ψηλώνω

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'ψηλώνω'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
big adj informal (tall)ψηλώνω ρ αμ
  ψηλός επίθ
 Your little brother's getting really big!
get bigger vi + adj (grow taller)μεγαλώνω, ψηλώνω ρ.αμ.
 When you get bigger, you'll be able to ride a two-wheeler.
 Όταν ψηλώσεις (or: μεγαλώσεις), θα μπορέσεις να κάνεις ποδήλατο με δύο ρόδες.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'ψηλώνω' στον τίτλο:

See Google Translate's machine translation of 'ψηλώνω'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.