φέρω

ⓘ One or more forum threads is an exact match of your searched term. Click here.

Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού

WordReference English-Greek Dictionary © 2016:

Κύριες μεταφράσεις
EnglishGreek
support [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (weight: hold up) (βάρος)στηρίζω, υποστηρίζω, υποβαστάζω ρ μ
  (επίσημο: τεχνικός όρος)φέρω, αναλαμβάνω ρ μ
 The pole supports the roof of the building.
 Η κολόνα στηρίζει την οροφή του κτιρίου.
abut [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (architecture: support)φέρω ρ μ
  υποστηρίζω ρ μ
adduce [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (put forward, cite)παραθέτω, προσκομίζω, φέρω ρ μ
defray [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (contribute to paying: costs)πληρώνω ρ μ
  (έξοδα)καλύπτω ρ μ
  (επίσημο)αναλαμβάνω, φέρω ρ μ
 The organization will donate money to help defray the cost of gasoline.
possess [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (have as a feature)έχω ρ μ
  (επίσημο)διαθέτω, φέρω ρ μ
 The house possesses many character features, such as original fireplaces.
sport [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (have: [sth] visible)έχω ρ μ
  (επίσημο)φέρω ρ μ
 James is sporting a black eye after his fight with Bob.
 
Επιπλέον μεταφράσεις
EnglishGreek
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (assume)φέρω, αναλαμβάνω, λαμβάνω ρ μ
 I will bear the responsibility for my decisions.
fly [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (flag: raise)φέρω ρ μ
  (για πλοία)υπό επίρ
 The fort was flying the British flag.
 Το οχυρό έφερε τη βρετανική σημαία.
 Αυτή η πρόταση δεν είναι μετάφραση της αγγλικής πρότασης. Τα πλοία υπό γαλλική σημαία, δεν έχουν άδεια να προσεγγίσουν αυτό το λιμάνι.
offer [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (put up: resistance, etc.)φέρω ρ μ
  (αντίσταση)προβάλλω ρ μ
 The criminal did not offer any resistance when the police caught him.
pack [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (carry or wear)κρατάω, κουβαλάω ρ μ
  έχω μαζί μου περίφρ
  (επίσημο)φέρω ρ μ
 Watch out - he's packing a gun!
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (display, show [sth])φέρω ρ μ
  (πιο απλά)έχω ρ μ
 The warrior's face bore several deep scars.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Σύνθετοι τύποι:
EnglishGreek
bear the name of [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be named after)φέρω το όνομα περίφρ
 Many butterfly species bear the name of their discoverers.
go and get [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (fetch)πάω να φέρω κτ περίφρ
 Dan asked his son to go and get some milk from the local supermarket.
go for [sth] vi + prep (fetch)πηγαίνω να φέρω ρ αμ
 Why don't you and Phil go for some beer?
go get,
UK: go and get
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
US, informal (fetch)φέρνω ρ μ
  πάω να φέρω περίφρ
 Would you please go get the bag I left behind in the car?
have a part in [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be partly responsible)φέρω μέρος της ευθύνης για κτ περίφρ
  είμαι εν μέρει υπεύθυνος για κτ περίφρ
  (μεταφορικά)παίζω κι εγώ ρόλο σε κτ φρ
 Lewis denied having a part in the attempted murder.
liable adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (legally responsible)υπεύθυνος επίθ
  υπόλογος επίθ
  φέρω ευθύνη περίφρ
 I'm happy to install the update on your computer, but if anything goes wrong, I won't be liable.
liable for [sth] preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (accountable for) (για κτ)υπεύθυνος επίθ
  (για κτ)υπόλογος επίθ
  (για κτ)φέρω την ευθύνη περίφρ
 Kyle is liable for his actions while he was drunk.
uphold [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (physically hold up)στηρίζω, υποστηρίζω ρ μ
  συγκρατώ ρ μ
  (επίσημο: με γενική)φέρω το βάρος, αναλαμβάνω το φορτίο περίφρ
 Oak beams uphold the ceiling and floor above.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση φέρω στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'φέρω'.
Advertisements

Κατεβάστε τις δωρεάν εφαρμογές για Android και iPhone

Android AppiPhone App

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης