ters


NOTE: This dictionary is currently only English to Turkish.
Here are the lines from the English to Turkish side that include 'ters'.

WordReference English-Turkish Dictionary © 2016:

Sözlüğün diğer tarafından eşleşen girdiler
abrupt adj (person: brusque) (kişi)kaba saba, kaba, nezaketsiz s
  haşin, sert s
  ters s
curt adj (person: abrupt, rude) (kişi)ters s
  kaba, haşin, sert s
terse adj (person: abrupt, curt) (kişi)kaba, haşin s
  ters s
brusque adj (abrupt, curt)kaba, kaba saba, nezaketsiz i
  haşin s
  ters s
mean adj (ill-tempered)huysuz, ters, kaba s
 He has a mean disposition, and grumbles at everything.
 Çok huysuz bir yapısı vardır, herşeye homurdanıp durur.
ugly adj (personality)aksi, huysuz, ters, tatsız s
  (mecazlı)suratsız s
 He is a very ugly person - always shouting at people.
 Çok aksi bir adamdır - çevresindekilere bağırıp çağırır.
 Arkadaşı suratsızın biriydi.
harsh adj (manner: mean)haşin, sert, acımasız, ters s
 She was quite harsh with the kids. She should be nicer to them.
 Çocuklarına karşı çok sert davranıyor. Biraz daha yumuşak davranması lazım.
opposite adj (situated face to face)karşı, ters s
 The goals were at opposite ends of the field.
 Kaleler sahanın karşı uçlarında bulunuyordu.
counter adj (opposing)karşı s.
  ters, zıt, aksi s.
 His counter move resulted in his winning the game.
 Yaptığı karşı hamle ona oyunu kazandırdı.
 İlaçlar hasta üzerinde ters etki yaptı.
backlash n (negative response)ters tepki, olumsuz tepki i
  geri tepme i
backlash vi (respond negatively)karşı çıkmak, ters tepki vermek f
  geri tepmek f
backward adj (wrong way)ters, tersine s
contrary adj (opposite)ters, zıt, karşı, muhalif s
conversely adv (in other direction)aksi yöne, ters yönde z
  bunun tersine z
glare vi (person)dik dik bakmak, kötü bakış fırlatmak, ters ters bakmak geçişsiz f
grumpy adj (irritable)ters, huysuz, aksi s
misunderstand vi (understand wrongly)yanlış anlamak, ters anlamak geçişli f
moody adj (person) (kişi)aksi, huysuz, ters s
  dengesiz, dakikası dakikasına uymayan s
  kaprisli s
overturn vtr (turn over)devirmek geçişli f
  ters çevirmek geçişli f
  alabora etmek geçişli f
reversal n (now the opposite)ters dönme, tersine dönüşme i
reverse adj (opposite)zıt, karşıt s
  ters, aksi s
reverse n (opposite)ters yön, aksi yön i
snap vi (speak angrily at)terslemek, çıkışmak, ters ve kızgın bir şekilde konuşmak f
twist vtr (distort meaning)anlamını çarpıtmak/saptırmak, ters anlam vermek geçişli f
adverse adj (negative)karşıt, ters, zıt s
  olumsuz, negatif s
awry adv (wrong, amiss) (işler, vb.)ters, kötü (gitmek) z
  yanlış bir şekilde, hatalı olarak z
backfire vi (plan: bring unwanted result) (plan, vb.)ters tepmek, geri tepmek geçişsiz f
inverse adj (reversed)ters, ters çevrilmiş s
inverse n (opposite)ters, zıt, karşıt, aksi i
invert vtr (reverse)ters çevirmek, tersine döndürmek geçişli f
polar adj (directly opposed)(tamamen) zıt, karşıt, ters s
contradict vtr (be at odds with)ters düşmek f
  çelişmek f
cranky adj (in a bad mood)aksi, ters, huysuz s
converse n (contrary, opposite)zıt/karşıt/ters şey i
abruptly adv (brusquely)kabaca, kaba bir şekilde z
  ters bir şekilde, terslikle z
belie vtr (contradict)yalanlamak, aksini iddia etmek f
  ters düşmek, çelişmek f
  yalancı çıkarmak geçişli f
briskly adv (abruptly, brusquely)ansızın, birdenbire, aniden z
  kabaca, kaba/ters bir şekilde, terslikle z
crusty adj (person: surly, rough) (kişi)asabi s
  ters, aksi, huysuz s
  haşin, sert i
disgruntled adj (dissatisfied, grumpy)hoşnutsuz, memnuniyetsiz s
  düş/hayal kırıklığına uğramış s
  ters, huysuz s
grouchy adj (bad tempered)suratsız, asık suratlı, somurtkan s
  huysuz, aksi, ters s
somersault n figurative (U-turn, reversal) (mecazlı)ters dönme/tersine çevirme i
terse adj (remark: abrupt)kısa ve ters (cevap, vb.) s
dour adj (stern, serious)haşin, sert s
  asık suratlı, asık yüzlü s
  ters, aksi/soğuk s
rebuff vtr (snub, reject)terslemek, ters davranmak geçişli f
  reddetmek, geri çevirmek geçişli f
rebuff n (refusal, snub)tersleme, ters davranma/cevap verme i
  ret i
  reddetme, geri çevirme i
  ters yanıt/davranış i
counterproductive adj (self-defeating)kendine zarar veren/amaca zarar veren s
  ters tepen s
breech n (foetus: upside-down position)bebeğin (anne karnında) ters durması, makat gelişi i
glower vi (stare moodily)ters ters bakmak, dik dik bakmak f
glower n (moody stare)ters bakış i
petulant adj (moody, sulky)sinirli, asabi, fevri s
  huysuz, aksi, ters s
surly adj (bad tempered, rude)kaba s
  ters, aksi, huysuz s
  suratsız, somurtkan, asık suratlı s
testy adj (irritable, short tempered)çabuk kızan, kolay sinirlenen, asabi, sinirli s
  hırçın s
  ters, aksi, huysuz s
unfavorable,
UK: unfavourable
adj
US (bad, adverse) (Amerikan İngilizcesi)olumsuz/kötü s
  ters, aksi s
  sakıncalı s
whammy n (severe blow, setback)ağır darbe i
  (işlerde) ters gitme, terslik, aksilik i
  aksama, aksaklık i
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.

ters' sözcüğü/sözcükleri ile ilgili forum tartışmaları:

Google Çeviri'nin tercümesine göz atabilirsiniz şu söz için: 'ters'.
Advertisements

Ücretsiz Android ve iPhone uygulamalarını indirin

Android AppiPhone App

Uygunsuz bir reklamı rapor et.