αντίτυπο

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'αντίτυπο'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
issue n (edition) (βιβλίο)αντίτυπο ουσ.ουδ.
  (περιοδικό)τεύχος ουσ.ουδ.
 They printed a special issue of the book on high-quality paper.
 Τύπωσαν ένα ειδικό αντίτυπο του βιβλίου σε χαρτί υψηλής ποιότητας.
  Τύπωσαν ένα ειδικό τεύχος του περιοδικού σε χαρτί υψηλής ποιότητας.Αυτή η πρόταση δεν αποτελεί μετάφραση της αγγλικής.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'αντίτυπο' στον τίτλο:

See Google Translate's machine translation of 'αντίτυπο'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.