hang

Listen:
 [ˈhæŋ]


Pro sloveso: "to hang"

Minulý čas prostý: hung, hanged
Minulé příčestí: hung, hanged

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
hang [sth] from/off [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (suspend from a fixed point)pověsit, zavěsit dok
  věšet ned
 Let's hang that plant from a hook in the ceiling.
 Tak tu kytku pověsme na háček na stropě.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Nebaví mě věšet prádlo.
hang [sth] on/from [sth] vtr + prep (fasten to wall, etc.) (na zeď)pověsit dok
  (na zeď)věšet ned
 What do you think about hanging the mirror on that wall?
 Co si myslíš o pověšení zrcadla na zeď?
hang [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (painting: display) (obraz)vystavit dok
  (obraz)vystavovat ned
 The curators hung the Dalí paintings at the museum.
 Kurátoři v muzeu vystavili obraz Dalího.
hang [sth] with [sth] vtr + prep (adorn, decorate) (vánoční stromeček)ozdobit dok
  (vánoční stromeček)zdobit ned
 Hang the Christmas tree with glass baubles.
 Ozdob stromeček vánočními koulemi.
hang over [sth] vi + prep (hover, dangle) (přeneseně)viset nad ned + předl
  vznášet se nad ned + předl
 The fog hung over the town all morning.
 Mlha nad městečkem visela celé ráno.
hang [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (execute by hanging) (hovorový výraz: popravit)pověsit dok
  popravit oběšením dok + s
 In the nineteenth century, it was common to hang criminals.
 V devatenáctém století bylo běžné zločince pověsit.
hang viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (die by hanging) (přeneseně: být pověšen na oprátce)viset ned
 The thief will hang when they discover his crimes.
 Až na zloděje přijdou, bude viset.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
hang nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (way [sth] hangs)zavěšení s
 I like the sheen of satin, but I prefer the hang of velvet.
hang viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (stay, wait)počkat, zůstat ned
 We are just going to hang here till the band arrives.
hang viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (hover, dangle)vznášet se ned
 The thick smoke stayed in the air, just hanging, for at least a day after the fire.
hang over [sb] vi + prep figurative (cause worry) (přeneseně: strach, obavy)vznášet se nad ned + předl
 I can't relax with these exams hanging over me.
hang for [sth] vi + prep figurative, informal (pay a price, be punished) (přeneseně: být potrestán)zaplatit za dok + předl
hang [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (suspend with hinges) (za panty)zavěsit dok
 The carpenters hung the door on its hinges.
hang [sth] on [sth] vtr + prep US, colloquial (attach)přidat dok
 The government hung a tax provision on the housing bill.
hang [sb] for [sth] vtr + prep figurative, informal (punish) (přeneseně: potrestat)ukřižovat dok
 The opposition is going to hang that politician for his actions.
 Opozice toho politika za jeho slova ukřižuje.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
get the hang of [sth],
get the hang of doing [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal (learn to do) (přeneseně)přijít na kloub dok, fráze
  (přeneseně)rozlousknout oříšek dok + m
  pochopit, porozumět dok
  naučit se dok
 I took her ice-skating for the first time, and she got the hang of it right away.
get the hang of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (understand) (něčemu)pochopit, porozumět dok
  (přen.: něco pochopit)začít se chytat dok + ned
 At first the movie made no sense to me, but after a while I got the hang of it.
 Nejdřív jsem ten film vůbec nechápal, ale za chvíli už jsem se začal chytat.
hang about interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" UK, slang (stop, wait a moment)počkat dok
 Hang about, do you mean to say you knew about that the whole time and just didn't tell me?!
 Počkej, chceš mi říct, že jsi to věděl celou dobu a neřekl jsi mi to?
hang around,
also UK: hang about
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
informal (wait, be kept waiting) (neformální: někde čekat)trčet, tvrdnout ned
hang around,
also UK: hang about
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
informal (loiter) (neformální)flákat se, poflakovat se ned
 It's annoying when youths hang around at the bus stop intimidating customers.
hang around with [sb],
also UK: hang about with [sb]
vi phrasal + prep
informal (socialize with [sb])být venku s ned, fráze
  trávit čas s ned, fráze
hang back vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (not step forward)držet se zpátky
 The goalkeeper had a tendency to hang back on his line instead of coming out for crosses.
hang by a thread v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (dangle)volně viset přísl + ned
Poznámka: Often used in continuous tenses
 The Emergency Room doctor told me that my fingertip was hanging by a thread.
hang by a thread v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (be precarious) (přeneseně: život atd.)viset na vlásku ned, fráze
Poznámka: Often used in continuous tenses
 Sam's life hung by a thread as he struggled to come out of a coma.
hang down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (droop, dangle)viset
 The Halloween decorations were hanging down from the ceiling.
hang gliding nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (flying kite-like aircraft)létání na rogalu fráze
 Andrew goes hang gliding every weekend.
hang in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." slang (persevere, not be discouraged)vydržet dok
  vytrvat dok
 Even when he knew he would lose the race, he hung in and finished strongly.
hang in the balance v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (be precarious) (souboj)být nerozhodný, být nejistý
  být ve hvězdách
 Australia's political future hung in the balance after no clear winner emerged in Saturday's election.
hang loose v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be detached, dangle)být utržený ned + příd
  utrhnout se dok
  volně viset přísl + ned
 Water was pouring from the roof because part of the gutter was hanging loose.
hang loose v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang, figurative (relax, be relaxed)uvolnit se dok
  uklidnit se dok
  (hovorový výraz)vyklidnit se dok
 Hang loose, man - I'll be back in a minute.
hang on [sth] vi + prep figurative (attend closely) (přeneseně: při projevu řečníka atd.)viset na ned + předl
 The speech was so interesting that the audience was hanging on every word. She idolises him, and hangs on his every word.
hang on vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (wait for a moment)počkat, posečkat dok
  čekat ned
 Hang on please and I'll be with you in a couple of minutes.
hang on vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." US, informal (telephone: hold) (zůstat na telefonu)nepokládat ned
  (na telefonu)počkat, vydržet dok
 Hang on please, I'm just putting you through.
hang on [sth/sb] vi + prep (depend)záviset na ned + předl
 I don't know if we will be able to fly today, it all hangs on the weather.
hang on [sth/sb] doing [sth] vi + prep (depend)záviset na ned + předl
hang on to [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (retain, keep) (něco uchovávat)nechávat si ned
 These old books are worthless, but I hang on to them because they remind me of my childhood.
 Tyhle staré knihy jsou bezcenné, ale nechávám si je, protože mi připomínají dětství.
hang on to [sth/sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (cling to) (něčeho, někoho)držet se ned
  (něčeho, někoho)přidržovat se ned
  (něčem, někom)viset na ned + předl
 The slope was so steep and slippery that I had to hang on to a tree to avoid falling.
hang on to [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (attend very closely to) (přen.: pozorně naslouchat)viset na ned + předl
 This sentence is not a translation of the original sentence. Visela jsem na každém jeho slově.
hang out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." slang (spend time idly) (bezúčelně)potloukat se ned
 Why don't you come over to my house and hang out for a while?
hang out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (dangle, protrude)viset ned
  trčet, vystupovat ned
 The cat's tongue was hanging out.
hang out with [sb] vi phrasal + prep slang (be with: friends)stýkat se s ned + předl
 Since he got a girlfriend he's stopped hanging out with his friends.
hang tough v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (not quit)statečně odolávat
  vytrvávat
hang up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (replace phone receiver) (telefon)položit, zavěsit dok
 It is very rude to hang up in the middle of a telephone conversation.
hang [sth] up,
hang up [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(suspend from a high place) (něco někam)pověsit dok
 The children hung up their coats at the back of the classroom.
hang [sth] up,
hang up [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
informal, US (delay, impede)zabránit dok
  zbrzdit, pozdržet dok
 The car accident near the highway off-ramp hung up traffic for several hours.
hang your head v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (in shame) (zklamáním, hanbou atd.)svěsit hlavu dok + ž
 The defendant hung his head as the judge pronounced his sentence.
hang-up nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (psychological complex)komplex m
  (hovorový výraz)mindrák m
 I've got a hang-up about the size of my hips.
 Mám komplex z šířky svých boků.
hang-up nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal (impediment)potíž, obtíž ž
  (přeneseně)překážka ž
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"hang" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: hang [ribbons, decorations] from the [ceiling], am (finally) getting the hang of this, hang a [picture, painting] on the wall, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "hang":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'hang'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: key | utter

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.