φράση

ⓘ One or more forum threads is an exact match of your searched term. Click here.

WordReference English-Greek Dictionary © 2016:

Κύριες μεταφράσεις
GreekEnglish
φράση phrase
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού
Κύριες μεταφράσεις
EnglishGreek
sentence nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (grammatical unit) (γραμματική)πρόταση ουσ θηλ
  (συντακτικό)περίοδος ουσ θηλ
  (ανεπίσημο, καθομιλουμένη)φράση ουσ θηλ
 The second sentence has a spelling error that needs correction.
 Η δεύτερη πρόταση έχει ένα ορθογραφικό λάθος που χρειάζεται διόρθωση.
 Αυτή η πρόταση δεν είναι μετάφραση της αγγλικής πρότασης. Η εξαρτημένη περίοδος χωρίζεται από την κύρια με κόμμα.
 Αυτή η πρόταση δεν είναι μετάφραση της αγγλικής πρότασης. Με τρεις φράσεις συνόψισε το νόημα του κειμένου.
phrase nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (exact words, set expression)φράση, έκφραση ουσ θηλ
 Some people find the phrase "at the end of the day" very annoying.
locution nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (language: term, expression)έκφραση, φράση ουσ θηλ
  ιδίωμα ουσ ουδ
phrase nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (less than a sentence)φράση ουσ θηλ
 Phrases are groups of words that make up a grammatical unit.
quote nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (quotation) (γνωμικό)φράση ουσ θηλ
 That is one of my favourite quotes by Twain.
 Αυτή είναι μία από τις πιο αγαπημένες μου φράσεις του Τουαίν.
phrase nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (expression)φράση, έκφραση ουσ θηλ
 Charlie uttered a phrase that I would rather not repeat in polite company.
 
Επιπλέον μεταφράσεις
EnglishGreek
phrase nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music: passage) (μουσική)φράση ουσ θηλ
 Muriel played a short phrase on the piano.
motto nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (heading)μότο ουσ ουδ άκλ
  φράση ουσ θηλ
  (συχνά)ρητό, γνωμικό ουσ ουδ
 Ben read the motto at the head of the chapter.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Σύνθετοι τύποι:
EnglishGreek
boilerplate nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (standardized wording reused in different contexts) (λίγες λέξεις)στερεότυπη φράση φρ ως ουσ θηλ
  (προτάσεις, κείμενο)στερεότυπο κείμενο φρ ως ουσ ουδ
  (τρόπος έκφρασης)στερεοτυπική διατύπωση φρ ως ουσ θηλ
coin a phrase v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (invent an expression)επινοώ φράση ρ μ
 Winston Churchill coined the phrase: "History is written by the victors".
fill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music)μελωδική φράση περίφρ
 We need to hear more of the drums on this fill.
fixed phrase nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (language: set expression) (γλώσσα)στερεότυπη φράση επίθ + ουσ θηλ
foreign phrase nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (expression in another language)ξένη φράση επίθ + ουσ θηλ
 Certain foreign phrases like "deja vu" and "bon appétit" are useful because we lack good English equivalents.
hackneyed phrase nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cliché, over-used expression)τετριμμένη, χιλιοειπωμένη φράση έκφρ
 Good as gold is a hackneyed phrase to describe well behaved children.
punchline nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tagline of a joke)η τελευταία φράση ενός ανέκδοτου ουσ θηλ
  (γενικά)το καλύτερο κομμάτι ενός ανεκδότου
 He was terrible at telling jokes because he always forgot the punchline.
 Ήταν χάλια στο να λέει ανέκδοτα, γιατί πάντα ξεχνούσε την τελευταία φράση (or: το καλύτερο κομμάτι).
riff nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music: short repeated phrase) (μουσική)επαναλαμβανόμενη μουσική φράση ουσ θηλ
 The riff of the song was catchy and all the teenagers could sing it.
verb clause nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (grammar: independent clause containing subject and predicate)ρηματική φράση φρ ως ουσ θηλ
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση φράση στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'φράση'.
Advertisements

Word of the day: Intermediate+ stroke

Advertisements
Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης