φέρω

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'φέρω'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2015:

Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού
fly [sth] vtr (flag: raise)φέρω ρ μ
  (για πλοία)υπό επίρ
 The fort was flying the British flag.
 Το οχυρό έφερε τη βρετανική σημαία.
  Τα πλοία υπό γαλλική σημαία, δεν έχουν άδεια να προσεγγίσουν αυτό το λιμάνι.This sentence is not a translation of the Greek sentence.
offer [sth] vtr (put up: resistance, etc.)φέρω ρ μ
  (αντίσταση)προβάλλω ρ μ
 The criminal did not offer any resistance when the police caught him.
pack [sth] vtr informal (carry or wear)κρατάω, κουβαλάω ρ μ
  έχω μαζί μου περίφρ
  (επίσημο)φέρω ρ μ
 Watch out - he's packing a gun!
sport [sth] vtr figurative (have: [sth] visible)έχω ρ μ
  (επίσημο)φέρω ρ μ
 He is sporting a black eye after his fight with Bob.
support [sth] vtr (weight: hold up) (βάρος)στηρίζω, υποστηρίζω, υποβαστάζω ρ.μετ.
  (επίσημο: τεχνικός όρος)φέρω, αναλαμβάνω ρ μ
 The pole supports the roof of the building.
 Η κολόνα στηρίζει την οροφή του κτιρίου.
bear [sth] vtr (assume)φέρω, αναλαμβάνω, λαμβάνω ρ μ
 I will bear the responsibility for my decisions.
conduct [sth] vtr (carry, transmit [sth](στη φυσική: φέρω, μεταδίδω)άγω, μεταφέρω, διοχετεύω, φέρω ρ.μετ.
  είμαι αγωγός ρ έκφρ
 Wires conduct electricity. Water conducts sound.
 Το νερό είναι αγωγός του ήχου
resent [sb] vtr (feel aggrieved at [sb](με κάποιον)θίγομαι, αγανακτώ ρ αμ
  (καθομιλουμένη)χολώνομαι ρ αμ
  (καθομιλουμένη)μου κακοφαίνεται, το φέρω βαρέως περίφρ
resent doing [sth] vtr + gerund (feel aggrieved about [sth](για κάτι)θίγομαι, αγανακτώ ρ.αμ.
  (καθομιλουμένη)χολώνομαι ρ.αμ.
  (καθομιλουμένη)μου κακοφαίνεται, το φέρω βαρέως έκφρ.
 She resented having to spend so much time alone.
 Χολώθηκε επειδή έπρεπε να περάσει τόσον πολύ χρόνο μόνη της.
 Της κακοφάνηκε που έπρεπε να περάσει τόσον πολύ χρόνο μόνη της.
bear the name of [sb] vtr (be named after)φέρω το όνομα περίφρ
 Many butterfly species bear the name of their discoverers.
go and get [sth] v expr informal (fetch)πάω να φέρω περίφρ
go get,
UK: go and get
v expr
US, informal (fetch)φέρνω ρ μ
  πάω να φέρω περίφρ
 Would you please go get the bag I left behind in the car?
have a part in [sth] v expr (be partly responsible)φέρω μέρος της ευθύνης περίφρ
  είμαι εν μέρη υπεύθυνος περίφρ
go for [sth] vi + prep (fetch)πηγαίνω να φέρω ρ.αμ.
 Why don't you and Phil go for some beer?
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση φέρω στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'φέρω'.

Κατεβάστε τις δωρεάν εφαρμογές για Android και iPhone

Android AppiPhone App
Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης