φαίνομαι

ⓘ One or more forum threads is an exact match of your searched term. Click here.

WordReference English-Greek Dictionary © 2016:

Κύριες μεταφράσεις
GreekEnglish
φαίνομαι look
  be visible
  seem
  appear
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού
Κύριες μεταφράσεις
EnglishGreek
appear viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (come into view)εμφανίζομαι, φαίνομαι ρ αμ
Σχόλιο: αόρ. εμφανίστηκα, φάνηκα
 At last, they appeared at the far end of the beach.
 Τελικά, εμφανίστηκαν (or: φάνηκαν) στην άλλη άκρη της παραλίας.
seem viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (aspect, appear) (δίνω την εντύπωση)φαίνομαι ρ αμ
 She seems tired, but I'm not sure. I seem to have lost my wallet.
 Φαίνεται κουρασμένη, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Μου φαίνεται το έχασα το πορτοφόλι μου.
seem to be [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (appear)φαίνομαι, δείχνω ρ αμ
 The pipes seem to be in good repair. The patient seemed to be in good health, with a healthy glow in his cheeks.
 Οι σωλήνες φαίνονται (or: δείχνουν) να είναι επισκευασμένοι σωστά. Ο ασθενής φαινόταν να είναι καλά στην υγεία του και είχε μια υγιή λάμψη στα μάγουλα.
seem viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be probable) (είναι πιθανό)φαίνομαι ρ αμ
 It seems to be true that they are on vacation.
 Φαίνεται ότι είναι πραγματικά σε διακοπές.
look like vi + prep informal (appear that)δείχνω, φαίνομαι, συνιστώ ρ αμ
 It looks like we'll have to cancel our holiday.
 Φαίνεται ότι θα πρέπει να ακυρώσουμε τις διακοπές μας.
look like [sth] vi + prep informal (indicate)δείχνω, φαίνομαι, συνιστώ ρ αμ
 It's beginning to look like rain.
 Αρχίζει να δείχνει ότι θα βρέξει.
look viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (+ adj: appear)φαίνομαι ρ συνδ
  (καθομιλουμένη, λόγιο)δείχνω ρ συνδ
 He looked tired when he arrived last night.
 Όταν γύρισε χθες το βράδυ φαινόταν κουρασμένος.
 Όταν γύρισε χθες το βράδυ έδειχνε κουρασμένος.
appear to be doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." ([sth]: seem) (να κάνω κτ)φαίνομαι ρ αμ
 The rain appears to be easing off.
appear viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (with an adj: look)μοιάζω, φαίνομαι ρ συνδ
 The moon appeared huge through her telescope.
 Το φεγγάρι έμοιαζε (or: φαινόταν) τεράστιο από το τηλεσκόπιό της.
show viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be visible)φαίνομαι ρ αμ
 The spot showed on her shirt.
show viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (emotion: be evident)φαίνομαι ρ αμ
  είμαι φανερός ρ έκφρ
 He was upset and it showed.
 
Επιπλέον μεταφράσεις
EnglishGreek
look viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (seem to be)φαίνομαι ρ συνδ
  (καθομιλουμένη)δείχνω, μοιάζω ρ συνδ
 He looks sick.
 Φαίνεται (or: Μοιάζει) άρρωστος.
show viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be seen)φαίνομαι ρ αμ
  γίνομαι ορατός ρ έκφρ
  (ανεπίσημο)σκάω ρ αμ
 The flowers started to show.
picture vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (shown, depicted) (κάτι/κάποιον άλλο)απεικονίζω ρ μ
  δείχνω, παρουσιάζω ρ μ
  (εγώ ο ίδιος)απεικονίζομαι ρ αμ
  φαίνομαι, παρουσιάζομαι ρ αμ
 They were pictured sitting in the meadow.
 Απεικονίζονταν καθισμένοι σε ένα λιβάδι.
 Η εικόνα τους δείχνει να κάθονται σε ένα λιβάδι.
strike [sb] as [sth] vtr + conj (give the impression)δίνω την εντύπωση περίφρ
  φαίνομαι ρ αμ
 His attitude really struck me as strange.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Σύνθετοι τύποι:
EnglishGreek
brace up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (ready yourself)προετοιμάζομαι ρ αμ
  φαίνομαι δυνατός ρ έκφρ
come in handy v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (prove useful)χρειάζομαι ρ αμ
  φαίνομαι χρήσιμος ρ έκφρ
 I always keep paper clips in my wallet; you never know when they'll come in handy.
 Έχω πάντα συνδετήρες στην τσάντα μου, ποτέ δεν ξέρεις πότε θα χρειαστούν.
 Έχω πάντα συνδετήρες στην τσάντα μου, ποτέ δεν ξέρεις πότε θα φανούν χρήσιμοι.
come into focus v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (become clear)φαίνομαι καθαρά, φαίνομαι ξεκάθαρα ρ αμ + επίρ
  γίνομαι εμφανής ρ έκφρ
  γίνομαι φανερός ρ έκφρ
  φανερώνομαι ρ αμ
Σχόλιο: Η ρηματική έκφραση «γίνομαι φανερός» χρησιμοποιείται περισσότερη στην καθομιλουμένη από τη ρηματική έκφραση «γίνομαι εμφανής».
 When he started asking me for money, his true intentions came into focus.
feel like v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (seem likely)φαίνομαι ότι έκφρ
 It feels like it's going to rain.
look fat viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (appear overweight)φαίνομαι χοντρός ρ έκφρ
 Darling, does this dress make me look fat?
look good v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (seem appealing)φαίνομαι καλός, φαίνομαι ενδιαφέρον ρ μ
Σχόλιο: δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία
 Those waves look good for surfers.
make [sb] look skinny vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give [sb] the appearance of being thin) (εγώ ο ίδιος)δείχνω αδύνατος, φαίνομαι αδύνατος ρ έκφρ
  (κάποιον άλλο)κάνω κπ να δείχνει αδύνατος, κάνω κπ να φαίνεται αδύνατος περίφρ
  (μεταφορικά: κάποιον)αδυνατίζω ρ μ
  (μτφ, καθομ: κάποιον)κόβω ρ μ
 She wears tight black dresses to make herself look skinny.
 Αυτή η πρόταση δεν είναι μετάφραση της αγγλικής πρότασης. Αυτή η φούστα σε αδυνατίζει πολύ, δείχνεις σαν να έχεις χάσει 5 κιλά.
 Αυτή η πρόταση δεν είναι μετάφραση της αγγλικής πρότασης. Αυτή η φούστα σε κόβει πολύ, δείχνεις σαν να έχεις χάσει 5 κιλά.
outguess [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (outwit, second-guess)ξεπερνώ σε εξυπνάδα, φαίνομαι πιο έξυπνος
  (λόγω εξυπνάδας)υπερνικώ ρ μ
  υπερτερώ ρ αμ
seem in order v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (appear to be correct)φαίνομαι σωστός, μοιάζω σωστός, δείχνω σωστός περίφρ
  φαίνομαι ορθός περίφρ
Σχόλιο: Χρησιμοποιείται συνήθως σε τρίτο πρόσωπο.
 Αυτή η πρόταση δεν είναι μετάφραση της αγγλικής πρότασης. Η λύση της εξίσωσης φαίνεται σωστή αν και δεν χρησιμοποίησες τη μέθοδο που σας δίδαξα.
show viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (woman: be visibly pregnant)φαίνομαι έγκυος περίφρ
  φαίνεται η κοιλιά μου περίφρ
  φαίνεται ότι είμαι έγκυος περίφρ
 Sally is fifteen weeks pregnant now and she's starting to show.
stand [sb] in good stead v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be useful or beneficial to [sb])φαίνομαι χρήσιμος σε κπ ρ έκφρ
  είμαι πολύτιμος για κπ ρ έκφρ
  (μεταφορικά)βγάζω κπ ασπροπρόσωπο έκφρ
 This car should stand you in good stead for ten years or so.
 Αυτό το αυτοκίνητο θα σου φανεί χρήσιμο για δέκα χρόνια ή κάτι τέτοιο.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση φαίνομαι στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'φαίνομαι'.
Advertisements

Κατεβάστε τις δωρεάν εφαρμογές για Android και iPhone

Android AppiPhone App

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης