δημοτικότητα

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'δημοτικότητα'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
popularity n (being widely liked)δημοτικότητα ουσ.θηλ.
vogue n (currency)δημοτικότητα ουσ.θηλ.
popularity n (favour)δημοτικότητα, εύνοια ουσ.θηλ.
popularize
UK also: popularise
vtr
(make popular)διαδίδω, αυξάνω τη δημοτικότητα ρ.μετ
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'δημοτικότητα' στον τίτλο:

Play and learn: visit WordReference Games
See Google Translate's machine translation of 'δημοτικότητα'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.