do

SpeakerListen:
 /dəʊ, duː/


Dla czasownika: "to do"

Czas przeszły prosty did
Imiesłów przeszły done

WordReference English-Polish Dictionary © 2015:

Główne tłumaczenia
do v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (to form questions)- -
Uwaga: W języku polskim nie ma odpowiednika słowa "do" w tworzeniu pytań. Pytania proste i ogólne tworzy się przy pomocy intonacji, inwersji szyku zdania lub zaczynając zdanie pytające od słowa "Czy".
 Do you know where the dog is?
 Czy wiesz gdzie jest pies?
do v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (to form negative)- -
Uwaga: W języku polskim nie ma odpowiednika słowa "do" w przeczeniach. Przeczenia tworzy się przez poprzedzenie czasownika słowem "nie".
 I do not know.
 Nie wiem.
do vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (execute)robić, wykonywać B ndk.
  zrobić, wykonać B dk.
 Just do your job.
 Po prostu rób co masz do zrobienia.
do vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (work as)zarabiać B ndk.
  zarobić B dk.
 What do you do for a living?
 Jak zarabiasz na życie?
do vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (work tasks)robić B ndk.
  robić B dk.
 What do you actually do in the office?
 Co on właściwie robi w biurze?
do vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (task, job)robić B ndk.
  zrobić B dk.
 I'll do the dishes, since you cooked.
 Zrobię naczynia, bo ty gotowałeś.
do vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (meet the requirements of)wystarczyć dk.
 Will this do for you, or should I work on it some more?
 Czy to ci wystarczy, czy mam jeszcze nad tym popracować?
do viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (fare, manage)radzić sobie ndk.+zaim.
  poradzić sobie dk.+zaim.
 How are you doing on that project?
 Jak sobie radzisz z tym projektem?
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2015:

Formy złożone:
a lot to do with nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (closely related to)wiele wspólnego z
 Bill's continual lying had a lot to do with why no one trusted him.
a lot to do with nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (largely due to)głównie spowodowany przys. + przym.
 His success has a lot to do with his father's business connections.
all you can do nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (your only recourse)twój jedyny ratunek zaim. + przym. + m
 When something bad happens, all you can do is make the best of it.
all you can do nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (everything you are capable of)wszystko, co możesz zrobić
 All you can do is whine; you never fix your problems.
allow [sb] to do [sth] pozwalać komuś coś zrobić C ndk.+zaim.+zaim.+B ndk.
  pozwolić komuś coś zrobić C dk.+zaim.+zaim.+B dk.
can do interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (certainly)z pewnością przyim. + ż
 That's the sort of 'can do' attitude we need around here.
do a good deed zrobić dobry uczynek B dk.+przyim.+m
do all the talking mówić za wszystkich ndk.+przyim.+przym.
do all you can robić co się da
  zrobić co się dało
do as you please robić co się podoba
do away with vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (eliminate, get rid of)pozbywać się D ndk.
  pozbyć się D dk.
 To improve the overall quality of our milk, we wanted to do away with the use of antibiotics on our cows.
do away with vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang ([sb]; kill)likwidować B ndk.
  zlikwidować B dk.
 He was a liability to our gang, and we knew sooner or later we would have to do away with him.
do battle viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (fight, struggle)walczyć z ndk. + przyim.
 We are going to do battle with the board of education on the teacher hiring freeze.
do battle with toczyć walkę z B ndk.+ż+przyim.
  stoczyć walkę z B dk.+ż+przyim.
do brilliantly viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." UK (be successful)odnosić sukces B ndk. + m
  odnieść sukces B dk. + m
 He was a bit of a dunce at school, but at university he has blossomed and is doing brilliantly.
do business robić interesy B ndk.+m, l.mn.
do business with robić interesy z B ndk.+m, l.mn.+przyim.
do credit to przynosić chlubę B ndk.+ż
  przynieść chlubę B dk.+ż
do everything you can robić wszysko co można
  zrobić wszystko co można
do for a living zajmować się ndk. + zaim.
do good viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (perform charitable acts)czynić dobro B ndk.+n
 A person who tries to do good in an undesirable way is called a 'do-gooder'.
do good viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (do well, do [sth] successfully)sprawdzić się dk.
 You can do good if you just try.
do great harm viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (hurt [sb] greatly)bardzo szkodzić przys. + ndk.
  bardzo zaszkodzić przys. + dk.
 Smoking can do great harm to your body.
do great harm viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (cause serious trouble or damage)bardzo szkodzić przys. + ndk.
  bardzo zaszkodzić przys. + dk.
 The hurricane did great harm to the coastline.
do harm viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (hurt [sb])ranić kogoś B ndk. + zaim.
  zranić kogoś B dk. + zaim.
 Chemotherapy sometimes can do more harm than good.
do harm viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (cause trouble or damage)szkodzić B ndk.
  zaszkodzić B dk.
 The surgeon was going to try to remove the tumor without doing more harm.
do homage to vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pay tribute to)oddawać hołd B ndk. + m
  oddać hołd B dk.
 The cover band did homage to the Beatles by playing "Yellow Submarine."
do homework v (do after-hours schoolwork)odrabiać pracę domową B ndk. + ż + przym.
  odrobić pracę domową B dk. + ż + przym.
 The children have to do homework before they can go out to play.
do in vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (kill)zabijać B ndk.
  zabić B dk.
 Trotsky's assassin did him in with an ice axe.
do in vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (exhaust, make very tired)wykańczać B ndk.
  wykończyć B dk.
 This heat will do me in.
do it yourself,
do-it-yourself
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(carry out home improvements)zrób to sam
 If you want it done right call an electrician, don't try to do it yourself.
do it yourself,
do-it-yourself
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
([sth] done by amateur)amatorski, samodzielny przym.
 People that can build and repair things at home without the help of paid professionals are called 'do-it-yourselfers' or 'DIYs'.
do justice to oddawać sprawiedliwość B ndk.+ż
  oddać sprawiedliwość B dk.+ż
do me the favour of interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (please would you)zrób mi przysługę wykrz.
 Kindly do me the favour of not turning your back on me when I'm talking to you!
do my hair viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (cut and style my hair)robić fryzurę B ndk. + ż
  zrobić fryzurę B dk. + ż
 I need the hair dresser to do my hair.
do my hair viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (arrange, tidy, my hair)czesać się ndk.
  uczesać się dk.
 Just give me three minutes to do my hair.
do no harm viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (avoid hurting anyone)nie szkodzić part.+ndk.
  nie zaszkodzić part.+dk.
 'Above all, do no harm' is part of the doctor's oath.
do no harm viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (avoid causing trouble or damage)nie szkodzić part.+ndk.
  nie zaszkodzić part.+dk.
 It will do no harm to let her have a glass of wine.
do no wrong viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (make no mistakes)nie popełniać błędów
  nie popełnić błędów
 He believed that the Red Sox could do no wrong and they would win the series.
do no wrong viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (do nothing improper)nie robić nic niestosownego
  nie zrobić nic niestosownego
 He was convinced that his daughter could do no wrong.
do nothing viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (fail or neglect to act)zaniedbywać B ndk.
  zaniedbać B dk.
 How can you sit there and do nothing while your son sits in jail?
do nothing viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (have no occupation)nic nie robić
do one's best dawać z siebie wszystko B ndk.+przyim.+zaim.+zaim.
  dać z siebie wszystko B dk.+przyim.+zaim.+zaim.
do one's best to do [sth] dawać z siebie wszystko aby coś zrobić
  dać z siebie wszystko aby coś zrobić
do one's duty wykonać swój obowiązek B dk.+przym.+m
do or die tłumaczenie niedostępne
do over vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (redo, do again)robić ponownie B ndk. + przys.
  zrobić ponownie B dk. + przys.
 The report was a mess, and the boss made me do it over.
do overs nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." US slang (second chance)przeróbki ż, l. mn.
 When it comes to parachuting, there are no do overs; one mistake could mean the end of your life.
do penance viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (make amends for [sth])pokutować ndk.
  odpokutować dk.
 He's forcing himself to go to the opera as penance for forgetting their anniversary.
do right viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (act in a just way)działać słusznie ndk. + przys.
 You are going to have to do right by her and marry her.
do right viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." ([sth]: do correctly)działać słusznie ndk. + przys.
 After 20 years he finally learned to do it right.
do right by vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." ([sb]: treat justly)sprawiedliwie traktować przys. + B ndk.
  sprawiedliwie potraktować przys. + B dk.
 You are going to have to do right by her and marry her.
do [sb]'s will viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (carry out [sb]'s instructions)wykonywać czyjąć wolę
  wykonać czyjąś wolę
do silly things viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (act in a childish way)zachowywać się głupawo
  zachować się głupawo
do silly things viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (act in a foolish way)wygłupiać się ndk.
  wygłupić się dk.
do [sth] viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (act, take action)działać ndk.
  zadziałać dk.
 Don't just sit there, do something!
do [sth] for vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (do a favour for)robić komuś przysługę B ndk. + ż
  zrobić komuś przysługę B dk. + ż
do [sth] for yourself viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (pamper or treat yourself)zabdaj o siebie
do [sth] for yourself viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (do [sth] for your own sake)robić dla siebie ndk. + przyim. + zaim.
  zrobić dla siebie dk. + przyim. + zaim.
 You are always looking out for others, so take a week off to do something for yourself.
do [sth] in fits and starts viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (perform a task sporadically)robić sporadycznie ndk. + przys.
 He studies the language in fits and starts, and never works steadily at it.
do [sth] on purpose zrobić coś celowo B dk.+zaim.+przys.
do [sth] on your own viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (do [sth] by yourself, without help)robić samemu ndk. + zaim.
  zrobić samemu dk. + zaim.
 It's about time you get your own place and learn to live on your own.
do [sth] to death viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (overdo [sth], do [sth] too often)zamęczać B ndk.
  zamęczyć B dk.
do the best you can starać się jak się może
do the dirty work  (potoczny)odwalać brudną robotę B ndk.+przym.+ż
  odwalić brudną robotę B dk.+przym.+ż
do the dishes viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (do the washing up, wash the dishes)robić naczynia B ndk. + n, l. mn.
  zrobić naczynia B dk. + n, l. mn.
 I'll cook for both of us if you promise to do the dishes afterwards.
do the honors czynić honory B ndk.+m, l.mn.
do the impossible dokonać niemożliwego B dk.+przym.
do the right thing viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (act in the correct way)robić co słuszne
  zrobić co słuszne
 It's not too late to do the right thing, and start putting punctuation at the end of each sentence.
do time viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (serve a prison sentence)odsiadywać ndk.
  odsiedzieć dk.
do up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (redecorate)dekorować B ndk.
  udekorować B dk.
do up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (zip, buttons: fasten)zapinać B ndk.
  zapiąć B dk.
 Come on honey, let grandma do up your coat.
do very little business viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (have few commercial dealings)prowadzić mało interesów
do well viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be successful)odnosić sukces B ndk. + m
  odnieść sukces B dk. + m
 As executive director of the foundation he's done well by doing good.
do well for yourself viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be successful)odnosić sukces B ndk. + m
  odnieść sukces B dk. + m
 You're a doctor driving a Bentley; you've done well for yourself.
do well to v (be wise to: do [sth])dobrze zrobić, dobrze postąpić przys.+dk.
 You would do well to heed her advice.
do what is needed viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (take the necessary action)rób co trzeba
  zrób co trzeba
 I know you don't want to put her in a home, but you have got to do what is needed.
do what there is to do viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (take the necessary action)rób co trzeba
  zrób co trzeba
do what you can viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (do everything possible)rób co możesz
  zrób co możesz
do what you like robić co się podoba
  zrobić co się podoba
do with vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (find helpful or useful)tłumaczenie niedostępne
do with what you've got viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (cope with available resources)radź sobie
  poradź sobie
do without viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (forgo, cope without having)radzić sobie bez
  poradzić sobie bez
do wonders czynić cuda B ndk.+m, l.mn.
do work for charity viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (work for a charitable cause)pracować na cel charytatywny
  popracować na cel charytatywny
do wrong viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (commit a crime)popełniać przestępstwo B ndk. + n
  popełnić przestępstwo B dk. + n
do wrong viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (commit a sin)popełniać grzech B ndk. + m
  popełnić grzech B dk. + m
do wrong viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." colloquial ([sb]: betray, harm [sb])szkodzić komuś
  zaszkodzić komuś
 Frankie and Johnny were lovers, but he was doing her wrong with Nellie Bly.
do your best robić co tylko można
do your bit wnosić swój wkład B ndk.+przym.+m
  wnieść swój wkład B dk.+przym.+m
do your duty wypełniać swój obowiązek B ndk.+przym.+m
  wypełnić swój obowiązek B dk.+przym.+m
do your part robić swoje
  zrobić swoje
do your shopping viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (buy your groceries)robić zakupy B ndk.+m, l.mn.
  zrobić zakupy B dk.+m, l.mn.
do your utmost to v (do everything you can to)robić co można
  zrobić co można
do yourself a disservice viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (say [sth] disparaging about yourself)szkodzić sobie ndk. + zaim.
  zaszkodzić sobie dk. + zaim.
 Really, Shakespeare! To describe yourself as 'a mere hack' is to do yourself a great disservice.
do yourself a disservice viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (do [sth] that harms or hinders you)szkodzić sobie ndk. + zaim.
  zaszkodzić sobie dk. + zaim.
 You do yourself a disservice with your rude and aggressive comments, in that your readers will be repelled by your attitude.
do-nothing adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (politics: taking no action)nic nie robić
do-nothing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] taking no action)nic nie robi
 He has great ideas, but when its time to act on them he's a do-nothing.
do-over nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (second chance)przeróbka ż
 The youngest child was often allowed do-overs when the family played games.
expect to do [sth] viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (anticipate or intend doing [sth])oczekiwać na zrobienie czegoś ndk.+przyim.+n+zaim.
Następne 100 Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'do' found in these entries
In the English description:

Dyskusje na forum ze słowami "do" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'do'.

In other languages: Spanish | French | Italian | Portuguese | German | Swedish | Russian | Romanian | Czech | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Advertisements

Pobierz darmową aplikację na Android lub iPhona.

Android AppiPhone App

Zgłoś niestosowną reklamę.