φορτώνω


WordReference English-Greek Dictionary © 2017:

Κύριες μεταφράσεις
GreekEnglish
φορτώνω load
  charge
  get angry
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού
Κύριες μεταφράσεις
EnglishGreek
get wound up v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, slang (become annoyed) (αργκό)τσιτώνω, μπριζώνω, φορτώνω ρ αμ
  τα παίρνω φρ
 Jason gets very wound up whenever I mention the incident.
flip out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." slang (lose one's temper) (αργκό)φορτώνω, τσαντίζομαι, φρικάρω ρ αμ
  τα παίρνω, μου ανάβουν τα λαμπάκια έκφρ
 She is so volatile; it takes the slightest little thing to make her flip out.
lade vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." rare (load, fill)φορτώνω ρ μ
  γεμίζω ρ μ
load [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (charge, fill)φορτώνω, γεμίζω ρ μ
 We loaded up the car and set off for the beach.
load [sth] up with [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (fill with [sth] to be transported)φορτώνω ρ μ
 I loaded up the shopping cart with groceries.
get pissed viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US, slang (become angry)νευριάζω, τσαντίζομαι ρ αμ
  (καθομιλουμένη)τα παίρνω, φορτώνω έκφρ
 If you don't stop nagging me I'm going to get really pissed.
boot up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (computer: start) (Η/Υ)ανοίγω, φορτώνω,μπουτάρω ρ αμ
flip out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." slang (have a mental breakdown) (αργκό)φορτώνω, τσαντίζομαι, φρικάρω ρ αμ
  τα παίρνω, μου ανάβουν τα λαμπάκια έκφρ
 I am flipping out right now about the twenty-five page paper I have due tomorrow.
lay [sth] on [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (blame, stress: assign) (ευθύνες κλπ σε κάποιον)επιρρίπτω ρ μ
  (κάτι σε κπ/κτ)αποδίδω ρ μ
  (καθομιλουμένη, ευθύνες)ρίχνω, φορτώνω ρ μ
 He would usually lay the blame on his sister.
 Συνήθως επέρριπτε τις ευθύνες στην αδερφή του.
 Αυτή η πρόταση δεν είναι μετάφραση της αγγλικής πρότασης. Συνήθως απέδιδε το άγχος του σε έλλειψη ύπνου.
 Συνήθως έριχνε (or: φόρτωνε) τις ευθύνες στην αδερφή του.
overtax [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (burden)φορτώνω ρ μ
  επιβαρύνω ρ μ
overwhelm [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." often passive (overburden) (μεταφορικά)φορτώνω ρ μ
  (μτφ: εγώ ο ίδιος)είμαι φορτωμένος ρ έκφρ
  (μτφ: εγώ ο ίδιος)πνίγομαι σε κτ έκφρ
 Maggie is overwhelmed with work at the moment.
overload [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (give [sb] too much work) (μεταφορικά)φορτώνω, παραφορτώνω ρ μ
 Julie's boss has overloaded her with work.
tee [sb] off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." US, slang (anger, annoy)νευριάζω, τσαντίζω ρ μ
  (μεταφορικά)φορτώνω ρ μ
 It always tees me off when she corrects my grammar. The way some politicians act really tees me off.
 Πάντα με νευριάζει (or: τσαντίζει) όταν διορθώνει τη γραμματική μου. Ο τρόπος που συμπεριφέρονται κάποιοι πολιτικοί με νευριάζει.
load [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (put: [sth] to be transported)φορτώνω ρ μ
 I have to help load up the luggage for our camping trip.
load [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fill)φορτώνω ρ μ
 The men loaded the truck and then drove away.
deluge [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (inundate, overwhelm) (ανεπίσημο, μεταφορικά)πνίγω ρ μ
  φορτώνω ρ μ
 The number of demands on her time has completely deluged Melissa.
dump [sth] on [sb] vtr + prep figurative, slang (responsibility, problem: offload) (κάτι σε κάποιον)φορτώνω ρ μ
 Don't try to dump all your work on me - do it yourself! I know you're unhappy, but try not to dump your problems on other people.
offload [sth] onto [sth] vtr + prep figurative ([sth] worrying: tell [sb])λέω ρ μ
  (μεταφορικά)μοιράζομαι ρ μ
  (επιβαρύνω τον ακροατή)φορτώνω ρ μ
burden [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (add pressure, worry) (μεταφορικά)φορτώνω ρ μ
  επιβαρύνω ρ μ
 I never tell you my worries because I don't want to burden you.
 Δε σου λέω ποτέ τις ανησυχίες μου γιατί δε θέλω να σε φορτώνω.
 Δε σου λέω ποτέ τις ανησυχίες μου γιατί δε θέλω να σε επιβαρύνω.
buffer viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (store data while streaming)κάνω buffering περίφρ
  (καθομιλουμένη)φορτώνω ρ αμ
 I'm trying to watch a video but the computer keeps buffering.
burden [sth] with [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (load) (κάτι με κάτι άλλο)φορτώνω ρ μ
 They burdened the truck with even more weight.
 
Επιπλέον μεταφράσεις
EnglishGreek
load viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (take on cargo)φορτώνω ρ αμ
 Trucks must pull up to the dock to load.
 Τα φορτηγά πρέπει να μεταβούν στην προβλήτα για να φορτώσουν.
load viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (take on passengers) (καθομιλουμένη)φορτώνω ρ αμ
  επιβιβάζω ρ αμ
 The ship is loading at the pier.
 Το πλοίο φορτώνει (or: επιβιβάζει) στην προβλήτα.
steam viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative ([sb]: very angry) (μεταφορικά, ανεπίσημο)βγάζω καπνούς απ' τα αφτιά έκφρ
  (αργκό, μεταφορικά)τα παίρνω έκφρ
  (αργκό, μεταφορικά)φορτώνω, βράζω ρ αμ
  εξοργίζομαι, νευριάζω ρ αμ
 As the drunk man continued to make bigoted comments, Lucy could see Bill starting to steam.
stick [sb] with [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (lumber: with [sth] disagreeable) (κάτι σε κάποιον)φορτώνω ρ μ
 His friends stuck him with the dinner bill.
 Οι φίλοι του του φόρτωσαν το λογαριασμό.
pack [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (load into a car)φορτώνω ρ μ
 I need to pack the suitcases in the car before we go.
load [sb] with [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (burden) (μτφ: κάποιον με κάτι)φορτώνω ρ μ
 The managers loaded his employees with projects.
 Οι διευθυντές φόρτωσαν τους υπαλλήλους με εργασίες.
load [sth] with [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (supply in abundance) (μτφ: κάτι με κάτι)φορτώνω ρ μ
 The spring rains loaded the trees with fruit.
 Οι ανοιξιάτικες βροχές φόρτωσαν τα δέντρα με φρούτα.
lumber [sth],
lumber [sth] with [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
UK, usually passive (burden with something unpleasant) (κτ με κτ)φορτώνω, επιβαρύνω ρ μ
  (εγώ ο ίδιος: με κτ)είμαι επιβαρυμένος ρ έκφρ
  (εγώ ο ίδιος, μεταφορικά)φορτώνομαι ρ αμ
 The area was lumbered up with a bunch of junk.
surcharge [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (overload) (ανεπίσημο, μεταφορικά)φορτώνω ρ μ
  (επίσημο: με κτ δυσάρεστο)επιφορτίζω ρ μ
 Dan's boss surcharged him with work.
charge [sth] with [sth] vtr + prep (load) (κάτι με κάτι)φορτώνω ρ μ
  (κκ/κτ έχει φορτωθεί με κτ)είμαι φορτωμένος ρ έκφρ
 The lorry was fully charged with electrical goods and could hold no more.
 Είχαν φορτώσει το φορτηγό πλήρως με ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και δεν άντεχε άλλο.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Σύνθετοι τύποι:
EnglishGreek
burden [sb] with [sth] vtr + prep figurative (impose [sth] troublesome)επιβαρύνω κπ με κτ ρ μ + πρόθ
  (μεταφορικά, καθομ)βαραίνω κπ με κτ, φορτώνω κπ με κτ ρ μ + πρόθ
 Don't burden your mother with your problems.
burden with debt vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cause to owe a lot of money)φορτώνω χρέη ρ μ
Σχόλιο: δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία
lavish [sth] on [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give profusely)δίνω απλόχερα κτ σε κπ περίφρ
  (μεταφορικά)γεμίζω κπ με κτ, φορτώνω κπ με κτ περίφρ
  (επίσημο)παρέχω αφειδώς κτ σε κπ περίφρ
 Karen's grandmother always lavished gifts on her whenever she visited.
 Η γιαγιά της Κάρεν τη γεμίζει με δώρα όποτε την επισκέπτεται.
load [sth] with [sth] vtr + prep (fill with [sth])φορτώνω με ρ μ + πρόθ
 We loaded the wheelbarrow with bricks.
 Φορτώσαμε το καρότσι με τούβλα.
load [sth] onto [sth],
load [sth] into [sth]
vtr + prep
(put: [sth] to be transported)φορτώνω σε ρ μ + πρόθ
 They loaded the goods into the delivery truck.
 Φόρτωσαν τα προϊόντα στο φορτηγό διανομής.
overload [sb] with [sth] vtr + prep figurative (give [sb] too much: information, etc.) (μεταφορικά, ανεπίσημο)φορτώνω κπ με κτ, παραφορτώνω κπ με κτ ρ μ + πρόθ
  κατακλύζω κπ με κτ ρ μ + πρόθ
 Bill is a good teacher, but he tends to overload his students with information.
pass the buck v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang, figurative (put blame on [sb] else) (καθομιλουμένη)ρίχνω το φταίξιμο αλλού φρ
  ρίχνω το φταίξιμο σε άλλον φρ
  (μεταφορικά)τα φορτώνω σε άλλον έκφρ
 He never admits to his mistakes at work but always passes the buck instead.
peg [sth] on [sb] vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal, figurative (assign guilt for: [sth] on [sb](μεταφορικά, καθομ)φορτώνω κτ σε κπ ρ μ + πρόθ
 They tried to peg the murder on him but his family knew he was innocent.
pin [sth] on [sb] vtr + prep figurative, informal (blame) (καθομιλουμένη)ρίχνω κτ σε κπ ρ μ + πρόθ
  (μεταφορικά, καθομ)φορτώνω κτ σε κπ ρ μ + πρόθ
 I didn't break the glass; don't try to pin that on me.
put upon [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (impose) (μεταφορικά, καθομιλουμένη)φορτώνω κτ σε κπ ρ μ + πρόθ
Σχόλιο: hyphen used when term is an adj before a noun
 The head of the department put upon Roger the responsibility for checking all the figures in the report.
riddle [sth] with [sth] vtr + prep figurative, often passive (fill: with errors, etc.)γεμίζω κτ με κτ ρ μ + πρόθ
  (ανεπίσημο, μεταφορικά)φορτώνω κτ με κτ ρ μ + πρόθ
  (εγώ ο ίδιος)είμαι γεμάτος με κτ, είμαι γεμάτος κτ ρ έκφρ
  (ανεπίσημο, αργκό)είμαι τίγκα σε κτ ρ έκφρ
 The student's essay was riddled with spelling errors.
saddle [sb] with [sth],
saddle [sb] with [sb]
vtr + prep
figurative, informal, often passive (burden) (μεταφορικά, καθομ)φορτώνω κπ με κπ/κτ, φορτώνω κπ/κτ σε κπ ρ μ + πρόθ
  (εγώ ο ίδιος)έχω φορτωθεί κπ/κτ, μου έχουν φορτώσει κπ/κτ περίφρ
 I've been saddled with my little sister all weekend.
scapegoat [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (blame for others)κάνω κπ τον αποδιοπομπαίο τράγο φρ
  (πιο απλά)φορτώνω τις ευθύνες σε κπ περίφρ
 If it's your fault, you should take responsibility and not scapegoat someone else.
swamp [sb],
swamp [sb] with [sth],
swamp [sth],
swamp [sth] with [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
figurative (overload: with work, etc.) (καθομιλουμένη)φορτώνω κπ με κτ, φορτώνω κτ σε κπ ρ μ + πρόθ
  (καθομ, μεταφορικά)πνίγω κπ σε κτ ρ μ + πρόθ
  (ανεπίσημο)χώνω κπ ρ μ
 The translator's clients were swamping her with work and she had no time to do anything else.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση φορτώνω στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'φορτώνω'.
Advertisements

Word of the day: Intermediate+ clog

Advertisements
Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης