work

Listen:
 [ˈw3ːrk]


WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
work viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be employed)pracować ndk.
  popracować dk.
 He works at the bank.
 On pracuje w banku.
work viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (toil)pracować ndk.
  popracować dk.
 He worked into the night.
 Pracował aż do nocy.
work viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (function)działać ndk.
  zadziałać dk.
 Does the car work?
 Czy ten samochód działa?
work viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be useful, effectual)działać ndk.
  zadziałać dk.
 Did the medicine work?
 Czy to lekarstwo zadziałało?
work vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (machine: operate, manage)obsługiwać ndk.
  obsłużyć dk.
 Do you know how to work this machine?
 Czy wiesz, jak się obsługuje tę maszynę?
work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (employment)praca ż
 The bank provides work for many people.
 Ten bank zapewnia pracę wielu ludziom.
work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (product of labour)praca ż
 The work was obviously well done.
 Ta praca była naturalnie dobrze wykonana.
work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (effort)praca ż
 His work on the car was worth the result.
 Jego praca nad tym samochodem była warta wyniku.
work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (toil)praca ż
 An apple picker does exhausting work, from sunrise until dusk.
 Zbieracz jabłek wykonuje męczącą pracę od świtu do zmierzchu.
work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (office, place of work)dzieło n
 This is his work. Yes, that building.
 To jego dzieło. Tak, ten budynek.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
work adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of, concerning work)na pracę przyim. + ż
 He got a work permit in July.
the works exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (every possible luxury) (potoczny, slang)pełny wypas przym. + m
 He dreamed of buying a shiny new car with the works.
the works exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (everything)wszystkie dodatki przym. + m, l.mn.
 I like a plain hamburger, but she wants hers with the works.
the works exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (unpleasant treatment)nieprzyjemne potraktowanie przym. + n
  potraktować nieprzyjemnie dk. + przys.
 She forgot his birthday, and he gave her the works.
 Zapomniała o jego urodzinach i potraktował ją nieprzyjemnie.
work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (type of task)praca ż
  (kolokwialny)robota ż
 I don't like this work. Can I do something different?
 Nie podoba mi się ta praca. Czy mogę robić coś innego?
 Nie podoba mi się ta robota. Czy mogę robić coś innego?
work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (occupation)zawód m
 What is your work? I'm a dentist.
work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (activity)praca ż
 He is doing some work or other in the shop.
work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (objects on which work is done)prace ż, l.mn.
 The art students took their work to the benches.
work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (building)budowla ż
 The tunnel is an impressive work of engineering.
work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (physics: force times distance)praca ż
 In physics, work deals with transference of energy.
work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (product of artist)dzieło n
 Many think Beethoven's Ninth is his greatest work. I have the complete works of Dickens in my library.
works nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (factory)fabryka ż
works nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (art, literature, music: achievements)dzieła n, l.mn.
work [sth],
work [sth] into [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(contort) (coś w coś)wyginać ndk.
  wygiąć dk.
 She worked the wire into a loop.
work [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (accomplish)wprowadzać ndk.
  wprowadzić dk.
  wypracowywać ndk.
  wypracować dk.
 She worked a change in the texture of the dough.
work [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fashion by work)montować, składać ndk.
  zmontować, złożyć dk.
 The carpenter works the pieces into a table.
work [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (keep at work)trzymać kogoś w pracy zwrot ndk.
  zatrzymać kogoś w pracy zwrot dk.
 The boss worked them until late into the night.
work [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (land, be a farmer)uprawiać ndk.
 The farmer worked the land.
work [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (persuade)wprawiać ndk.
  wprawić dk.
 The minister worked the congregation into an exultant state.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2019:

Formy złożone:
AngielskiPolski
a piece of work,
a real piece of work
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, informal, figurative (unusual character, individual) (potoczny, przenośny)ciężki przypadek przym. + ż
  osoba z charakterkiem wyr.
all work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (working all the time, overwork)tylko praca przys. + ż
at work advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at one's workplace)w pracy przyim. + ż
 Bob never checks his personal email at work.
at work adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (working, in action)działający przym.
blood work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (blood test)badanie krwi n + ż
 A yearly physical examination typically includes blood work.
charity work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (work done for charitable cause)praca charytatywna ż + przym.
 She does charity work, mostly for the orphans' home.
custom work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] tailor-made, made to order)na zamówienie przyim. + n
 The motorcyclists admired all the custom work on the bikes parked outside the bar.
custom work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bespoke, personalized service)na zamówienie przyim. + n
day's work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literal (work done in one day) (potoczny)dniówka ż
 It will take one more day's work to finish the job.
day's work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (routine activity)codzienność ż
 There's no need to thank me - it's all in a day's work, it was nothing special.
detective work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literal (investigations carried out by a detective)praca śledcza ż + przym.
 If the police based their accusations on detective work, rather than prejudice, they would be more effective.
detective work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (research)praca śledcza ż + przym.
 I did a little detective work to find out why my mail hadn't been delivered in three days.
dirty work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (unpleasant task)nieprzyjemna praca przym. + ż
 He was sick and tired of doing all her dirty work for her.
dirty work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (immoral or illegal action) (przenośny)brudna robota przym. + ż
 The mob boss hired goons to handle his dirty work.
do the dirty work v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, slang (perform a disagreeable task) (potoczny)odwalać brudną robotę zwrot ndk.
  odwalić brudną robotę zwrot dk.
 She no longer had servants to do the dirty work for her.
do work for charity viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (work for a charitable cause)pracować na cel charytatywny
  popracować na cel charytatywny
field work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (research carried out on site)badania terenowe n, l.mn. + przym.
 Smithers is in the Amazon doing field work on endangered species. Her fieldwork confirmed her academic theory about economic development.
get down to business,
get down to work
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(start now)zabierać się do pracy zwrot zwr. ndk.
  zabrać się do pracy zwrot zwr. dk.
 We need to get down to business if we hope to finish this today.
go to work v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (travel to workplace)iść do pracy, jechać do pracy zwrot ndk.
  pójść do pracy, pojechać do pracy zwrot dk.
 I prefer to go to work early before the traffic gets heavy.
go to work viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (do [sth] thoroughly)popracować dk.
hard at work adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (working hard)ciężko pracujący przys. + przym.
 Miguel was hard at work doing his history project.
hard work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (great effort)ciężka praca przym. + ż
 We would like to commend you on your hard work for the company over the years.
hard work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal ([sth]: requires effort)ciężka praca przym. + ż
 Riding a bike uphill is hard work.
keep up the good work v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (expressing approval)trzymać tak dalej zwrot ndk.
 My teacher told me to keep up the good work after I scored 100% in the exam.
laboratory work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (scientific research done in a laboratory)praca laboratoryjna ż + przym.
 I'd like to find some laboratory work during the summer holidays.
line of work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (profession, trade: field)dziedzina pracy ż + ż
 Police officers regularly have to deal with danger in their line of work.
mosaic work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. countable (artwork made of small pieces)mozaika ż
not work viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be out of order)nie działać part. + ndk.
  nie zadziałać part. + dk.
 My washing machine does not work.
not work viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be ineffective)nie działać part. + ndk.
  nie zadziałać part/ + dk.
 Your flattery will not work on me.
off work advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not at work) (potoczny)wolne n
out of work adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unemployed)bez pracy przyim. + ż
 I've been out of work for four months now; hopefully I'll find a new job soon.
out of work advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (into unemployment)bez prazy przyim. + ż
part work,
partwork
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(magazine series forming a collection)tłumaczenie niedostępne
piece of work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literal ([sth] made or done) (dosłowny)robota ż
reference work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (book consulted for information)tłumaczenie niedostępne
 The Encyclopædia Britannica is a serious reference work.
school work,
schoolwork
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(studies done at or for school)praca szkolna ż + przym.
scope of work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (nature and extent of a job or task)zakres pracy m + ż
  zakres zadań m + n, l.mn.
 The scope of work for a project should specify precisely what work will be done.
set to work v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (start doing [sth])zabrać się za dk. + przyim.
 He set to work as soon as he was given the new task.
set [sb] to work v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (cause to start doing [sth])zabrać się za dk. + przyim.
 The manager set the new employee to work filing invoices.
shift work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (work done in rotating periods)praca na zmiany wyr.
social work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (assistance to local community)praca socjalna ż + przym.
tedious work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (laborious task)nużąca praca przym. + ż
temporary work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (employment on short-term contract)tymczasowa praca przym. + ż
 Temporary work is particularly common amongst young people.
timber work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (wooden structure)drewniana konstrukcja przym. + ż
 Over all the house was well-built but there were one or two problems with the timber work.
voluntary work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (unpaid employment for a cause)wolontariat m
volunteer work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (unpaid employment for a cause)wolontariat m
welfare work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (social services)praca społeczna ż + przym.
work around [sth],
also UK: work round [sth]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
(avoid, bypass)kluczyć wokół czegoś ndk. + przyim.
 They worked around the software bug by eliminating some features.
work as vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make a living as)pracować jako
 Right now I am working as a waitress, but I want to be an actress.
work as a team v (co-operate)pracować zespołowo
 If we work as a team, we will finish much sooner.
work at vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (put great effort into)pracować nad ndk. + przyim.
  popracować nad dk. + przyim.
 We are currently working at finding ways to become more environmentally friendly.
work camp nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (enforced labour camp)obóz pracy m + ż
 Under Stalin's regime, political prisoners were sent to work camps.
work cited nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bibliography: quoted text)praca cytowana ż + przym.
 My English teacher always wants a work cited page, and I never know how to do one.
work ethic nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (belief in working hard)etyka pracy ż + ż
 He has a very strong work ethic, sometimes to the detriment of his family life.
work experience nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (temporary job placement)doświadczenie pracownicze n + przym.
 All students on the course undertake a period of work experience.
work for vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be employed by)pracować dla ndk. + przyim.
 I work for the government.
work hard viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be diligent, apply oneself)ciężko pracować przys. + ndk.
 When studying for exams it is important to work hard.
work hard viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be devoted to one's job)poświęcać się pracy ndk. + ż
  poświęcić się pracy dk. + ż
work in [sth] vi + prep (trade, profession)pracować w ndk. + przyim.
 My husband works in accounting, and I work in technical services.
work [sth] in vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (insert)dodawać ndk.
  dodać dk.
 I like the report, but could you somehow work in a mention of John's contribution?
work [sth] in vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (insert with difficulty)wkładać ndk.
  włożyć dk.
 Drill a hole in the base and then gradually work the rod in the hole.
work [sth] in vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (find time)znaleźć czas na coś zwrot dk.
 I'm pretty busy, but I think I can work in a movie tonight. I hope the doctor's office can work me in today.
work in progress nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] not yet finished)praca w toku wyr.
 My novel is still a work in progress.
work it out viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (deduce [sth])dedukować ndk.
  wydedukować dk.
 I'm not going to tell you the solution to the problem : you must work it out for yourself.
work it out viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (make a calculation)obliczać ndk.
  obliczyć dk.
 I can't work out how many should be left.
work like crazy v slang (work extremely hard) (potoczny)tyrać jak głupi
 We've worked like crazy to beat that nearly-impossible deadline you set.
work like mad v slang (work extremely hard) (potoczny)tyrać jak głupi
 They were working like mad, trying to finish the stock take before the shop opened in the morning.
work of art nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literal (painting, sculpture, etc.)dzieło sztuki n + ż
 The museum is a place to contemplate works of art.
work of art nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative ([sth] beautiful and impressive)dzieło sztuki n + ż
 Aunt Betty's layer cake was a culinary work of art.
work of fiction nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (novel, etc.: invented story)powieść fikcyjna ż + przym.
 Her characters seemed so real, it was hard to believe the story was a work of fiction.
work off vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (get rid of by physical effort)spalać ndk.
  spalić dk.
 Walking around the neighborhood should work off some of that meal.
work on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (put effort into)pracować nad
 You can improve your test scores if you really work on it.
work on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (try to persuade) (przenośny)pracować nad
 Mike doesn't want to come with us, but I'm working on him.
work out viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (exercise)ćwiczyć ndk.
 We are going to work out this afternoon.
work out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (develop a solution to)wypracowywać ndk.
  wypracować dk.
 We're still trying to work out the difficulties.
work over vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (beat up, assault)bić ndk.
  pobić dk.
 He really worked her over.
work permit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (law: document authorizing employment)pozwolenie na pracę, zezwolenie na pracę wyr.
work placement nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (temporary job, internship)staż pracowniczy m + przym.
 I applied for a work placement during the holidays.
work shoes nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (sturdy footwear worn when working)buty robocze
 Nurses often wear white work shoes.
work space nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (area used for work)przestrzeń robocza ż + przym.
 Professor Hawkins had a very cluttered work space, with piles of papers and books everywhere.
work through vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (manage, deal with)radzić sobie z zwrot ndk.
 I worked through my budget, and decided to spend less.
work through [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (resolve)tłumaczenie niedostępne
 He spent years working through the death of his parents in an accident.
work together viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (co-operate)współpracować
 We will finish the job more quickly if we work together.
work up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (annoy or excite)podniecać ndk.
  podniecić dk.
 With elections coming every few months, I just can't get worked up about them.
work up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (produce, generate)wypracowywać ndk.
  wypracować dk.
 I'm so unfit that I work up a lather just walking down to the corner.
work up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (prepare)opracowywać ndk.
  opracować dk.
 Susan will try to work up a sketch by Friday.
work week,
working week
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(weekly working hours)tydzień roboczy m + przym.
 The typical work week in the US is Monday through Friday.
work with vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (person: be a colleague of)pracować z ndk. + przyim.
  popracować z dk. + przyim.
 I work with the sales team.
work with vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (materials: use)używać ndk.
  użyć dk.
 You need to work with the materials you have.
work wonders v (have a transforming effect)czynić cuda
 My new bed has worked wonders with my sleeping problems.
workaround,
also UK: work around
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(method: bypasses [sth])obejście n
working day,
work day
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(daytime hours occupied by work)dzień roboczy m + przym.
 A standard work day is about eight hours long.
working hours,
work hours
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
(time spent working)godziny pracy ż, l.mn. + ż
workup,
work-up
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (thorough medical examination)badanie n
workup,
work-up
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(printing: ink smear)tłumaczenie niedostępne
workup,
work-up
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(ship: making seaworthy)tłumaczenie niedostępne
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'work' znaleziono także w tych pozycjach:
In the English description:
Collocations: work as a [firefighter, lumberjack], [hard, tough, challenging, easy, simple, nice, dirty] work, my work [suit, car, credit card, clothes], more...

Dyskusje na forum ze słowami "work" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'work'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: dish | banter

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.