παραλληλισμός

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'παραλληλισμός'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
comparison n (evaluation of differences) (αξιολόγηση των διαφορών)σύγκριση, αντιπαραβολή, αντιπαράθεση ουσ.θηλ.
  (η ενέργεια του παρομοιάζω)παρομοίωση ουσ.θηλ.
  παραλληλισμός ουσ.αρ.
 Comparison of the dogs shows that this one is bigger.
 Η σύγκριση των σκυλιών δείχνει ότι αυτό εδώ είναι μεγαλύτερο.
  Ήταν εύστοχη η παρομοίωση.Αυτή η πρόταση δεν αποτελεί μετάφραση της αγγλικής.
parallel n (similar story, situation)παραλληλισμός ουσ.αρ.
parallelism n (fact of extending side by side)παραλληλισμός ουσ αρσ
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'παραλληλισμός' στον τίτλο:

See Google Translate's machine translation of 'παραλληλισμός'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.