νιαουρίζω

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'νιαουρίζω'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2015:

Matching entries from other side of dictionary
meow vi (cat: mew)νιαουρίζω ρ.αμ.
 The cat's meowing - would someone let him out?
 Η γάτα νιαουρίζει - θα την αφήσει κανείς να βγει;
mew vi (cat: meow)νιαουρίζω ρ.αμετ.
caterwaul vi (wail like a cat) (μεταφορικά)νιαουρίζω ρ αμ
  σκούζω ρ αμ
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'νιαουρίζω' στον τίτλο:

See Google Translate's machine translation of 'νιαουρίζω'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.