αποτρέπω

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'αποτρέπω'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
deter vtr (crime)  (έγκλημα)αποτρέπω ρ.μετ.
demotivate [sb] vtr (discourage)αποθαρρύνω ρ μ
   (βάζω εμπόδια)αποτρέπω ρ μ
disincline [sb] to do [sth] vtr (make less willing)  (αρνητική διάθεση)αποτρέπω ρ μ
  καθιστώ απρόθυμο ρ μ + επίθ
discourage [sb] vi (dissuade [sb])αποτρέπω ρ.μετ.
 Don's mother did her best to discourage him from dating the new girl, but to no avail.
prevent from vtr (stop, keep from)αποτρέπω ρ.μετ.
stop [sb] doing [sth] v expr (prevent, forbid)δεν επιτρέπω, δεν αφήνω περίφρ
  απαγορεύω ρ μ
   (μεταπείθω)αποτρέπω ρ μ
prevent [sb] vtr (stop [sb])αποτρέπω ρ μ
stop [sth] from doing [sth] v expr (prevent)εμποδίζω ρ μ
   (κάτι κακό)αποτρέπω ρ μ
  αποσοβώ ρ μ
 Fortunately she stopped the situation from getting any worse.
deter vtr (discourage)αποθαρρύνω, αποτρέπω ρ.μετ.
   (καθομιλουμένη)κόβω τα φτερά έκφρ.
discourage vtr (deter)αποθαρρύνω, αποτρέπω ρ.μετ.
   (καθομιλουμένη)κόβω τα φτερά έκφρ.
foil vtr (plot, plans)  (σχέδια)ανατρέπω, αποτρέπω, ματαιώνω ρ.μετ.
ward off vtr (avoid)  (αποφεύγω)αποτρέπω, αποσοβώ, αποκρούω ρ.μετ.
inhibit vtr (restrain, repress)  (περιορίζω)εμποδίζω, κωλύω, αποτρέπω, αναστέλλω, εμποδίζω ρ.μετ.
avert vtr (avoid: sthg bad)αποτρέπω, αποσοβώ, απομακρύνω ρ.μετ.
forestall vtr (prevent, thwart [sth])ματαιώνω, αποτρέπω ρ.μετ.
dissuade vtr (persuade not to do)αποτρέπω, μεταπείθω ρ.μετ.
discourage [sb] from vtr (persuade [sb] not to)  (πείθω κάποιον να μην κάνει κάτι)αποτρέπω κάποιον από κάτι ρ.μετ.
dissuade [sb] from vtr (persuade [sb] not to)  (πείθω κάποιον να μην κάνει κάτι)αποτρέπω κάποιον από ρ.μετ.
prevent [sth] v (stop [sth] from happening)αποτρέπω, σταματώ, εμποδίζω, προλαμβάνω ρ.μετ.
Note: επίσης σταματάω
 To prevent gingivitis, be sure to always floss!
put off vtr informal ([sb]: discourage, deter)αποτρέπω, αποθαρρύνω ρ.μετ.
 I don't want to put you off, but that make of car you're thinking of buying is very hard to maintain.
 That was disgusting; it has put me off my dinner.
stave off vtr (prevent, ward off)αποτρέπω, αποσοβώ ρ.μετ.
 They say that if you take extra vitamins, you may be able to stave off the flu.
talk down vtr (persuade or dissuade)πείθω, αποτρέπω, μεταπείθω ρ.μετ.
thwart [sb]'s plans v (prevent [sb] achieving [sth])ανατρέπω, αποτρέπω ρ.μετ.
 Mr. Richards thwarted Mr. Johnson's plans when he revealed new information on the project.
ward off vtr (avert, prevent)αποκρούω, αποτρέπω, αποκλείω ρ.μετ.
 This spray will help ward off the mosquitoes.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'αποτρέπω' στον τίτλο:

Play and learn: visit WordReference Games
See Google Translate's machine translation of 'αποτρέπω'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.