κολλάω


WordReference English-Greek Dictionary © 2017:

Κύριες μεταφράσεις
GreekEnglish
κολλάω,
κολλώ
stick, glue
  attach
  harass, hit on [sb], be hung up on [sb]
  be stuck, make sense, be infected, catch, infect
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού

Κύριες μεταφράσεις
EnglishGreek
hung up on [sth] prep slang, figurative (preoccupied) (μεταφορικά, καθομ: με κτ, σε κτ)κολλάω, κολλώ ρ μ
 There's no need to get hung up on details - I just want a general overview of the situation.
get bogged down in/by [sth] v expr figurative, informal (stuck: in activity, etc.) (μεταφορικά: σε κτ)κολλάω, πνίγομαι ρ αμ
  (αργκό: σε κτ)έχω πήξει ρ έκφρ
 I thought I would be able to leave early, but I got bogged down by paperwork.
hit a brick wall,
hit a wall
v expr
figurative, informal (meet an obstacle)βρίσκομαι σε αδιέξοδο φρ
  (μτφ, καθομ: δεν ξέρω τι να κάνω)κολλάω ρ αμ
 If I hit a brick wall while writing, I find a thirty-minute run helps me to refocus.
stare vi (gaze fixedly)κοιτάζω επίμονα ρ αμ + επίρ
  (μεταφορικά, ανεπίσημο)κολλάω, χαζεύω ρ αμ
 It's rude to stare.
adhere vi (stick)κολλάω, κολλώ ρ αμ
 If you use insufficient glue, the metal won't adhere.
lodge vi (become stuck)σφηνώνω ρ αμ
  κολλάω, φρακάρω ρ αμ
 A piece of paper lodged in the printer.
fixate on [sth] vi (be obsessed)έχω εμμονή, έχω μανία περίφρ
  παθαίνω εμμονή, μου γίνεται εμμονή περίφρ
  (καθομ, μεταφοικά)κολλάω ρ μ
  (αργκό)τρώω κόλλημα εκφρ
get stuck vi + adj (unable to move) (μεταφορικά)κολλάω ρ αμ
 The car got stuck in the mud and a local farmer had to pull it free with his tractor.
freeze up vi phrasal figurative (computer: stop functioning) (Η/Υ)παγώνω ρ αμ
  (καθομιλουμένη)κολλάω ρ αμ
 In the middle of the job the computer froze up and I had to reboot; fortunately I had a back-up of my work.
gum up vi phrasal (become sticky, stuck)κολλάω ρ αμ
 The paint was left out and after a day it started to gum up.
seize up vi phrasal (freeze, become immobile) (μεταφορικά)παγώνω, κολλάω ρ αμ
 When I opened the website the screen seized up and I had to reboot the computer.
paste up [sth],
paste [sth] up
vtr phrasal sep
(stick to a wall or board)κολλάω, κολλώ ρ μ
 Paste up the wallpaper with paste made from water and flour.
paste [sth] on,
paste on [sth]
vtr phrasal sep
(stick or affix)κολλάω, κολλώ ρ μ
 The children pasted glitter and small shapes onto the paper to make a birthday card.
stick down vtr phrasal sep (seal with an adhesive)κολλάω, κλείνω/σφραγίζω με κόλλα έκφρ
 Nowadays you don't have to lick the edge of an envelope before you stick it down.
tacky adj (sticky)κολλάω ρ μ
 The floor of the pub was tacky from too many spilt drinks.
 Το πάτωμα της παμπ κολλάει από τα πολλά ποτά που έχουν χυθεί.
stuck adj informal (unable to figure [sth] out) (καθομιλουμένη, μτφ)κολλάω ρ αμ
 I'm stuck on this question. Do you know what the answer is?
 Έχω κολλήσει σε αυτή την ερώτηση. Ξέρει την απάντηση;
get bogged down v expr (stuck: in mud) (σε λάσπη)κολλάω, βουλιάζω ρ αμ
 Once again the car got bogged down in the mud.
cling to [sth/sb] vi figurative (to [sth], [sb]: emotionally) (μτφ: σε κπ/κτ)κολλάω, κολλώ ρ αμ
  (με κπ/κτ)είμαι κολλημένος, είμαι προσκολλημένος ρ έκφρ
  (σε κπ/κτ)προσκολλώμαι ρ αμ
 I don't like the way Roger's new girlfriend clings to him.
dwell vi informal (think too much about [sth](καθομ, μτφ: με κάτι)κολλάω ρ αμ
  (καθομ: κάτι)παρασκέφτομαι ρ μ
  (καθομιλουμένη)με παίρνει από κάτω έκφρ
 I know what's happened is sad, but try not to dwell.
get stuck vi + adj figurative (unable to proceed) (μεταφορικά)κολλάω ρ αμ
 Neil was trying to solve a maths problem, but got stuck.
adhere to [sth] vi + prep (stick to) (σε κτ)κολλάω, κολλώ ρ αμ
  (σε κτ)προσκολλώμαι ρ αμ
 Mud adhered to the tires of the truck.
cleave to [sth] vi + prep literary (cling, stick to) (σε κτ)κολλάω, κολλώ ρ αμ
 The toffee was sticky and cleaved to the roof of my mouth.
jam up vi phrasal informal (become stuck or blocked)φρακάρω, μπλοκάρω ρ αμ
  κολλάω ρ αμ
 The printer has jammed up again.
rub off on [sb] vi phrasal figurative (be transmitted to [sb] else) (μεταφορικά)μεταδίδομαι ρ αμ
  (καθομιλουμένη)κολλάω, κολλώ ρ αμ
glue [sth] vtr (apply glue to)κολλάω, κολλώ ρ μ
 Paul glued the pieces of the broken cup back together.
superglue [sth] vtr brand name (attach with superglue)κολλάω ρ μ
  (κατά λέξη)κολλάω με κόλλα στιγμής περίφρ
infect [sb/sth] with [sth] vtr + prep (contaminate with [sth])μολύνω ρ μ
  (εγώ ο ίδιος)μολύνομαι ρ αμ
  (κάτι από κάποιον, κάτι σε κάποιον)κολλάω ρ μ
 The traveler became infected with malaria.
gum [sth] up vtr phrasal sep (cause [sth] not to operate properly)κολλάω, φρακάρω, μπλοκάρω ρ μ
 Orange juice has gummed up the toy's gears.
 Ο χυμός πορτοκάλι φράκαρε (or: μπλόκαρε) τις ταχύτητες του παιχνιδιού.
be hooked adj slang, figurative (on hobby, etc.: keen) (μεταφορικά, αργκό)κολλημένος μτχ πρκ
  (μεταφορικά, αργκό)κολλάω ρ αμ
 As soon as Gary tried snowboarding he was hooked.
gel vi figurative (come together) (μεταφορικά, ανεπίσημο)κολλάω, δένω ρ αμ
 We're really starting to gel as a team.
get [sth] vtr informal (illness: catch) (μτφ, καθομ: αρρώστια)κολλάω, κολλώ ρ μ
 He got the flu and had to stay at home.
 Κόλλησε γρίπη και αναγκάστηκε να μείνει σπίτι.
spread [sth] vtr (propagate)μεταδίδω, εξαπλώνω ρ μ
  (καθομ, μτφ: ασθένεια)κολλάω ρ μ
 Infected animals spread disease across the country.
 Τα μολυσμένα ζώα μεταδίδουν την ασθένεια σε όλη τη χώρα.
contract [sth] vtr (get a disease) (από ασθένεια)προσβάλλομαι, μολύνομαι ρ αμ
  (καθομιλουμένη)κολλάω ρ αμ
 He contracted malaria in Africa.
 Προσβλήθηκε (or: Μολύνθηκε) από ελονοσία στην Αφρική.
 Κόλλησε ελονοσία στην Αφρική.
paste [sth] vtr (attach, glue)κολλάω, κολλώ ρ μ
 Tara is pasting the poster on the wall.
acquire [sth] vtr (contract disease) (ασθένεια)κολλάω, κολλώ ρ μ
 The vet gave the dog a vaccine to prevent it from acquiring rabies.
nestle [sth] against [sb/sth] vtr (body part: press closely)κολλάω ρ μ
 Ben nestled his chin against his girlfriend's shoulder.
stick [sth] vtr (attach with glue)κολλάω ρ μ
 Once his letter was inside, Brian stuck the envelope and took it to the post office.
adhere [sth] to [sth] vtr + prep (make [sth] stick) (κτ σε κτ)κολλάω, κολλώ ρ μ
 Please adhere the poster to the other side of the door.
mire [sb/sth] in [sth] vtr + prep often passive (cause to be stuck in: marsh, etc.)βουλιάζω, βυθίζομαι ρ αμ
  (δεν μπορώ να προχωρήσω)κολλάω ρ αμ
 The troops were mired in the mud.
pinion [sb] to [sth] vtr + prep figurative (person: pin against)ακινητοποιώ ρ μ
  καθηλώνω ρ μ
  (καθομιλουμένη, μτφ)κολλάω ρ μ
 The police officer pinioned the criminal to the ground.
glue [sth] to [sth],
glue [sth] onto [sth]
vtr + prep
(attach with glue) (κτ σε κτ, κτ πάνω σε κτ)κολλάω, κολλώ ρ μ
 Tim glued the wallpaper onto the wall.
jam vi (door: become stuck) (μεταφορικά)κολλάω, φρακάρω, σφηνώνω ρ αμ
 The door jammed, and Ben couldn't get out.
dwell on [sth],
dwell upon
vi + prep
(speak extensively about) (σε κάτι)εστιάζω ρ αμ
  αναλύω ρ μ
  (υπερβολή)υπεραναλύω ρ μ
  (ανεπίσημο: σε κτ)κολλάω ρ αμ
 In her lecture, the professor dwelt a great deal on the similar themes in the two texts.
brood over [sth],
brood about [sth]
vi + prep
(think too much about) (μτφ: σε κάτι, με κάτι)κολλάω ρ μ
  (κάτι)σκέφτομαι υπερβολικά ρ μ + επίρ
  υπεραναλύω ρ μ
 There is no point in brooding over things that have happened in the past. Jamie has been brooding about the outcome of last night's football game all morning.
stick [sth] on [sth/sb],
stick [sth] onto [sth/sb]
vtr + prep
informal (attach) (κτ πάνω σε κτ/κπ)κολλάω ρ μ
 Let me stick this notice on the board.
 Άσε να κολλήσω αυτή την ειδοποίηση στην πινακίδα.
transmit [sth] to [sb/sth] vtr + prep (disease: spread) (κάτι σε κάποιον/κάτι)μεταδίδω ρ μ
  (μεταφορικά: κάτι σε κάποιον/κάτι)κολλάω, κολλώ ρ μ
 The disease was transmitted to several patients in the hospital because the doctor's instruments were not completely clean.
latch on to [sb],
latch onto [sb]
v expr
figurative (follow [sb] around) (μεταφορικά, καθομ)κολλάω ρ αμ
  (καθομ, αρνητική έννοια)γίνομαι κολλιτσίδα ρ αμ
  προσκολλώμαι ρ αμ
 She's so clingy, she just latches on to whatever boy she meets.
jam vi (machine: become stuck) (καθομιλουμένη)κολλάω, μπλοκάρω ρ αμ
 The printer jammed again, so no one could print anything for over an hour.
stick to [sth] vi + prep (adhere to) (με κάτι, σε κάτι)κολλάω ρ αμ
 The glue stuck to my fingers and I had to scrub for 10 minutes to remove it.
catch [sth] vtr (disease) (μεταφορικά)κολλάω ρ μ
  (καθομιλουμένη)αρπάζω ρ μ
 Leah catches a cold every winter.
tape [sth] vtr (fix with adhesive tape) (με ταινία)κολλάω ρ μ
 Nina taped the hole in her jeans, as a temporary repair.
click vi figurative, informal (people: like each other, get along)ταιριάζω ρ αμ
  (μεταφορικά)κολλάω, δένω ρ αμ
  (ανεπίσημο, μεταφορικά)κάνω κλικ έκφρ
 I only met her sister a couple of times but we really clicked.
 Έχω δει την αδερφή του μόνο κανά δυο φορές αλλά ταιριάξαμε πολύ.
pick [sth] up,
pick up [sth]
vtr phrasal sep
figurative, informal (acquire: a habit, mannerism) (ανεπίσημο)κολλάω ρ μ
  αντιγράφω ρ μ
 Maria was worried that her son was picking up some bad habits from the other boys at school.
 
Επιπλέον μεταφράσεις
EnglishGreek
block n (memory lapse) (καθομιλουμένη, ανεπίσημο)μπλοκάρω, κολλάω ρ μ
  (αργκό, ανεπίσημο)κόλλημα ουσ ουδ
  (ιατρική)αποκλεισμός ουσ αρσ
 I have a block and can't remember her name.
 Έχω μπλοκάρει (or: κολλήσει) και δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά της.
take vi informal (adhere)κολλάω ρ αμ
 I couldn't get the stamp to take no matter how many times I licked it.
draft vi US (racing: follow closely) (στον μπροστινό μου)κολλάω ρ μ
  (μεταφορικά)ακολουθώ κατά πόδας έκφρ
 The car drafted on the car in front of him to save fuel and build up speed.
stick vi (become immobilized) (μεταφορικά)κολλάω ρ αμ
 I was shifting into third gear when the gear lever suddenly stuck.
stick vi (remain attached)κολλάω ρ αμ
 The fly stuck to the sticky trap.
stick vi (be stopped by an obstruction)κολλάω ρ αμ
  φρακάρω, μαγκώνω ρ αμ
  (δεν χωράω να περάσω)σφηνώνω ρ αμ
 The zipper stuck halfway up.
choke vi figurative, slang (fail to act) (μεταφορικά, καθομ)τα χάνω έκφρ
  (μεταφορικά, καθομ)κολλάω ρ αμ
 When it was Jimmy's turn in the spelling bee, he choked.
freeze vi (computer) (μεταφορικά: Η/Υ)παγώνω, κολλάω ρ αμ
  (αργκό)κρασάρω ρ αμ
 Tom's computer froze while he was trying to finish his homework.
blank vi informal (unable to think, recall) (μεταφορικά: μυαλό)κολλάω ρ αμ
 When he asked me the question, I just blanked!
hum vi (hesitation, uncertainty) (κατά λέξη)λέω εεε περίφρ
  διστάζω ρ αμ
  δεν ξέρω τι να πω περίφρ
  (ανεπίσημο)κολλάω ρ αμ
 When his dad asked him where he was, Allan just hummed uncertainly.
bind to [sth] vi + prep (stick to) (με κάτι)ενώνομαι ρ αμ
  (με κάτι)κολλάω ρ αμ
  (με κάτι)δένω ρ αμ
 In this recipe, the eggs bind to the flour.
give [sb] [sth] vtr (infect) (καθομ: κάτι σε κάποιον)κολλάω, κολλώ ρ μ
  μεταδίδω ρ μ
 She's given me her cold.
hug vtr (cling to)κρατιέμαι γερά ρ αμ + επίρ
  (μεταφορικά)κολλάω ρ αμ
 The climber hugged the rock wall when his rope broke.
press [sth] vtr (hold close)σφίγγω ρ μ
  (μεταφορικά)κολλάω
 He pressed his lover to his chest.
tuck [sth] into [sth] vtr (pull, curl: knees into chest) (κτ σε κτ)μαζεύω ρ μ
  (μεταφορικά: κτ σε κτ)κολλάω ρ μ
 The little boy sat on the step and tucked his knees into his chest.
plaster [sth] down vtr + adv (cause to lie flat)κολλάω ρ μ
 Colin plastered his hair down with Brylcreem.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Σύνθετοι τύποι:
EnglishGreek
affix [sth] to [sth] vtr (stick, attach)κολλάω κτ σε κτ, κολλώ κτ σε κτ ρ μ + πρόθ
  στερεώνω κτ σε κτ ρ μ + πρόθ
  επικολλώ κτ σε κτ ρ μ + πρόθ
  (έγγραφα)επισυνάπτω κτ σε κτ ρ μ + πρόθ
 Remember to affix sufficient postage to your envelope.
badger [sb] vtr (pester)πιέζω ρ μ
  (καθομ, μτφ)πρήζω ρ μ
  (καθομ, μτφ)κολλάω σε κπ ρ αμ + πρόθ
 Jane keeps badgering me about going camping with her.
badger [sb] into doing [sth],
badger [sb] to do [sth]
v expr
(pester to do [sth])πιέζω κπ να κάνει κτ περίφρ
  (καθομ, μτφ)πρήζω κπ να κάνει κτ περίφρ
  (καθομ, μτφ)κολλάω σε κπ για να κάνει κτ περίφρ
 My children badgered me into taking them to the playground.
click with [sb] vi + prep figurative, informal (get along with [sb])ταιριάζω με κπ ρ αμ + πρόθ
  (μεταφορικά)κολλάω με κπ, δένω με κπ ρ αμ + πρόθ
  (ανεπίσημο, μεταφορικά)κάνω κλικ με κπ έκφρ
 Shawn immediately clicked with his new brother-in-law.
collage [sth] onto [sth] vtr (art: stick, paste)κολλάω κτ σε κτ ρ μ + πρόθ
  κάνω κολάζ με κτ σε κτ περίφρ
dwell on [sth/sb],
dwell upon
vi + prep
(be preoccupied)υπεραναλύω ρ μ
  (μεταφορικά, καθομ)κολλάω σε κάτι, κολλάω με κάτι ρ αμ + πρόθ
  (καθομιλουμένη)αφήνω κτ να με πάρει από κάτω έκφρ
 Try not to dwell on your failures.
get hooked on [sth] vi phrasal + prep figurative, slang (become addicted to [sth])εθίζομαι σε κτ ρ αμ + πρόθ
  (καθομιλουμένη)κολλάω με κτ ρ αμ + πρόθ
 He'd gotten hooked on the new video game.
get stuck on [sth] vi + adj figurative (unable to proceed) (μεταφορικά, καθομ)κολλάω σε κτ ρ αμ + πρόθ
 Olivia got stuck on the last crossword clue.
hook up with [sb] vi phrasal + prep slang, figurative (become friends) (αργκό)τακιμιάζω,κολλάω με ρ αμ
labor the point,
UK: labour
vtr
US, figurative (belabor)εμμένω σε κτ ρ αμ + πρόθ
  (μεταφορικά, καθομ)κολλάω σε κτ ρ αμ + πρόθ
  (καθομ: κάποιο θέμα)το κουράζω φρ
 The lawyer labored the point excessively.
latch on to [sth/sb],
latch onto [sth/sb]
v expr
(cling)προσκολλώμαι σε κπ/κτ ρ αμ + πρόθ
  (καθομιλουμένη)κολλάω σε κπ/κτ ρ αμ + πρόθ
 Sea lampreys latch on to passing fish, sharks, and even humans.
look back vi phrasal figurative (dwell on the past)εμμένω/κολλάω στο παρελθόν έκφρ
 As I look back on the past, I must remind myself to look towards the future to better days.
mud [sth] vtr (put mud on)βάζω λάσπη σε κτ, καλύπτω κτ με λάσπη περίφρ
  κολλάω κτ με λάσπη περίφρ
 The villager mudded the straw hut to seal it.
peg [sb] as [sth] vtr + prep informal, figurative (identify: [sb] as [sth](ανεπίσημο, μεταφορικά)σταμπάρω κπ ως κτ ρ μ + μόριο
  (κάτι κακό, ίσως άδικα)κολλάω ρετσινιά σε κπ περίφρ
 Dorothy pegged Alan as a busybody.
pursue [sb] vtr (romantically) (μεταφορικά)κυνηγάω ρ μ
  φλερτάρω ρ μ
  (ανεπίσημο)κολλάω σε κπ ρ αμ + πρόθ
 Sarah pursued Ian for weeks before he agreed to go out with her.
see past [sth] vtr phrasal insep informal, figurative (disregard: negative aspects of)παραβλέπω ρ μ
  (καθομιλουμένη)δεν κολλάω σε φρ
stamp [sth] vtr (put postage stamps on)βάζω γραμματόσημο σε κτ περίφρ
  κολλάω γραμματόσημο σε κτ περίφρ
 Ursula stamped the letter and took it to the postbox.
stare at [sb/sth] vi + prep (gaze fixedly at)κοιτάζω επίμονα ρ μ + επίρ
  (μεταφορικά, ανεπίσημο)καρφώνω, χαζεύω ρ μ
  (μεταφορικά, ανεπίσημο)κολλάω σε κτ ρ αμ + πρόθ
 Agnes stared at the phone, willing it to ring.
stumble on [sth],
stumble over [sth]
vtr phrasal insep
figurative (get stuck) (μεταφορικά)κολλάω σε κτ, κολλώ σε κτ ρ αμ + πρόθ
 I always stumble on the words to the national anthem when I try to sing it.
 Πάντα κολλάω στα λόγια του εθνικού ύμνου όταν προσπαθώ να τον τραγουδήσω.
tailgate vi informal (drive close behind a vehicle) (μτφ, καθομ, ανεπίσημο)κολλάω πίσω από το μπροστινό αμάξι περίφρ
 Don't tailgate, it's dangerous!
tailgate [sb/sth] vtr informal (drive closely behind) (μτφ, καθομ, ανεπίσημο)κολλάω πίσω από κπ/κτ περίφρ
 A red car tailgated me all the way to the grocery store.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση κολλάω στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'κολλάω'.

Σε άλλες γλώσσες Spanish | French | Portuguese | Italiano | German | Ολλανδικά | Swedish | Russian | Polish | Romanian | Czech | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Advertisements

Word of the day: pair | skirt

Advertisements

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.