απλός

ⓘ One or more forum threads is an exact match of your searched term. Click here.

WordReference English-Greek Dictionary © 2016:

Κύριες μεταφράσεις
GreekEnglish
απλός simple
  plain
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού
Κύριες μεταφράσεις
EnglishGreek
simple adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (easy) (εύκολος)απλός επίθ
 The puzzle was simple for him to solve.
 Ήταν απλό γι' αυτόν να λύσει το παζλ.
plain adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unadorned)απλός, λιτός, απέριττος επίθ
  (ελαφρώς αρνητικό)σκέτος επίθ
 The dress was plain, with no frills.
mere adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (just, no more than) (για ποσότητα)μόνο, μόλις επίρ
  (καθομιλουμένη: για ποσότητα)όλο κι όλο, με το ζόρι φρ ως επίρ
  (για έννοια, ιδιότητα)απλός επίθ
  απλά επίρ
 The farmer harvested a mere 200 pounds of potatoes from his entire field.
homely adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (lacking elegance)απλός, λιτός επίθ
  (αρνητική σημασία)άκομψος επίθ
 The room was homely but warm and comfortable.
unsophisticated adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (simple)απλός, ανεπιτήδευτος επίθ
  (αρνητικό)απλοϊκός επίθ
effortless adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (easy)που δε θέλει κόπο περίφρ
  εύκολος, πανεύκολος, απλός επίθ
 Making a cake using a prepackaged mix is effortless.
unpretentious adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (simple, humble)απλός, ανεπιτήδευτος επίθ
unadorned adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (plain, not embellished)χωρίς στολίδια, χωρίς διακόσμηση περίφρ
  αστόλιστος, αδιακόσμητος επίθ
  (μεταφορικά)γυμνός επίθ
  (γενικότερα)απλός, λιτός επίθ
unselfconscious adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unaffected, natural)απλός, φυσικός, ανεπιτήδευτος επίθ
  αυθεντικός, πηγαίος επίθ
sans adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." French (typeface: sans-serif, plain)απλός επίθ
  απλός τυπογραφικός χαρακτήρας περίφρ
folksy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (homely or rustic)λαϊκός, απλός επίθ
uncomplicated adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (simple)απλός επίθ
unprepossessing adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unremarkable, modest)απλός, κοινός, συνήθης, μέσος επίθ
  τίποτα το ιδιαίτερο φρ ως επίθ
  (μεταφορικά)άχρωμος επίθ
unworldly adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (naïve)απλός, αφελής επίθ
  αγαθός, αθώος επίθ
  (μεταφορικά)άβγαλτος, απερπάτητος επίθ
  (καθομιλουμένη, μτφ)που δεν είναι τις πιάτσας έκφρ
workaday adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (mundane, everyday)απλός, συμβατικός, συνηθισμένος, κοινός επίθ
  (μεταφορικά)καθημερινός επίθ
simple as ABC adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (straightforward or easy)εύκολος, ευκολονόητος, απλός επίθ
simple adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (plain, uncomplicated) (όχι περίπλοκος)απλός επίθ
 This is a simple game that anybody can learn.
 Αυτό είναι ένα απλό παιχνίδι που μπορεί να μάθει ο καθένας.
plain adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (without a pattern)απλός επίθ
  (ένα μόνο χρώμα)μονόχρωμος επίθ
 Which shirt do you prefer - the plain or the patterned?
regular adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (standard)απλός, κανονικός, βασικός, κλασικός, τυπικός, συμβατικός επίθ
  συνηθισμένος μτχ πρκ
 I just want a regular kettle, nothing fancy.
routine adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (normal)καθημερινός, απλός, κλασικός επίθ
  συνηθισμένος μτχ πρκ
 It was just a routine day; nothing special happened.
informal adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (clothing: casual) (ρούχα)καθημερινός, απλός επίθ
 Informal dress on Fridays is the rule in a lot of companies.
 Το απλό ντύσιμο τις Παρασκευές είναι κανόνας για πολλές επιχειρήσεις.
homely adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unpretentious, simple)απλός επίθ
 The outside of the building was rather homely, but the interior was filled with beautiful art.
singles adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sport: one-on-one) (αθλητικά)απλός επίθ
clean-cut adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (design: simple) (αρχιτεκτονική)λιτός, απέριττος, απλός επίθ
 Modernist architects abandoned the frills and ornamentation of the Victorian and Edwardian eras in favor of simple shapes and clean-cut lines.
standard adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (normal, average)κανονικός, απλός, μέσος επίθ
  συμβατικός επίθ
 It is just a standard hammer - nothing special.
 Ένα κανονικό (or: απλό) σφυρί είναι, τίποτα το ιδιαίτερο.
humble adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (simple)απλός, λιτός, απέριττος επίθ
  (μεταφορικά)ταπεινός επίθ
 Jim sold his business and retired in a humble cottage outside of town.
spare adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (frugal, simple)απλός, λιτός, απέρριτος επίθ
  (πολύ απλός)λιτός και απέρριτος φρ
 The interior decor is very spare, even minimalist.
straightforward adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." UK (simple, uncomplicated)απλός, ξεκάθαρος επίθ
  σαφής επίθ
 Well, the job seems straightforward; I don't think I'll have any problems.
single adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (one-way)απλός επίθ
  απλής μετάβασης φρ ως επίθ
 He bought a single ticket to Paris and planned to drive home.
bald adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (without detail, excess) (μεταφορικά)γυμνός επίθ
  απλός, λιτός επίθ
  (για λόγο)απερίφραστος επίθ
  (για λόγο)ρητός, κατηγορηματικός επίθ
 The bald denials of the witnesses strengthened the plaintiff's case.
 
Επιπλέον μεταφράσεις
EnglishGreek
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (low in rank, station)απλός επίθ
 My grandmother was just a mean factory worker.
 Η γιαγιά μου ήταν μια απλή υπάλληλος εργοστασίου.
very adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (mere)απλός επίθ
  όλος και όλος φρ ως επίρ
  και μόνο φρ
  ακόμα και φρ
 The very mention of his ex-wife caused problems.
 Μια απλή αναφορά στην πρώην γυναίκα του δημιουργεί προβλήματα.
 Μια αναφορά όλο και όλο στην πρώην γυναίκα του δημιουργεί προβλήματα.
 Η αναφορά και μόνο στην πρώην γυναίκα του δημιουργεί προβλήματα.
 Ακόμα και η αναφορά στην πρώην γυναίκα του δημιουργεί προβλήματα.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (well-proportioned) (μεταφορικά)καθαρός επίθ
  απλός, απέριττος επίθ
 The sculpture has very clean lines.
clean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (simple)καθαρός, ξεκάθαρος, σαφής, απλός επίθ
 His writing style is clean, without excessive verbal ornaments.
clear adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not encoded)καθαρός, απλός επίθ
  μη κρυπτογραφημένος περίφρ
 The message was clear; no one had scrambled it.
common adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (inferior)απλός, κοινός, μέσος επίθ
 It's just a common item, with nothing special about it.
common adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (without rank)απλός επίθ
 He is just a common worker - not the boss.
lay adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not member of a religious order) (μη κληρικός)λαϊκός, απλός επίθ
 The priest was on the altar with three lay people, who would help with Holy Communion.
 Ο ιερέας ήταν στο βωμό με τρεις λαϊκούς (or: απλούς) ανθρώπους που θα τον βοηθούσαν με τη Θεία Κοινωνία.
simple adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (humble)ταπεινός επίθ
  απλός επίθ
 The monks were known for their simple ways.
simple adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (botany: undivided)απλός επίθ
 This particular tree has simple leaves, with no divisions.
plain adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unmixed)απλός επίθ
 A plain apple pie is one with nothing but apples in it.
plain adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unseasoned)σκέτος, απλός επίθ
 I like my food plain, no salt, pepper or spices.
modest adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sthg: simple)απλός επίθ
  ταπεινός επίθ
 Kelsey prepared a modest dinner for herself.
stripped adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (very basic form)απλός, λιτός, απέριττος επίθ
snap adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (done easily)εύκολος, απλός επίθ
  (καθομιλουμένη)χαλαρός, άνετος επίθ
 The interview was a snap assignment for Helen, because she already knew the interviewee.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Σύνθετοι τύποι:
EnglishGreek
backbench n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." UK (members of Parliament: junior) (χωρίς αξίωμα)απλός βουλευτής φρ ως ουσ αρσ/θηλ
backbencher nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (member of parliament) (χωρίς άλλο αξίωμα)απλός βουλευτής επίθ + ουσ αρσ
common people nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (ordinary folk)απλός λαός έκφρ
 They don't stand out for any particular reason, they're just common people.
commonality nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (the common people)απλός λαός φρ ως ουσ αρσ
  (μειωτικό)πόπολο ουσ ουδ άκλ
  λαουτζίκος ουσ αρσ
commonalty,
commonality
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(common people)απλός λαός φρ ως ουσ αρσ
  (μειωτικό)πόπολο ουσ ουδ
  λαουτζίκος ουσ αρσ
gray-scale sonography,
UK: grey-scale sonography
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (black-and-white ultrasound imaging)απλός υπέρηχος επίθ + ουσ αρσ
  (επίσημο)απλή υπερηχοτομογραφία επίθ + ουσ θηλ
layperson nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative ([sb] uninitiated, non-expert)μη ειδήμων, μη ειδικός περίφρ
  (μεταφορικά)ερασιτέχνης επίθ
  απλός άνθρωπος επίθ + ουσ αρσ
  (συλλογικά)απλός λαός επίθ + ουσ αρσ
lowest common denominator nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (people: least enlightened) (μεταφορικά)χαμηλότερος κοινός παρονομαστής, απλός άνθρωπος έκφρ
 The movie was crude and superficial, appealing to the lowest common denominator.
man in the street nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (common man, average person)ο μέσος άνθρωπος περίφρ
  ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος, ένας απλός άνθρωπος, ο οποιοσδήποτε περίφρ
  (μεταφορικά)ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας έκφρ
 Can you explain your theory so that the man in the street can understand it?
private nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (military rank)απλός στρατιώτης επίθ + ουσ αρσ
 He was just a private - the lowliest rank in the army.
simple interest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sum payable on an investment)απλός τόκος έκφρ
undemanding adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (easy, not challenging)μη απαιτητικός περίφρ
  (καθομιλουμένη)σχετικά εύκολος, σχετικά απλός επίρ + επίθ
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση απλός στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'απλός'.
Advertisements

Κατεβάστε τις δωρεάν εφαρμογές για Android και iPhone

Android AppiPhone App

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης