κινητός

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'κινητός'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
mobile adj (movable)κινητός επίθ.
cellular adj (phone: mobile) (τηλέφωνο)κινητός επίθ.
  (καθομιλουμένη)κινητό ουσ.ουδ.
movable,
moveable
adj
(not fixed, varying)κινητός επίθ.
movable,
moveable
adj
(possible to move)κινητός επίθ.
detachable adj (that can be removed)αποσπάσιμος επίθ.
  (καθομιλουμένη)κινητός επίθ.
maneuverable,
UK: manoeuvrable
adj
US (that can be moved around) (εύκολος στην μετακίνηση)ευκίνητος, ευέλικτος επίθ
  (αυτός που μπορεί να μετακινηθεί)κινητός επίθ
ambulatory adj (walking, mobile)κινητός, κινούμενος, βαδιστικός επίθ.
moving average n (statistical mean)κινητός μέσος όρος ουσ.αρσ.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'κινητός' στον τίτλο:

See Google Translate's machine translation of 'κινητός'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.