τύρφη

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'τύρφη'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
peat n (vegetable matter)τύρφη ουσ.θηλ.
  ποάνθρακας ουσ.αρ.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'τύρφη' στον τίτλο:

See Google Translate's machine translation of 'τύρφη'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.