Collins Chinese Dictionary Plus (3rd edition), 2011:

aerobics [E&'r&ubIks]
I n [u] 有氧健身操 yǒuyǎng jiànshēncāo
II cpd 复合词 [+ class, instructor] 健美操 jiànměicāo
在这些条目还发现'aerobics':
在英文解释里:
在单词列表中: Fitness activities, 更多……

标题中含有单词 'aerobics' 的论坛讨论:

查看谷歌的机器翻译 'aerobics'.

其他语言: 西班牙语 | 法语 | 意大利语 | 葡萄牙语 | 罗马尼亚语 | 德语 | 荷兰语 | 瑞典语 | 俄语 | 波兰语 | 捷克语 | 希腊语 | 土耳其语 | 日语 | 韩语 | 阿拉伯语

广告

Word of the day: dear | knack

广告

报告不适当的广告。