προσβαλλω

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'προσβαλλω'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2015:

Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού
insult [sb] vtr (offend with words)προσβάλλω ρ.μετ.
offend [sb] vtr (annoy, anger)προσβάλλω ρ.μετ.
snub vtr (show disrespect: [sth](κάτι)προσβάλλω ρ.μετ.
vituperate vtr (rebuke, criticize) (κάνω παρατήρηση)επιπλήττω ρ μ
  επικρίνω, ψέγω ρ μ
  (έντονη επίπληξη)επιτιμώ, στηλιτεύω ρ μ
  (θίγω)προσβάλλω ρ μ
contest [sth] vtr (issue: dispute)αμφισβητώ, προσβάλλω ρ.μετ.
offend [sb] vtr (feelings) (αισθήματα)πληγώνω, προσβάλλω ρ.μετ.
slight [sb] vtr (snub)προσβάλλω, θίγω, μειώνω, ταπεινώνω ρ.μετ.
snub vtr (show disrespect: [sb](κάποιον)προσβάλλω, ταπεινώνω ρ.μετ.
impinge on [sth] vi (encroach: on [sb]'s rights) (δικαιώματα)θίγω, φαλκιδεύω, παραβλάπτω, καταπατώ, προσβάλλω ρ.μετ.
 Their demands impinge on local farmers' rights.
 Τα αιτήματά τους θίγουν τα δικαιώματα των αγροτών της περιοχής.
derogate [sb] vtr (disparage, denigrate)υποτιμώ, υποβιβάζω, μειώνω ρ μ
  (υπόληψη)προσβάλλω, θίγω ρ μ
fling abuse at [sb] v expr informal (insult [sb] aggressively)προσβάλλω, βρίζω ρ.μετ.
 The football players flung abuse at the opposing team after a flagrant foul.
put to shame vtr (cause to look inferior)ντροπιάζω, εξευτελίζω, προσβάλλω, κάνω κάποιον να φαίνεται κατώτερος ρ.μετ.
 Your generous apology puts me to shame for being so hot-tempered.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση προσβαλλω στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'προσβαλλω'.

Κατεβάστε τις δωρεάν εφαρμογές για Android και iPhone

Android AppiPhone App
Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης