 The hotel room has all the comforts of home.
all the days of your life advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (for rest of your life)το υπόλοιπο της ζωής σου φρ
all the more advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (even more)ακόμα περισσότερο επίρ.
Σχόλιο: δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία, εξαρτάται από το περιεχόμενο της πρότασης
 Crying in front of her embarrassed him, but it made her love him all the more.
all the more so advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (even more so)ακόμα περισσότερο επίρ.
Σχόλιο: δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία, εξαρτάται από το περιεχόμενο της πρότασης
all the rage adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (very popular, in fashion)δημοφιλής επίθ.
  (καθομιλουμένη)μοδάτος επίθ.
 Polka dots are all the rage this season.
all the same advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (even so)παρόλο, εν τούτοις, μολαταύτα, ωστόσο σύνδ.
 Max promised to change, but all the same I decided to end the relationship.
all the time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (always)πάντα, πάντοτε, συνέχεια, συνεχώς επίρ.
 I help people all the time.
all the time in the world nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (as much time as needed)όσο χρόνο χρειαστεί περίφρ
  πολύ χρόνο επίθ + ουσ αρσ
  (μεταφορικά)όλο τον καιρό μπροστά μου φρ
all the way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (the full distance)ολόκληρη την απόσταση επίρ.
 He has just run a marathon and was barefoot all the way.
 Μόλις έτρεξε σε ένα μαραθώνιο και δε φορούσε παπούτσια για ολόκληρη την απόσταση.
all the way to adv + prep (during the entire journey to)σε όλη την διαδρομή επίρ.
 We had to listen to him snore all the way from New York to Rome.
all the way to adv + prep (the full distance to)ολόκληρη την απόσταση επίρ.
 He sang and danced all the way to school.
all the way to adv + prep (emphatic: a long way)μεγάλη απόσταση ουσ.θηλ.
 You want me to carry this all the way back to the house?
all the while advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at the same time, meanwhile)εν τω μεταξύ, στο μεταξύ σύνδ.
 He said he was working hard at the university but all the while he was going to the race track.
all through the night advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (throughout the night)όλη τη νύχτα, καθόλη τη διάρκεια της νύχτας επίρ.
Σχόλιο: επιρρηματικός προσδιορισμός
 All through the night we could hear the loud music from the floor above.
along the length of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (all along, alongside)κατά μήκος φρ ως επίρ
 She had strung miniature lights along the length of the patio for the party.
 Είχε κρεμάσει μικροσκοπικά φωτάκια κατά μήκος της αυλής για το πάρτυ.
along the lines of exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (similar to)του ίδιου είδους επίθ.
 You want purple wallpaper? I was thinking more along the lines of beige.
along the side of exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (the length of, beside)κατά μήκος φρ
 We built a retaining wall along the side of the terrace.
along the way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (over a route)στη διαδρομή φρ
  καθ' οδόν φρ
 We're driving to the mountains, but will stop for coffee along the way.
 Οδηγούμε προς τα βουνά, αλλά θα σταματήσουμε για καφέ στη διαδρομή.
along the way advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (in course of events) (μεταφορικά)στη διαδρομή, στη πορεία φρ
 Their marriage has lasted 40 years, with a lot of ups and downs along the way.
 Ο γάμος τους κράτησε 40 χρόνια, με πολλά σκαμπανεβάσματα στην πορεία.
Ambassador to the United Nations nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (international diplomat, national representative)εκπρόσωπος στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών περίφρ
 The agressive stance shown during his term as Ambassador to the United Nations hurt his country.
and all the rest of it advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (etc.)και τα λοιπά έκφρ.
and the like advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (and similar)και όλα τα σχετικά περίφρ
 There are a lot of waterfowl out on the lake - mergansers, geese, coots, and the like.
 Υπάρχουν πολλά υδρόβια πουλιά στη λίμνη: πάπιες, χήνες, φαλαρίδες και όλα τα σχετικα.
and the rest advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (etc.)και τα λοιπά έκφρ.
and the rest is history exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (what happened is well known)τα υπόλοιπα είναι ήδη γνωστά έκφρ.
 I met your mum in a bar, and the rest is history!
answer the door v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (open front door to a caller)ανοίγω την πόρτα περίφρ
 When the sales lady rang the bell, I didn't answer the door.
answer the phone v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, abbreviation (respond to a telephone call) (μεταφορικά)σηκώνω το τηλέφωνο περίφρ
  απαντώ στο τηλέφωνο περίφρ
 Would you answer the phone for me, please? My hands are all greasy.
answer the telephone v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (respond to a telephone call) (μεταφορικά)σηκώνω το τηλέφωνο περίφρ
  απαντώ στο τηλέφωνο περίφρ
 I hoped he would answer the telephone, since he was only 3 feet away from it.
armed to the teeth adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (having many weapons)οπλισμένος σαν αστακός εκφρ
 Switzerland is a neutral nation, but is also armed to the teeth to preserve its neutrality.
around the clock advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (all the time)νυχθημερόν, εικοσιτέσσερεις ώρες το εικοσιτετράωρο επίρ.
Σχόλιο: A hyphen is used when the term is an adjective
 The engineers are working around the clock to get the project finished on time.
around-the-clock adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (constant)συνεχής, διαρκής, ασταμάτητος, αδιάκοπος επίθ
 His mother is very sick and needs around-the-clock care.
 Η μητέρα του είναι πολύ άρρωστη και χρειάζεται συνεχή προσοχή.
around the world advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in many countries)ανά τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο φρ
 The Internet allows people around the world to share information.
around the world advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (circumnavigating the world)ανά τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο επίρ.
 Ferdinand Magellan's ship sailed around the world in the 1500s.
as the case may be advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (whatever the actual situation)όπως έχουν τα πράγματα επίρ.
Σχόλιο: επιρρηματικός προσδιορισμός
as the crow flies advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in a straight line, by a direct route)σε ευθεία γραμμή επίρ.
Σχόλιο: επιρρηματικός προσδιορισμός
 As the crow flies, I live only 200 meters from your house.
as the saying goes advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as is commonly said)όπως λέει ο σοφός λαός εκφρ
 As the saying goes, you can't have your cake and eat it!
as the story goes advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (according to what is said to have happened)σύμφωνα με τα όσα λέγονται, κατά τα λεγόμενα επίρ.
Σχόλιο: επιρρηματικός προσδιορισμός
 As the story goes, Hector was out of town when the bank was robbed.
asleep at the switch adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." US, informal, figurative (negligent, failing to pay attention)απρόσεκτος, αμελής επίθ.
 I'm sorry; I should have understood what you wanted. I was asleep at the switch.
at the back advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in, towards the rear)πίσω, στο πίσω μέρος επίρ.
 We went to the cinema and sat at the back.
at the base of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (at the bottom of)στη βάση επίρ.
 We'll meet at the base of the volcano and hike up together.
at the beginning advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at the starting point)στην αρχή, αρχικά, στο αρχικό σημείο επίρ.
at the beginning advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (initially, to start with)στην αρχή, αρχικά, στο αρχικό σημείο επίρ.
at the crack of dawn advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (early in morning)νωρίς το πρωί επίρ.
 I have to get up at the crack of dawn to get to work on time.
at the drop of a hat advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at the least provocation or invitation)για ψύλλου πήδημα έκφρ.
 That girl is so emotional, she'll start crying at the drop of a hat.
at the earliest advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (and no sooner)το νωρίτερο, το συντομότερο φρ ως επίρ
  όχι νωρίτερα από φρ ως επίρ
 We may have your order ready by Saturday at the earliest or at the latest, by next Wednesday.
at the earliest opportunity advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as soon as possible)με την πρώτη ευκαιρία φρ ως επίρ
  το συντομότερο δυνατό, το ταχύτερο δυνατό φρ ως επίρ
 Please respond to this letter at the earliest opportunity.
at the eleventh hour advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (at the last moment)την τελευταία στιγμή φρ
  (καθομιλουμένη)στο παρά τσακ φρ
 At the eleventh hour, the supplies reached the starving villagers.
at the end advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in final stages)στο τέλος φρ
  (αργκό)στην τελική, στο φινάλε φρ
at the end advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (just before death)στο τέλος φρ
 At the end, she just sighed and let go of my hand.
at the end of the day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in the evening)στο τέλος της ημέρας επίρ.
 He went home at the end of the day.
at the end of the day advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (ultimately) (μεταφορικά)στο κάτω κάτω της γραφής, στην τελική επίρ.
 At the end of the day, there's nothing we can do.
at the end of the earth advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in a distant place) (καθομιλουμένη)στου διαόλου την μάνα, στου διαόλου το κέρατο έκφρ.
at the expense of [sb] preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." figurative (to detriment of [sb])εις βάρος του φρ
 Many children make cruel jokes at the expense of other children.
at the first opportunity advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as soon as possible)με την (στην) πρώτη ευκαιρία επίρ.
Σχόλιο: επιρρηματικός προσδιορισμός
 When I had the chance I did it at the first opportunity.
Επόμενα 100 Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
'the' found in these entries
In the English description:

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση the στον τίτλο:

There are too many matching discussions for 'the'. Please add more words to your search or search on the forum server.
Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'the'.

Σε άλλες γλώσσες Ισπανικά | Γαλλικά | Ιταλικά | Πορτογαλικά | Γερμανικά | Ρωσικά | Πολωνικά | Ρουμανικά | Τσεχικά | Τουρκικά | Κινέζικα | Ιαπωνικά | Κορεατικά | Αραβικά

Κατεβάστε τις δωρεάν εφαρμογές για Android και iPhone

Android AppiPhone App
Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης