εν μέρει

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'εν μέρει'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
partly adj (not completely)μερικώς επίρ.
 εν μέρει εμπρ.
partially adv (partly) κατά ένα μέροςμερικώς, εν μέρει επίρ.
partially adv (incompletely)μερικώς, εν μέρει επίρ.
quasi adv (almost)εν μέρει, μερικώς, περίπου επίρ.
quasi-official adj (not fully authorized)εν μέρει επίσημος επίθ.
Note: δεν υπάρχει αντιστοιχία
 We're only a quasi-official body so we can do no more than advise you.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'εν μέρει' στον τίτλο:

Play and learn: visit WordReference Games
See Google Translate's machine translation of 'εν μέρει'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.