ομαδοποιώ

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'ομαδοποιώ'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
group vtr (form into groups)  (άτομα)ομαδοποιώ ρ.μετ.
  χωρίζω σε ομάδες έκφρ.
 The teacher grouped the students by ability.
 Ο δάσκαλος ομαδοποίησε τους μαθητές σύμφωνα με την ικανότητά τους.
 Ο δάσκαλος χώρισε τους μαθητές σε ομάδες σύμφωνα με την ικανότητά τους.
batch vtr (send in groups)ομαδοποιώ ρ.μετ.
group vtr (classify)  (βάζω σε ομάδες)ταξινομώ, ομαδοποιώ ρ.μετ.
 I am going to group my socks by colour.
 Θα ταξινομήσω (or: ομαδοποιήσω) τις κάλτσες μου σύμφωνα με το χρώμα τους.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'ομαδοποιώ' στον τίτλο:

Play and learn: visit WordReference Games
See Google Translate's machine translation of 'ομαδοποιώ'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.