αποτρέπω


WordReference English-Greek Dictionary © 2017:

Κύριες μεταφράσεις
GreekEnglish
αποτρέπω deter
  prevent
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού

Κύριες μεταφράσεις
GreekEnglish
thwart [sb]'s plans v expr (prevent [sb] achieving [sth])ανατρέπω, αποτρέπω ρ μ
 Mr. Richards thwarted Mr. Johnson's plans when he revealed new information on the project.
prevent [sb] doing [sth],
prevent [sb] from doing [sth]
v expr
(stop: [sb] doing [sth](κπ από το να κάνει κτ)αποτρέπω ρ μ
  (κπ να κάνει κτ)εμποδίζω ρ μ
 The police officer prevented her from entering the building.
deter [sth] vtr (crime, act: discourage)αποτρέπω ρ μ
 Some people believe the death penalty deters crime.
discourage [sb] vtr (dissuade)αποτρέπω, αποθαρρύνω, μεταπείθω ρ μ
 Simon was concerned about Maria driving home after drinking a bottle of wine and did his best to discourage her.
thwart [sth] vtr (an attack)αντικρούω ρ μ
  αποτρέπω ρ μ
 The guards thwarted an attempt to invade the citadel.
avert [sth] vtr (avoid: sthg bad)αποτρέπω ρ μ
 How can we avert delays in the production process?
forestall [sth] vtr (prevent, thwart: [sth])ματαιώνω, αποτρέπω ρ μ
dissuade [sb] vtr (persuade not to)αποτρέπω ρ μ
  μεταπείθω ρ μ
 Please dissuade him from taking that rash course of action.
 Σας παρακαλώ να τον αποτρέψετε από αυτή την βεβιασμένη σειρά ενεργειών.
disincline [sb] to do [sth] vtr (make less willing)αποτρέπω ρ μ
  καθιστώ κάποιον απρόθυμο, κάνω κάποιον απρόθυμο φρ
put [sb] off vtr phrasal sep informal (discourage, deter)αποτρέπω, αποθαρρύνω ρ μ
 I don't want to put you off, but that make of car you're thinking of buying is very hard to maintain. That was disgusting; it has put me off my dinner.
 Δεν θέλω να σε αποτρέψω αλλά αυτό το είδος αυτοκινήτου που σκέφτεσαι να αγοράσεις είναι πολύ δύσκολο να το συντηρήσεις.
stave [sth] off vtr phrasal sep (prevent, ward off)αποτρέπω, αποσοβώ ρ μ
 They say that if you take extra vitamins, you may be able to stave off the flu.
ward [sth/sb] off,
ward off [sth/sb]
vtr phrasal sep
(keep away)διώχνω ρ μ
  κρατάω μακριά ρ αμ + επίρ
  (κάποια κατάσταση)αποτρέπω ρ μ
 This spray will help ward off the mosquitoes.
discourage [sb] from doing [sth] v expr (dissuade) (κπ από το να κάνει κτ)αποτρέπω, αποθαρρύνω, μεταπείθω ρ μ
 Jane did her best to discourage her friend from drinking too much.
deter [sb] vtr (discourage)αποτρέπω ρ μ
 Mark wanted to go to university, but the fees deterred him.
thwart [sth] vtr (stop from happening)ανακόπτω ρ μ
  εμποδίζω, αποτρέπω ρ μ
  σταματώ ρ μ
 Injury thwarted Ian's dreams of becoming a top footballer.
dissuade [sb] from [sth] vtr (persuade [sb] not to do [sth](κάποιον από κάτι)αποτρέπω ρ μ
 It's impossible to dissuade Shawn from enlistment in the military.
talk [sb] down from [sth] v expr figurative (dissuade from)πείθω, αποτρέπω, μεταπείθω ρ μ
deter [sb] from doing [sth] v expr (discourage from doing) (κπ από το να κάνει κτ)αποτρέπω ρ μ
 The large dog deterred trespassers from entering the property.
prevent [sth] vtr (stop: [sth] happening)αποτρέπω, εμποδίζω, προλαμβάνω ρ μ
Σχόλιο: επίσης σταματάω
 The vast majority of household accidents can easily be prevented.
fend [sth] off vtr phrasal sep (avoid [sth])αποτρέπω ρ μ
 The manufacturers hope to fend off stricter government regulation.
stop [sb] doing [sth] v expr (prevent, forbid)δεν επιτρέπω, δεν αφήνω περίφρ
  απαγορεύω ρ μ
  (μεταπείθω)αποτρέπω ρ μ
 The teenager's parents stopped her going out to the pub.
stop [sth] doing [sth],
stop [sth] from doing [sth]
v expr
(prevent) (κάτι από το να κάνει κάτι)εμποδίζω ρ μ
  (κάτι κακό)αποτρέπω ρ μ
  αποσοβώ ρ μ
 Fortunately she stopped the situation from getting any worse.
 
Επιπλέον μεταφράσεις
GreekEnglish
preclude [sth] vtr (exclude)αποκλείω ρ μ
  αποτρέπω ρ μ
  (μεταφορικά)απαγορεύω ρ μ
 The lack of evidence precludes any chance of a conviction.
thwart [sb] vtr (stop [sb] from doing [sth])εμποδίζω, αποτρέπω ρ μ
  (σε κπ)στέκομαι εμπόδιο ρ έκφρ
 James wanted the promotion, but Linda thwarted him by getting it herself.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Σύνθετοι τύποι:
GreekEnglish
dissuade [sb] from doing [sth] vtr (persuade [sb] against doing [sth])αποτρέπω κπ από το να κάνει κτ περίφρ
  πείθω κπ να μην κάνει κτ περίφρ
 Please dissuade him from taking that rash course of action.
talk [sb] out of [sth] v expr (dissuade)αποτρέπω κπ από κτ ρ μ + πρόθ
  μεταπείθω ρ μ
talk [sb] out of doing [sth] v expr (dissuade from doing [sth])αποτρέπω κπ από το να κάνει κτ περίφρ
  πείθω κπ να μην κάνει κτ περίφρ
 I'm trying to talk her out of leaving school at 16.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση αποτρέπω στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'αποτρέπω'.

Σε άλλες γλώσσες Spanish | French | Portuguese | Italiano | German | Ολλανδικά | Swedish | Russian | Polish | Romanian | Czech | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Advertisements

Word of the day: well | rave

Advertisements

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.