φράση

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'φράση'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2015:

Matching entries from other side of dictionary
quote n (quotation) (γνωμικό)φράση ουσ.θηλ.
 That is one of my favourite quotes by Twain.
 Αυτή είναι μία από τις πιο αγαπημένες μου φράσεις του Τουαίν.
sentence n (grammatical unit) (γραμματική)πρόταση ουσ.θηλ.
  (συντακτικό)περίοδος ουσ.θηλ.
  (ανεπίσημο, καθομιλουμένη)φράση ουσ.θηλ.
 The second sentence has a spelling error that needs correction.
 Η δεύτερη πρόταση έχει ένα ορθογραφικό λάθος που χρειάζεται διόρθωση.
  Η εξαρτημένη περίοδος χωρίζεται από την κύρια με κόμμα.This sentence is not a translation of the Greek sentence.
  Με τρεις φράσεις συνόψισε το νόημα του κειμένου.This sentence is not a translation of the Greek sentence.
phrase n (expression) (έκφραση)φράση ουσ.θηλ.
phrase n (less than sentence) (γραμματική: όχι πρόταση)φράση ουσ.θηλ.
phrase n (exact words) (ακριβή λόγια)φράση ουσ.θηλ.
fill n (music)μελωδική φράση περίφρ
 We need to hear more of the drums on this fill.
phrase v (music) (μουσική)φράση, περίοδος ουσ.θηλ.
riff n (music: short repeated phrase) (μουσική)επαναλαμβανόμενη μουσική φράση ουσ.θηλ.
boilerplate n figurative (standardized wording reused in different contexts) (λίγες λέξεις)στερεότυπη φράση φρ ως ουσ θηλ
  (προτάσεις, κείμενο)στερεότυπο κείμενο φρ ως ουσ ουδ
  (τρόπος έκφρασης)στερεοτυπική διατύπωση φρ ως ουσ θηλ
locution n (language: term, expression)έκφραση, φράση ουσ θηλ
  ιδίωμα ουσ ουδ
punchline n (tagline of a joke)η τελευταία φράση ενός ανέκδοτου ουσ θηλ
  (γενικά)το καλύτερο κομμάτι ενός ανεκδότου
 He was terrible at telling jokes because he always forgot the punchline.
 Ήταν χάλια στο να λέει ανέκδοτα, γιατί πάντα ξεχνούσε την τελευταία φράση (or: το καλύτερο κομμάτι).
coin a phrase v expr (invent an expression)επινοώ φράση ρ.μετ.
 Winston Churchill coined the phrase: "History is written by the victors".
hackneyed phrase n (cliché, over-used expression)τετριμμένη, χιλιοειπωμένη φράση έκφρ.
 Good as gold is a hackneyed phrase to describe well behaved children.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'φράση' στον τίτλο:

See Google Translate's machine translation of 'φράση'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.