Να


WordReference English-Greek Dictionary © 2019:

Κύριες μεταφράσεις
ΕλληνικάΑγγλικά
να to
  here, there
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού
Κύριες μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
here is,
here are
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(presenting [sth], [sb])να μόριο
  (λόγιο)ιδού επιφ
there you go exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (just as expected)ορίστε επιφ
  να μόριο
  (χιουμοριστικό, ενίοτε ειρωνικό)να τα μας έκφρ
 There you go; I knew the cat wouldn't come when you called his name.
 Ορίστε! Το ήξερα ότι η γάτα δεν θα ερχόταν αν τη φώναζες.
lo interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" Biblical, literary (look, behold) (επίσημο, παλαιό)ιδού μόριο
  (καθομιλουμένη)να μόριο
voilà interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" humorous, French (used to reveal, show off)να επιφ
  ορίστε επιφ
  (λόγιο: ειρωνικό)ιδού επιφ
Σχόλιο: Δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία με χιουμοριστική χρήση των όρων.
SE nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. written, abbreviation (compass point: southeast) (σντμ: νοτιοανατολικά)ΝΑ επίρ
 Tim marked SE on the map.
shall v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (used to make a suggestion)θα μόριο
  (προτροπή)να μόριο
Σχόλιο: Επίσης, μπορεί και να μείνει αμετάφραστο, π.χ. Πάμε σινεμά απόψε;
 Shall we go to the cinema tonight?
 Θα πάμε σινεμά απόψε;
 Να πάμε σινεμά απόψε;
shalt,
shall
v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost."
archaic (shall: 2nd person singular)θα μόριο
  πρόκειται να ρ μ
  (προτροπή, υπαγόρευση)να μόριο
 "Thou shalt not kill" is one of the Ten Commandments referred in the Torah.
'll contractioncontraction: Shortened form of word or words--for example, "I'd" = "I had," "can't" = "cannot." informal, abbreviation (till)μέχρι, έως, ως πρόθ
  να πρόθ
Σχόλιο: Used when the preceding word ends in 't'.
 Wait'll you hear this!
 This sentence is not a translation of the original sentence. Περίμενε μέχρι να έρθω.
of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (qualifies an adjective)να σύνδ
 The secretary is tired of typing.
 Η γραμματέας βαρέθηκε να δακτυλογραφεί.
 
Επιπλέον μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
here advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (calling attention)εδώ επίρ
  ορίστε ρ μ
  να μόριο
  (παλαιό)ιδού επίφ
 Here is your answer.
this is it exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (here is the awaited thing)να μόριο
  εδώ είναι περίφρ
  (ανακούφιση)επιτέλους επίρ
 This is it. I see my suitcase in the luggage carousel at last.
into preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (result)να σύνδ
 She was forced into an admission of the theft.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (intention) (ακολουθεί ρήμα)να σύνδ
Σχόλιο: Δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία.
 Sarah went to the rescue.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (with a purpose of) (ακολουθεί ρήμα)να σύνδ
  για να σύνδ
  (ακολουθεί ουσιαστικό)για σύνδ
 Fiona bought a new book to read.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Σύνθετοι τύποι:
ΑγγλικάΕλληνικά
address [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (golf: take a stance)τοποθετώ το μπαστούνι για να χτυπήσω το μπαλάκι του γκολφ
Σχόλιο: Δεν υπάρχει αντίστοιχος όρος.
 A golfer must first address the ball.
allow [sb],
allow [sb] to do [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(let: [sb])επιτρέπω κτ σε κπ, επιτρέπω σε κπ να κάνει κτ ρ μ
  (καθομιλουμένη)αφήνω κπ να κάνει κτ ρ μ
 Will your parents allow you to go to the dance?
 Θα σου επιτρέψουν οι γονείς σου να πας στον χορό;
 Θα σε αφήσουν οι γονείς σου να πας στον χορό;
any adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (whichever)οποιοσδήποτε αντων
  (καθομιλουμένη)όποιος... νά 'ναι περίφρ
 I'll watch any film. I'm not fussy.
 Θα δω οποιαδήποτε ταινία. Δεν έχω προτιμήσεις.
 Θα δω όποια ταινία νά 'ναι. Δεν έχω προτιμήσεις.
attempt [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (try to reach: top of [sth](κάπου/σε κάποιο μέρος)επιχειρώ να φτάσω περίφρ
 In the morning, they attempted the summit of the Matterhorn.
be viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (imperative) (προστακτική)να είσαι, να είστε περίφρ
Σχόλιο: Δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία. Συνήθως χρησιμοποιείται το αντίστοιχο ρήμα και όχι το "να είσαι" + επίθετο. Π.χ. Πρόσεχε! Λογικέψου!
 Be quiet! Be reasonable!
bed nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lodging)κατάλυμα ουσ ουδ
  μέρος για να κοιμηθώ περίφρ
 He was looking for a bed for the night.
 Έψαχνε κατάλυμα για τη νύχτα.
 Έψαχνε ένα μέρος για να κοιμηθεί το βράδυ.
bed nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (resting place)σημείο να ξεκουραστώ περίφρ
  (καθομιλουμένη)μέρος να αράξω περίφρ
Σχόλιο: Δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία και αποδίδεται περιφρστικά όπως στα παραδείγματα που δίνονται.
 The cat went looking for a bed in the sun.
 Η γάτα έψαχνε ένα σημείο να ξεκουραστεί κάτω από τον ήλιο.
bring yourself to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (force yourself to do [sth])υποχρεώνω τον εαυτό μου να κάνει κτ, βάζω τον εαυτό μου να κάνει κτ περίφρ
  (ανεπίσημο)με υποχρεώνω να κάνω κτ περίφρ
Σχόλιο: Usually used in the negative
 I can't bring myself to see a film that's that violent.
call nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cards: demand to show hands)κάνω call περίφρ
  (κατά λέξη)ζητώ να δω τα χαρτιά αντιπάλου περίφρ
 I made a call, and the other players had to reveal their cards.
call [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cards: demand to see a hand)ζητάω να δω περίφρ
 After the third round, anyone may call the hand.
challenge [sb] to do [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (demand)προκαλώ κπ να κάνει κτ περίφρ
 I challenge you to tell the truth!
 Σε προκαλώ να πεις την αλήθεια!
deal with [sth] vi + prep (involve)αφορώ ρ μ
  (καθομιλουμένη)έχω να κάνω με έκφρ
 This problem deals with employee relations.
 Αυτό το θέμα αφορά στις εργασιακές σχέσεις.
 Αυτό το θέμα έχει να κάνει με τις εργασιακές σχέσεις.
for preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (with the purpose of)για να περίφρ
 I bought some cloth for making costumes.
for preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (expressing a wish)μακάρι να είχα, μακάρι να'χα, και τι δε θα'δινα, και τι δε θα έδινα περίφρ
 Oh, for a bowl of soup right now!
give nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (tendency to yield)τάση να υποχωρεί περίφρ
 The floor has a bit of give in it.
help yourself to [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (take without asking)παίρνω κτ χωρίς να ρωτήσω πρώτα, παίρνω κτ χωρίς να ζητήσω άδεια περίφρ
  παίρνω από μόνος μου περίφρ
  (πιο απλά, πιο γενικά)παίρνω ρ μ
 She helped herself to the office stationery.
 Πήρε γραφική ύλη από το γραφείο χωρίς να ζητήσει άδεια.
however advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (to whatever degree)όσο ... και να είναι περίφρ
Σχόλιο: Το κενό συμπληρώνεται με το κατάλληλο επίθετο.
 We can accept no mistakes, however small.
 Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε λάθη, όσο μικρά και να είναι.
instead of doing [sth] adv + prep (rather than do [sth] else)αντί να κάνω κτ περίφρ
 I watched TV instead of doing my homework.
 Είδα τηλεόραση αντί να κάνω τα μαθήματά μου.
leave to do [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (permission for absence)άδεια για να κάνω κτ περίφρ
 My boss gave me leave to study for three months.
 Το αφεντικό μου μου έδωσε άδεια για τρεις μήνες, για να μελετήσω.
like advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." UK, regional, slang (as it were) (καθομιλουμένη)ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο, να το πω κι έτσι έκφρ
  (αργκό)να πούμε έκφρ
 But I really wanted that job, like.
 Ήθελα πολύ αυτή τη δουλειά, να το πω κι έτσι.
 Ήθελα πολύ αυτή τη δουλειά, να πούμε.
like advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." slang (explaining attitude) (καθομιλουμένη)σα να λέω έκφρ
 He was, like, "I don't want to do that".
 Ήταν σα να έλεγε, «Δε θέλω να το κάνω αυτό».
make [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (earn acceptance into)καταφέρνω να μπω σε περίφρ
 Only half of people at tryouts made the team.
 Μόνο τα μισά άτομα που πήραν μέρος στα δοκιμαστικά κατάφεραν να μπουν στην ομάδα.
may v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (prayer, wish)ας μόριο
  μακάρι να έκφρ
  (παλαιό)είθε
 May your children always be healthy and happy.
 Ας είναι πάντα υγιή και ευτυχισμένα τα παιδια.
 Μακάρι να είναι πάντα υγιή και ευτυχισμένα τα παιδια.
mean [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (signify)σημαίνω ρ μ
  (μτφ, καθομιλουμένη)θα πει, πάει να πει περίφρ
 A green light means "go."
 Το πράσινο φως σημαίνει «φύγαμε».
mean [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (entail)σημαίνω ρ μ
  (μτφ, καθομιλουμένη)θα πει, πάει να πει έκφρ
 A delay in our flight means a missed connection.
 Η καθυστέρηση σε αυτήν την πτήση σημαίνει (or: θα πει) ότι θα χάσουμε και την επόμενη.
run [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (livestock: make run)μεταφέρω, πηγαίνω ρ μ
  (κατά λέξη)μετακινώ βάζοντας τον να τρέξει ρ μ
 It's time to run the cattle to their new pasture.
run [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make compete)βάζω να τρέξουν σε αγώνες περίφρ
 He runs greyhounds on the weekends.
should v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (will probably)μάλλον θα, πιθανότατα θα, λογικά θα περίφρ
  είναι πολύ πιθανό να έκφρ απρ
  έχω πολλές πιθανότητες να περίφρ
 Our team should win the game because it is much better than the opposing team.
 Η ομάδα μας μάλλον θα κερδίσει τον αγώνα γιατί είναι πολύ καλύτερη από την αντίπαλό της.
 Η ομάδα μας είναι πολύ πιθανό να κερδίσει τον αγώνα γιατί είναι πολύ καλύτερη από την αντίπαλό της.
 Η ομάδα μας έχει πολλές πιθανότητες να κερδίσει τον αγώνα γιατί είναι πολύ καλύτερη από την αντίπαλό της.
still [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (to silence)αφήνω άφωνο έκφρ
  κάνω να σιωπήσει περίφρ
 He stilled the crowd with his shocking speech.
that,
so that
conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that."
literary (in order that)με σκοπό να, με στόχο να περίφρ
  για να περίφρ
  έτσι ώστε περίφρ
 She studied hard that she might become a doctor.
think [sth],
think that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(intend, determine) (κάνω κάτι)νομίζω ότι θα ρ μ
  σκέφτομαι να, σκοπεύω να ρ μ
  (καθομιλουμένη)λέω να ρ μ
 I think I'll go to the grocer's now.
 Νομίζω ότι θα πάω στο μανάβικο τώρα.
 Σκέφτομαι να πάω στο μανάβικο τώρα.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in order to)για να σύνδ
  με σκοπό να, με στόχο να περίφρ
 Mo went there to pick up his order.
try nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (effort)προσπάθεια ουσ θηλ
  (ως κόπος)αυτό που μπορώ να κάνω περίφρ
 Is that your best try?
 Αυτό είναι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις;
try [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (attempt to open)δοκιμάζω να ανοίξω, προσπαθώ να ανοίξω περίφρ
  (μεταφορικά)δοκιμάζω ρ μ
 He tried the door.
up for consideration adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (being considered)υπό εξέταση περίφρ
  που χρήζει εξέτασης περίφρ
  (από πολλούς)προς συζήτηση περίφρ
  (καθομιλουμένη)που πρέπει να σκεφτώ, που αξίζει να σκεφτώ περίφρ
 The next topic up for consideration is the new bridge.
will [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (try to influence with thoughts)προσπαθώ να επηρεάσω κτ με τη σκέψη μου περίφρ
 He willed the plant to survive, but it withered in the drought.
 Προσπάθησε να επηρεάσει, με τη σκέψη του, την ανάπτυξη του φυτού, αλλά αυτό μαράθηκε λόγω ξηρασίας.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση Να στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'Να'.

Σε άλλες γλώσσες Ισπανικά | Γαλλικά | Πορτογαλικά | Ιταλικά | Γερμανικά | Ολλανδικά | Σουηδικά | Πολωνικά | Ρουμανικά | Τσέχικα | Τουρκικά | Κινέζικα | Ιαπωνικά | Κορεατικά | Αραβικά

Advertisements

Word of the day: guest | cheapskate

Advertisements

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης