προκυπτω

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'προκυπτω'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
come vi (appear)έρχομαι ρ αμ
  προκύπτω ρ αμ
 The rain came from nowhere.
issue vi (arise)προκύπτω ρ αμ
  εμφανίζομαι, παρουσιάζομαι ρ αμ
 Many problems issued from that decision.
issue vi (accrue)προέρχομαι ρ αμ
  προκύπτω ρ αμ
 A lot of profits issued from the investment.
follow vtr (result from)προκύπτω ρ αμ
 Can any good follow this?
grow from [sth] vi + prep (develop, arise)αναπτύσσομαι ρ αμ
  προκύπτω ρ αμ
result vi (be the outcome)είμαι το αποτέλεσμα ρ έκφρ
  (από κάτι)προκύπτω ρ αμ
  (για κάτι αρνητικό)είμαι η συνέπεια ρ έκφρ
 Our success results from our cooperation as a team.
develop vi (come into being)προκύπτω ρ.αμ.
 Trouble will develop if the crowd is not dispersed.
 Θα προκύψουν προβλήματα αν το πλήθος δεν διαλυθεί.
occur vi (exist) (υπάρχω)προκύπτω ρ.αμ.
 Does this colour actually occur in nature?
 Προκύπτει αυτό το χρώμα στη φύση;
occur vi (happen) (συμβαίνω)προκύπτω ρ.αμ.
 This problem has only occurred once.
 Το πρόβλημα έχει προκύψει μόνο μία φορά.
eventuate vi (result)προκύπτω ρ αμ
  συμβαίνω τελικά
supervene vi formal (be subsequent, unexpected)προκύπτω ρ αμ
  επέρχομαι ρ αμ
  ανακύπτω ρ αμ
arise vi figurative (occur)δημιουργούμαι, εμφανίζομαι, προκύπτω, εκδηλώνομαι, παρουσιάζομαι, ρ.αμετ.
 We do not anticipate that any problems will arise.
 Δεν περιμένουμε να δημιουγηθούν προβλήματα.
emerge vi (develop)προκύπτω, ανακύπτω ρ.αμ.
ensue vi (result, occur)έπομαι, επακολουθώ, προκύπτω ρ.αμ.
accrue vi (interest)προκύπτω, προέρχομαι ρ.αμ.
accrue to [sth] vtr phrasal insep (fall naturally to)προκύπτω, προέρχομαι ρ.μετ.
come about vi phrasal (happen)προκύπτω, συμβαίνω ρ.αμ.
come as a surprise v expr (be unexpected)προκύπτω, συμβαίνω στα ξαφνικά ρ.αμ.
 The letter offering me a job came as a total surprise.
come up vi phrasal figurative (topic: be raised, mentioned) (μεταφορικά)προκύπτω/έρχομαι στην κουβέντα έκφρ.
 The senator knew that questions about his campaign would come up.
emerge from vtr phrasal insep (come forth from)προκύπτω, εμφανίζομαι, προβάλλω ρ.αμ.
ensue from vtr phrasal insep (be a result or consequence of)επακολουθώ, προκύπτω, είμαι αποτέλεσμα ρ.αμ.
originate from [sth] vi + prep (come from)προέρχομαι, πηγάζω, εκπηγάζω, προκύπτω ρ.αμ.
 Where on earth did that idea originate from?
originate in [sth] vi + prep (start in a place)προέρχομαι, πηγάζω, εκπηγάζω, προκύπτω ρ.αμ.
 Human civilisation was thought to originate in the area around the Tigris and Euphrates rivers.
originate in [sth] vi + prep (begin development from)προέρχομαι, πηγάζω, εκπηγάζω, προκύπτω ρ.αμ.
pop up vi phrasal figurative, informal (emerge)προβάλλω, ξεπροβάλλω, προκύπτω ρ.αμ.
 You never know what's going to pop up when you're talking to crazy Fred.
 Ποτέ δεν ξέρεις τι θα προκύψει όταν μιλάς στον τρελο-Φρεντ.
proceed from [sth] vi + prep (be caused by)προκύπτω, απορρέω, προέρχομαι ρ.αμ.
 Her delusions proceed directly from her schizophrenia.
rise from [sth] vi + prep (emerge from)ανέρχομαι, ανεβαίνω, ξεπροβάλλω, προβάλλω, προκύπτω ρ.αμ.
 The mythological bird, the phoenix, was said to rise from its ashes.
 Ο φοίνικας, το πουλί της μυθολογίας, λέγεται πως ξεπρόβαλλε από τις στάχτες του.
be caused by vtr (result from)προκαλούμαι, προκύπτω ρ.αμ.
 Many of his physical problems were really caused by a poor diet when he was a child.
follow on vi phrasal (be a consequence)προκύπτω ως συνέπεια ρ.αμ.
Note: δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία
 It follows on that any rise in taxes must be accompanied by an improvement in services.
stem from [sth] vtr phrasal insep (be caused by)προκύπτω, προέρχομαι, απορρέω ρ.αμ.
 These problems stem from the terrorist attack a few years ago.
 Αυτά τα προβλήματα προέρχονατι από την τρομοκρατική επίθεση πριν μερικά χρόνια.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'προκυπτω' στον τίτλο:

See Google Translate's machine translation of 'προκυπτω'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.