to

Listen:
 weak: [ˈtu] [tə], strong: [ˈtuː]


WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (destination)do przyim.
 He went to the shop. He went out to dinner.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (toward)do przyim.
 He walked to the house.
 Poszedł do domu.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (upon)na przyim.
 The painter applied the pigment to the canvas.
 Malarz kładł pigment na płótno.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (of, belonging to)od, do przyim.
 The sash to his cape was red.
 Pas od jego peleryny był czerwony.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in relationship with)do przyim.
  na przyim.
 The table was parallel to the floor. He reacted with tenderness to her outburst.
 Stół był równoległy do podłogi.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (range, limit)do przyim.
 In summer, the temperature ranges from thirty to forty degrees Celsius.
 Latem temperatura waha się od trzydziestu do czterdziestu stopni Celsjusza.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (compared with)do przyim.
 Manchester United won the match, four to two.
 Drużyna Manchester United wygrała mecz cztery do dwóch.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (ratio)do przyim.
 The proposal was defeated by seven votes to two.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in order to)żeby, aby, by spój.
 Mo went there to pick up his order.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
to advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (closed) (Nie ma bezpośredniego odpowiednika.)-
Uwaga: W języku polskim „to” wyrażane jest formą czasownika.
 When night fell, she pulled the shutters to.
 Kiedy zapadła noc, spuściła żaluzje.
to advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (toward action) (Nie ma bezpośredniego odpowiednika.)-
Uwaga: W języku polskim „to” wyrażane jest formą czasownika.
 When they had all been served, they fell to and ate with pleasure.
 Gdy podano wszystkim jedzenie, zabrali się za nie i zjedli z przyjemnością.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (recipient of action)w stosunku do wyr.
 I thought you were disrespectful to her.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (on, against)w przyim.
 The fighter took a punch to the jaw.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (up to, until)do przyim.
 To this very day, the original building still stands.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in relation to) (Brak bezpośredniego odpowiednika.)-
 Josh says he's a third cousin to the president.
 Josh mówi, że jest kuzynem prezydenta w trzeciej linii.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." formal (regarding, with regard to) (formalny)odnośnie przys.
 To your earlier point, I think we are in agreement.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (intention)z przyim.
  aby, by spój.
 Sarah went to the rescue.
 Sarah pośpieszyła z pomocą.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (resulting in)ku przyim.
 To his horror, the painting was gone.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (into: resulting condition)na przyim.
 It was broken to pieces.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in respect of)o przyim.
 The secret to his success is his attention to detail.
 Sekret jego sukcesu tkwi w jego dbałości o szczegóły.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (constituting)na przyim.
 There are a hundred centimetres to a metre.
 Na metr przypada sto centymetrów.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (desire, toasting) (toast)za przyim.
 To the happy couple! Hear! Hear!
 Za zdrowie młodej pary! Brawo!
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (rate of return)na przyim.
 I get nearly 40 miles to the gallon in that car.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (time: before)za przyim.
 It is twenty to three in the afternoon.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (sum, calculations) (Brak bezpośredniego odpowiednika.)-
 It comes to thirty-three dollars, ninety-four cents.
 To daje trzydzieści trzy dolary i dziewięćdziesiąt cztery centy.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (limit in condition)do przyim.
 He felt cold to the bone after skiing.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (with a purpose of)do przyim.
 Fiona bought a new book to read.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (addition)do przyim.
 The extra charges added salt to the wounds.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (opposition)niż spój.
  od przyim.
 This year's blackberries are inferior to last year's crop.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (position: in relation to)do przyim.
 The wall is parallel to the floor.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in reaction to)na przyim.
 He reacted with tenderness to her outburst.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (verb and object connector)do przyim.
 I am speaking generally, in regard to your efforts this week.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Formy złożone:
AngielskiPolski
a monument to [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (example, evidence)pomnik m
  wyraźny przykład przym. + m
 His last film was a monument to stupidity and bad taste.
 Jego ostatni film był pomnikiem głupoty i złego smaku.
a quarter till [sth],
a quarter 'til [sth] (US),
a quarter to [sth],
quarter to [sth] (UK)
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(15 minutes before the hour)tłumaczenie niedostępne
 I'll meet you at a quarter till one... in the afternoon, of course.
a word to the wise nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. colloquial (giving warning, advice) (potoczny)mądrej głowie dość w dwie słowie
 A word to the wise: do not visit this neighborhood alone after dark.
abandon [sth] to [sb/sth] vtr + prep (give up control of)oddać dk.
 The army abandoned the territory to the indigenous peoples.
abandon yourself to [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (surrender to [sth]: desires, etc.)oddawać się czemuś zwr. ndk.
  oddać się czemuś zwr. dk.
ability to listen nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (attentiveness)zdolność słuchania, umiejętność słuchania ż + n
 An effective therapist has an ability to listen.
able to do [sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (capable of doing)móc coś zrobić zwrot ndk.
  być w stanie coś zrobić zwrot posił.
 The only people able to afford to buy a house in this area are millionaires.
able to adapt adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (adaptable, not resistant to change)zdolny do przystosowania wyr.
 We are looking for an employee who is able to adapt to a variety of situations.
about to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (on the point of doing)właśnie coś zrobić zwrot dk.
  prawie coś zrobić zwrot dk.
 I was just about to step into the bath when the doorbell rang.
 Miałem właśnie wejść do wanny, gdy zadzwonił dzwonek do drzwi.
about to become preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (on the point of becoming)ma mieć miejsce
  ma się stać
 She is about to become the youngest scientist to win the Nobel Prize.
about to happen adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (imminent)ma się stać, ma się odbyć
 You want me to give you money? That's not about to happen.
accede to [sth] vi + prep formal (agree to [sth](formalny)przystawać ndk.
  przystać dk.
 We refuse to accede to the terrorists' demands.
 Prezydent zapowiedział, że nie będzie przystawał na żądania terrorystów.
 Po kilku godzinach negocjacji protestujący przystali na propozycję zmian.
accede to [sth] vi + prep formal (join a treaty, organization) (formalny)wstępować ndk.
  wstąpić dk.
 The Czech Republic acceded to the EU in May 2004.
 Do organizacji wciąż wstępują nowe państwa członkowskie.
 Czechy wstąpiły do Unii Europejskiej w maju 2004 roku.
accede to [sth] vi + prep formal (take on power, office) (formalny)obejmować ndk.
  objąć dk.
 Mateusz obejmował stanowisko księgowego na przełomie roku 2013/2014.
 Kazimierz objął władzę po śmierci ojca.
acclimate [sb] to [sth] vtr + prep (make accustomed to [sth])pomagać komuś przyzwyczaić się do czegoś zwrot ndk.
acclimatize to [sth],
also UK: acclimatise to [sth]
vi + prep
figurative (become accustomed to [sth])przyzwyczajać się do czegoś zwr. ndk. + przyim.
  przyzwyczaić się do czegoś zwr. dk. + przyim.
 People in the city have been forced to acclimatize to increased security controls.
acclimatize [sb/sth] to [sth],
also UK: acclimatise [sb/sth] to [sth]
vtr + prep
(accustom to [sth])przystosowywać do ndk. + przyim.
  przystosować do dk. + przyim.
  (istoty żywe)przyzwyczajać do ndk. + przyim.
  przyzwyczaić do dk. + przyim.
 If you have cats and you move house you need to keep the cats indoors for at least a few days to acclimatize them to their new home.
acclimatize [sb/sth] to [sth],
also UK: acclimatise [sb/sth] to [sth]
vtr + prep
(accustom to climate)przystosowywać do ndk. + przyim.
  przystosować do dk. + przyim.
 When I moved from England to southern Spain, it took me time to acclimatize to the heat.
accommodate to vi + prep (adapt to)dostosowywać się do, przystosowywać się do zwr. ndk. + przyim.
  dostosować się do, przystosować się do zwr. dk. + przyim.
 If you have any special requests, we can accommodate to your needs.
accommodate yourself (to [sth]) vtr + refltransitive verb and reflexive pronoun: Transitive verb with reflexive pronoun--for example, "Enjoy yourself." "They behaved themselves." formal (get used to [sth])przystosowywać się do czegoś zwr. ndk. + przyim.
  przystosować się do czegoś zwr. dk. + przyim.
  oswajać się z czymś zwr. ndk. + przyim.
  oswoić się z czymś zwr. dk. + przyim.
accord [sth] to [sb] vtr + prep (grant)przyznawać ndk.
  przyznać dk.
 We hereby accord to the petitioner the relief that she requests.
according to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in the opinion of)według przyim.
  zdaniem n
 According to David, the concert was very good.
according to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in the words of)zgodnie z przys. + przyim.
  według przyim.
 According to Proudhon, property is theft!
according to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in order determined by)zgodnie z przys. + przyim.
 The children lined up according to their height, from shortest to tallest.
according to custom advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as is traditional)wedle zwyczaju przyim. + m
 According to custom, the dinner must be on the first Sunday in June.
according to law advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in agreement with law)wedle prawa, według prawa przyim. + n
 According to law, the website owner must check all materials published on it.
according to regulations advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (following official rules)zgodnie z przepisami wyr.
 According to regulations, you cannot take lighter fluid on to an airplane.
according to reports advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (as has been reported)wedle sprawozdań przyim. + n, l.mn.
 According to reports, there has been a coup in Niger. Further details are not yet available.
according to the agreement advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (by the terms of the agreement)zgodnie z porozumieniem wyr.
 According to the agreement, the buyer will purchase all the product that the seller can produce.
according to the contract advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (by the terms of the contract)zgodnie z umową wyr.
 According to the contract you may take three days of bereavement leave for your uncle's funeral, but only one for your nephew's.
according to the letter advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (according to law)prawnie, legalnie przys.
  zgodnie z literą prawa wyr.
 These laws are no longer obeyed according to the letter.
according to the letter advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to the letter, word for word, verbatim)dosłownie przys.
according to the rules exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (by the rules, as stated in the rules)wedle zasad, według zasad przyim. + ż, l.mn.
  wedle przepisów przyim. + m, l.mn.
 According to the rules, he had to be taken off the field.
accountable to [sb] adj + prep (has to report to)odpowiedzialny przed kimś przym. + przyim.
accrue to [sth] vi + prep (fall naturally to)przypadać ndk.
  przypaść dk.
ache to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (yearn, long to do)pragnąć coś zrobić zwrot ndk.
  bardzo chcieć coś zrobić zwrot ndk.
 When it's this cold, I ache to go to the Bahamas.
adapt yourself to vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (get used to, become accustomed to)przystosowywać się do zwrot ndk.
  przystosować się do zwrot dk.
adapt yourself to vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (change yourself to accommodate)przystosowywać się do zwrot ndk.
  przystosować się do zwrot dk.
 You need to adapt yourself to living with other people.
add to [sth] vi + prep (supplement)wzbogacać ndk.
  wzbogacić dk.
 Herbs will add to the flavour of the soup.
 Zioła wzbogacą smak zupy.
add [sth] to [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (contribute, enhance)dodawać czegoś czemuś ndk.
  dodać czegoś czemuś dk.
 Seasoning adds flavour to food.
 Przyprawa dodaje smaku jedzeniu.
add to [sth] vi + prep (increase)powiększać ndk.
  powiększyć dk.
 The knowledge of how he died only added to his family's suffering.
add [sth] and/to [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (mathematics: calculate total)dodawać coś do czegoś zwrot ndk.
  dodać coś do czegoś zwrot dk.
 If you add one and six, the total is seven.
add [sth] to [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (join, put in)dokładać coś do czegoś zwrot ndk.
  dołożyć coś do czegoś zwrot dk.
 Jim plans to add his work to the project.
add fuel to the fire v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (exacerbate the issue) (przenośny)dolewać oliwy do ognia zwrot ndk.
  (przenośny)dolać oliwy do ognia zwrot dk.
 Shouting at angry pupils is only likely to add fuel to the fire.
add insult to injury v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (make bad situation worse) (przenośny)dolewać oliwy do ognia zwrot ndk.
  dolać oliwy do ognia zwrot dk.
 They got lost in the woods. Then, to add insult to injury, they were out of food.
add up to [sth] vi phrasal + prep figurative (indicate, lead to)wskazywać na coś ndk. + przyim.
 The evidence adds up to a clear attempt to steal the goods.
add up to [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (total)stanowić, wynosić ndk.
  dawać ndk.
 The opposite sides of a die add up to seven.
address [sth] to [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (indicate mail is intended for [sb])adresować coś do kogoś ndk. + przyim.
  zaadresować coś do kogoś dk. + przyim.
 Joyce addressed the letter to her sister.
address [sth] to [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (remark: say to [sb])kierować coś do kogoś ndk. + przyim.
  skierować coś do kogoś dk. + przyim.
 O'Neill addressed his remarks to the business owners in the audience.
address [sth] to [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (consign, entrust)powierzać komuś coś ndk.
  powierzyć komuś coś dk.
 The cargo was addressed to the freight forwarder.
address [sth] to [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (computers: direct data to)przekierowywać coś do czegoś ndk. + przyim.
  przekierować coś do czegoś dk. + przyim.
 The server addressed the data to the mainframe.
addressed to [sb] adj + prep (mail: intended for [sb])adresowany do kogoś, zaadresowany do kogoś przym. + przyim.
 This letter is addressed to you.
adhere to vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (abide by, follow)trzymać się ndk.
 If you don't adhere to the rules, you will be in trouble.
adjacent to [sth] adj + prep (beside [sth])przyległy do, przylegający do przym. + przyim.
 A modern skyscraper is adjacent to the historical church.
adjourn to [sth] vi + prep (move to another place)przenosić się do zwr. ndk. + przyim.
  przenieść się do zwr. dk. + przyim.
 The men adjourned to the living room for brandy and cigars
adjudge,
adjudge [sth],
adjudge [sb] to be
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(decree)zasądzać, decydować ndk.
  zasądzić, zdecydować dk.
adjust to [sth] vi + prep ([sb]: adapt, get used to [sth])dostosowywać się, przystosowywać się, dopasowywać się zwr. ndk.
  dostosować się, przystosować się, dopasować się zwr. dk.
 Dexter found it impossible to adjust to an office job.
adjust to [sth] vi + prep ([sth]: can be modified)dopasowywać się zwr. ndk.
  dopasować się zwr. dk.
 The seatbelt adjusts to the desired length using this buckle.
admission to the Bar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (law: pass Bar exam)dopuszczenie do wykonywania praktyki adwokackiej wyr.
admit to [sth] vi + prep (confess to: a crime)przyznawać się do czegoś zwr. ndk.
  przyznać się do czegoś zwr.dk.
 Cross admitted to the theft of the money.
admit to [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (acknowledge: feelings)przyznawać się do czegoś zwr. ndk.
  przyznać się do czegoś zwr.dk.
 Dave had admitted to being jealous of his younger brother.
admit [sb] to [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." often passive (place in an institution)przyjmować kogoś gdzieś ndk.
  przyjąć kogoś gdzieś dk.
 Have you ever been admitted to a hospital?
admit to [sth] vi + prep formal, UK (door, gate: provide access to)prowadzić dokądś dk.
 The gate admits to the courtyard.
admit [sth] to [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (confess)przyznawać się komuś do czegoś zwr. ndk.
  przyznać się komuś do czegoś zwr. dk.
  wyznać coś komuś dk.
 He admitted to the police that he was the murderer.
admit [sb] to [sth],
admit [sb] into [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(allow entry)wpuszczać kogoś gdzieś ndk.
  wpuścić kogoś gdzieś dk.
 The night watchman has to go to the door to admit you into the building.
admit [sb] to [sth],
admit [sb] into [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(as a member)przyjmować kogoś gdzieś ndk.
  przyjąć kogoś gdzieś dk.
 He was admitted into the golf club as a member.
admit to [sb] that vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (confess)wyznać komuś, że dk.
 Jones admitted to the police that he had been involved in the criminal enterprise.
advise [sb] to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (replace: advise [sb] to do [sth])radzić komuś coś zrobić zwrot ndk.
  poradzić komuś coś zrobić zwrot dk.
 I advised him to eat before the flight.
afford to do [sth] vi + prep figurative (be able to do)być w stanie coś robić zwrot posił.
Uwaga: "Afford" in this sense usually follows a derivative of "can."
 The army cannot afford to fight on two fronts at once.
 Wojsko nie jest w stanie walczyć jednocześnie na dwóch frontach.
afford to do [sth] vi + prep figurative (risk)pozwolić sobie na coś zwrot dk.
Uwaga: "Afford" in this sense usually follows a derivative of "can" or "be able to."
 He can't afford to let her speak badly of him.
afford to vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (have enough money to)pozwalać sobie na zwrot ndk.
  pozwolić sobie na zwrot dk.
 Now that I'm unemployed I can't afford to go on holiday.
afraid to do [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (hesitant)wahać się, czy zrobić coś zwrot ndk.
 I'm afraid to jump from the bridge into the river.
agree to [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (consent)zgadzać się na coś zwrot zwr. ndk.
  zgodzić się na coś zwrot zwr. dk.
 The patient has agreed to the procedure.
agree to anything v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not be discerning)zgadzać się na wszystko zwrot zwr. ndk.
  zgodzić się na wszystko zwrot zwr. dk.
 His love is blind; he will agree to anything.
agree to disagree,
agree to differ
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(accept different opinion)respektować odmienne poglądy zwrot ndk.
 If you can't see things my way we will just have to agree to disagree because I won't change my mind either.
agreeable to [sth] adj + prep (person: willing)skłonny do czegoś wyr.
 The police officers found the suspect agreeable to questioning.
agreeable to [sth] adj + prep ([sth]: suitable) (stanowisko)odpowiedni na coś przym.
 The doctor hired someone agreeable to the job of receptionist.
aim to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (intend, aspire)zamierzać coś zrobić ndk.
 When I play, I aim to win.
air-to-air adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (weapon: fired by one aircraft at another)powietrze-powietrze n + n
air-to-ground adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (weapon: fired by aircraft at land)powietrze-ziemia n + ż
air-to-surface adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (weapon: fired by aircraft at land or sea)powietrze-powierzchnia n + ż
akin to [sth] adj + prep (like, similar to)podobny, pokrewny przym.
 Jamie's taste in music is akin to mine.
akin to doing [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (comparable to doing [sth])jak przys.
  podobny do czegoś przym. + przyim.
 Wearing these new shoes is akin to walking on a cloud.
alert [sb] to [sth] vtr + prep (make aware)ostrzegać kogoś przed czymś ndk. + przyim.
  ostrzec kogoś przed czymś dk. + przyim.
  uświadamiać komuś coś ndk.
  uświadomić komuś coś dk.
 Milo's boss alerted him to the change in policy.
alive to adj + prep (sensitive to, aware of)świadomy przym.
all the way to advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (during the entire journey to)przez całą drogę wyr.
 We had to listen to him snore all the way from New York to Rome.
all the way to advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (the full distance to)przez całą drogę wyr.
 He sang and danced all the way to school.
all the way to advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (emphatic: a long way)aż do
 You want me to carry this all the way back to the house?
allow [sth],
allow [sth] to do [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(enable by neglect)pozwalać na coś zwrot ndk.
  pozwolić na coś zwrot dk.
 By not applying the handbrake, he allowed the car to roll down the hill.
allude to [sth/sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (make reference: to [sth])robić aluzję do zwrot ndk.
  zrobić aluzję do zwrot dk.
 He alluded to his predecessor's scandals without mentioning them directly.
almost come to blows v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (argue)dochodzić do rękoczynów zwrot ndk.
  dojść do rękoczynów zwrot dk.
alternative to [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (only other choice)alternatywa ż
 In this case, the alternative to fighting is dying.
amenable to [sth] adj + prep (willing)otwarty na przym. + przyim.
amenable to doing [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (willing to do)otwarty na przym. + przyim.
  skłonny przym.
 Ben is amenable to changing the date of the party.
amenable to [sth] adj + prep (answerable)podlegający czemuś przym.
  odpowiedzialny przed czymś przym. + przyim.
 All of the residents of the state are amenable to its laws.
amount to [sth] vi + prep (total)wynosić ndk.
  wynieść dk.
 The bill might amount to more than you can afford.
amount to [sth] vi + prep figurative (be the same as)sprowadzać się do tego samego zwrot zwr. ndk.
 Slander or libel, it amounts to the same thing.
 Oszczerstwo czy zniesławienie, to sprowadza się do tego samego.
amount to [sth] vi + prep figurative (become)dochodzić do czegoś zwrot ndk.
  dojść do czegoś zwrot dk.
  osiągać coś ndk.
  osiągnąć coś dk.
 He was told he would never amount to much.
analogize [sth] to [sth],
also UK: analogise [sth] to [sth]
vtr + prep
(compare)porównywać przez analogię coś do czegoś zwrot ndk.
  porównać przez analogię coś do czegoś zwrot dk.
ancillary to [sth] adj + prep (supplemental to [sth])pomocniczy, dodatkowy przym.
Następne 100 Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'to' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: going to [the mall, school, work], has gone to [the mall], (don't) want to [sing, eat, help], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "to" w tytule:

There are too many matching discussions for 'to'. Please add more words to your search or search on the forum server.
Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'to'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: fake | sly

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.