προκυπτω


WordReference English-Greek Dictionary © 2015:

Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού
come vi (appear)έρχομαι ρ αμ
  προκύπτω ρ αμ
 The rain came from nowhere.
issue vi (arise)προκύπτω ρ αμ
  εμφανίζομαι, παρουσιάζομαι ρ αμ
 Many problems issued from that decision.
issue vi (accrue)προέρχομαι ρ αμ
  προκύπτω ρ αμ
 A lot of profits issued from the investment.
follow vtr (result from)προκύπτω ρ αμ
 Can any good follow this?
grow from [sth] vi + prep (develop, arise) (από κάτι)αναπτύσσομαι ρ αμ
  προκύπτω ρ αμ
 The business grew from a small family firm to a multimillion pound business.
result vi (be the outcome)είμαι το αποτέλεσμα ρ έκφρ
  (από κάτι)προκύπτω ρ αμ
  (για κάτι αρνητικό)είμαι η συνέπεια ρ έκφρ
 Our success results from our cooperation as a team.
develop vi (come into being)προκύπτω ρ αμ
 Trouble will develop if the crowd is not dispersed.
 Θα προκύψουν προβλήματα αν το πλήθος δεν διαλυθεί.
occur vi (exist) (υπάρχω)προκύπτω ρ αμ
 Does this colour actually occur in nature?
 Προκύπτει αυτό το χρώμα στη φύση;
occur vi (happen) (συμβαίνω)προκύπτω ρ αμ
 This problem has only occurred once.
 Το πρόβλημα έχει προκύψει μόνο μία φορά.
eventuate vi (result)προκύπτω ρ αμ
  συμβαίνω τελικά
supervene vi formal (be subsequent, unexpected)προκύπτω ρ αμ
  επέρχομαι ρ αμ
  ανακύπτω ρ αμ
arise vi figurative (occur)δημιουργούμαι, εμφανίζομαι, προκύπτω, εκδηλώνομαι, παρουσιάζομαι, ρ αμ
 We do not anticipate that any problems will arise.
 Δεν περιμένουμε να δημιουγηθούν προβλήματα.
emerge vi (develop)προκύπτω, ανακύπτω ρ αμ
ensue vi (result, occur)έπομαι, επακολουθώ, προκύπτω ρ αμ
 The protest was becoming violent and the police were concerned that riots might ensue.
accrue vi (interest)προκύπτω, προέρχομαι ρ αμ
 Interest on this account accrues at 4% a year.
accrue to [sth] vtr phrasal insep (fall naturally to)προκύπτω, προέρχομαι ρ μ
come about vi phrasal (happen)προκύπτω, συμβαίνω ρ αμ
 Dave's idea to start his own business came about after he lost his job.
come as a surprise v expr (be unexpected)προκύπτω, συμβαίνω στα ξαφνικά ρ αμ
 The letter offering me a job came as a total surprise.
come up vi phrasal figurative (topic: be raised, mentioned) (μεταφορικά)προκύπτω/έρχομαι στην κουβέντα έκφρ
 The senator knew that questions about his campaign would come up.
emerge from vtr phrasal insep (come forth from)προκύπτω, εμφανίζομαι, προβάλλω ρ αμ
ensue from vtr phrasal insep (be a result or consequence of)επακολουθώ, προκύπτω, είμαι αποτέλεσμα ρ αμ
originate from [sth] vi + prep (come from)προέρχομαι, πηγάζω, εκπηγάζω, προκύπτω ρ αμ
 Where on earth did that idea originate from?
originate in [sth] vi + prep (start in a place)προέρχομαι, πηγάζω, εκπηγάζω, προκύπτω ρ αμ
 Human civilisation was thought to originate in the area around the Tigris and Euphrates rivers.
originate in [sth] vi + prep (begin development from)προέρχομαι, πηγάζω, εκπηγάζω, προκύπτω ρ αμ
pop up vi phrasal figurative, informal (emerge)προβάλλω, ξεπροβάλλω, προκύπτω ρ αμ
 You never know what's going to pop up when you're talking to crazy Fred.
 Ποτέ δεν ξέρεις τι θα προκύψει όταν μιλάς στον τρελο-Φρεντ.
proceed from [sth] vi + prep (be caused by) (από κάτι)προκύπτω, απορρέω, προέρχομαι ρ αμ
 Her delusions proceed directly from her schizophrenia.
rise from [sth] vi + prep (emerge from)ανέρχομαι, ανεβαίνω, ξεπροβάλλω, προβάλλω, προκύπτω ρ αμ
 The mythological bird, the phoenix, was said to rise from its ashes.
 Ο φοίνικας, το πουλί της μυθολογίας, λέγεται πως ξεπρόβαλλε από τις στάχτες του.
be caused by vtr (result from)προκαλούμαι, προκύπτω ρ αμ
 Many of his physical problems were really caused by a poor diet when he was a child.
follow on vi phrasal (be a consequence)προκύπτω ως συνέπεια ρ αμ
Σχόλιο: δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία
 It follows on that any rise in taxes must be accompanied by an improvement in services.
stem from [sth] vtr phrasal insep (be caused by)προκύπτω, προέρχομαι, απορρέω ρ αμ
 These problems stem from the terrorist attack a few years ago.
 Αυτά τα προβλήματα προέρχονατι από την τρομοκρατική επίθεση πριν μερικά χρόνια.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση προκυπτω στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'προκυπτω'.

Κατεβάστε τις δωρεάν εφαρμογές για Android και iPhone

Android AppiPhone App
Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης