φαίνομαι

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'φαίνομαι'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
look vi (appear)φαίνομαι ρ.αμ.
 καθομιλουμένη, λόγιοδείχνω ρ.αμ.
 He looked tired when he arrived last night.
 Όταν γύρισε χθες το βράδυ φαινόταν κουρασμένος.
 Όταν γύρισε χθες το βράδυ έδειχνε κουρασμένος.
appear vi (seem)φαίνομαι ρ.αμ.
Note: αόρ. φάνηκα
 It appears you were correct after all.
 Φαίνεται πως έχεις δίκιο τελικά.
seem vi (aspect, appear) δίνω την εντύπωσηφαίνομαι ρ.αμ.
Note: παθητική ή μέση φωνή του ρ.
 She seems tired, but I'm not sure.
 Φαίνεται κουρασμένη, αλλά δεν είμαι σίγουρη αν είναι.
seem vi (be probable) είναι πιθανόφαίνομαι ρ.αμ.
 It seems to be true that they are on vacation.
 Φαίνεται ότι είναι πραγματικά σε διακοπές.
appear vi (come into view)εμφανίζομαι, φαίνομαι ρ.αμ.
Note: αόρ. εμφανίστηκα, φάνηκα
 At last, they appeared at the far end of the beach.
 Τελικά, εμφανίστηκαν (or: φάνηκαν) στην άλλη άκρη της παραλίας.
emerge vi (become visible)προβάλλω, φαίνομαι, αναδεικνύομαι ρ.αμ.
 μεταφορικάαναδύομαι, ξεπροβάλλω ρ.αμ.
feel like v expr (seem likely to do [sth])φαίνομαι ότι έκφρ.
 It feels like it's going to rain.
look foolish v (appear silly) δίνω την εντύπωση ότι είμαι ανόητοςφαίνομαι ανόητος έκφρ.
look silly vi (appear foolish) δίνω την εντύπωση ότι είμαι ανόητοςφαίνομαι ανόητος έκφρ.
look to be vtr (seem, appear to be)φαίνομαι να είμαι περίφρ.
rise to vtr (meet, be equal to)φαίνομαι αντάξιος των περιστάσεων, αίρομαι στο ύψος των περιστάσεων ρ.αμ.
shine through vi figurative (be clearly seen)φαίνομαι, διακρίνομαι ρ.αμ.
seem to be vtr (appear)φαίνομαι, δείχνω ρ.αμετ.
 The pipes seem to be in good repair.
look good v expr (seem appealing)φαίνομαι καλός, φαίνομαι ενδιαφέρον ρ.μετ.
Note: δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία
 Those waves look good for surfers.
look like vtr phrasal insep informal (appear that)δείχνω, φαίνομαι, συνιστώ ρ.μετ.
Note: δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία
 What does it look like I am doing?
look like vtr phrasal insep informal (indicate, suggest)δείχνω, φαίνομαι, συνιστώ ρ.μετ.
Note: δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία
 It is beginning to look like it is going to rain.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'φαίνομαι' στον τίτλο:

Play and learn: visit WordReference Games
See Google Translate's machine translation of 'φαίνομαι'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.