εν λόγω


Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού

WordReference English-Greek Dictionary © 2017:

Κύριες μεταφράσεις
EnglishGreek
(the) said adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (already mentioned)εν λόγω φρ ως επίθ
  προαναφερθείς μτχ ενεστ
  προαναφερόμενος μτχ πρκ
  (επίσημο)περί ου ο λόγος φρ
 The said person then tried to escape.
specified adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (named specifically)συγκεκριμένος μτχ πρκ
  που προσδιορίζεται περίφρ
  (επίσημο)εν λόγω φρ ως επίθ
 The specified username already exists. Please create a new account.
foresaid adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." archaic (said previously)προαναφερόμενος μτχ ενεστ
  εν λόγω επίθ
  (επίσ)προαναφερθείς μτχ αορ
forementioned adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." formal (cited previously)προαναφερόμενος μτχ ενεστ
  εν λόγω προθ + ουσ αρσ
  (επίσ)προαναφερθείς μτχ αορ
 We believe that the forementioned culprit is also responsible for several other robberies in the neighborhood.
 Πιστεύουμε πως ο προαναφερόμενος (or: προαναφερθείς) κατηγορούμενος ευθύνεται για αρκετές ακόμα ληστείες στη γειτονιά.
in question advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (being considered or discussed)υπό συζήτηση έκφρ
  εν λόγω έκφρ
 The judge noted that the legal precedent in question was quite tenuous.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Σύνθετοι τύποι:
EnglishGreek
subject in question nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (matter under discussion)εν λόγω θέμα περίφρ
  θέμα υπό εξέταση, θέμα υπό συζήτηση περίφρ
  συγκεκριμένο θέμα επίθ + ουσ ουδ
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση εν λόγω στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'εν λόγω'.
Advertisements

Word of the day: Intermediate+ mock

Advertisements
Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης