εναποθέτω

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'εναποθέτω'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
deposit vtr (place)αποθέτω, εναποθέτω ρ.μετ.
   (καθομιλουμένη)βάζω ρ.μετ.
consign vtr (assign)αναθέτω, εναποθέτω ρ.μετ.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'εναποθέτω' στον τίτλο:

Play and learn: visit WordReference Games
See Google Translate's machine translation of 'εναποθέτω'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.