πάθιασμα

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'πάθιασμα'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
excitement n (person's) (ατόμου)έξαψη, (υπερ)διέγερση ουσ.θηλ.
  (καθομιλουμένη)πάθιασμα, πώρωση, πρίζωμα, τσίτωμα ουσ.ουδ.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'πάθιασμα' στον τίτλο:

See Google Translate's machine translation of 'πάθιασμα'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.