οσμή

ⓘ One or more forum threads is an exact match of your searched term. Click here.

WordReference English-Greek Dictionary © 2016:

Κύριες μεταφράσεις
GreekEnglish
οσμή smell
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού
Κύριες μεταφράσεις
EnglishGreek
aroma nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fragrant smell) (μυρωδιά)άρωμα ουσ ουδ
  (ευχάριστη)οσμή, ευωδιά ουσ θηλ
 There's a wonderful aroma coming from the kitchen.
whiff nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (scent, smell)οσμή, μυρωδιά ουσ θηλ
 I caught a whiff of stale tobacco when Paul walked past me.
smell nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (odour, fragrance)μυρωδιά, οσμή ουσ θηλ
  (πολύ ωραία μυρωδιά)άρωμα ουσ ουδ
  ευωδιά ουσ θηλ
 The smell of the cooking filled the house.
 Η μυρωδιά (or: οσμή) του φαγητού γέμισε το σπίτι.
waft nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (smell) (ευχάριστο)άρωμα ουσ ουδ
  (συνήθως ανεπαίσθητη)οσμή, μυρωδιά ουσ θηλ
 We could smell the waft of fresh coffee.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Σύνθετοι τύποι:
EnglishGreek
body odor,
UK: body odour
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (bad personal smell)σωματική οσμή φρ ως ουσ θηλ
 Children will typically start to produce body odor once they have started puberty.
 Τα παιδιά αρχίζουν συνήθως να αναπτύσουν σωματικές οσμές όταν μπουν στη εφηβεία.
deodorize [sth],
UK: also deodorise
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(neutralize smell)απομακρύνω την οσμή, απομακρύνω τη μυρωδιά περίφρ
 This powder deodorizes cat litter.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση οσμή στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'οσμή'.
Advertisements

Κατεβάστε τις δωρεάν εφαρμογές για Android και iPhone

Android AppiPhone App

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης