εν ενεργεία

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'εν ενεργεία'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
active adj (functioning, operating) (εν λειτουργία)ενεργός επίθ.
  (επίσημο)εν ενεργεία εμπρ.
practicing,
UK: practising
adj
US (active, working in: a profession)ενεργός επίθ.
  (επίσημο)εν ενεργεία εμπρ.
 He's been a practicing attorney for thirty years.
 Είναι εν ενεργεία δικηγόρος επί τριάντα χρόνια.
in operation adj (functioning, active)εν ενεργεία έκφρ.
  σε λειτουργία έκφρ.
 After several delays the new factory is finally in operation.
nonpracticing,
non-practicing,
UK: non-practising,
nonpractising
adj
US (not professionally active)ανενεργός επαγγελματικά επίθ + επίρ
  μη εν ενεργεία περίφρ
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'εν ενεργεία' στον τίτλο:

See Google Translate's machine translation of 'εν ενεργεία'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.