φέρω


WordReference English-Greek Dictionary © 2015:

Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού
fly [sth] vtr (flag: raise)φέρω ρ μ
  (για πλοία)υπό επίρ
 The fort was flying the British flag.
 Το οχυρό έφερε τη βρετανική σημαία.
 * Τα πλοία υπό γαλλική σημαία, δεν έχουν άδεια να προσεγγίσουν αυτό το λιμάνι.
offer [sth] vtr (put up: resistance, etc.)φέρω ρ μ
  (αντίσταση)προβάλλω ρ μ
 The criminal did not offer any resistance when the police caught him.
abut [sth] vtr (architecture: support)φέρω ρ μ
  υποστηρίζω ρ μ
pack [sth] vtr informal (carry or wear)κρατάω, κουβαλάω ρ μ
  έχω μαζί μου περίφρ
  (επίσημο)φέρω ρ μ
 Watch out - he's packing a gun!
sport [sth] vtr figurative (have: [sth] visible)έχω ρ μ
  (επίσημο)φέρω ρ μ
 He is sporting a black eye after his fight with Bob.
support [sth] vtr (weight: hold up) (βάρος)στηρίζω, υποστηρίζω, υποβαστάζω ρ μ
  (επίσημο: τεχνικός όρος)φέρω, αναλαμβάνω ρ μ
 The pole supports the roof of the building.
 Η κολόνα στηρίζει την οροφή του κτιρίου.
bear [sth] vtr (assume)φέρω, αναλαμβάνω, λαμβάνω ρ μ
 I will bear the responsibility for my decisions.
adduce [sth] vtr (put forward, cite)παραθέτω, προσκομίζω, φέρω ρ μ
defray [sth] vtr (contribute to paying: costs)πληρώνω ρ μ
  (έξοδα)καλύπτω ρ μ
  (επίσημο)αναλαμβάνω, φέρω ρ μ
bear the name of [sb] vtr (be named after)φέρω το όνομα περίφρ
 Many butterfly species bear the name of their discoverers.
go and get [sth] v expr informal (fetch)πάω να φέρω κτ περίφρ
 Dan asked his son to go and get some milk from the local supermarket.
go get,
UK: go and get
v expr
US, informal (fetch)φέρνω ρ μ
  πάω να φέρω περίφρ
 Would you please go get the bag I left behind in the car?
have a part in [sth] v expr (be partly responsible)φέρω μέρος της ευθύνης για κτ περίφρ
  είμαι εν μέρει υπεύθυνος για κτ περίφρ
  (μεταφορικά)παίζω κι εγώ ρόλο σε κτ φρ
 Lewis denied having a part in the attempted murder.
go for [sth] vi + prep (fetch)πηγαίνω να φέρω ρ αμ
 Why don't you and Phil go for some beer?
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση φέρω στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'φέρω'.

Κατεβάστε τις δωρεάν εφαρμογές για Android και iPhone

Android AppiPhone App
Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης