rest

Listen:
 [ˈrɛst]


WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
rest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (remainder)zbytek m
 Eat what you can and I'll have the rest.
 Sněz, co můžeš, a já dojím ten zbytek.
rest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (relax)odpočinek, oddech, klid m
 I'm going to stay home this evening and get some rest before the party.
 Zůstanu doma, abych si dopřál trochu odpočinku (or: klidu) před tím večírkem.
rest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (sleep)spánek m
 I got seven hours' rest last night.
 Přes noc jsem si dopřál sedmihodinový spánek.
rest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (peace)klid, pokoj m
  ticho s
 Yes, please take the children out of the house. I could use the rest.
 Ano, odveď prosím děti ven, ať tady mám klid (or: pokoj).
 Ano, odveď prosím děti ven. Trochu ticha by bodlo.
rest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (absence of motion) (ne v pohybu)klidový stav příd + m
 The car accelerates quickly from rest.
 Z klidového stavu vůz rychle akceleruje.
rest viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (relax)odpočívat ned
  odpočinout si dok
 I rested today instead of going out.
 Dnes jsem odpočíval (or: si odpočinul), místo abych šel ven.
rest viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (stop, take a break)odpočinout si dok
  zastavit dok
  dát si přestávku dok + ž
 Can we rest for a while or do we need to keep walking?
 Mohli bychom si na chvilku odpočinout nebo musíme jít dále?
 
Další překlady
AngličtinaČeština
rest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ease)oddech m
  odpočinek m
  odpočívání s
 You can tell that the week's rest at the beach has benefited you.
rest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (period of relaxation) (chvíle oddechu)oddech m
  (chvíle oddechu)pauza ž
 He got three hours' rest before the party.
rest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (relief, break from [sth](od něčeho)odpočinek m
  (od něčeho)pauza ž
 When driving, a rest every two hours is recommended.
rest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music: tacit interval) (v hudbě)pomlka ž
 There's half a note's rest before the chorus comes in.
rest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music: rest symbol) (znak pomlky v hudbě)pomlka ž
 Place the rest in the middle of the staff.
rest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] that provides bodily support) (pro část těla)podpěra ž
  (pro část těla)podložka ž
  (pro část těla)opora ž
 Please bring the foot-rest over here so I can put my feet up.
rest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (death: burial) (přeneseně: pohřbení)odpočinek m
  (přeneseně: pohřbení)spočinutí s
 He was laid to rest in 1928.
 Byl uložen k věčnému odpočinku v roce 1928.
rest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (place to take a rest) (součást názvu)ubytovna ž
  (součást názvu)hotel m
 They stopped at a pub and guesthouse called the Traveller's Rest.
rest viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (lie down without sleeping) (ležet a nespat)odpočívat ned
  ležet ned
 Yes, I'm awake. I'm just resting here, not sleeping.
rest viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (no motion) (přestat se pohybovat)zastavit se dok
  (přestat se pohybovat)zastavit dok
 The ball rested at the bottom of the hill.
rest viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (sleep)spát ned
 I rested for seven hours last night.
 Včera v noci jsem spal sedm hodin.
rest viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (remain, be)zůstat dok
  být ned
 Rest assured that I'll be there.
 Zůstaň v klidu, budu tam.
rest viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (end)ukončit dok
  nechat na pokoji dok, fráze
 We should let the matter rest there.
rest viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative, euphemism (be dead and buried) (přeneseně: být pohřbený)spočívat ned
  (přeneseně: být pohřbený)odpočívat ned
 His parents are resting at the Oak Hill Cemetery.
rest with [sb] vi + prep (belong, reside) (záležet na někom)být na ned + předl
  (někom)záležet na ned + předl
 The decision rests with you.
 To rozhodnutí je na tobě.
rest [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (law: conclude) (případ)uzavřít dok
  (případ)ukončit dok
 The prosecution rested its case after it felt that it had presented all the evidence.
rest [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (allow to rest)nechat odpočinout dok + dok
 Let's rest the horses before tomorrow's long ride.
 Nechme koně odpočinout před zítřejší dlouhou vyjížďkou.
rest [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (place)položit dok
  umístit dok
 Rest the statue carefully on its stand.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2019:

Složené tvary
AngličtinaČeština
at rest advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in a relaxed state)v klidu předl + m
 Researchers measured the man's brain activity while he was at rest.
at rest advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (not moving)nehybný příd
 The truck was at rest when the accident occurred.
day of rest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (religious: Sabbath)šabat, šábes m
 Sabbath is for Jews a day of rest.
day of rest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (day free of work)den volna m + s
 Today he had a day of rest from work.
eternal rest nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. euphemism (death)věčný odpočinek
 The priest said a prayer for the deceased's eternal rest at the gravesite.
Rest assured,
Rest assured that
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
(reassurance)buďte ujištěn zvol
 Rest assured, this won't crash your computer! Rest assured, your case will be judged fairly.
rest assured,
rest assured that
vi + adj
(with clause: be confident)být si jistý ned, fráze
 You can rest assured that your insurance will cover the colonoscopy.
rest home nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (care facility for the elderly)domov důchodců
 Jim had to move into a rest home because he couldn't cope on his own any more.
rest in peace exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (RIP: respect for [sb] dead)R.I.P. zkr
  odpočívej v pokoji fráze
 My late father – rest in peace – would have known what to do in these circumstances.
rest on [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (depend on, rely on)záviset na ned + předl
  záležet na ned + předl
 The whole deal rests on your ability to keep your promises.
rest on your laurels,
rest on your oars
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (be complacent) (přeneseně)usnout na vavřínech dok, fráze
 Your mark of 80% was very good, but the next test's harder so don't rest on your laurels.
rest room,
restroom
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (toilet facilities)toalety ž mn
 This restaurant has very unusual restrooms.
rest stop nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (short break in a journey) (na cestě)zastávka s
 We took a rest stop after the first 300 miles. I really need a rest stop; can you pull over in the next layby?
 Udělali jsme si zastávku po prvních 300 kilometrech.
rest stop,
rest area
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (lay-by: area for vehicles to pull over) (u silnice)odpočívadlo s
rest up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (take time to recover)nabrat síly dok + ž mn
  odpočinout si dok
 After climbing that mountain, I had to rest up for three days! After his accident, he needed a few days to rest up and regain his strength.
take a rest v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have a break)dát si přestávku
  dát si pauzu
 You can't just stop and take a rest when you're running a marathon!
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"rest" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: resting [in bed, on the sofa], a [quick, short, brief, long, lengthy] rest, rest and [relax, sleep recuperate, recover], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "rest":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'rest'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama

Word of the day: share | blind

Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.