παραλληλισμός

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'παραλληλισμός'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
comparison n (evaluation of differences) αξιολόγηση των διαφορώνσύγκριση, αντιπαραβολή, αντιπαράθεση ουσ.θηλ.
 η ενέργεια του παρομοιάζωπαρομοίωση ουσ.θηλ.
 παραλληλισμός ουσ.αρ.
 Comparison of the dogs shows that this one is bigger.
 Η σύγκριση των σκυλιών δείχνει ότι αυτό εδώ είναι μεγαλύτερο.
 * Ήταν εύστοχη η παρομοίωση.
parallel n (similar story) παρόμοια ιστορίαπαραλληλισμός ουσ.αρ.
parallelism n (fact of extending side by side)παραλληλισμός ουσ αρσ
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'παραλληλισμός' στον τίτλο:

Play and learn: visit WordReference Games
See Google Translate's machine translation of 'παραλληλισμός'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.