ουσιαστικος

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'ουσιαστικος'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
substantive adj (real, substantial)ουσιαστικός επίθ.
 There are no substantive arguments for continuing the funding.
material adj figurative (substance, not form)ουσιαστικός, ουσιώδης επίθ
 Let's try to take the emotion away and consider the material facts.
 Ας δοκιμάσουμε να αφήσουμε στην άκρη τα συναισθήματα και να ασχοληθούμε με ουσιώδη (or: ουσιαστικά) πράγματα.
formal adj (valid)αληθινός, πραγματικός, ουσιαστικός επίθ
 If there are no formal objections then I'll carry on.
keen adj figurative (profound)βαθύς, ουσιαστικός επίθ
 She has a keen interest in politics.
 Διακατέχεται από βαθύ (or: ουσιαστικό) ενδιαφέρον για την πολιτική.
essential adj (necessary) (απαραίτητος)ουσιαστικός, ουσιώδης, στοιχειώδης επίθ.
substantial adj (fundamental) (βασικός)ουσιαστικός, σημαντικός επίθ.
substantial adj (valuable) (με αξία)ουσιαστικός, σημαντικός επίθ.
substantial adj (important)ουσιαστικός, σημαντικός επίθ.
intrinsic adj (inherent)εγγενής, ενύπαρκτος επίθ.
  (καθομιλουμένη)φυσικός, εσωτερικός, ουσιαστικός επίθ.
 The jewellery was cheap and had no intrinsic value.
 Τα κοσμήματα ήταν φτηνά και δεν είχαν καμιά εγγενή αξία.
 Τα κοσμήματα ήταν φτηνά και δεν είχαν καμιά ουσιαστική αξία.
substantive adj (considerable)ουσιώδης, ουσιαστικός επίθ.
 There are no substantive arguments for continuing the funding.
 Δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφωνίες για τη συνέχιση της χρηματοδότησης.
virtual adj (effective, almost total)ουσιαστικός, κυριολεκτικός επίθ.
par excellence adj (very fine, finest)ουσιαστικός, ουσιώδης, βασικός, στοιχειώδης, απαραίτητος επίθ.
 Some say this stuff is the local wine par excellence.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'ουσιαστικος' στον τίτλο:

See Google Translate's machine translation of 'ουσιαστικος'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.