στρέφω

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'στρέφω'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
set [sb] against v (cause to oppose [sb], [sth])στρέφω εναντίον/κατά ρ.μετ.
turn over vtr phrasal sep (roll or flip over)γυρίζω, στρέφω, αναποδογυρίζω ρ.μετ.
move to vtr phrasal insep (turn one's attention to)στρέφω την προσοχή έκφρ.
 I want to move to the question of how we are to finance this project.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'στρέφω' στον τίτλο:

Play and learn: visit WordReference Games
See Google Translate's machine translation of 'στρέφω'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.