انظر ترجمة جوجل الآلية لكلمة 'acotillo'.

En otros idiomas: Francés | Portugués | Italiano | Alemán | Holandés | Sueco | Polaco | Rumano | Checo | Griego | Turco | Chino | Japonés | Coreano | Inglés

Publicidad

Word of the day: smart | drag

Publicidad

Infórmanos de los anuncios inapropiados.