προκυπτω

ⓘ One or more forum threads is an exact match of your searched term. Click here.

Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού

WordReference English-Greek Dictionary © 2016:

προκυπτω:

Η λέξη/φράση είναι υπό μετάφραση και θα προστεθεί σύντομα.
Αν δεν βρίσκετε κάποια μετάφραση, μπορείτε να κάνετε ερώτηση στο φόρουμ.
Ζητάμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία.

Σύνθετοι τύποι:
EnglishGreek
accrue to [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (fall naturally to)προκύπτω, προέρχομαι ρ μ
arise viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (occur)δημιουργούμαι, εμφανίζομαι, προκύπτω, εκδηλώνομαι, παρουσιάζομαι, ρ αμ
 We do not anticipate that any problems will arise.
 Δεν περιμένουμε να δημιουγηθούν προβλήματα.
be caused by vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (result from)προκαλούμαι, προκύπτω ρ αμ
 Many of his physical problems were really caused by a poor diet when he was a child.
come viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (appear)έρχομαι ρ αμ
  προκύπτω ρ αμ
 The rain came from nowhere.
come about vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (happen)προκύπτω, συμβαίνω ρ αμ
 Dave's idea to start his own business came about after he lost his job.
come as a surprise v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be unexpected)προκύπτω, συμβαίνω στα ξαφνικά ρ αμ
 The letter offering me a job came as a total surprise.
come up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (topic: be raised, mentioned) (μεταφορικά)προκύπτω/έρχομαι στην κουβέντα έκφρ
 The senator knew that questions about his campaign would come up.
develop viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (come into being)προκύπτω ρ αμ
 Trouble will develop if the crowd is not dispersed.
 Θα προκύψουν προβλήματα αν το πλήθος δεν διαλυθεί.
emerge viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (come to notice)προκύπτω, εμφανίζομαι ρ αμ
  αποκαλύπτομαι ρ αμ
  (μεταφορικά)βγαίνω στο φως έκφρ
 The trial had to be adjourned when new evidence emerged.
ensue from [sth] vi + prep (be a result or consequence of) (από κτ, μετά από κτ)προκύπτω ρ αμ
  (μετά από κτ)επακολουθώ, ακολουθώ ρ αμ
 The changes that ensued from the meetings between the council and local residents really improved the area.
eventuate viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (result)προκύπτω ρ αμ
  συμβαίνω τελικά
follow vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (result from)προκύπτω ρ αμ
 Can any good follow this?
follow on vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (be a consequence)προκύπτω ως συνέπεια ρ αμ
Σχόλιο: δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία
 It follows on that any rise in taxes must be accompanied by an improvement in services.
grow from [sth] vi + prep (develop, arise) (από κάτι)αναπτύσσομαι ρ αμ
  προκύπτω ρ αμ
 The business grew from a small family firm to a multimillion pound business.
issue viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (arise)προκύπτω ρ αμ
  εμφανίζομαι, παρουσιάζομαι ρ αμ
 Many problems issued from that decision.
issue viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (accrue)προέρχομαι ρ αμ
  προκύπτω ρ αμ
 A lot of profits issued from the investment.
occur viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (happen) (συμβαίνω)προκύπτω ρ αμ
 This problem has only occurred once.
 Το πρόβλημα έχει προκύψει μόνο μία φορά.
occur viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (exist) (υπάρχω)προκύπτω ρ αμ
 Does this colour actually occur in nature?
 Προκύπτει αυτό το χρώμα στη φύση;
originate from [sth] vi + prep (come from)προέρχομαι, πηγάζω, εκπηγάζω, προκύπτω ρ αμ
 Where on earth did that idea originate from?
originate in [sth] vi + prep (start in a place)προέρχομαι, πηγάζω, εκπηγάζω, προκύπτω ρ αμ
 Human civilisation was thought to originate in the area around the Tigris and Euphrates rivers.
originate in [sth] vi + prep (begin development from)προέρχομαι, πηγάζω, εκπηγάζω, προκύπτω ρ αμ
pop up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative, informal (emerge)προβάλλω, ξεπροβάλλω, προκύπτω ρ αμ
 You never know what's going to pop up when you're talking to crazy Fred.
 Ποτέ δεν ξέρεις τι θα προκύψει όταν μιλάς στον τρελο-Φρεντ.
proceed from [sth] vi + prep (be caused by) (από κάτι)προκύπτω, απορρέω, προέρχομαι ρ αμ
 Her delusions proceed directly from her schizophrenia.
result viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be the outcome)είμαι το αποτέλεσμα ρ έκφρ
  (από κάτι)προκύπτω ρ αμ
  (για κάτι αρνητικό)είμαι η συνέπεια ρ έκφρ
 Our success results from our cooperation as a team.
rise from [sth] vi + prep (emerge from)ανέρχομαι, ανεβαίνω, ξεπροβάλλω, προβάλλω, προκύπτω ρ αμ
 The mythological bird, the phoenix, was said to rise from its ashes.
 Ο φοίνικας, το πουλί της μυθολογίας, λέγεται πως ξεπρόβαλλε από τις στάχτες του.
spawn from [sth] vi + prep figurative (be produced) (μεταφορικά)γεννιέμαι από κτ ρ αμ + πρόθ
  προκύπτω από κτ ρ αμ + πρόθ
 A great many books and films have spawned from his original story idea.
stem from [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (be caused by)προκύπτω, προέρχομαι, απορρέω ρ αμ
 These problems stem from the terrorist attack a few years ago.
 Αυτά τα προβλήματα προέρχονατι από την τρομοκρατική επίθεση πριν μερικά χρόνια.
supervene viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." formal (be subsequent, unexpected)προκύπτω ρ αμ
  επέρχομαι ρ αμ
  ανακύπτω ρ αμ
surface viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (emerge) (μεταφορικά)βγαίνω στην επιφάνεια περίφρ
  εμφανίζομαι, προκύπτω ρ αμ
  (μεταφορικά, λόγιος)αναδύομαι ρ αμ
 Ned thought he had fixed all the problems with the program, but new ones kept surfacing.
transpire viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (happen, occur)προκύπτω ρ αμ
  συμβαίνω ρ αμ
 If such a thing should transpire, call me right away.
 Αν προκύψει κάτι τέτοιο, πάρε με τηλέφωνο αμέσως.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση προκυπτω στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'προκυπτω'.
Advertisements

Κατεβάστε τις δωρεάν εφαρμογές για Android και iPhone

Android AppiPhone App

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης