ters

ⓘ One or more forum threads is an exact match of your searched term. Click here.

NOTE: This dictionary is currently only English to Turkish.
Here are the lines from the English to Turkish side that include 'ters'.

Sözlüğün diğer tarafından eşleşen girdiler

WordReference English-Turkish Dictionary © 2016:

Temel Çeviriler
EnglishTurkish
harsh adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (manner: mean)haşin, sert, acımasız, ters s
 She was quite harsh with the kids. She should be nicer to them.
 Çocuklarına karşı çok sert davranıyor. Biraz daha yumuşak davranması lazım.
inverse adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (reversed)ters, ters çevrilmiş s
 The rise in interest has an inverse effect on the price of the bond.
cranky adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in a bad mood)aksi, ters, huysuz s
curt adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: abrupt, rude) (kişi)ters s
  kaba, haşin, sert s
disgruntled adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (dissatisfied, grumpy)hoşnutsuz, memnuniyetsiz s
  düş/hayal kırıklığına uğramış s
  ters, huysuz s
grouchy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (bad tempered)suratsız, asık suratlı, somurtkan s
  huysuz, aksi, ters s
brusque adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (abrupt, curt)kaba, kaba saba, nezaketsiz i
  haşin s
  ters s
 The brusque receptionist told me there were no free rooms.
dour adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (stern, serious)haşin, sert s
  asık suratlı, asık yüzlü s
  ters, aksi/soğuk s
crabby adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (bad tempered)aksi, huysuz, ters s
peevish adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (annoyed, irritable)aksi, huysuz, ters s
  sinirli, asabi, fevri s
awry advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (wrong, amiss) (işler, vb.)ters, kötü (gitmek) z
  yanlış bir şekilde, hatalı olarak z
 Something has gone awry with my email program.
ugly adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (personality)aksi, huysuz, ters, tatsız s
  (mecazlı)suratsız s
 He is a very ugly person - always shouting at people.
 Çok aksi bir adamdır - çevresindekilere bağırıp çağırır.
 Arkadaşı suratsızın biriydi.
opposite adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (situated face to face)karşı, ters s
 The goals were at opposite ends of the field.
 Kaleler sahanın karşı uçlarında bulunuyordu.
abrupt adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: brusque) (kişi)kaba saba, kaba, nezaketsiz s
  haşin, sert s
  ters s
crusty adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: surly, rough) (kişi)asabi s
  ters, aksi, huysuz s
  haşin, sert i
terse adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: abrupt, curt) (kişi)kaba, haşin s
  ters s
snappy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: irritable)sinirli, asabi, fevri s
  ters, aksi, huysuz s
inverse nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (opposite)ters, zıt, karşıt, aksi i
 I misspoke earlier - the inverse of what I said is true.
polar adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (directly opposed)(tamamen) zıt, karşıt, ters s
 They've taken polar positions on the issue of welfare.
counter adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (opposing)karşı s.
  ters, zıt, aksi s.
  karşıt s.
 His counter move resulted in his winning the game.
 Yaptığı karşı hamle ona oyunu kazandırdı.
mean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (ill-tempered)huysuz, ters, kaba s
 He has a mean disposition, and grumbles at everything.
 Çok huysuz bir yapısı vardır, herşeye homurdanıp durur.
cross adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." mainly UK (angry, annoyed)kızgın, öfkeli s.
  huysuz s.
  hırçın s.
  ters s.
 She wasn't expecting her ex-boyfriend to be so cross with her.
reverse adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (opposite)zıt, karşıt s
  ters, aksi s
 Harry turned the coin over and saw that the reverse side was shinier.
 
Ek Çeviriler
EnglishTurkish
bad adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (acrimonious)ters s.
  hırçın s.
 There was bad feeling between them.
black adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (sullen) (mecazlı)aksi, ters s.
  iç karartıcı s.
  kasvetli s.
 Tom was in a black mood after his boss reprimanded him.
backward adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (wrong way)ters, tersine s
contrary adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (opposite)ters, zıt, karşı, muhalif s
 The two men always seem to have contrary opinions.
grumpy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (irritable)ters, huysuz, aksi s
 Karl is always grumpy in the morning.
moody adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person) (kişi)aksi, huysuz, ters s
  dengesiz, dakikası dakikasına uymayan s
  kaprisli s
adverse adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (negative)karşıt, ters, zıt s
  olumsuz, negatif s
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.
Bileşik Şekiller:
EnglishTurkish
about,
US: around
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
mainly UK (in the opposing direction)geriye z.
  ters yöne z.
 He whirled about and saw that his girlfriend was behind him.
abruptly advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (brusquely)kabaca, kaba bir şekilde z
  ters bir şekilde, terslikle z
 "You can't see Miss Smith--she's busy," the secretary said abruptly.
backfire viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (plan: bring unwanted result) (plan, vb.)ters tepmek, geri tepmek geçişsiz f
 The plan backfired and now voters are demanding that he resign.
backlash nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (negative response)ters tepki, olumsuz tepki i
  geri tepme i
backlash viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (respond negatively)karşı çıkmak, ters tepki vermek f
  geri tepmek f
belie vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (contradict)yalanlamak, aksini iddia etmek f
  ters düşmek, çelişmek f
  yalancı çıkarmak geçişli f
briskly advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (abruptly, brusquely)ansızın, birdenbire, aniden z
  kabaca, kaba/ters bir şekilde, terslikle z
 "Come back later," the secretary said briskly.
conflict viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (disagree)uyuşmamak f.
  anlaşmazlığa düşmek f.
  (birisiyle)ters düşmek f.
  zıtlaşmak f.
 The doctors' opinions conflict.
contradict vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be at odds with)ters düşmek f
  çelişmek f
contrast,
contrast with [sth]
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(be very different)zıtlık yaratmak geçişsiz f.
  ters düşmek, çelişmek geçişsiz f.
  tezat oluşturmak geçişsiz f.
 Compared with the bright paintings, the black sketch contrasts sharply.
converse nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (contrary, opposite)zıt/karşıt/ters şey i
conversely advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in other direction)aksi yöne, ters yönde z
  bunun tersine z
counterproductive adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (self-defeating)kendine zarar veren/amaca zarar veren s
  ters tepen s
crabby adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in a bad mood)aksilenen, aksi davranan, ters davranan s
glare viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (person)dik dik bakmak, kötü bakış fırlatmak, ters ters bakmak geçişsiz f
invert vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (reverse)ters çevirmek, tersine döndürmek geçişli f
misunderstand viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (understand wrongly)yanlış anlamak, ters anlamak geçişli f
 Whenever John's parents tried to help him he would misunderstand and think that they were trying to make his life harder.
overturn vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (turn over)devirmek geçişli f
  ters çevirmek geçişli f
  alabora etmek geçişli f
rebuff vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (snub, reject)terslemek, ters davranmak geçişli f
  reddetmek, geri çevirmek geçişli f
rebuff nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (refusal, snub)tersleme, ters davranma/cevap verme i
  ret i
  reddetme, geri çevirme i
  ters yanıt/davranış i
reversal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (now the opposite)ters dönme, tersine dönüşme i
reverse nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (opposite)ters yön, aksi yön i
 You believe the sun goes around the Earth, whereas the reverse is true.
snap viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (speak angrily at)terslemek, çıkışmak, ters ve kızgın bir şekilde konuşmak f
somersault nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (U-turn, reversal) (mecazlı)ters dönme/tersine çevirme i
terse adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (remark: abrupt)kısa ve ters (cevap, vb.) s
twist vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (distort meaning)anlamını çarpıtmak/saptırmak, ters anlam vermek geçişli f
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.

ters' sözcüğü/sözcükleri ile ilgili forum tartışmaları:

Google Çeviri'nin tercümesine göz atabilirsiniz şu söz için: 'ters'.
Advertisements

Ücretsiz Android ve iPhone uygulamalarını indirin

Android AppiPhone App

Uygunsuz bir reklamı rapor et.