πλήρης


WordReference English-Greek Dictionary © 2017:

Κύριες μεταφράσεις
GreekEnglish
πλήρης full
  complete
  whole
  entire
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού
Κύριες μεταφράσεις
EnglishGreek
full adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (filled)γεμάτος επίθ
  (επίσημο)πλήρης επίθ
 This box is full. Can you get me another?
 Αυτό το κουτί είναι γεμάτο. Μπορείς να μου φέρεις ένα άλλο;
utter adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (complete)απόλυτος, πλήρης, παντελής επίθ
absolute adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (complete)απόλυτος, πλήρης επίθ
 Mary was given absolute freedom to do as she wished.
sheer adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (utter)απολύτως, εντελώς επίρ
  απόλυτος, πλήρης επίθ
  (καθομιλουμένη)σκέτος επίθ
 That idea is sheer genius!
plenary adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (full, complete)πλήρης επίθ
 The dictator enjoyed his plenary powers.
unabridged adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (full length, not shortened)αυτούσιος, πλήρης επίθ
  χωρίς περικοπές περίφρ
 I'm currently reading the unabridged version of the novel.
encyclopedic,
UK: encyclopaedic
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
US (comprehensive, complete) (πολύ καλή γνώση)πλήρης, συνολικός, άριστος επίθ
  σε βάθος
  εις βάθος
livelong adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (day: entire) (για ημέρα)ολόκληρος, πλήρης επίθ
thoroughgoing adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (utter, complete)πλήρης, ολοκληρωτικός επίθ
  ολοσχερής, παντελής επίθ
  εντελής επίθ
downright adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (thorough, utter)πλήρης, απόλυτος, παντελής, ολοσχερής επίθ
 His room was a downright mess.
full of adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (containing a lot of, having many or much)γεμάτος από, πλήρης επίθ
 I am full of enthusiasm for this project.
full up adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (completely full)γεμάτος, πλήρης επίθ
well rounded,
well-rounded
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(complete)ακέραιος, πλήρης, απόλυτος επίθ
  ολοκληρωμένος μτχ.
 As a well-rounded individual, John excels in school as well as in sports and music.
fully booked,
fully-booked
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(having no vacancies or spaces)πλήρης επίθ
  τελείως γεμάτος επίρ + επίθ
 The hotel we liked was fully booked, so we found another one close by.
fully featured,
fully-featured
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(having many functions)ολοκληρωμένος μτχ πρκ
  πλήρης επίθ
fraught adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (filled)πλήρης, γεμάτος, κατάφορτος επίθ
  (καθομιλουμένη)φίσκα, τίγκα επίθ
Σχόλιο: φίσκα, τίγκα: επιρρήματα σε θέση επιθέτου
replete adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (filled, stocked)γεμάτος, πλήρης επίθ
  κορεσμένος μτχ πρκ
  εφοδιασμένος, εξοπλισμένος μτχ πρκ
 The scholarly survey was replete in its notes and citations.
full of adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (filled with)γεμάτος από, πλήρης επίθ
 I can't eat this breakfast cereal: it's full of nuts.
complete adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (lacking nothing)πλήρης επίθ
  ολοκληρωμένος μτχ πρκ
 The collection was complete with the acquisition of the final missing book.
 Με την απόκτηση του τελευταίου βιβλίου που έλειπε, η συλλογή ήταν πλήρης.
 Με την απόκτηση του τελευταίου βιβλίου που έλειπε, η συλλογή ήταν ολοκληρωμένη.
absolute adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unconditional)απόλυτος, απεριόριστος, πλήρης επίθ
  άνευ όρων φρ ως επίθ
 You have my absolute promise that I will be there at 3:00.
replete with [sth] adj + prep (full of)γεμάτος από κτ, πλήρης από κτ επίθ + πρόθ
  γεμάτος με επίθ + προθ
  (ακολουθεί ουσιαστικό)γεμάτος επίθ
  (με γενική)πλήρης επίθ
 The politician gave a speech replete with sentimentality.
all-over adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (thorough, complete)πλήρης επίθ
 Jack gave the bike an all-over check.
 Ο Τζακ έκανε έναν πλήρη έλεγχο στο ποδήλατο.
complete adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (100 percent)ολοκληρωτικός, παντελής, ολοσχερής, πλήρης επίθ
 The war caused the complete destruction of the city.
 Ο πόλεμος προκάλεσε την ολοκληρωτική καταστροφή της πόλης.
 
Επιπλέον μεταφράσεις
EnglishGreek
long on [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (amply supplied)πλήρης επίθ
  εφοδιασμένος μτχ πρκ
  (καθομιλουμένη, ανεπίσημο)φουλ επίθ άκλ
 Yes, we are long on spaghetti here and won't need to get any more for weeks.
 Ναι, από μακαρόνια είμαστε πλήρεις και δεν θα χρειαστεί να πάρουμε άλλα για εβδομάδες.
 Ναι, είμαστε εφοδιασμένοι με μακαρόνια και δεν θα χρειαστεί να πάρουμε άλλα για εβδομάδες.
 Ναι, από μακαρόνια είμαστε φουλ και δεν θα χρειαστεί να πάρουμε άλλα για εβδομάδες.
full adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (complete)γεμάτος επίθ
  (συνηθέστερο)γεμίζω ρ αμ
  (επίσημο)πλήρης επίθ
 My notebook is full. I should get another one.
full adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (maximum)πλήρης επίθ
 The cherry trees are in full bloom.
stuffed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal, figurative (person: full of food) (καθομ, μεταφορικά)φουσκωμένος μτχ πρκ
  (ανεπίσημο, εμφατικό)σκασμένος μτχ πρκ
  (ανεπίσημο)φουλ επίθ άκλ
  (πιο επίσημο)πλήρης επίθ
Σχόλιο: Συχνά αποδίδεται και με το αντίστοιχο ρήμα, πχ «έχω φουσκώσει», «έχω σκάσει».
 I'm stuffed from all that lasagna and garlic bread.
integral adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (entire)ολόκληρος, πλήρης επίθ
  ακέραιος επίθ
 The author published the integral collection of his diaries as his autobiography.
intimate adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (thorough) (μεταφορικά)βαθύς επίθ
  ολοκληρωμένος μτχ πρκ
  πλήρης επίθ
 Dan had an intimate understanding of the subject matter.
comprehensive adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (wide scope)περιεκτικός, ευρύς, γενικός επίθ
  (μεταφορικά)πλήρης επίθ
  (μεταφορικά)ολοκληρωμένος μτχ πρκ
 Parents want their children to receive a comprehensive education.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Σύνθετοι τύποι:
EnglishGreek
complete and utter confusion nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lack of understanding)πλήρης ασυνεννοησία έκφρ
complete and utter confusion nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (disorder)πλήρης αταξία έκφρ
 The prankster shouted "Fire!", which threw the crowd into complete and utter confusion.
complete answer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (full and detailed response)πλήρης απάντηση έκφρ
 You can't possibly have provided a complete answer with such a short response.
complete circuit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sport: full lap) (στίβος)ένας πλήρης γύρος ουσ αρσ
dead calm nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (total stillness)πλήρης ακινησία ουσ θηλ
 A dead calm enveloped the house after his wife left him.
fraught with danger adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (full of hazards)πλήρης κινδύνων επίθ
 Their trip to the center of the earth was fraught with danger.
freehold nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (land, property: absolute tenure) (γη, ιδιοκτησία)πλήρης και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή περίφρ
 Mr. Smith has freehold on his property.
full authority nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (complete control)πλήρης εξουσία ουσ θηλ
 The judged granted him full authority over his father's estate.
full board nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (accommodation: room and meals)πλήρης κάλυψη διαμονής και διατροφής ουσ θηλ
 Full board costs less than 50 euro per day. Her university scholarship includes full board.
 Η πλήρης κάλυψη διαμονής και διατροφής στοιχίζει λιγότερο από 50 ευρώ τη μέρα. Η υποτροφία της στο πανεπιστήμιο περιλαμβάνει πλήρη κάλυψη διαμονής και διατροφής.
full coverage nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (thorough news reporting) (ενημέρωση, δημοσιογραφία)εκτενής κάλυψη επίθ + ουσ θηλ
  πλήρης κάλυψη επίθ + ουσ θηλ
full extent nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (total reach or degree of [sth])πλήρης έκταση επίθ + ουσ θηλ
  (μεταφορικά)μέγεθος ουσ ουδ
 The full extent of the disaster is still not clear.
full immersion nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (complete submersion in liquid)πλήρης βύθιση, πλήρης εμβάπτιση επίθ + ουσ θηλ
full measure nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (complete realisation or understanding of [sth])πλήρης κατανόηση ουσ θηλ
Σχόλιο: δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία
full power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (complete authority)πλήρης εξουσιοδότηση ουσ θηλ
full price nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cost of [sth] undiscounted) (χωρίς έκπτωση)πλήρης τιμή επίθ + ουσ θηλ
 At holiday time you will have to pay full price for airline tickets.
full strength nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (maximum physical power)πλήρης ισχύς επίθ + ουσ θηλ
full strength nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (maximum intensity)πλήρης ένταση επίθ + ουσ θηλ
  μέγιστη ένταση επίθ + ουσ θηλ
full supply nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (complete availability)πλήρης διαθεσιμότητα επίθ + ουσ θηλ
full supply nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sufficiency, enough to satisfy wants)πλήρης επάρκεια επίθ + ουσ θηλ
have a good innings v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." UK, informal, figurative (live a long life)είμαι πλήρης ημερών, φεύγω πλήρης ημερών φρ
 My grandmother died at 103, so she'd had a really good innings.
maturity nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (being fully grown)ωρίμανση ουσ θηλ
  πλήρης ανάπτυξη επίθ + ουσ θηλ
 Most animals reach maturity a few years after birth.
maturity nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (product, idea)πλήρης ανάπτυξη επίθ + ουσ θηλ
  (μεταφορικά)ωριμότητα ουσ θηλ
 The manager delayed the project because he thought that development hadn't really reached maturity yet.
saturation nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (state: completely soaked)πλήρης διαβροχή επίθ + ουσ θηλ
 The flood caused complete saturation of the carpet in the basement.
settlement in full nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (payment of total sum owed) (ποσό, δόση, χρέος)ολική αποπληρωμή, πλήρης εξόφληση επίθ + ουσ θηλ
teem with vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (be full of)βρίθω, αφθονώ ρ αμ
  (καθομιλουμένη)είμαι γεμάτος, είμαι πλήρης ρ αμ
 The North Atlantic once teemed with cod.
total immersion nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (intensive experience) (μεταφορικά)πλήρης εμβύθιση, ολική εμβύθιση επίθ + ουσ θηλ
 Total immersion is the very best way to learn a language.
total immersion nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (whole body in water)πλήρης εμβύθιση επίθ + ουσ θηλ
 Believers are baptized by total immersion in the water.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση πλήρης στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'πλήρης'.

Σε άλλες γλώσσες Spanish | French | Portuguese | Italiano | German | Ολλανδικά | Swedish | Russian | Polish | Romanian | Czech | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Advertisements

Word of the day: warm | shanty

Advertisements

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.