υδραυλικός

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'υδραυλικός'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
plumber n ([sb] who fixes pipes)  (επάγγελμα)υδραυλικός ουσ.αρ.
hydraulic adj (water powered)υδραυλικός επίθ.
waterwheel n (wheel powered by water)υδροτροχός ουσ αρσ
  υδραυλικός τροχός
hydraulic engine n (motor powered by water energy)υδραυλικός κινητήρας έκφρ.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'υδραυλικός' στον τίτλο:

Play and learn: visit WordReference Games
See Google Translate's machine translation of 'υδραυλικός'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.