απλός

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'απλός'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
simple adj (plain, uncomplicated) όχι περίπλοκοςαπλός επίθ.
 This is a simple game that anybody can learn.
 Αυτό είναι ένα απλό παιχνίδι που μπορεί να μάθει ο καθένας.
simple adj (easy) εύκολοςαπλός επίθ.
 The puzzle was simple for him to solve.
 Ήταν απλό γι' αυτόν να λύσει το παζλ.
mere adj (just, no more than)απλός επίθ.
singles adj (sport: one-on-one) αθλητικάαπλός επίθ.
standard adj (normal, accepted)κανονικός, απλός επίθ.
 It is just a standard hammer - nothing special.
 Ένα κανονικό (or: απλό) σφυρί είναι, τίποτα το ιδιαίτερο.
primitive adj (crude)απλός, ακατέργαστος, άξεστος επίθ.
informal adj (clothing: casual) ρούχακαθημερινός, απλός επίθ.
unpretentious adj (simple, humble)απλός, ανεπιτήδευτος επίθ.
unadorned adj (plain, not embellished)απλός, αστόλιστος,απέριττος επίθ.
simple as ABC adj informal (straightforward or easy)εύκολος, ευκολονόητος, απλός επίθ.
clean-cut, clean cut adj (architecture, design: simple, distinct shapes) αρχιτεκτονικήλιτός, απέριττος, απλός επίθ.
 Modernist architects abandoned the frills and ornamentation of the Victorian and Edwardian eras in favor of simple shapes and clean-cut lines.
common people n (ordinary people)απλός λαός έκφρ.
 They don't stand out for any particular reason, they're just common people.
lowest common denominator n figurative (people with least education, understanding) μεταφορικάχαμηλότερος κοινός παρονομαστής, απλός άνθρωπος έκφρ.
 The movie was crude and superficial, appealing to the lowest common denominator.
simple interest n (sum payable on an investment)απλός τόκος έκφρ.
simple past n (grammatical tense: preterit) γραμματικήαπλός αόριστος ουσ.αρ.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'απλός' στον τίτλο:

Play and learn: visit WordReference Games
See Google Translate's machine translation of 'απλός'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.