υδραυλικός

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'υδραυλικός'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2015:

Matching entries from other side of dictionary
plumber n ([sb] who fixes pipes) (επάγγελμα)υδραυλικός ουσ.αρ.
 The plumber came to fix the broken pump.
 Ο υδραυλικός ήρθε για να φτιάξει τη χαλασμένη αντλία.
hydraulic adj (water powered)υδραυλικός επίθ.
waterwheel n (wheel powered by water)υδροτροχός ουσ αρσ
  φτερωτή ουσ θηλ
  υδραυλικός τροχός φρ ως ουσ αρσ
hydraulic engine n (motor powered by water energy)υδραυλικός κινητήρας έκφρ.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'υδραυλικός' στον τίτλο:

See Google Translate's machine translation of 'υδραυλικός'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.