θρήσκος

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'θρήσκος'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2015:

Matching entries from other side of dictionary
religious adj (pious)θρήσκος επίθ.
  θρησκευόμενος επίθ.
 He was devoutly religious, insisting that his wife also convert.
 Ήταν πολύ θρήσκος κι επιμένει να μεταστραφεί και η σύζυγός του.
 Ήταν βαθιά θρησκευόμενος κι επιμένει να μεταστραφεί και η σύζυγός του.
religious npl (devout persons)θρησκευόμενος μτχ πρκ
  θρήσκος, θρήσκα επίθ ως ουσ αρσ, επίθ ως ουσ θηλ
 An atheist, she had trouble understanding the religious.
godly adj (devout, religious)ευσεβής, θεοσεβούμενος, θρήσκος επίθ.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'θρήσκος' στον τίτλο:

See Google Translate's machine translation of 'θρήσκος'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.