κινητός

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'κινητός'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
moving adj (changing position)κινητός επίθ.
 This clock has many moving parts.
 Αυτό το ρολόι έχει πολλά κινητά μέρη.
mobile adj (movable)  (μεταφερόμενος)κινητός επίθ.
cellular adj (phone: mobile)  (τηλέφωνο)κινητός επίθ.
   (καθομιλουμένη)κινητό ουσ.ουδ.
movable adj (not fixed, varying)κινητός επίθ.
movable adj (possible to move)κινητός επίθ.
detachable adj (that can be removed)αποσπάσιμος επίθ.
   (καθομιλουμένη)κινητός επίθ.
maneuverable
UK: manoeuvrable
adj
US (that can be moved around)  (εύκολος στην μετακίνηση)ευκίνητος, ευέλικτος επίθ
   (αυτός που μπορεί να μετακινηθεί)κινητός επίθ
ambulatory adj (walking, mobile)κινητός, κινούμενος, βαδιστικός επίθ.
moving average n (statistical mean)κινητός μέσος όρος ουσ.αρσ.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'κινητός' στον τίτλο:

Play and learn: visit WordReference Games
See Google Translate's machine translation of 'κινητός'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.